Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet5/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 1. Pomidor şirəsini aseptik üsulla konservləşdirib saxlayarkən bəzi ölkələr keyfiyyəti yüksəltmək üçün ondan oksigeni çıxarıb sterilizasiya edirlər. Bu zaman saxlama tankları nə ilə doldurulur

 1. Azotla

 2. Karbon qazı ilə

 3. Kükürdlü azotla

 4. Təsirsiz qazlarla

 5. CO qazı ilə 1. düsturu ilə qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında hansı göstərici təyin olunur

 1. Duzlu pomidor pastasında quru maddələrin miqdarını

 2. Xammalda quru maddələrin miqdarını

 3. Duzlu pomidor pastasında duzun miqdarını

 4. Duzlu pomidor pastasında itki və tullantıları

 5. Qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında itki və tullantıları 1. Tünd tomat sousunun xarakterik qüsuru nə hesab edilir

 1. Məhsulun səthində tünd həlqənin yaranması

 2. Məhsulun rənginin tündləşərək qaralması

 3. Məhsulun səthində yaşıl həlqənin yaranması

 4. Məhsulun səthində göyərmələrin əmələ gəlməsi

 5. Məhsulun səthinin rəngsizləşərək bozarması 1. Pomidorun və ya ədviyyələrin aşı maddələrinin polifenol qruplarının dəmir duzlarının kompleks birləşmələri ilə təmasda olması nə ilə nəticələnir

 1. Məhsulun rənginin tündləşməsi

 2. Məhsulun dadının acılaşması

 3. Məhsulun dadının turşlaşması

 4. Məhsulun dad və ətrinin pisləşməsi

 5. Məhsulun rənginin bozarması 1. Xörək duzundan, sudan və metal boru kəmərlərindən tünd tomat sousuna nə keçə bilər

 1. Müxtəlif dəmir birləşmələri

 2. Patogen mikroorqanizmlər

 3. Xlor mənşəli birləşmələr

 4. Ağır metalların duzları

 5. Korroziya olunmuş metal qırıntıları 1. Tünd tomat sousunda mikrobioloji xarabolmanı hansı mikroflora törədə bilər

 1. Süd turşusu bakteriyaları

 2. Anaerob mikroorqanizmlər

 3. Yağ turşusu bakteriyaları

 4. Kif göbələkləri

 5. Faqlar və patogen mikroorqanizmlər 1. Tünd tomat sousunda dəmir duzları ilə aşı maddələri arasında reaksiyanın baş tutmaması üçün hansı tədbir görülməlidir

 1. Sousu dearasiya etmək

 2. Sousa antioksidant əlavə etmək

 3. Sousa azot qazı vurmaq

 4. Sousu isti halda qablaşdırmaq

 5. Sousa konservant əlavə etmək 1. Tünd tomat sousunun rənginin tündləşməsinin qarşısını almaq üçün ona nə əlavə edilə bilər

 1. Askorbin turşusu

 2. Limon turşusu

 3. Kəhraba turşusu

 4. Kalsium xlorid

 5. Karotinoidlər 1. Şəkər-turşu indeksi hansı həddə olanda pomidor şirəsi ən yaxşı keyfiyyətə malik olur

 1. 8

 2. 7

 3. 6

 4. 9

 5. 5 1. Pomidor kütləsini qızdıranda protopektin həll olan pektinə çevrilir ki, bu da pomidor şirəsini saxlayanda hansı fəsadı törədir

 1. Laylanma verir

 2. Çöküntü verir

 3. Konsistensiyası azalır

 4. Lət hissəciklər azalmır

 5. Kolloidlik zəifləyir 1. Pomidor şirəsində pektin maddələrinin və lət hissəciklərinin çökməsinə səbəb nədir

 1. Pektinesteraza fermenti

 2. Hissəciklərin iriliyi

 3. Asılqan hissəciklərin çoxluğu

 4. Oksidoreduktaza fermenti

 5. Selilozanın çoxluğu 1. Saxlanmada pomidor şirəsində laylanmanı necə aradan qaldırmaq olar

 1. Şirəni homogenləşdirməklə

 2. Pektaza fermentini inaktivləşdirməklə

 3. Selilozanı şirədən ayırmaqla

 4. Pektinesteraza fermentini fəaliyyətsizləşdirmək

 5. Şirəyə stabilizator əlavə etməklə 1. Pomidor şirəsində homogenliyi artırmaq üçün homogenləşməni daha nə ilə əvəzləmək olar

 1. Ultrasəslə emal etməklə

 2. Sentrafuq etməklə

 3. Finişerləmə ilə

 4. Yüksək tezlikli cərəyanla

 5. Elektromaqnit dalğalarla 1. Pomidor şirəsini saxlayan zaman bəzən askorbin turşusu parçalanır. Səbəbini göstərin

 1. Ultrasəslə emal etmə

 2. Yüksəktezlikli cərəyanla emal

 3. Konservant əlavə etdikdə

 4. Yüksək temperaturda qızdırdıqda

 5. Antibiotik tətbiq etdikdə 1. Aşağıdakılardan hansı rejim pomidor şirəsinin axınlı sterilizasiyasını təmin edir

 1. 125 C-yə qədər qızdırmaq, saxlamaq və 96-98 0C-yədək soyutmaq

 2. 120 C-yə qədər qızdırmaq və 96-100 0C-yədək soyutmaq

 3. 125 C-yə qədər qızdırmaq, saxlamaq və 90-92 0C-yədək soyutmaq

 4. 130 C-yə qədər qızdırmaq və dərhal da 25-30 0C-yədək soyutmaq

 5. 130 C-yə qədər qızdırmaq, saxlamaq və 80-85 0C-yədək soyutmaq 1. Pomidor şirəsini 100 0C temperaturda açıq tipli sterilizatorda adi atmosfer təzyiqində sterilizasiya edirlər. Bu zaman qapaqların açılmaması üçün hansı tədbir görülür

 1. İQ-şüalarla ekshaustlaşdırılır

 2. İstiliklə havasızlaşdırılır

 3. Vakuumda havasızlaşdırılır

 4. Qızdırmaqla ekshaustlaşdırılır

 5. Vakuumda 2-3-sm boşluq saxlanılır 1. Pomidor şirəsi ağır metallarla zəngin olur. Bu isə “C” vitamininə mənfi təsir göstərir. Ona görə də onlara ciddi hədd qoyulur. Aşağıdakılardan hansı hədd standart təlabatı təmin edir (1 litrdə mq-la).

 1. Mis – 5,0, qalay – 100

 2. Mis – 10, qalay – 120

 3. Mis – 8,0, qalay – 120

 4. Mis – 6,0, qalay – 100

 5. Mis – 9,0, qalay – 80 1. Dəmir bankada konservləşdirilən pomidor şirəsinin rəngi şüşə qabdakından yüksək olur. Səbəbini göstərin

 1. Qalıq oksigenin qalayla təması oksidləşmə proseslərinə imkan vermədiyinə görə

 2. Dəmir qabda günəş şüalarından mühafizə olduğuna görə

 3. Dəmir qabda sterilizasiya rejimi tez başa çatdığına görə

 4. Dəmir qabda oksigen digər birləşmələrə sərf olduğuna görə

 5. Şüşə qablar işığı məhsula keçirtdiyinə görə 1. B.coaqulans tipli mikroorqanizmlər pomidor şirəsinə necə təsir edir

 1. Pomidor şirəsini qıcqırdır

 2. Pomidor şirəsini pis iyli və pis tamlı edir

 3. Ağ-boz rəngli lopalar əmələ gəlir

 4. Sarı-yaşıl rəngli lopalar əmələ gəlir

 5. Pomidor şirəsini bombaj edir 1. Pomidor şirəsi nə vaxt fenol dadına malik olur

 1. Mikroorqanizmlərin fəaliyyəti nəticəsində

 2. İstiyə davamlı bakteriyaların təsirindən

 3. Tam yetişməmiş xammaldan istifadə etdikdə

 4. Texnoloji rejimə düzgün əməl olunmayanda

 5. Sterilizasiya rejimi pozulanda 1. Kök şirəsi istehsalında doğranmış kök nə məqsədə pörtülür

 1. Tündləşmə verən oksidləşdirici fermentləri dağıtmaq üçün

 2. Xammalı yumşaltmaq üçün

 3. Hüceyrəarası havanı ayırmaq üçün

 4. Keratinin dayanaqlığını artırmaq üçün

 5. İtkinin miqdarını azaltmaq üçün 1. Doğranmış kök xammalı şirə istehsalı üçün qapalı diqesterdə hansı rejimdə pörtülür

 1. 95-105 0C-də 10-15 dəq.

 2. 90-95 0C-də 10-12 dəq.

 3. 95-100 0C-də 10-15 dəq.

 4. 95-105 0C-də 5-7 dəq.

 5. 105-110 0C-də 10-15 dəq. 1. Aşağıdakılardan hansı ardıcıl kök şirəsinin alınma üsullarını düzgün əks etdirir

 1. Kolloid dəyirmanda, sentrafuqada, hidravlik presdə

 2. Kolloid dəyirmanda, sürtgəc maşını, hidravlik presləmə

 3. Kolloid dəyirmanda, şnekli presdə, hidravlik presdə

 4. Şnekli presdə, sentrafuqada, sürtgəc maşınında

 5. Şnekli presdə, hidravlik presdə, sentrafuqada 1. Kök şirəsi hidravlik presdə alındıqda məhsula yaxşı görkəm verən və orqanizm üçün əhəmiyyətli olan karotinin kənarda qalmaması üçün nə edirlər

 1. Presləmədən alınan cecəni sürtgəcdən keçirib şirəyə qatırlar

 2. Presləmədən alınan cecəni qurudaraq karotin istehsalına verirlər

 3. Presləmədən alınan cecəni emal edərək karotini ayırırlar

 4. Presləmədən alınan cecəni xırdalayıb şərbətlə birgə şirəyə qatırlar

 5. Presləmədən alınan cecəni yem istehsalına göndərirlər 1. Kök şirəsinə yaxşı konsistensiya vermək və tam keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün şərbət məhlulu ilə qarışdırırlar. Düzgün nisbəti və qatılığı seçin

 1. 10%-li 1:1

 2. 15%-li 1:1

 3. 10%-li 1:2

 4. 15%-li 2:1

 5. 20%-li 1:1 1. Şərbət məhlulundan əlavə kök şirəsinə daha nə əlavə edilir

 1. Limon və askorbin turşusu

 2. Limon və alma turşusu

 3. Askorbin və alma turşusu

 4. Limon və kəhraba turşusu

 5. Limon və turşəng turşusu 1. Daha zərif konsistensiya əldə etmək üçün kök şirəsini homogenləşdirirlər. Homogenləşdirmə rejimini göstərin

 1. 12-15 MPa

 2. 11-12 MPa

 3. 10-12 MPa

 4. 8-10 MPa

 5. 15-17 MPa 1. Çuğundur şirəsinin qırmızı rəngdə olmasının səbəbi nədir

 1. Betanin antosianı

 2. Enin antosianı

 3. Kerasianin antosianı

 4. Kversetin antosianı

 5. Likopin karatinoidi 1. pH-ın hansı göstərici intervalında çuğundur şirəsində sabit rəngi təmin edir

 1. pH 4,0-7,0

 2. pH 4,0-5,0

 3. pH 5,0-7,0

 4. pH 3,0-4,0

 5. pH 3,0-6,0 1. Şirə almaq üçün çuğundur yüksək temperaturda pörtülür, ancaq ki, çox yüksək temperatur şirənin rəngini dəyişir. Ona görə yuxarı temperatur həddi müəyyənləşdirilmişdir. O, hansı həddir

 1. 105 0C

 2. 100 0C

 3. 110 0C

 4. 95 0C

 5. 115 0C 1. Şəkər məhlulunda konservləşdirilmiş meyvə və giləmeyvələr necə adlanır

 1. Kompot

 2. Sukat

 3. Mürəbbə

 4. Marinad

 5. Jele 1. Kompotlar – daha doğrusu meyvələr nə vaxt tam şəkərsiz (yalnız su ilə) konservləşdirilir

 1. Kulinariyada yarımfabrikat kimi istifadə etmək üçün

 2. Şəkərli diabet xəstələri üçün

 3. Həddən çox kökələnlər üçün

 4. İstehlak zamanı şəkər əlavə etmək üçün

 5. Qışda ondan yeni konservlər hazırlamaq üçün 1. Şəkər məhlulu ilə kompotdan fərqli olaraq digər forma kompotlar ola bilərmi, olarsa onu göstərin

 1. Təbii meyvə şirəsində kompot

 2. Jeledə kompot

 3. Tərəvəz şirəsində kompot

 4. Suda kompot

 5. Ədviyyatda kompot 1. Meyvə və giləmeyvənin şərabda konservləşdirilməsi necə adlanır

 1. Kompot

 2. Meyvəli şərab

 3. Kokteyl

 4. Karotella

 5. Meykomot 1. Kompot istehsalında almanın qabığının soyulmasında aşağıdakılardan hansı Kanada üsul hesab edilir

 1. 9-30 san infraqırmızı şüalarla emal etmə və soyuq su ilə yuma

 2. Izopropil spirti və qələvi qarışığı buxarında emal etmə

 3. Qələvi məhlulu ilə emal və yüksək təzyiqli su və buxar tətbiq etmə

 4. Bir neçə mərhələli buxarla emal və tədricən buxarın təzyiqini azaltma

 5. 3 kameralı qurğuda 1 MPa təzyiqli buxarla 10 san. Emal etmə 1. Aşağıdakılardan hansı üsulu toxumlu meyvələrin qabığının soyulmasında kombinəedilmiş ABŞ üsulu adlanır

 1. Buxar və qaz qələvi təmizləməsi

 2. Üçpilləli müxtəlif təzyiqli buxar emalı

 3. Buxar-su təzyiqli təmizləmə

 4. Infraqırmızı şüalar və su təmizləməsi

 5. Ferment preparatı və buxar təmizləməsi 1. Kövrək toxumalı gavalı sortlarından kompot hazırlayanda onu pörtürlər. Məqsədi göstərin

 1. Həcmi azaltmaqla, elastikliyi artırmaq

 2. Hüceyrəarası havanı kənarlaşdırmaq

 3. Zülali maddələri koaqulyasiya etmək

 4. Qabıqda torlu şəbəkəni yaratmaq

 5. Diffuziya prosesini sürətləndirmək üçün 1. Bəzi gavalı sortlarından (renklodlarda) kompot hazırlayanda sterilizasiyada çatlama verir. Ondan qaçmaq üçün nə etmək lazımdır

 1. 90 0C-li 0,5-1,0%-li qələvi məhlulunda 5-10 san. emal etmə

 2. 90 0C-li suda 5-10 san. emal etmə

 3. 85 0C temperaturlu suda 2 dəq. pörtmə

 4. 90-95 0C-li soda məhlulunda 30 san. emal etmə

 5. 15%-li şəkər olan 80 0C-li məhlulda 90 san. emal etmə 1. Ekstraktiv maddələrin itkisini azaltmaq məqsədi ilə kompot istehsalında gavalını necə pörtmək olar

 1. 80 0C-li 25%-li şəkər məhlulunda 80 san.

 2. 80-85 0C-li qaynar suda 2 dəq.

 3. 90 0C-li qaynar suda 1,5 dəq.

 4. 100 0C-li buxarda 30 san.

 5. 0,2%-li limon turşusu olmaqla 80 0C-də 1 dəq 1. Alma kompotu istehsalında alma dilimlərə doğranır. Bu zaman meyvənin aşı maddələriferment iştirakı ilə havanın oksigeni ilə oksidləşir. Nəticədə nə əmələ gəlir

 1. Tünd rənglənmiş flobafenlər

 2. Tünd rəngli melonoidinlər

 3. Tünd rəngli fitonsidlər

 4. Tünd rənglənmiş karotinoidlər

 5. Tünd rənglənmiş furfurol 1. Alma kompotu istehsalında almanın tündləşməsinə səbəb olan fermenti necə inaktivləşdirmək olar

 1. 0,1-0,2%-li limon və ya çaxır turşusunda pörtməklə

 2. 0,5-0,6%-li kəhraba turşusunda pörtməklə

 3. 100 0C temperaturlu buxarda qısa müddətli emal

 4. 15-20%-li şəkər məhlulunda pörtmə

 5. 0,1-0,2%-li alma turşusunda pörtmə 1. Tez bişib əzilən armud sortlarını necə pörtmək olar ki, keyfiyyətli kompot əldə etmək mümkün olsun

 1. 5-10%-li isti şəkər məhlulunda pörtmək və növbəti havada soyutmaqla

 2. 5-10%-li isti şəkər məhlulunda pörtmək və dərhal soyuq su ilə soyutmaqla

 3. 5-10%-li qaynar şəkər və turşu məhlulunda pörtmək və soyuq su ilə soyutmaqla

 4. Zəif faizli qaynar soda məhlulunda pörtmək və soyuq su ilə soyutmaq

 5. 0,2-0,5%-li isti qələvi məhlulunda pörtmək və soyuq su ilə yumaq 1. Kompot istehsalında əzilən meyvə sortlarını (alma, armud və s.) nə üçün şəkər məhlulunda pörtürlər

 1. Şəkər protopektinin hidrolizini əngəlləyir

 2. Şəkər xammalının toxumasına möhkəmlik verir

 3. Şəkər fermentlərin inaktivləşməsini sürətləndirir

 4. Şəkər fermentlərin inaktivləşməsinə mane olur

 5. Şəkər protopektinin parçalanmasına kömək edir 1. İtkiləri azaltmaq və məhsulun keyfiyyətini yüksəltmək üçün kompot istehsalında pörtmə nə ilə əvəzlənir

 1. Siropda vakuumlaşdırma ilə

 2. Deşdəkləmə ilə

 3. Vakuumlaşdırma ilə

 4. Elektroplazmoliz ilə

 5. Mexaniki təsir ilə 1. Kompot istehsalında meyvələri qapalı tutumda 90-950C-li 15-20%-li şəkər şərbətində 21-24 kPa izafi təzyiqdə 3-5 dəq saxlamaq necə adlanır.

 1. Şərbətdə vakuumlaşdırma

 2. Təzyiq altınd pörtmə

 3. Şəkər şərbətində pörtmə

 4. Vakuumda pörtmə

 5. Aşağı təzyiq və temperaturda pörtmə 1. Kompot istehsalında meyvələrdə ekstraktiv maddələrin, o cümlədən rəng və ətirli maddələrin keyfiyyətli qalması, oksigenin kənarlaşması hansı üsulla emalda təmin edilir

 1. Şərbətdə vakuumlaşdırmada

 2. Buxarla pörtmədə

 3. Şəkər şərbətində pörtmədə

 4. Qaynar suda pörtmədə

 5. Elektroplazmolizlə təsirdə 1. Hazırlanmış meyvələrin lətinin hava ilə kontakda olmaması, yəni polifenol birləşmələrin oksidləşməməsi üçün onu dərhal qablaşdırırlar və ya çəyirkəkli meyvələri .......

 1. 30-40 dəq müddətində soyuq suda saxlayırlar

 2. 0,5-1%-li limon turşusu məhlulunda saxlayırlar

 3. 0,1%-li zəy məhlulunda saxlayırlar

 4. 20-30 dəq zəif şərbət məhlulunda saxlayırlar

 5. 0,5-1%-li çaxırdaşı turşusunda saxlayırlar 1. Toxumlu meyvələrdən kompot istehsalında emal olunmuş meyvələrin tündləşməsinin qarşısı necə alınır

 1. 0,5-1,0%-li limon və ya çaxır turşusunda saxlamaqla

 2. 0,1%-li zəy məhlulunda saxlamaqla

 3. Yarım saata qədər soyuq suda saxlamaqla

 4. 0,5-1%-li soda məhlulunda saxlamaqla

 5. 5-10%-li şərbətməhlulunda saxlamaqla 1. Kompot istehsalında hansı meyvə toxumasını möhkəmlətmək üçün kalsium duzları məhlulunda saxlanılır

 1. Albalı

 2. Gavalı

 3. Göyəm

 4. Şaftalı

 5. Heyva 1. Hansı meyvələrdən kompot hazırlayanda toxumasını möhkəmlətmək üçün zəy məhlulundan istifadə olunur

 1. Armud və ərik

 2. Gavalı və göyəm

 3. Alma və heyva

 4. Şaftalı və üzüm

 5. Alça və gilas 1. Kompot istehsalında təmizlənmiş və doğranmış meyvələri nə üçün suda və ya zəif turşu məhlullarında saxlayırlar

 1. Oksidləşmə prosesinin qarşısını almaq

 2. Təkrar çirklənmənin qarşısını almaq

 3. Hava ilə təması aradan qaldırmaq

 4. Xammalın toxumalarını möhkəmlətmək

 5. Mikrofloradan mühafizə etmək 1. O hansı kompotlardır ki, yalnız və yalnız şüşə qablarda konservləşdirilməlidir

 1. Moruq, çiyələk, qara qarağat

 2. Moruq, çiyələk, firəng üzümü

 3. Moruq, çiyələk, quş armudu

 4. Moruq, qarağat, mərcangilə

 5. Moruq, firəng üzümü, qarağat 1. Toxumlu meyvələrdən, ərik və şaftalıdan kompot istehsalında nadir hallarda mina təbəqəsi çəkilməmiş ağ dəmirdən olan bankalar istifadə olunur. Bu zaman meyvələrdən birində çəhrayı rəng əmələ gələr. O hansı meyvədir

 1. Armud

 2. Ərik

 3. Şaftalı

 4. Alma

 5. Heyva 1. Dəmir bankalarda olan kompotlarda rəngin dəyişməsi nə ilə əlaqədardır

 1. Meyvənin aşı maddələri ilə qalay duzlarının kimyəvi reaksiyası

 2. Oksigenin rəng maddələri ilə qarşılıqlı təsiri

 3. Qalayın havanın oksigeni ilə görüşməsi

 4. Dəmirin korroziyaya düçar olması

 5. Meyvənin polifenol birləşmələri iləoksigenin qarşılıqlı reaksiyası 1. Kompot istehsalında bəzi meyvələr uzunmüddətli istilik əməliyyatında çəhrayılaşır və ya qızarırlar. Onlar hansı meyvələrdir

 1. Alma, armud və firəng üzümü

 2. Alma, armud, yaşıl gavalı

 3. Alma, armud və kal alça

 4. Alma, armud və heyva

 5. Alma, heyva, firəng üzümü 1. Kompot istehsalında uzunmüddətli istilik əməliyyatı tətbiq etdikdə bəzi meyvələrdə qızarma müşahidə olunur. Səbəb nədir

 1. Meyvədəki aşı maddələrinin kondensasiyası və qırmızı rəngli amorf birləşmələrin əmələ gəlməsi

 2. Tərkib maddələrinin havanın oksigeni ilə kimyəvi reaksiyasının nəticəsi

 3. Meyvənin tərkibindəki polifenol birləşmələrin oksidləşmə məhsulları

 4. İsti təsirindən şəkərli maddələrin meloidinləşmə məhsulları

 5. Aşı maddələri ilə şəkərlərin qarşılıqlı təsirindən qırmızı rəngli birləşmələrin yaranması 1. Saxlanan hazır kompotlarda şərbət məhlullarının bulanmasına nə səbəb olur

 1. Mikroorqanizmlərin inkişafı

 2. Hermetikliyin pozulması

 3. Qalıq havanın çoxluğu

 4. Meyvələrdə xəstəliyin olması

 5. Zülali maddələrin pıxtalaşması 1. Bitki toxumasından şirənin ayrılması əsasən protoplazmanın hansı xüsusiyyətindən asılıdır
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.