Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet7/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Şirələri soyuqda saxladıqda iri asılqan hissəciklərin çökməsi ilə kolloid sistemin pozulması baş verir. Bunu nə ilə izah etmək olar

 1. Təbii fermentlərin təsiri ilə

 2. Özlülüyün artması ilə

 3. Əngəlləyici qüvvənin azalması ilə

 4. Kolloid hissəciklərin iriləşməsi ilə

 5. Yapışqanlığın artması ilə 1. Nə üçün meyvə şirələrini qızdıranda şəffaflaşdırma ləngiyir (dayanır)

 1. Fermentlər inaktivləşir

 2. Kolloidlər xırdalanır

 3. Hidratlaşma örtüyü çoxalır

 4. Asılqanların özlülüyü azalır

 5. Zülallar denatürləşir 1. Meyvə şirələrini nə üçün sentrafuqa edirlər

 1. Suspenziyalaşdırılan hissəcikləri ayırmaq

 2. Şirənin xırda hissəciklərini ayırmaq

 3. Şirənin heterogenliyini aradan qaldırmaq

 4. Şirədən kobud hissəcikləri ayırmaq

 5. Şirənin kolloid sistemini pozmaq 1. Meyvə şirəsindən sabit cərəyan keçirdikdə elektroliz baş verir. Elektrodlarda ayrılan qaz qabarcıqları şirədəki asılqan hissəcikləri adsorbsiya edərək papaq kimi yuxarı qalxır və ayrılır. Bu üsul necə adlanır

 1. Elektroseperasiya

 2. Avtoseperasiya

 3. Ultraseperasiya

 4. Sentrafuqalaşdırma

 5. Cərəyanlı sentrafuq etmə 1. Şirələrin təmizlənməsində elektroflatasiya üsulu tətbiq edəndə şirədə çöküntünün miqdarı %-lə nə qədər azalır

 1. 70-75

 2. 50-55

 3. 45-50

 4. 75-80

 5. 55-60 1. Şirənin öz-özünə şəffaflaşması necə baş verir

 1. Fermentativ və kimyəvi proseslərin nəticəsində

 2. Asılqan hissəciklərin ağırlıq qüvvəsi çökməsindən

 3. Aşı maddələri ilə sulu karbonların qarşılıqlı təsirindən

 4. Zülallarla karbohidratların qarşılıqlı təsirindən

 5. Həll olmayan maddələrin əmələ gəlməsindən 1. Şirələrdə pektin maddələrinin metoksil qruplarına parçalanması və həll olmayan maddələrin əmələ gələrək çökməsi hansı təsirdən qaynaqlanır

 1. Pektinestaraza fermentindən

 2. Peptinestaraza fermentindən

 3. Oksidoreduktaza fermentindən

 4. Katalaza fermentindən

 5. Pektinaza fermentindən 1. Öz-özünə şəffaflaşmada şirələrdə həllolmayan tanatlar necə əmələ gəlir

 1. Aşı maddələri ilə zülalların qarşılıqlı təsirindən

 2. Aşı maddələri ilə şəkərlərin qarşılıqlı təsirindən

 3. Aşı maddələri ilə tannitlərin qarşılıqlı təsirindən

 4. Zülallarla polifenolların qarşılıqlı təsirindən

 5. Zülallarla qlikozidlərin qarşılıqlı təsirindən 1. Öz-özünə şəffaflaşmada şirələrdə kolloidlərin miqdarı nə qədər azalır (%-lə)

 1. 20-25

 2. 30-35

 3. 15-20

 4. 35-40

 5. 45-50 1. Şirələrin öz-özünə şəffaflaşma davamiyyəti hansı amillərdən asılıdır

 1. Kimyəvi tərkibdən və fermentlərin aktivliyindən

 2. Kolloid hissəciklərin miqdarından

 3. Kolloid hissəciklərin ölçülərindən

 4. Çökdürmə mühitinin temperaturundan

 5. Kimyəvi tərkibdən və mühitin pH-n həddindən 1. Ferment preparatları ilə şirələrin şəffaflaşdırılmasında istifadə edilən ferment şirəyə hansı formada əlavə edilir

 1. Toz və ya şirədə cövhər halında

 2. Toz və ya suda məhlul halında

 3. Həb və ya toz halında

 4. Kristallar və ya məhlul halında

 5. Toz və ya ekstrakt halında 1. Şirələri şəffaflaşdırmaq üçün ferment cövhəri necə hazırlanır. Düzgün bəndi göstərin

 1. 4-5 qat şirə ilə qarışdırılır, 40-42 0C-də 3-4 saat saxlanılır və süzülür

 2. 2-3 qat şirə ilə qarışdırılır, 40-45 0C-də 3-3,5 saat saxlanılır və süzülür

 3. 2-3 qat su ilə qarışdırılır, 40-45 0C-də 3-4 saat saxlanılır və süzülür

 4. 1:1-ə nisbətində şirə ilə qarışdırılır, 40-42 0C-də 2-3 saat saxlanılır və süzülür

 5. 4-5 qat su ilə qarışdırılır, 45-50 0C-də 2-3 saat saxlanılır və süzülür 1. Şirəyə şəffaflaşdırma üçün əlavə edilən təmizlənmiş ferment preparatı %-lə nə qədər olmalıdır

 1. 0,02-0,03

 2. 0,01-0,02

 3. 0,03-0,04

 4. 0,05-0,06

 5. 0,04-0,05 1. Fermentlə şirələrin şəffaflaşdırılma prosesinin davamiyyəti nədən asıldır

 1. mühitin temperatur həddindən

 2. Ferment preparatının təmizliyindən

 3. Şirəyə əlavə edilən preparatın miqdarından

 4. əlavə edilən ferment preparatının formsından

 5. mühitin hidrogen ionlarının sıxlığından 1. Şirələrin fermentativ şəffaflaşdırılmasında ilkin mərhələdə nə baş verir

 1. Kolloid sistem destabilləşir

 2. Şirənin özlülüyü artır

 3. Qlikozid əlaqəsi parçalanır

 4. Fermentlərin fəallığı artır

 5. Asılqan hissəciklər birləşir 1. Şirələrin fermentativ şəffaflaşdırılmasında ilkin mərhələdən sonra nə baş verir

 1. Poliqalaktoran turşusu monoqalaktorana parçalanır, sedimentasiya başlanır

 2. Monoqalaktoran turşusu parçalanır

 3. Qlikozid əlaqəsi qırılır

 4. Şirənin özlülüyü azalır

 5. Poliqalaktoran turşusu parçalanır 1. Şirələrin fermentativ şəffaflaşdırılmasında pektinsizləşmiş şirə 80-85 0C-yə kimi qızdırılır. Məqsəd nədir

 1. fermentlərin inaktivləşməsi və zülalların koaqulyasiyası üçün

 2. Fermentlərin fəallaşması və zülalların denatürləşməsi üçün

 3. Fermentlərin fəallığını azaltmaq və zülalları pıxtalaşdırmaq üçün

 4. Aşı maddələri ilə zülalların əlaqəsinə mane olmaq üçün

 5. Təbii asılqan hissəciklərin yaranmasına mane olmaq üçün 1. Meyvə şirələrinin yapışdırma üsulu ilə şəffaflaşdırılması üçün əsasən hansı yapışdırıcı materiallardan istifadə olunur

 1. Jelatin

 2. Balıq yapışqanı

 3. Aqar

 4. Xardal toxumu

 5. Polietilenimid 1. Şirələrə jelatinin əlavəsi həmişə səmərə vermir, belə ki, kolloidlərin su örtüyü koaqulyasiyanı əngəlləyir. Bunu aradan qaldırmaq üçün şirəyə jelatindən əvvəl nə məhlulu qatılır

 1. Tanin

 2. Sorbin

 3. Vaksinin

 4. Ksantofin

 5. Katexin 1. Aşağıdakılardan hansı bənd şirələrin şəffaflaşdırılmasında kombinə edilmiş üsulu hesab edilir

 1. Jelatin və ferment preparatları

 2. Tanin və jelatin

 3. Jelatin və sintetik qətran

 4. Jelatin və polistrol

 5. Tanin və polistrol 1. Şirələri şəffaflaşdırmaq üçün əlavə edilən ferment preparatları nəyə əsasən dozalaşdırılır

 1. Şirədəki kolloidlərin miqdarına görə

 2. Kolloid hissəciklərin ölçülərinə görə

 3. Ferment preparatlarının fəallığına görə

 4. Dönərli kolloidlərin miqdarına görə

 5. Ferment preparatlarının təmizlik dərəcəsinə görə 1. Şirələrin kombinəedilmiş üsulla şəffaflaşdırılmasında X= ilə hansı göstərici təyin olunur

 1. Şirədəki kolloidlərin ümumi miqdarı

 2. İri asılqan hissəciklərin miqdarı

 3. Əlavə ediləcək preparatların miqdarı

 4. Koaqulyasiya olunan kolloidlərin miqdarı

 5. Dönərli kolloidlərin miqdarı 1. Ani qızdırma ilə şirələri şəffaflaşdıranda nə üçün dərhal da şirə 15-20 0C-ə kimi soyudulur

 1. Yeni kolloidlərin əmələ gəlməməsi

 2. Zülalların strukturunun dəyişməsi

 3. Zülal molekullarının asimmetrikliyinin yüksəlməsi

 4. Kolloid hissəciklərinin miqdarının azalması

 5. Kimyəvi çevrilmələrin qarşısının alınması 1. Ani qızdırma üsulu ilə şəffaflaşdırmada qızdırma və soyutma müddəti nə qədər çəkir

 1. 10 san.

 2. 15 san.

 3. 20 san.

 4. 5 san.

 5. 25 san. 1. Şirənin zülali hissəciklərdən nəmliyin görülməsi və onun koaqulyasiyası ilə şəffaflaşdırma nəyə əsaslanır

 1. Koaqulyantla (etil spirti ilə) şəffaflaşdırmaya

 2. Dondurma və donaçmaya

 3. Gillərlə şəffaflaşdırmaya

 4. Ani qızdırıb-soyutmaya

 5. Xardalla şəffaflaşdırmaya 1. Şirələrin süzgəclənməsində filtrlərin məhsuldarlığını hansı yolla 2,0-2,5 dəfə yüksəltmək olar

 1. Temperaturu 50-60 0C-ə qaldırmaqla

 2. Mayenin özlülüyünü dəyişməklə

 3. Mayenin özlülüyünü artırmaqla

 4. Mayenin özlülüyünü azaltmaqla

 5. Təzyiqi artırmaqla 1. Şirə istehsalında filtrləmədən öncə temperaturu nə üçün pasterizasiya temperaturundan yuxarıya qaldırırlar

 1. Təkrar çöküntünün baş verməməsi üçün

 2. Mikrofloranın məhvinə kömək etmək üçün

 3. Filtrləmə prosesini sürətləndirmək üçün

 4. Şirənin köpüklənməsinin qarşısını almaq üçün

 5. Yeni kolloid hissəciklərin əmələ gəlməməsi üçün 1. Meyvə şirələrində saxlama zamanı kolloid sistemin və sedimentasiyanın dəyişməsinə nə səbəb olur

 1. Aşı maddələri, piqmentlər və s. oksidləşməsi

 2. Şirənin yaxşı filtrlənməməsi

 3. Pasterizasiya rejiminin pozulması

 4. Zülallarla şəkərlərin qarşılıqlı təsiri

 5. Dearasiya rejiminin pozulması 1. Şirə doldurulmuş taralarda taranın boş qalan hissəsindəki hava hansı halda şirədə həll olur və onun bulanmasını sürətləndirir

 1. Saxlama temperaturu sıfra yaxınlaşanda

 2. Uzun müddətli pasterizasiya etdikdə

 3. Aşağı temperaturda pasterizasiyada

 4. Yüksək temperaturda qısa müddətli pasterizasiyada

 5. Qablaşdırma temperaturu pozulanda 1. Meyvə şirələrinin kolloid sisteminin süni stabilləşməsini necə əldə etmək olar

 1. Kamed, pektin məhlulu kimi kolloidlər qatmaqla

 2. Dayanaqlı müdafiə preparatları qatmaqla

 3. Sulu karbon mənşəli maddələr qatmaqla

 4. Modifikasiya olunmuş nişasta qatmaqla

 5. Ağacların yapışqanlaşmış şirəsini qatmaqla 1. Alma şirəsinin tərkibində hava qalarsa saxlama zamanı hansı fəsadları verə bilər

 1. Flobofenlərin əmələ gəlməsilə tündləşər

 2. Qabın dibinə toplaşan çöküntü artar

 3. Şirənin şəffaflığı azala bilər

 4. Rəng maddələri parçalana bilər

 5. Şirə tam vitaminsizləşə bilər 1. Üzüm şirəsi qablaşdırılarkən hava qalarsa saxlama zamanı nə baş verər

 1. Rəng maddələri parçalanar, tünd-qonuru çöküntü verər

 2. Aşı maddələri oksidləşər, rəngi tündləşər

 3. Vitamin kompleksi tamamən dağılar

 4. Şirənin rəngi pisləşər, keyfiyyət aşağı düşər

 5. Saxlama temperaturu yüksəlsə bombaj verər 1. Şirəyə daxil olmuş havanı hansı yollarla ayırmaq olar. Düzgün variantı seçin

 1. Mexaniki və istilik dearasiyası

 2. Mexaniki və kimyəvi dearasiya

 3. İstiliklə və fiziki-kimyəvi dearasiya

 4. Ekshaustlaşdırma və istiliklə dearasiya

 5. Vakuumlaşdırma və mexaniki dearasiya 1. Meyvə şirələrinin vakuumlaşdırılması hansı rejimdə həyata keçirilir. Düzgün variantı seçin

 1. 720-700 mm.c.st.-da 30-40 0C-də 8-10 dəq.

 2. 720-700 mm.c.st.-da adi temperaturda 8-10 dəq.

 3. 740-720 mm.c.st.-da 50-60 0C-də 5-7 dəq.

 4. 730-710 mm.c.st.-da 30-35 0C-də 5-8 dəq.

 5. 700-680 mm.c.st.-da 30-35 0C-də 8-10 dəq. 1. Şirələri həcmi üç və daha çox litr olan taralara qablaşdırarkən qaynar doldurma üsulu tətbiq oluna bilər. şirənin doldurma temperaturu neçə dərəcə selsi olmalıdır

 1. 96 1

 2. 92 9

 3. 94 1

 4. 100 1

 5. 98 2 1. Meyvə şirələrini 15-20 san. 120-135 0C-ə qədər qızdırıb, dərhal da 25-30 0C-yə kimi soyudub steril iri tutumlara qablaşdırma necə adlanır

 1. Aseptik konservləşdirmə

 2. Qaynar doldurma

 3. Axınlı sterilizasiya

 4. Kombinasiyalı konservləşdirmə

 5. Tindilizasiyalı konservləşdirmə 1. Meyvə şirələrinin CO2 atmosferində saxlanması mexanizmi nəyə əsaslanır

 1. Mikroorqanizmlərin məhvi, fermentlərin fəallığının kəskin zəifləməsi

 2. Fermentlərin fəallığının kəskin azalması və oksidləşmənin aradan qaldırılmasına

 3. Fermentlərin fəallığının kəskin zəifləməsi, kimyəvi reaksiyaların dayanması

 4. Mikroorqanizmlərin məhvi, oksidləşmə proseslərinin dayanması

 5. Mikroorqanizmlərin inkişafının və kimyəvi proseslərin əngəllənməsi 1. Şirələrin CO2 mühitində saxlanmasında keyfiyyətə necə nəzarət olunur

 1. Şirədə spirtin miqdarını izləməklə

 2. Manometrin göstərişini izləməklə

 3. Saxlama temperaturunu izləməklə

 4. Tutumların hermetikliyini izləməklə

 5. Şirənin aktiv turşuluğunu izləməklə 1. Şirələrin CO2 atmosferində saxlanmasında sisternlərə doldurmadan qabaq şirə aşağıdakı rejimlərdən birinə uyğun emal edilir. Düzgün rejimi təyin edin

 1. 90-92 0C-də 1 dəq. pasterizasiya etmək və -1 ... -2 0C-ə qədər soyutmaq

 2. 90-92 0C-də 1 dəq. pasterizasiya edilir və +1 ... +2 0C-ə kimi soyudulur

 3. 85-90 0C-də 2 dəq. pasterizasiya və +1 ... +2 0C-ə qədər soyutmaq

 4. 96-100 0C-də 2 dəq. pasterizasiya və -1 ... -2 0C-ə qədər soyutmaq

 5. 96-98 0C-də 3 dəq. pasterizasiya və +2 ... +3 0C-ə qədər soyutmaq 1. Soyudulmuş və sisternlərə doldurulmuş şirə CO2 mühitində hansı temperaturda və təzyiqdə saxlanır

 1. -1... –2 0C-də 50-100 kPa

 2. -1... -3 0C-də 50-80 kPa

 3. -2... -3 0C-də 70-100 kPa

 4. -0,5... -1,5 0C-də 70-90 kPa

 5. -1... +1 0C-də 70-90 kPa 1. Şirələri hansı məqsədlə qazlaşdırırlar

 1. Mikroorqanizmlərin inkişafını məhv etmək, oksidləşməni əngəlləmək, buketi artırmaq üçün

 2. Saxlama müddətinin uzadılmasını təmin etmək üçün

 3. Şirənin oynaqlığını və buketini artırmaq üçün

 4. Pəhriz əhəmiyyəti kəsb etməsi və yanğını kəsməsi üçün

 5. Mikrofloranı məhv etmək, oynaqlığı və buketi artırmaq üçün 1. Hansı şirələrə 25-30% -li yüksək təmizlənmiş spirt-rektifikat qatılır

 1. Likor-araq məmulatları istehsalında istifadə etmək üçün

 2. Kolloidləri koaqulyasiya etmək üçün

 3. Asılqan hissəciklərin çökdürülməsi üçün

 4. Şirəyə konservləşdirici təsir etmək üçün

 5. Alkoqolsuz içkilər istehsalında istifadə etmək üçün 1. Şirəyə hansı məqsədlə 16%-li təmiz spirt-rektifikat qatılır

 1. Alkoqolsuz içkilər istehsalında istifadə etmək üçün

 2. Mikroorqanizmlərin fəaliyyətini dayandırmaq üçün

 3. Yeni kolloid hissəciklərin yaranmasının qarşısını almaq üçün

 4. Likor sənayesində istifadə etmək üçün

 5. Kolloidləri çökdürmək, şirəni şəffaf etmək üçün 1. Şirəni konservləşdirmək üçün istifadə olunan spirt-rektifikat, kükürd anhidridi, benzoy turşusunun natrium duzu, sorbin turşusu, dietilpirokarbonat və s. necə maddələr hesab edilirlər

 1. Kimyəvi konservantlar

 2. Antiseptiklər

 3. Antibiotiklər

 4. Bioloji aktiv maddələr

 5. Sintetik konservantlar 1. Dəyişən elektrik cərəyanı sahəsində meyvə şirəsi enerjini udaraq istiliyə çevrilir və mikroorqanizmləri məhv edir. Bu üsul necə adlanır

 1. Yüksək tezlikli cərəyanla konservləşdirmə

 2. Enerjidəyişmə ilə konservləşdirmə

 3. Elektroplazmolizlə konservləşdirmə

 4. Elektroimpulsla konservləşdirmə

 5. Elektrik cərəyanı ilə konservləşdirmə 1. Yarımkeçirici ilə ikiyə ayrılmış borudan istifadə edərək şirələrin konservləşdirilməsi hansı üsul hesab edilir

 1. Membran üsulu

 2. Əks osmos üsulu

 3. Plazmotik üsul

 4. Bioloji üsul

 5. Diffuzion üsul 1. Meyvə şirələrini qatılaşdırmaq üçün nəmliyi şirədən hansı yollarla ayırırlar

 1. Buxarlandırmaqla, dondurmaqla və əks osmosla

 2. Qızdırmaqla, dondurmaqla, əks osmosla

 3. Buxarlandırmaqla, dondurmaqla, osmotik təzyiqli maddələrlə

 4. Dondurmaqla, əks osmosla, osmotik təzyiqli maddələrlə

 5. Dondurmaqla, qatılaşdırmaqla, qatqılar əlavə etməklə 1. Lətli şirə istehsalında xırdalama üçün hansı avadanlıq tətbiq edildikdə homogenləşdirməyə ehtiyac qalmır

 1. Dezintiqratorda

 2. Ekstraktorda

 3. Filtrləyici sentrafuqada

 4. Üçlü sürtgəcdə

 5. Finişerdə 1. Lətli şirə istehsalı üçün alınan pürenin hissəciklərinin ölçüləri iri olduğundan onu müxtəlif üsullarla narınlaşdırırlar. Düzgün üsulu seçin

 1. Homogenizatordan keçirməklə

 2. Püskürtməklə

 3. Dəyirmanda üyütməklə

 4. Dondurub-donaçmaqla

 5. Dezintiqratordan keçirməklə 1. Lətli şirələri narınlaşdırmadan qablaşdırıb konservləşdirsək nə baş verər

 1. Şirədə laylanma baş verər

 2. Şirədə çöküntünün miqdarı artar

 3. Şirədə bulanma baş verir

 4. Məhlul hissə tamamən üstə çıxır

 5. Heç bir dəyişmə baş vermir 1. Lətli şirə istehsalında lət hissənin ölçüləri hansı həddə olanda homogenləşmə tələb olunmur

 1. 30-60 mkm

 2. 50-70 mkm

 3. 60-70 mkm

 4. 70-80 mkm

 5. 80-90 mkm 1. Lətli-şəkərli şirələrə 0,03-0,05 % miqdarında askorbin turşusu qatılır. Bunu niyə qatırlar

 1. Antioksidant kimi

 2. Turşuluğu artırmaq üçün

 3. Mikroorqanizmləri dağıtmaq üçün

 4. Şirənin dadını yaxşılaşdırmaq üçün

 5. Pasterizasiya rejimini yumşaltmaq üçün 1. Hərdən lətli-şəkərli şirələrə nə üçün 0,15-0,17% miqdarında limon turşusu qatırlar

 1. Dadı yaxşılaşdırmaq üçün

 2. Pasterizasiyanı qısaltmaq üçün

 3. Oksidləşmənin qarşısını almaq üçün

 4. Özlülüyün stabilləşməsi üçün

 5. Şirənin təbii rəngini saxlaması üçün 1. Üzüm şirəsini digər meyvə-giləmeyvə şirələrindən fərqləndirən xarakterik xüsusiyyəti göstərin

 1. Tartarat turşusunun kalium duzlarının olması

 2. Çaxır turşusunun Ca duzlarının olması

 3. Dönərli asılqan hissəciklərin miqdarının çoxluğu

 4. Özünəməxsus bioloji xüsusiyyət kəsb etməsi

 5. Mövcud təmizləmə üsullarına tabe olmaması 1. Üzüm şirəsini yarımfabrikat kimi iritutumlarda CO2mühitində 1-2- 0C temperaturda 2-3- ay saxladıqdan sonra emal edirlər. məqsədini göstərin

 1. Çaxır daşlarını kristallaşdıraraq çökdürmək

 2. İstehsal mövsümünün davamiyyətini uzatmaq

 3. Mikrofloranın həyati fəaliyyətini dayandırmaq

 4. Şirə fermentlərinin fəaliyyətini dayandırmaq

 5. Şirənin rənginin sabit qalmasını təmin etmək 1. Üzüm şirəsinin çaxır daşlarından təmizlənməsinin sürətləndirilmiş üsulu kim tərəfindən işlənmişdir

 1. A.F.Marx və V.Y.Ayzenberq

 2. Prof. B.L.Flaumenbaum

 3. Prof. K.R.Zemarine

 4. A.F.Fan-Yunq və A.K.İzotov

 5. T.K.Filenenka və A.V.Likov 1. Üzüm şirəsinin kimyəvi detartaratlaşması nəyə əsaslanır

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.