Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet8/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Şirəyə süd və ya digər üzvi turşuların kalsium duzları qatılmasına

 • Şirəyə metavin turşusu əlavə edilməsinə

 • Şirəyə iondəyişdirici xassəli gillərin tətbiqilə

 • Şirəyə təmizlənmiş ferment preparatları qatılmasına

 • Şirəyə üzvi turşuların kombinasiyalı əlavəsi ilə  1. Ərikdən nə üçün yalnız lətli şirə istehsal edilir

  1. Karotinin itməməsi üçün

  2. Hüceyrə şirəsi az olduğuna görə

  3. Suda həll olmayan vitaminlərin qalması üçün

  4. Ətirli maddələrin şirədə qalması üçün

  5. Acı zəhərli amiqdalinin şirəyə keçməməsi üçün  1. Nar şirəsi istehsalında hansı məqsədə şirəni havadan, korroziya olunan metaldan və yüksək qızdırmadan qoruyurlar

  1. Şirənin rənginin dəyişməməsi

  2. Oksidləşmə prosesinin olmaması

  3. Vitamin kompleksinin parçalanması

  4. Bioloji aktiv maddələrin itməməsi

  5. Məxsusi tam və ətrin itməməsi  1. Sitrus meyvələrindən alınan şirələr saxlanarkən onlarda naşatır iyi yaranır. Bunun yaranmasını hansı maddə törədir

  1. Pinen tipli terpenlər

  2. Narinqin qlikozidi

  3. Efir yağları

  4. Qabıqlı albedo qatı

  5. Qabıqdakı d-limonen  1. Sitrus şirələrindən naşatır iyi yaranmaması üçün hansı göstərici 0,01%-ə qədər həddində normalaşdırılır

  1. Limonen

  2. Arqinin

  3. Albedo

  4. Naringin

  5. Desperedin  1. Meyvə-giləmeyvə püreləri istehsalında düsturu ilə nəyi təyin edirlər

  1. Durulaşma nəzərə alınmaqla quru maddələrin miqdarını

  2. Püredəki quru maddələrin miqdarını

  3. Püreyə sərf olunan xammalın miqdarını

  4. Pürenin alınmasında xammal itkisinin miqdarını

  5. Püredə həll olmayan maddələrin miqdarını  1. Püre istehsalında hansı giləmeyvələrdir ki, istilik emalına məruz edilmədən pörtülür

  1. Cır mərsin, böyürtkən, çiyələk

  2. Cır mərsin, tut, çiyələk

  3. Firəng üzümü, tut, çiyələk

  4. Qırmızı qarağat, moruq, böyürtkən

  5. Qara qarağat, moruq, cır mərsin  1. Püre istehsalında hansı giləmeyvələrdir ki, suda pörtüldükdən sonra xırdalanır

  1. Qara və qırmızı qarağat, firəng üzümü, quşüzümü, zoğal

  2. Qara və qırmızı qarağat, tut, mərsin, quşüzümü, moruq, zoğal

  3. Qara və qırmızı qarağat, tut, mərsin, quşüzümü, böyürtkən, zoğal

  4. Qara və qırmızı qarağat, tut, mərsin, quşüzümü, yemşən

  5. Qara və qırmızı qarağat, tut, mərsin, çiyələk, qaragilə  1. Püre istehsalında bərabərliyi nəyi ifadə edir

  1. Kondensatın miqdarını

  2. Buxar sərfini

  3. Kondensləşmə əmsalını

  4. Buxar sərfinin intensivliyini

  5. Su-kondensat asılılığını  1. Meyvə sousları hansı məqsədə istifadə olunur

  1. Desert kimi

  2. Pəhriz kimi

  3. Yarımfabrikat kimi

  4. Xörəyə əlavə kimi

  5. Şirə düzəltmək üçün  1. Alma sousunda melanoidləşmə reaksiyasının fəallaşmasının qarşısını necə almaq olar

  1. Sterilizasiyadan sonra intensiv soyutmaqla

  2. Sterilizasiya temperaturunu aşağı salıb, müddəti uzatmaqla

  3. Bağlamadan qabaq ekshaustlaşdırma tətbiq etməklə

  4. Mərhələli sterilizasiya (tindalizasiya) tətbiq etməklə

  5. Məhsulu qablaşdırmadan öncə vakuum aparatda dearasiya etməklə  1. Meyvə ədviyyələrini qablara yığmazdan qabaq vakuum aparatda qızdırmaqla dearasiya edirlər. Səbəbini göstərin

  1. Vitaminlərin və rəng maddələrinin saxlanması

  2. “C” vitamininin itkisinin qarşısını almaq

  3. Havasızlaşdırmaqla flabofenlərin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq

  4. Oksidləşmə proseslərinin fəallığını zəiflətmək

  5. Məhlulun təbii rəng şalarını saxlamaq  1. Bitki hüceyrəsinin sitoplazmasının 60-90%-ni su təşkil edir. Qalan maddələrdən ən çox pay hansı maddəyə məxsusdur

  1. Zülallara

  2. Yağlara və yağabənzər maddələrə

  3. Sulu karbonlara

  4. Üzvi turşulara

  5. Xolesterinə  1. Hüceyrələrin inkişafı, çoxalması və fermentlərin əmələ gəlməsi onun hansı orqanı ilə əlaqəlidir

  1. Hüceyrə nüvəsi

  2. Holci aparatı

  3. Mitohondrilər

  4. Vakuoli

  5. Hüceyrə sitoplazması  1. Plazmodesmanın – hüceyrə saplarının rolu nədən ibarətdir

  1. İki qonşu hüceyrələrin protoplastlarını birləşdirmək

  2. Hüceyrələri bir-biri ilə əlaqələndirmək

  3. Hüceyrə nüvələrini əlaqələndirmək

  4. Toxuma quruluşuna möhkəmlik vermək

  5. Hüceyrə vakuollarını bir-biri ilə əlaqələndirmək  1. Heksozanlar və pentozanlar bitki hüceyrəsinin hansı hissəsində toplanır

  1. Hüceyrənin örtük qabığında

  2. Hüceyrənin mitohondrilərində

  3. Hüceyrəarası maddələrdə

  4. Hüceyrənin nüvəsində

  5. Plazmodesmanın tərkibində  1. Efir yağları müxtəlif maddələrin qarışığı ilə xarakterizə olunur. Üstünlük təşkil edən maddələr hansılardır

  1. Terpenlər, aldehidlər, spirtlər

  2. Terpenlər, spirtlər, lipoidlər

  3. Aldehidlər, spirtlər, ketonlar

  4. Spirtlər, terpenlər, peroksidlər

  5. Ketonlar, spirtlər, terpenlər  1. Bitki xammalında etilenin əmələ gəlməsi nəyin göstəricisidir

  1. Yetişmənin ötməsinin

  2. İstehlak yetişməsinin başlanmasının

  3. Texniki yetişmənin

  4. İstehlak yetişkənliyinin

  5. Fizioloji yetişkənliyin  1. Xammalın kimyəvi yetişkənliyinin göstəricisini seçin

  1. Etilenin əmələ gəlməsi

  2. Şəkərlərin faizlə miqdarı

  3. Karbon qazının ayrılmasının azalması

  4. Şəkər-turşu indeksinin göstəricisi

  5. Üzvi turşuların faizlə miqdarı  1. Bəzi xammallar müstəsna olmaqla xammallar emala qədər hansı müddətdə saxlana bilər

  1. 2 saatdan 2 günə qədər

  2. 4 saatdan 4 günə qədər

  3. 3 saatdan 3 günə qədər

  4. 4 saatdan 3 günə qədər

  5. 6 saatdan 2 günə qədər  1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsulları istehsalında xammal yuyulduqdan sonra, yumanın səmərəliliyini artırmaq üçün su duşlarında yaxalanır. Su duşları maşının çıxışına nə qədər qalmış quraşdırılmalıdır

  1. 1,0 m

  2. 0,5 m

  3. 0,3 m

  4. 0,6 m

  5. 2 m  1. Meyvə və giləmeyvə kompotları əla, I və süfrə sortları olmaqla istehsal olunur. Onlar bir-birindən nə ilə fərqlənirlər

  1. Orqanoleptik göstəricilərinə görə

  2. Şərbətin qatılığına görə

  3. Meyvə və şərbətin nisbətinə görə

  4. Şərbət məhlulunun şəffaflığına görə

  5. Fiziki-kimyəvi göstəricilərinə görə  1. Xırdalanmış meyvə kütləsinə (mezqə) selliloza lifləri, perlit, kizelqur, ağac yonqarı və s. inert maddələrin qatılması nəyə xidmət edir

  1. Şirə çıxımını artırmağa

  2. Kapilyar kanalların qapanmasına

  3. Şirənin şəffaf alınmasına

  4. Çöküntünün asan ayrılmasına

  5. Presin məhsuldarlığının artırılmasına  1. Meyvə yarımfabrikatları nə üçün istehsal olunur

  1. Zavodun ahəngdar işinin təmin edilməsi

  2. Xammalın xarab olmasının qarşısını almaq

  3. İri taralar hesabına məhsuldarlığı artırmaq

  4. Konservantların təsirini öyrənmək üçün

  5. Məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq  1. Məhsulun tərkibində SO2-nin miqdarı nə qədər olmalıdır ki, konservləşdirici təsirə malik olsun

  1. 0,1-0,2%

  2. 0,3-0,4 %

  3. 0,3-0,35%

  4. 0,05-0,1%

  5. 0,2-0,3%  1. Kükürd turşusu nə üçün mikroorqanizmlərə öldürücü təsir göstrərir

  1. Oksigenin akseptoru hesab olunur, tənəffüs prosesini ləngidir, oksidləşmə-bərpaetmə potensialının əhəmiyyətinə qarışır

  2. Mikroorqanizmlərin hüceyrələrinin lipoid-protein kompleksinə təsir edir və onların məhvinə gətirib çıxarır

  3. Kükürd turşusu mikroorqanizmin hüceyrəsinə nüfuz edir və plazmaya keçir, onun örtüyünü zədələndirir

  4. Kükürd turşusu oksigenin aspektoru olaraq, tənəffüs prosesini tormozlayır, nəticədə mikroorqanizmlər ölür

  5. Kükürd turşusu mikroorqanizmlərin plazma örtüyünün quruluşunu dəyişir, maddələr mübadiləsini pozur  1. Kükürd turşusunun (H2SO3) konservləşdirmə qabiliyyətinə nə təsir edir

  1. Dissosiasiya olmayan kükürd turşusu və sərbəst kükürd oksidi SO2

  2. Kükürd turşusunun dissosiasiya olunan HSO3- ionu və temperatur

  3. Kükürd turşusunun dissosiasiyasından alınan H+ ionu və temperatur

  4. Kükürd turşusunun dissosiasiya məhsulu olan HSO3- + H+ionun miqdarı

  5. Yalnız kükürd turşusunun dissosiasiyasında yayınan sərbəst SO2-dir  1. Kükürd turşusu sulfitləşdirilən məhsulun bitki toxumasına necə təsir edir

  1. Hüceyrə protoplazması koaqulyasiyaya uğrayır, turqorluq pozulur, hüceyrə şirəsi qismən hüceyrələrarası boşluğa çıxır, meyvənin toxuması yumşalır

  2. Hüceyrələrin sitoplazma qatının zülali maddələri koaqulyasiyaya məruz qalır, hüceyrələrarası əlaqə zəifləyir, yumşalma baş verir

  3. Hüceyrə protoplazması denaturasiyaya uğrayır, plazmoliz müşahidə olunur, toxumada nahiyəvi pozulmalar müşahidə olunur

  4. Toxumanı əmələ gətirən hüceyrələri birləşdirən protopektin qismən həll olan formaya keçir, hüceyrələrin turqor halı pozulur

  5. Kükürd turşusu hüceyrənin örtük qatlarına təsir edir, toxumanın keçiriciliyi dəyişir, nəticədə toxumanın həcmi azalır və yumşalır  1. Sulfitləşdirilmiş məhsulun tərkibində kükürd turşusu – H2SO3 hansı formada olur

  1. Qismən sərbəst halda və qismən də şəkərlərlə əlaqəyə girərək sərbəst karbonil qrupu formasında

  2. Qismən sərbəst halda, qismən də məhsulun vitaminləri və boyaq maddələri ilə əlaqəli formada

  3. Qismən dissosiasiya etmiş halda və qismən də qlükoza ilə əlaqələnərək qlükozakükürd turşusu formasında

  4. Qismən HSO3- və H+ ionları və qismən də fruktoza ilə əlaqəli fruktozakükürd turşusu formasında

  5. Qismən sərbəst kükürd dörd oksidi halında və qismən də məhsulun rəng maddələri ilə əlaqəli formada  1. Kükürd turşusu sulfidləşdirilərək saxlanan məhsulda “C” vitamini və jeleləşdirici xassə kəsb edən pektini qoruyub saxlayır, buna səbəb nədir

  1. “C” vitamininin oksidləşməsini kataliz edən fermenti təcrid edir və pektin maddələrinə təsir edən pektoloji fermentlərin aktivliyini azaldır

  2. “C” vitamininin hidrolitik parçalanmasının qarşısını alır, məhsulun tərkibində olan pektin maddəsinin miqdarını azaltmır

  3. “C” vitamininin hidrolitik parçalanmasına şərait yaradan fermenti koaqulyasiya edir və pektin maddəsini toxunulmaz saxlayır

  4. “C” vitamini ilə əlaqələnərək onu əhatə mühitindən təcrid edir, pektin maddəsini də həmçinin

  5. “C” vitamininin və pektin maddəsinin parçalayan ferment sistemini təcrid edir, onların təsirini məhdudlaşdırır  1. Sulfidsizləşdirmə prosesi nəyə əsaslanır

   1. Qızdırma zamanı kükürd turşusunun asanlıqla SO2-yə parçalanması və uçaraq məhsuldan kənarlaşmasına

   2. Konservləşdirici dozanın insan orqanizminə mənfi təsir etməməsinə

   3. Ətraf mühitin kükürd turşusunun dayanaqlığına təsiri və asan ayrılması

   4. Məhsulun tərkibində olan kükürd turşusunun dönərliyi və uçucu birləşməyə çevrilməsi

   5. Xüsusi əməliyyatların tətbiq edilməsi ilə kükürd turşusunu SO2-yə çevirməklə  1. Məhsulda SO2-nin miqdarı hansı üsulla təyin edilir

  1. Yodometriya üsulu və ya məhlulun sıxlığı ilə

  2. Kolorimetrik üsulla və ya məhlulun çəkisi ilə

  3. Polyarimetriya üsulu ilə və ya məhlulun sıxlığı ilə

  4. Refraktometriya üsulu ilə və ya məhlulun qatılığı ilə

  5. Potensimetriya üsulu ilə və ya məhlulun həcmi ilə  1. Sulfidləşdirilmiş meyvəni hansı şəraitdə və nə qədər saxlamaq olar

   1. Havanın temperaturu 10 oC-dən, nisbi nəmliyi 85 %-dən yuxarı olmamaqla 4 aydan çox olmayaraq

   2. Havanın temperaturu 15 oC-dən, nisbi nəmliyi 70 %-dən yuxarı olmamaqla 6 aydan çox olmayaraq

   3. Havanın temperaturu 5 oC-dən, nisbi nəmliyi 75 %-dən yuxarı olmamaqla 5 aydan çox olmayaraq

   4. Havanın temperaturu 20 oC-dən, nisbi nəmliyi 80 %-dən yuxarı olmamaqla 7 aydan çox olmayaraq

   5. Havanın temperaturu 18 oC-dən, nisbi nəmliyi 85 %-dən yuxarı olmamaqla 3 aydan çox olmayaraq  1. Təzə hazırlanmış ağac (palıd) çəlləkləri bir neçə gün suda islağa qoyurlar, qaynar kaustik soda məhlulu ilə emal edirlər, yuyurlar və SO2 ilə dezinfeksiya edirlər. Bu hansı məqsədə xidmət edir

   1. Əsasən aşı maddələri kənarlaşdırmaq

   2. Boyaq maddələrinin miqdarını minimuma endirmək

   3. Mikroorqanizmlərlə çirklənmədən azad olmaq

   4. Ağac çəlləklərin möhkəmliyini artırmaq

   5. Ağac çəlləklərin hermetikliyini təmin etmək  1. Meyvələri palıd çəlləklərdə kükürd turşusu məhlulunda sulfitləşdirərək saxlayanda meyvələrin rənginin tündləşməsinə səbəb nədir

   1. Aşı maddələri birləşmələri meyvələrin tərkibindəki dəmirlə əlaqəyə girərək yaşılımtıl-qara və s. rənglər əmələ gətirməsi

   2. Çəlləkdəki aşı maddələri meyvənin lipoidləri ilə əlaqəyə girərək tünd rəngli birləşmələr verməsi

   3. Çəlləyin boyaq maddələri meyvələrin tərkibindəki turşularla əlaqəyə girərək qaramtıl, qonuru və s. rənglər əmələ gətirməsi

   4. Çəlləyin boyaq maddələri meyvənin tərkibindəki fermentlərlə əlaqəyə girərək tünd rənglər əmələ gətirməsi

   5. Çəlləyin aşı maddələri meyvələrin tərkibindəki vitaminlərlə əlaqəyə girərək tünd rənglər əmələ gətirməsi  1. Benzoy turşusu nə vaxt antiseptik hesab edilir

   1. Mühitin aktiv turşuluğu (pH 2,5-3,5), ümumi turşuluğu 0,4 %-n az olmayanda

   2. Mühitin aktiv turşuluğu (pH 3,0-4,0), ümumi turşuluğu 0,3 %-n az olmayanda

   3. Mühitin aktiv turşuluğu (pH 3,5-4,5), ümumi turşuluğu 0,35 %-n az olmayanda

   4. Mühitin aktiv turşuluğu (pH 4,0-5,0), ümumi turşuluğu 0,25 %-n az olmayanda

   5. Mühitin aktiv turşuluğu (pH 4,5-5,0), ümumi turşuluğu 0,30 %-n az olmayanda  1. Benzoy turşusu və onun natrium duzu hansı qatılıqda (%-lə) mikroorqanizmlərin həyatına məhvedici təsir göstərir

   1. 0,04 və 0,06-0,09

   2. 0,05 və 0,07-0,1

   3. 0,06 və 0,09-1,1

   4. 0,03 və 0,04-0,09

   5. 0,07 və 0,09-1,2  1. Sorbin turşusu və onun duzları (sorbatlar) hansı qatılıqda püreləri konservləşdiri (%-lə)

   1. 0,05 - 1,0

      1. 0,03 - 0,05

   2. 0,04 - 0,08

   3. 0,06 - 1,2

   4. 0,08 – 1,5  1. Sorbin turşusu və onun sorbatları hansı məhsulları konservləşdirməyə tətbiq edilir

  1. Turş və bakteriyalara dözümlü məhsullara

  2. Turş olmayan və kif göbələklərinə dözümlü məhsullara

  3. Turş olmayan və bakteriyalara dözümlü məhsullara

  4. Turş və mayalara dözümlü məhsullara

  5. Turş və kif göbələklərinə dözümlü məhsullara  1. Povidlanı çəlləklərə qablaşdırmazdan qabaq onun temperaturu hansı həddə olmalıdır, 0C-lə

  1. 50

  2. 65

  3. 40

  4. 60

  5. 55  1. Povidla çəlləklərə qaynar doldurularsa onun rəngi tündləşir, acı təhər tam kəsb edir. Bunun səbəbini izah edin

  1. İsti uzun müddət davam edir, nəticədə melanoidlərin əmələ gəlmə reaksiyaları intensivləşir

  2. İsti təsirindən povidlanın tərkibindəki şəkərlər dəyişməyə məruz qalır, rəng qonurlaşır

  3. İsti uzun müddət davam etdiyindən rəng maddələrinin tündləşməsi gedir

  4. İsti uzun müddət davam etdiyindən aşı maddələri çevrilir, rəngin qaralması baş verir

  5. İsti uzun müddət davam etdiyindən şəkərlər karamelləşir, povidlanın rəngi tündləşir  1. Povidlanı vakuum-soyuducuda soyudarkən onda 6 %-ə qədər nəmlik buxarlanır. Buxarlanan suyun miqdarını aşağıdakı hansı formalardan biri ilə düzgün hesablamaq olar

  1. W=

  2. W=
 • 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


  Download 1.41 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

  Download 1.41 Mb.