Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet14/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
679. Yengəclər ovlandıqdan neçə saat sonra havada qalanda avtolitik sıyıqlaşma gedir

 1. 2

 2. 4

 3. 8

 4. 3

 5. 6

680. Yengəc ətini müstəsna hallarda konservləşdirmək üçün 4 saata qədər saxlayırlar. Bu hansı qüsuru törədir

 1. ətin rəngini saraldır

 2. ətin rəngini qaraldır

 3. ətin rəngini bozardır

 4. ətin rəngini tündləşdirir

 5. ətin rəngini göyərdir

681. Balıq preservlərinə konservant kimi nə əlavə olunur

 1. sirkə turşusu və natrium benzonat

 2. sirkə turşusu və kalium benzonat

 3. sirkə turşusu və sorbin turşusu

 4. sirkə turşusu və natrium sorbat

 5. sirkə turşusu və natrium benzonat

682. Preservlərə əlavə edilən konservantlar konservə necə təsir göstərir

 1. çirklənmiş balıqlarda çürüdücü mikroorqanizmləri məhv edir

 2. çirklənmiş balıqlarda patogen mikroorqanizmləri məhv edir

 3. çirklənmiş balıqlarda kif əmələ gətirən mikroorqanizmləri məhv edir

 4. balıq ətində baş verən fermentativ reaksiyaları dayandırır

 5. balıq ətində baş verənmikrobioloji və fermentativ prosesləri dayandırır

683. Balıq preservlərinin yetişməsi üçün hansı temperatur rejimində saxlanmalıdır

 1. -2 0C-n +2 0C-ə kimi

 2. -2 0C-n +1 0C-ə kimi

 3. -2 0C-n 0 0C-ə kimi

 4. -4 0C-n -2 0C-ə kimi

 5. -4 0C-n 0 0C-ə kimi

684. Balıqları hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirirlər

 1. anatomik quruluşu, yaşayış yerinə və həyat tərzinə, sənaye əhəmiyyətinə, ovlanma vaxtına və fizioloji vəziyyətinə görə

 2. skletin təşkilinə, yaşayış yerinə, vaxtına, köklük dərəcəsinə və üzgəclərin vəziyyətinə görə

 3. anatomik quruluşuna, suyun tərkibinə, yaşayışına, fizioloji durumuna və ölçülərinə görə

 4. anatomik quruluşuna, çəkisinə, qidalanma üsuluna, dəniz və ya çayda yaşamasına, mənşəyinə görə

 5. skletin nədən təşkil olmasına, dəri örtüyünə, yaşam tərzinə, kürütökmə vəziyyətinə və fizioloji durumuna görə

685. Balığın hansı hissələri yeyiləndir

 1. əzələsi, cinsi məhsulları, bəzi balıqlarda isə ciyəri

 2. əzələ toxuması, başı, kürüsü və ciyəri

 3. əzələsi, toxum vəzisi, qığırdağı

 4. əzələ toxuması, qəlsəmələri, toxum vəzisi

 5. əzələ toxuması, qəlsəmələri, kürüsü və ciyəri

686. Balığın kimyəvi tərkibinə xarakterik xüsusiyyəti (müstəsnalığı) nədədir

 1. yağlar və nəmlik arasındakı qarşılıqlı əlaqə

 2. yağların asan mənimsənilən olması

 3. dəyərli zülallarla zəngin olması

 4. əsasən mikroelementlərlə zəngin olması

 5. əksəriyyət vitaminlərin mövcud olması

687. Ölümdən sonra balıqdakı dəyişmələr aşağıdakı əsas mərhələlərə ayrılır. Onlar hansılardır

 1. seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, avtoliz və bakterioloji dağılma

 2. seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, ölüm qıcımasının yox olması, yetişmə

 3. seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, yetişmə, məhv olma

 4. seliklənmə, toxumanın bərkiməsi, yetişmə, yumşalma

 5. seliyin ayrılması, ölüm qıcıması, zülalların parçalanması, yetişmə

678. Balığın seliyi nə üçün mikrofloranın inkişafı üçün yaxşı mühit hesab olunur

 1. zülali maddə olan mutsin qlyukoproteidi vardır

 2. tərkibində zülali maddə olan qlyutin vardır

 3. tərkibində zülali maddə olan kallogen vardır

 4. tərkibində yağabənzər maddələr vardır

 5. tərkibində fosfolipidlər və vitamin vardır

679. Balığın avtolizində özünə məxsusilik onda qonuru rəngli əzələ toxumasının olması və əzələ toxumasında fermentativ hidrolizin sürətli getməsidir.Bu nə ilə izah olunur

 1. daha fəal proteolitik və lipolitik ferment sisteminin olması

 2. onun əzələ toxumasının proteinlərlə zəngin olması

 3. qonuru əzələ toxumasının lipidlərlə zəngin olması

 4. qonuru əzələ toxumasının lipoidlərlə zəngin olması

 5. qonuru əzələ toxumasının fosfolipidlərlə zəngin olması

680. Balığı uzun müddətli necə saxlamaq olar

 1. dondurmaqla

 2. qismən dondurmaqla

 3. soyutmaqla

 4. qismən susuzlaşdırmaqla

 5. -2 0C-də saxlamaqla

681. Soyudulmuş balığı maksimum neçə gün saxlamaq olar

 1. 15

 2. 10

 3. 20

 4. 25

 5. 30

682. Dondurulmuş balığın əzələ toxumasının strukturu nədən asılıdır

 1. dondurma sürətindən

 2. dondurmanın üsulundan

 3. dondurma temperaturundan

 4. dondurma agentindən

 5. dondurma şəraitindən

683. Donaçma zamanı balıq ətinin zülali maddələrinin denaturasiyası hansı temperatur intervalında daha intensiv baş verir

 1. -5-dən – 1 0C-dək

 2. -10-dan – 5 0C-dək

 3. -8-dan – 5 0C-dək

 4. -8-dan – 3 0C-dək

 5. -3-dan– 0 0C-dək

684. Qızardılmış balıq konservi istehsalında balıq qızartma prosesində balığın səthində azca qırmızı ənliyə oxşar rəngli qazmaq əmələ gəlir. Bunun səbəbini göstərin

 1. unun nişastasının tədricən deqstrinləşməsi və şəkərin tədricən karamelləşməsi

 2. unun tərkibindəki nişastanın yüksək temperaturlu yağda parçalanması

 3. yüksək temperaturlu yağın tədrisindən şəkərlərin melanoidləşməsi

 4. yüksək temperaturlu yağın tədrisindən zülali maddələrin koaqulyasiyası

 5. yüksək qızartma temperaturutəsirindən undakı şəkərlərin karamelizasiyası

685. Balıq qızardılanda onda yaxşı xoşa gələn dad və ətrin yaranması və balıq parçalarının bütövlüyünün saxlanması nə ilə əlaqədardır

 1. balığın unlanması

 2. bitki yağının təsiri

 3. dəyərli kimyəvi tərkibi

 4. lipidlərin parçalanması

 5. su-yağ mübadiləsi

686. Balıq konservləri istehsalında balıqları qaynar suda və ya su-duz məhlulunda pörtürlər. Bu zaman nə baş verir

 1. nəmliyin bir hissəsi ayrılır, zülallar koaqulyasiya olur, nəticədə balığın rəngi açıq olur və kipləşir, möhkəmlənir

 2. nəmlik qismən kənarlaşır, bəzi mikroorqanizmlər fəaliyyətini dayandırır, rəngi parlaqlaşır

 3. nəmliyin müəyyən hissəsi və onda həll olan ekstraktiv maddələrin müəyyən miqdarı həlimə çevrilir

 4. nəmlik tədricən ayrılmaqla zülali maddələr denaturasiyaya məruz qalırlar

 5. nəmlik qismən kənarlaşır, həcmi azalır, səthdəki toxuma fermentləri inaktivləşir

687. Qızardılmış balıq konservi hazırladıqda balığı qızartmaq üçün hansı yağdan və temperatur rejimindən istifadə olunur

 1. bitki yağında 150-175 0C

 2. bitki yağında 140-150 0C

 3. heyvan yağında 150-175 0C

 4. balığın öz yağında 140-150 0C

 5. heyvanın iç piyində 140-160 0C

688. Qızartmanın ilkin mərhələsində temperatur 75-80 0C olanda nə baş verir

 1. yapışqanlıq yaranır, şişən kleykavina tədricən bərkiyir, torlu karkas əmələ gətirir

 2. nişasta isti və nəmlik təsirindən yapışqanlıq verir, balıqda əlaqə güclənir

 3. fermentlərin inaktivləşməsi başlayır, hidrolitik proseslər baş verir

 4. balığın üstünü örtən un xəmirləşir, yapışqanlaşır və qazmaq üçün təməl yaranır

 5. temperatur aşağı olduğundan yalnız zülali maddələrin denaturasiyası baş verir

689. Növbəti qızartmada, yəni temperatur 105-120 0C olanda balıqda nə baş verir

 1. susuzlaşma və nişastanın dekstrinləşməsi başlayır az miqdarda qlikoza yaranır

 2. balıqdan nəmlik kənarlaşır, amolipektinin dərin parçalanması baş verir

 3. nəmlik kənarlaşır, unun nişastası çevrilir, melonoidin reaksiyaları baş qaldırır

 4. nişastanın kleykavinası tədricən yox olur, qazmağın formalaşma mərhələsi başlayır

 5. nişastanın destrinləşməsi başa çatır, şəkərlərin parçalanması başlayır

690. Balığın qızartma prosesində temperatur 120 0C-dən yuxarı qalxdıqca nə baş verir

 1. dekstrin və şəkərlər karamelləşir, qızılı-sarı və açıq qəhvəyi rəng əmələ gətirirlər

 2. unun sulu karbonları karamelizasiyaya uğrayır, məhsul tünd-qəhvəyi rəng alır

 3. unun nişastası tam çevrilir, əmələ gələn dekstrin karamelləşir, rəng tündləşir

 4. amilaza və amilopektin dərin hidratasiyaya məruz qalır, əmələ gələn qlükoza karamelləşir

 5. nəmlik tam kənarlaşır, əvəzində yağ hopur, mühitdəki yağ parçalanır, tündləşir

691. Bir sıra növ konservlərin istehsalında balıq ilkin olaraq qismən qurudulur. Bu proses necə (nəyin hesabına) aparılır

 1. qızdırılmış hava və ya infraqırmızı şüalarla

 2. buxar-hava qarışıq və ya infraqırmızı şüalarla

 3. vakuumlaşdırmaqla və ya infraqırmızı şüalarla

 4. qızdırılmış hava və ya ionlaşdırıcı şüalarla

 5. sublimasiya üsulunu tətbiq etməklə

692. Balıqların qismən qurudulması prosesi nə ilə müşayiət olunur

     1. zülalların azacıq hidrolizi, toxuma fermentlərinin qismən inaktivləşməsi, yağların hissəvi hidrolizi və oksidləşməsi

 1. zülalların və yağların azacıq hidratasiyası, üst qat toxuma fermentlərinin fəaliyyətsizləşməsi

 2. lipidlərin səthə tərəf yerdəyişməsi və havanın oksigeni ilə əlaqələnərək oksidləşməsi

 3. zülalların azacıq hidrolizi və denaturasiyası, fermentlərin fəallığının azalması

 4. yağların və yağabənzər maddələrin (lipoidlərin) qismən hidratasiyası və oksidləşməsi

693. Balığın qismən qurudulması zamanı nəmlik üst qatdan kənrlaşır. Bu proses necə baş verir

     1. əvvəlcə sərbəst, sonra isə adsorbsion əlaqəli su buxarlanır

 1. əvvəlcə sərbəst, sonra isə osmotik əlaqəli su buxarlanır

 2. əvvəlcə sərbəst, sonra isə kapilyar əlaqəli su buxarlanır

 3. əvvəlcə sərbəst, sonra isə kimyəvi birləşmiş əlaqəli su buxarlanır

 4. əvvəlcə sərbəst, sonra isə osmotik və kapilyar əlaqəli su buxarlanır

694. Balığın qismən qurudulması prosesinin intensivliyinə hansı amillər təsir edir

 1. havanın temperaturu və surəti, həmçinin nisbi nəmliyi, həm də balığın yağlılığı

 2. havanın qazlar tərkibi, hərəkət sürəti və verilmə üsulu, həm də balığın növbü

 3. hava axınının istiqaməti, temperaturu və emal davamiyyəti, həm də balığın ovlanma vaxtı

 4. havanın temperaturu və surəti, qurudulan balığın düzümü, həm də balığın köklüyü

 5. hava axınının dövr etmiş qabiliyyəti, havanın hərəkət sürəti və qurğusu, həm də balığın köklük dərəcəsindən

695. Balığın qaynar hisləmə prosesi neçə mərhələdə aparılır. Hər mərhələnin temperatur rejimi neçədir

 1. 60-80 0C; 110-150 0C; 90-110 0C

 2. 60-80 0C; 110-150 0C

 3. 60-80 0C; 90-110 0C; 110-150 0C

 4. 60-80 0C; 110-150 0C; 90-110 0C; 130-150 0C

 5. 2. 60-80 0C; 110-130 0C

696. Balığı hisləmək üçün tətbiq edilən tüstünün hisləmə tərkibi nədən ibarətdir

 1. fenol və onun törəmələrindən, buxarabənzər spirtlərdn, uçucu turşulardan, qətranlı maddələrdən, qurum hissəciklərindən

 2. dumanlı spirt buxarlarından, qətranlı maddələrdən, aşı maddələrindən, yağabənzər maddələrdən, qurum hissəciklərindən

 3. buxarşəkilli spirtlərdən, uçucu turşulardan, tüstü qazlarından, efirli birləşmələrdən, qurum tozundan

 4. fenol və fenol törəməli birləşmələrdən, dabbax maddələrindən, efir yağlarından, qrum dənəciklərindən

 5. buxarabənzər spirtlərdən, aşı maddələrdən, üzvi turşulardan, efirli birləşmələrdən,

 6. qurum hissəciklərindən

697. Balığın qaynar hislənməsi zamanı balıqda hansı proseslər baş verir

 1. nəmlik qismən buxarlanır, kallogenin jelatinləşməsi ilə zülallar denaturasiyaya uğrayır, toxuma fermentləri məhv olur

 2. su qismən kənarlaşır, zülallar koaqulyasiyaya uğrayır, mikroorqanizmlər məhv olur

 3. su qismən buxarlanır, yağlar əzələ toxumasına hopur və oksidləşir, fermentlər inaktivləşir

 4. nəmlik tədricən buxarlanır, lipidlər və lipoidlər hidrolizə uğrayır, fermentlər parçalanır

 5. nəmlik qismən buxarlanır, zülallar denatürləşir, yağlar qismən parçalanır, bəzi mikroflora yox olur

698. Balıq konservlərinin sterilizasiyası prosesində balıqların təbii rənginin dəyişməsi, hansı ki, tədricən ağarma və pambığı çalarlı olmasınə ilə əlaqədardır

 1. xromoproteidlərin denaturasiyası

 2. fosfoproteidlərin parçalanması

 3. piqment zülallarının denatürləşməsi

 4. kükürdlü birləşmələrin əmələ gəlməsi

 5. aminli birləşmələrin əmələ gəlməsi

699. Balıq konservlərinin sterilizasiyasında 100 0C temperaturdan yuxarıda əzələnin struktur birləşmələrindən olan tiol qrupunun, zülalların parçalanmasından uçucu birləşmələr əmələ gəlir. Bu uçucu birləşmələr hansılardır

 1. hidrogen sulfid, eseton ammonyak və s.

 2. hidrogen sulfid, karbonilli birləşmələr, ammonyak və s.

 3. aminli birləşmələr, aseton, ketanol,ammonyak və s.

 4. hidrogen sulfid, karbonilli birləşmələr, metilsulfid və s.

 5. hidrogen sulfid, hidrogen peroksid, metilsulfid, amonyak və s.

700. Qızdırma nəticəsində balıq konservlərində, əsasən də tomat souslu məhsullarda qonuru rəngli birləşmələr əmələ gəlir. Bunu nə ilə izah etmək olar

 1. aminli və karbonilli birləşmələr arasındakı reaksiya, kataliz məhsullarının toplanması

 2. zülalların sərbəst amin qruplarının oksidləşməsi və lipidlərlə qarşılıqlı təsiri

 3. aminli birləşmələrlə lipoidlərin qarşılıqlı reaksiyası, uçucu azotlu birləşmələrin toplanması

 4. lipidlərin və lipoidlərin oksidləşməsi, avtoliz məhsullarının toplanması

 5. aminli və karbonilli birləşmələrin qarşılıqlı təsiri və uçucu azotlu maddələrin toplanması

701. Zərif ətə malik olan balıqlardan təbii konservlər istehsal etdikdə ora jele əlavə olunur. Bu nə məqsədə xidmət edir

 1. balıq parçalarının bütövlüyünü qorumağa

 2. konservə xüsusi əmtəə keyfiyyəti verməyə

 3. konservə məxsusi dad və görkəm verməyə

 4. zalivka ilə balığı vahid kütlədə birləşdirməyə

 5. əlavədə bircinsli kütlə yaratmağa

702. Təbii balıq konservləri hansı temperaturda sterilizasiya edilir

 1. 112 0C

 2. 115 0C

 3. 110 0C

 4. 125 0C0C

 5. 120 0C

703. Yağda balıq konservləri istehsal edəndə konservin tamını yüksəltmək məqsədilə ara yağların qarışığını əlavə edirlər. Bu yağlar hansılardır və hansı nisbətdədir

 1. günəbaxan və xardal yağı, uyğun olaraq 3:1

 2. bitki yağı və xardal yağı, uyğun olaraq 2:1

 3. günəbaxan və xardal yağı, uyğun olaraq 1:1

 4. balıq və zeytun yağı, uyğun olaraq 1:2

 5. balıq və bitki yağı, uyğun olaraq 1:3

704. Yağda balıq konservlərində hazır məhsulda balıq nə qədər və yağ nə qədər olmalıdır

 1. 70-85 % balıq, 30-15 % yağ

 2. 70-75 % balıq, 30-25 % yağ

 3. 80-90 % balıq, 20-10 % yağ

 4. 85-90 % balıq, 15-10 % yağ

 5. 70-80 % balıq, 30-20 % yağ

705. Yağda pörtülmüş balıqdan konservlər istehsalında onları qablaşdırmadan öncə, balıqların qismən susuzlaşması, bişməsi, dəri örtüyünü möhkəmləndirmək və sürüşkənliyini təmin etmək üçün nə edirlər

 1. 100 0C-də 15-25 dəq. buxarla pörtürlər

 2. 100 0C-də 20-30 dəq. ərzində pörtürlər

 3. isti hava axınında 5-10 dəq. saxlayırlar

 4. 2-3 %-li duz məhlulu ilə emal edirlər

 5. infraqırmızı şüalarla emal edirlər

706. Balıq kotleti aşağıdakı hansı tərkibdə hazırlanır

 1. 30 % qızardılmış və 70 % çiy balıq, qızardılmış soğan, istiot, duz və tomat sousu

 2. 100 % qızardılmış balıq, qızardılmış soğan, duz və ədviyyət

 3. 100 % çiy balıq, qızardılmış soğan, duz və tomat sousu

 4. 50 % qızardılmış və 50 % çiy balıq, soğan və ədviyyatlar

 5. 70 % çiy balıq və 30 % treska ciyəri, qızardılmış soğan və xörək duzu

707. Balıq preservləri hermetik taralarda istilik emalı tətbiq etmədən hazırlanır. Belə konservlər nə üçün xarab olmadan qalır

 1. sirkə turşusu və natrium benzanat qatılığına görə

 2. sirkə turşusu və 5 %-n yuxarı xörək duzu olduğuna görə

 3. yetişmə zamanı süd turşusu əmələ gəldiyinə görə

 4. məhsulda sorbin turşusunun duzları əlavə edildiyinə görə

 5. məhsulda sirkə və süd turşusu kifayət miqdarda olduğuna görə

708. Balıq preservlərinin yetişmə prosesinin əsasında nə durur

 1. balıq zülallarının qismən daha sadə maddələrə - peptonlara, polipeptidlərə, peptid-lərə və anon turşularına fermentativ parçalanması

 2. balığın tərkibindəki qlikogenin tədricən qlükozaya və süd turşusuna qədər parçalanması

 3. balığın tərkibindəki lipidlərlə zülali maddələrin qarşılıqlı təsiri və süd turşusunun əmələ gəlməsi

 4. biokimyəvi çevrilmələr sayəsində üzvi turşuların miqdarının artması, pH-n qiymətinin aşağı düşməsi

 5. xörək duzu təsirindən zülalların denatürləşməsi və hidravlik parçalanması və amin turşuların yaranmasi

709. Balıq konservlərini saxlayanda bəzən sərbəst hidrogen toplanır. Bu nə ilə nəticələnir

 1. kimyəvi bombaj törədir

 2. bioloji bombaj törədir

 3. heç bir fəsadı olmur

 4. fiziki bombaj törədir

 5. qalayın miqdarı artır

710. Balıq preservləri yeyişəndə əmələ gələn peptonlar, polipeptidlər, peptidlər və aminturşular hansı prosesin məhsuludur

 1. balığın zülallarının fermentativ parçalanması

 2. balığın zülallarının mikrobioloji parçalanması

 3. balığın lipidlərinin fermentativ parçalanması

 4. balığın lipidlərinin mikrobioloji parçalanması

 5. balığın zülallarının və lipidlərinin kimyəvi parçalanması

711. Balıq preservlərinin yetişmə dərəcəsinin obyektiv göstəricisinə nə xidmət edir

 1. ondakı qeyri-zülali və aminli azotun miqdarı

 2. ondakı uçucu əsaslı azotun miqdarı

 3. onda toplanan uçucu turşuların miqdarı

 4. onda toplanan süd turşusunun miqdarı

 5. onda toplanan azot əsaslı duzların miqdarı

712. Balıq preservlərinin yararlılıq dərəcəsinin göstəricisi nədir

 1. uçucu əsaslı azotun miqdarı

 2. uçucu əsaslı turşuların miqdarı

 3. uçucu əsaslı aminli azotun miqdarı

 4. uçucu əsaslı hidrogen sulfidin miqdarı

 5. uçucu əsaslı ammonyakın miqdarı

713. Balıq preservləri yetişəndən sonra hansı temperaturda saxlanılır 1. -7 0C-n -8 0C kimi

 2. -7 0C-n -10 0C kimi

 3. -8 0C-n -10 0C kimi

 4. -2 0C-n -4 0C kimi

 5. -3 0C-n -5 0C kimi

714. Balıq preservlərinin yumşalması, balıq ətinin qismən parçalanması, zalivkanın həll olan azotlu maddələrlə doyması, turştəhər tamın əmələ gəlməsi və s. nə vaxt baş verir 1. məhsulu uzunmüddətli 0 0C-ə yaxın və ondan yuxarı temperaturda saxladıqda

 2. məhsulu uzunmüddətli günəş şüası düşən yerdə saxladıqda

 3. məhsulu uzunmüddətli nisbi nəmliyi yuxarı olan yerdə saxladıqda

 4. məhsulu uzunmüddətli müsbət 10 0C-n yuxarı temperaturda saxladıqda

 5. məhsulu uzunmüddətli nisbi nəmliyi aşağı olan yerdə saxladıqda

715. Balıq konservlərinin yetişməsi onun növündən asılı olaraq neçə vaxta başa gəlir 1. 2-n 6 aya qədər

 2. 1-n 2 aya qədər

 3. 1-n 3 aya qədər

 4. 1-n 5 aya qədər

 5. 3-n 8 aya qədər

716. Balıq konservlərinin yetişmə intensivliyi hansı amildən asılıdır 1. saxlama temperaturundan

 2. saxlama nəmliyindən

 3. qabın həcmindən

 4. qabın növündən

 5. konservin tərkibindən

717. Tərkibində şəkər olan tomat sousu və digər əlavələr edilmiş balıq konservlərində baş verən şəkər-amin reaksiyası konservə necə təsir edir 1. əlavələrin rəngini tündləşdirir

 2. əlavənin konsistensiyasını azaldır

 3. balığın ətini qaraldır

 4. balığın ətini yumşaldır

 5. balıq ətinin bütövlüyünü pozur

718. Balıq tullantılarında yem unu hazırlayarkən quruducudan çıxan məhsulun son nəmliyi hansı %-i aşmamalıdır 1. 12

 2. 8

 3. 14

 4. 16

 5. 6

719. Müəyyən müddətdən sonra balıq konservlərində tədricən keyfiyyətin pisləşməsi gedir. Bu hal necə adlanır 1. konservin köhnəlməsi

 2. konservin oksidləşməsi

 3. konservin xəstələnməsi

 4. konservin bombajı

 5. konservin kiflənməsi

720. Yetişmə mərhələsində keyfiyyətin yaxşılaşmasına hansı göstəricilər tam cavab verir 1. zərif və sulu konsistensiya, orqanoleptik keyfiyyətin yüksəlməsi

 2. zərif və sulu qatılıq, balıq ətinin möhkəmlənməsi

 3. zərif və sulu konsistensiya, rəngin formalaşması

 4. zərif və sulu qatılıq, zalivkanın (əlavənin) tündləşməsi

 5. zərif və sulu konsistensiya, şəkərlərin aminləşməsi

721. balıq konservlərində balığın əzələ toxumasının struktur dəyişməsi, konsistensiyanın balıqlaşması, oksidləşmənin başlanması və yağların qismən hidrolizi nə vaxt baş verir 1. konservlər tədricən könnələndə

 2. sterilizasiyanın temperaturu pozulanda

 3. sterilizasiyadan sonra tədrici soyutmada

 4. düzgün olmayan şəraitdə saxlayanda

 5. konservlərdə meloidləşmə reaksiyası gedəndə

722. Hansı balıq konservləri 20 0C-ni aşmadan bir ilə qədər saxlana bilər

 1. tomat sousunda balıq, tərəvəzli balıq və yağda treska, kambala və siyənək balıq konservləri

 2. tomat sousunda olan konservlər və hisə verilmiş balıq konservləri

 3. tomat sousunda, tərəvəzi olan və təbii balıq konservləri

 4. yalnız sterilizasiya olunmayan balıq konservləri

 5. nərə balıqlarından hazırlanan konservlər

723. Hansı balıq konservləri 20 0C-dən yuxarı olmayan temperaturda 2 ilə qədər saxlanıla bilər

 1. yağda kambala, treska və siyənək balıqları müstəsna olmaqla qalan yağda balıq konservləri və təbii lasos balığı konservləri

 2. yağda olan bütün konservlər və qızıl balıqdan olan təbii konservlər

 3. yağda olan konservləri və tərəvəzli balıq konservləri

 4. yağda hisə verilmiş balıq və pörtülmüş balıq konservləri

 5. şüşə taralara qablaşdırılmış bütün növ balıq konservləri

724. Saxlanmamış dəmir qablara yığılmış, siyənəkdən olan təbii, tomat sousunda olan treska, siyənək və kambala balıq konservlərini nə qədər saxlamaq olar

 1. ən çoxu 6 ay

 2. ən çoxu 4 ay

 3. ən çoxu 8 ay

 4. ən çoxu 5 ay

 5. ən çoxu 10 ay
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.