Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet6/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 1. Özlülüyündən, elastikliyindən

 2. Özlülüyündən, sitoplazma qlafının vəziyyətindən

 3. Elastikliyindən, mühitin pH-n

 4. Elastikliyindən, tonoplastın vəziyyətindən

 5. Özlülüyündən, hüceyrəarası boşluğun ölçülərindən 1. Bəzi meyvələrdən şirə almaq üçün müxtəlif üsullarla hüceyrəni öldürmək laxım gəlir. Aşağıdakı sıralamanın hansı bunu tamamən əks etdirir

 1. Mexaniki xırdalama, qızdırma, dondurma, elektrik cərəyanı buraxmaq

 2. Mexaniki xırdalama, infraqırmızı şüalar, dondurma, ferment preparatları tətbiqi

 3. Qızdırma, dondurma, elektrik cərəyanı keçirmə, maqnit dalğası ilə təsir

 4. Qızdırma, dondurma, kimyəvi preparatlarla, elektrik cərəyanı keçirmək

 5. Mexaniki zədələmə, qızdırma, elektrik cərəyanı keçirmək, səthi aktiv maddələr tətbiqi 1. Hansı xammalların protoplazması mexaniki xırdalama zamanı öz şirəsini çətinliklə verir

 1. Ərik, gavalı, qara qarağat

 2. Ərik, şaftalı, alça

 3. Şaftalı, gavalı, qara qarağat

 4. Şaftalı, qara qarağat, gilas

 5. Ərik, qaragilə, gavalı 1. Meyvələrdən şirə istehsalında düsturundan istifadə olunur. Bu nəyin ifadəsidir

 1. Meyvə toxumasının zədələnmə dərəcəsini

 2. Meyvə toxumasında zədələnməmiş hüceyrələri

 3. Mezqdə titrlənən turşuluğun dəyişməsini

 4. Mexaniki zədələnmədən sonra şirə çıxımı əmsalını

 5. Hüceyrədən şirənin ayrılma dərəcəsini 1. Meyvə toxumasının zədələnmə dərəcəsini dəqiq necə təyin etmək olar

 1. Ekspres asilloqrafik üsul

 2. Titrlənən turşuluğun dəyişməsi üsulu

 3. Mexaniki çəkmə üsulu

 4. Ekspres müqayisəli üsul

 5. Ekspres kartoqrafik üsul 1. Şirə istehsalında xırdalanmış meyvələr (mezq) dərhal növbəti əməliyyata verilməlidir. Gecikəndə nə baş verə bilər

 1. Oksidləşmə və mikrobioloji proseslərdən qorunmaq

 2. Şirə öz axını ilə mezqdən itər

 3. Fermentativ və mikrobioloji proseslərdən qorunmaq

 4. Vitamin itkisindən və tündləşmədən qorumaq

 5. Vitamin itkisindən və mikroorqanizmlərdən qorumaq 1. Presləmə zamanı şirə axan kanalların gözlərinin qapanmaması üçün nə etmək lazımdır

 1. Texnoloji xırdalama ölçüsünü kiçiltməmək

 2. Zədələnmə dərəcəsinə riayət edilməlidir

 3. Xammalın doğranma üsulu düzgün seçilməlidir

 4. Presləmə təzyiqinə ciddi nəzarət etmək

 5. Zədələnmə dərəcəsini düzgün seçmək 1. Şirə çıxımını artırmaq üçün hər xammalın özünəməxsus xırdalanma ölçüsü (texnoloji xırdalanma həddi) olmalıdır. Xırdalanma həmin həddən daha kiçik həddə doğranarsa nə baş verər

 1. Şirə axan kanallar qapana bilər

 2. Öz axını ilə şirə çıxımı daha da artar

 3. Meyvə toxuması daha çox zədələnər

 4. Şirə çıxımı maksimum arta bilər

 5. Şirə çıxımına fərq etməz 1. Xammalı qızdırmaqla şirə çıxımının artırılması üsulu nəyə əsaslanır

 1. Protoplazma zülallarının koaqulyasiyasına

 2. İsti təsirindən fermentlərin inaktivləşməsinə

 3. Hüceyrələrarası havanın kənarlaşmasına

 4. Hüceyrələrarası gediş yollarının genişlənməsinə

 5. Səthi aktiv maddə olan lipoidlərin fəallaşmasına 1. Protoplazma zülallarının koaqulyasiya dərəcəsi və sürəti hansı amillərdən asılıdır

 1. Xammalın qızdırma temperaturundan

 2. Xammalın doğranma dərəcəsindən

 3. Zülali maddələri xarakterindən

 4. Qızdırmanın tətbiq üsulundan

 5. Mühitin hidrogen ionlarının sıxlığından 1. Şirə çıxımını artırmaq üçün meyvələr hansı temperatur intervalında qızdırılmalıdır

 1. 65-85 0C

 2. 75-95 0C

 3. 65-75 0C

 4. 85-90 0C

 5. 60-70 0C 1. Şirə çıxımını artırmaq üçün meyvələri qızdırmaq üçün hansı agentlər tətbiq edilir

 1. İsti su, buxar, hərdən qızdırılmış hava

 2. İonlaşdırıcı şüalarla və isti su ilə

 3. İsti su və buxarla

 4. İsti su, buxar, hərdən alovla

 5. Buxar, qızmış hava, hərdən alov 1. Şirə istehsalında hansı meyvələrdir ki, 10-15% qaynar su əlavə etməklə emal edilir

 1. Moruq, gavalı, qara qarağat, mərsin, firəng üzümü

 2. Moruq, gavalı, qara qarağat, mərsin, alça

 3. Moruq, gavalı, qara qarağat, alça, firəng üzümü

 4. Böyürtkən, gavalı, qara qarağat, mərsin, göyəm

 5. Böyürtkən, qırmızı qarağat, mərsin, moruq, gavalı 1. Xammalların buxarla emalının şirənin keyfiyyətinə müsbət təsiri var. Ancaq ki, onları iri tutumlu qapalı pörtücülərdə emal etmək məsləhət görülmür. Səbəb nədir

 1. Meyvələr əzilib dağılır, şirə çıxımı azalır

 2. Xammal çox yükləndiyindən proses uzanır

 3. Qızdırma zamanı kondesləşən su çox olur

 4. Şirəyə su çox qarışır, keyfiyyət pisləşir

 5. Meyvələr eyni dərəcədə istiliyə məruz qalmır 1. Şirə istehsalında mezqin müxtəlif üsullarla emalında bəzən xoşagəlməz bişmiş tama, mezqin qatılaşmasına, selikli konsentrasiyasına rast gəlinir. Bu hal hansı üsulda özünü büruzə verir

 1. Qızdırma ilə emal etdikdə

 2. Alovla emal etmədə

 3. Fermentlə emal etmədə

 4. Elektrik cərəyanı ilə emal etmədə

 5. Mexaniki xırdalama emalında 1. Şirə çıxımını artırmaq üçün hansı ferment preparatlarından istifadə edilir

 1. Kif göbələklərinin əmələ gətirdiyi fermentlərdən

 2. Fitopatogen mikroorqanizmlərin yaratdığı fermentlərdən

 3. Patogen mikroorqanizmlərin yaratdığı fermentlərdən

 4. Sitolitik fermentlərin kompleksindən

 5. Heyvan mənşəli kiflərdən alınan fermentlərdən 1. Meyvə mezqlərinə hansı həddə təmizlənmiş ferment preparatları qatılır

 1. Orta hesabla mezqin çəkisinin 0,02-0,03%-i qədər

 2. Orta hesabla mezqin çəkisinin 0,05-0,06%-i qədər

 3. Orta hesabla mezqin çəkisinin 0,08-0,09%-i qədər

 4. Orta hesabla mezqin çəkisinin 0,04-0,05%-i qədər

 5. Orta hesabla mezqin çəkisinin 0,10-0,11%-i qədər 1. Ferment preparatları mezqdə nə qədər və hansı temperaturda qalmalıdır

 1. 40-45 0C-də 3-4 saat

 2. 35-40 0C-də 2-3 saat

 3. 45-50 0C-də 2-2,5 saat

 4. 25-30 0C-də 4-5 saat

 5. 50-55 0C-də 2-3 saat 1. Ferment preparatlarının meyvə mezqinə təsir mexanizminin son həddini hansı bənd düzgün əks etdirir

 1. Proteolitik fermentlər hüceyrəyə nüfuz edir, qeyri ferment xarakterli maddələr protoplazmaya toksiki təsir göstərərək zülal-lipid membranını koaqulyasiyaya uğradır

 2. Pektinaza fermenti pektin maddələrinə təsir edir, sonda pektin parçalanır, şirənin özlülüyü azalır

 3. Əvvəlcə poliqalakturonaza fermenti hüceyrənin sementləşdirici maddəsinə parçalayıcı təsir göstərir, sonra protoplazmanın zülallarını inaktivləşdirir

 4. Əvvəlcə poliqalakturonaza fermenti pektini parçalayır, sonra proteolitik fermentlər bitki hüceyrəsini öldürür

 5. Əvvəlcə pektoloji fermentlər hüceyrələri birləşdirən maddələrə dağıdıcı təsir edir, sonra protolitik fermentlər təsirindən şirə çıxımı artır 1. Şirə istehsalında mezqin fermentlə işlənməsi yalnız xüsusi meyvələrə tətbiq edilə bilər. Aşağıdakılardan hansılar həmin meyvələrdir

 1. Gavalı və qara qarağat

 2. Gavalı və mərsin

 3. Gavalı və moruq

 4. Qara qarağat və mərcangilə

 5. Qara qarağat və alça 1. Ferment preparatlarının hansı göstəriciləri şirə çıxımında mühüm əhəmiyyət kəsb edir

 1. Ferment preparatlarının aktivliyi və təmizlik dərəcəsi

 2. Ferment preparatlarının mənşəyi və forması

 3. Ferment preparatlarının alınma üsulu və təmizliyi

 4. Ferment preparatlarının bitki və ya heyvan mənşəli olması

 5. Ferment preparatlarının nəmlik dərəcəsi və təmizliyi 1. Hər bir ölkənin ferment istehsalı və fermentin satış adı vardır. Aşağıda göstərilən hansı ardıcıllıq Rumıniya, Macarıstan və Almaniyaya məxsus olan adları düzgün əks etdirir

 1. Ultrazim, filazim, panzim

 2. Bistrin PEP-1, ultrazim, filazim

 3. Ultrazim, filazim, sklaze

 4. Pektofeotidin, ultrazim, sklaze

 5. Filazim, sklaze, bistrin 1. Elektrik cərəyanı ilə mezqin emal üsulu kim tərəfindən işlənmişdir

 1. Prof. B.L.Flaumenbaum

 2. Prof. A.F.Fan-Yunq

 3. Prof.N.İ.Nazarov

 4. Prof. V.N.Qolubev

 5. Prof. E.R.Zemarinye 1. Meyvə mezqlərinin elektrik cərəyanı ilə emal üsulu hansı terminlə ifadə olunur

 1. Elektroplazmoliz

 2. Elektroturqor

 3. Elektropraliz

 4. Elektroprotoliz

 5. Elektroprotogen 1. Mezqin elektrik cərəyanı ilə emalı zamanı nə baş verir

 1. Hüceyrə ani olaraq ölür

 2. Hüceyrə canlı kimi məhv olur

 3. Protoplazma zülalı denatürləşir

 4. Sitoplazma lipidlərinin sırası pozulur

 5. Hüceyrə şirəsinin özlülüyü azalır 1. Mezqi elektrik cərəyanı ilə emal edəndə protoplazma zülalları nə üçün koaqulyasiya olur

 1. İonların yüksək qatılığı təsirindən

 2. Elektrik cərəyanının təsirindən

 3. Fermentlərin fəallaşmasından

 4. Zülalların konfiqurasiya dəyişməsindən

 5. İonların sıxlığının azalmasından 1. Xammalın dondurulması şirə çıxımına necə təsir edir

 1. Hüceyrə şirəsinin turşu və duzlarının yüksəlmiş qatılığının toksiki təsiri

 2. Su buza çevrilir və hüceyrəni zədələyir

 3. Meyvənin hüceyrəsi susuzlaşır

 4. Buz hüceyrəyə toksiki təsir göstərir

 5. Bitki daxilində əmələ gələn buz kristallarının mexaniki təsiri 1. Dondurulmuş xammalı hansı vəziyyətdə emal etmək lazımdır ki, şirə çıxımı artsın

 1. Donunu tamamilə açmaqla

 2. Dondurmadan sonra dərhal həmin vəziyyətdə

 3. Dondurmadan sonra müəyyən qədər saxlamaqla

 4. Qismən donunu açmaqla

 5. Donu açıb azacıq qızdırmaqla 1. Donmuş xammalın donunu yavaş açdıqda tündləşmə baş verir. Buna səbəb nədir

 1. Meyvənin kimyəvi maddələri oksidləşməsi

 2. Müddət uzun olduğundan baş verən kimyəvi çevrilmələr

 3. Buz kristallarının toxumaya toksiki təsiri

 4. Dondurmanın fermentləri inaktivləşdirməməsi

 5. Meyvədəki sulu karbonların hidroliz məhsulları 1. Dondurmaqla şirə çıxımını artırmaq əsasən hansı xammallara tətbiq edilir

 1. Giləmeyvələrə

 2. Toxumlu meyvələrə

 3. Çəyirdəkli meyvələrə

 4. Sitrus meyvələrinə

 5. Tropik meyvələrə 1. Bitki toxumasında kavitasiyanın baş verməsi nəticəsində toxuma partlayır və şirə çıxımı artır. Kavitasiyanı necə əldə etmək olar

 1. Ultrasəslə

 2. Elektroplazmolizlə

 3. İonlaşdırıcı şüalarla

 4. Mexaniki zərbələrlə

 5. Vibrasiya ilə 1. Şirə istehsalında meyvə mezqinin 1 dəqiqə ərzində 2500-3000 dəyişən tezliklə emal edilməsi hansı üsul hesab edilir

 1. Vibrasiya üsulu

 2. Mexaniki xırdalama üsulu

 3. Elektroplazmoliz üsulu

 4. Şüa ilə ionlaşdırma üsulu

 5. Kavitasiya üsulu 1. Ultrasəs, kavitasiya və rezonans hadisələri ilə və impulslu elektromaqnit sahənin yaranması ilə protoplazma zülallarının koaqulyasiya olması ilə şirə çıxımı artır. Bu yeni fiziki üsul necə adlanır

 1. Elektroimpuls

 2. Maqnoimpuls

 3. Ionoimpuls

 4. Elektrohidravlika

 5. Elektrokvatasiya 1. Hansı üsulda hüceyrələrin fizioloji zədələnməsi baş verir, hüceyrə örtüyünün protopektini dağılır, hüceyrənin keçiriciliyi yüksəlir və şirəni asanlıqla verir

 1. İonlaşdırıcı şüalar

 2. Elektroimpulsla

 3. Vibrasiyalı

 4. Ultrasəsli

 5. Elektrik cərəyanlı 1. Şüalanma dozası çox olanda toxumada güclü yumşalma gedir, şirə çıxımını çətinləşdirir. Ona görə doza normallaşdırılır. Düzgün normanı seçin

 1. 4-6 min C/kq

 2. 3-4 min C/kq

 3. 2-4 min C/kq

 4. 6-8 min C/kq

 5. 7-9 min C/kq 1. Bəzi xammallar var ki, onlara çox yüksək dozada 8-16 min C/kq-la təsir etdikdə şirə çıxımını artırmaq olar. Bu doza hansı meyvələr üçündür

 1. Gavalı, qara qarağat, heyva

 2. Gavalı, heyva, mərsin

 3. Gavalı, mərsin, qarağat

 4. Qara qarağat, heyva, moruq

 5. Qara qarağat, göyəm, firəng üzümü 1. Presləmə ilə şirə olanda B=A(bərabərliyi nəyi hesablamağa imkan verir

 1. %-lə şirə çıxımını

 2. Presləmə davamiyyətini

 3. %-lə itki və tullantını

 4. Xammalın sərf normasını

 5. Təzyiqin artma sürətini 1. Təzə sıxılmış şirə necə bir sistem hesab olunur

 1. Kalloid sistem

 2. Suspenziyalı sistem

 3. Hetorogen sistem

 4. Bircinsli sistem

 5. Homogen sistem 1. Təzə sıxılmış şirə kolloid məhlul olub yüksək dispersli hissəciklərdən və ya həll olan yüksək molekullu maddələrdən təşkil olunub. Dispers hissəciklərin düzgün ölçülərini göstərin

 1. 10-6-10-7 sm

 2. 10-8-10-9 sm

 3. 10-2-10-3 sm

 4. 10-4-10-5 sm

 5. 10-9-10-10 sm 1. Meyvə şirələrini şəffaflaşdırmaq üçün şirənin kolloid sistemini pozmaq gərəkdir. Kolloidlərin ümumi miqdarını nə qədər azaltmaq lazımdır ki, şəffaflıq təmin edilsin

 1. 20-30%

 2. 15-20 %

 3. 35-40%

 4. 30-40

 5. 35-45% 1. Şirələrdə kolloid sistemin dayanıqlığı nə ilə izah olunur

 1. Kolloid hissəciklərin dönərliliyi

 2. Bəzi kolloidlərin koaqulyasiya olmaması

 3. Zülalların sulu məhlullarının dissosiasiyası

 4. Kolloidlərin hidrat örtüyünün olması

 5. Bəzi kolloidlərin asan koaqulyasiyası 1. Aşağıdakılardan hansı ardıcıllıq meyvə şirələrin şəffaflaşdırılmasının düzgün üsulları hesab edilir

 1. Fiziki, fermentativ, kolloidal-kimyəvi, kimyəvi

 2. Fiziki, fermentativ, kolloidal-kimyəvi, mexaniki

 3. Fiziki, fermentativ, fiziki-kimyəvi, iondəyişməsi

 4. Fiziki, kimyəvi, fiziki-kimyəvi, elektrokimyəvi

 5. Fermentativ, kolloidal-kimyəvi, elektrokimyəvi, öz-özünə 1. Şirələrin öz-özünə, ferment təsiri, aşı maddələri ilə zülali maddələrin arasındakı kimyəvi reaksiyalar, gillə emal ilə şəffaflaşdırma necə adlanır

 1. Kombinasiyalı üsul

 2. Fiziki-kimyəvi üsul

 3. Fiziki-kolloid üsul

 4. Iondəyişmə üsulu

 5. Asılqanların adsorbsiya üsulu 1. Şirələrin şəffaflaşdırılmasında yapışdırma, kupajla şəffaflaşdırma, termiki üsullar, spirt, bentonit gili ilə kolloid sistemin dağıdılması hansı üsula xasdır

 1. Kolloidal-kimyəvi

 2. Kolloidal fiziki

 3. Kolloidal fermentativ

 4. Kimyəvi

 5. Fiziki-kimyəvi 1. Ümumi kolloidlərin 50-83% dönərli kolloidi olan şirə hansı meyvənin şirəsidir

 1. Üzüm

 2. Moruq

 3. Gavalı

 4. ərik

 5. alma 1. Ümumi kolloidlərin 75-83,5% dönərli kolloidləri olan hansı şirə hesab edilir

 1. Alma

 2. Üzüm

 3. Heyva

 4. Albalı

 5. Alça 1. Şirələrin deşiklərinin diametri 0,75 mm olan paslanmayan poladdan hazırlanmış tordan və ya ipək parçadan keçirilməsi necə adlanır

 1. Kobud süzgəcləmə

 2. Təmizləmə

 3. Asılqanların tutulması

 4. Şəffaflaşdırma

 5. Stabilləşdirmə 1. Şirələrin şəffaflaşdırılmasında düsturu nəyi ifadə edir

 1. Maye mühitdə hissəciklərin çökməsini

 2. Maye mühitdə çökmə sürətini

 3. Maye mühitdə ağırlıq qüvvəsini

 4. Maye mühitdə kolloid sistemin dayanıqlığını

 5. Maye mühitdə hissəciklərə müqaviməti 1. Şirələrin şəffaflaşdırılmasında (çökdürmədə) düsturu ilə nəyin qiyməti hesablanır

 1. Əngəlləmə gücünün qiymətini

 2. Ağırlıq qüvvəsinin qiymətini

 3. Çökən hissəciklərin kütlə çəkisini

 4. Mühitin dinamiki özlülüyünü

 5. Hissəciklərin çökmə sürətini1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.