Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir
Download 1.41 Mb.
bet4/14
Sana27.12.2019
Hajmi1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 1. Pomidorun kimyəvi komponentlərinin saxlanmasına

 2. Fermentativ proseslərin fəallaşmasına

 3. Sterilizasiya rejiminin yumşalmasına

 4. Zülalların koaqulyasiyasına

 5. Yanığın əmələ gəlməsinin qarşısını almağa 1. Doğranmış pomidor kütləsi hansı temperaturda qızdırılır (0C-lə)

 1. 75-ə qədər

 2. 65-ə qədər

 3. 85-ə qədər

 4. 95-ə qədər

 5. 55-ə qədər 1. Məhsulu xarab edən mikroorqanizmləri tam məhv etmək üçün əzilmiş pomidor kütləsi axında hansı temperaturda və hansı müddətə sterilizasiya edirlər

 1. 110-120 0C 20 san.

 2. 120-125 0C 35 san.

 3. 100-105 0C 40 san.

 4. 115-125 0C 30 san.

 5. 125-135 0C 15 san. 1. Əzilmiş pomidor kütləsini nə üçün yüksək temperaturda qısa vaxt ərzində axınlı sterilizasiyaya məruz edirlər

 1. Kifləri və mayaları tam məhv etmək üçün

 2. Tam steril məhsul əldə etmək üçün

 3. Növbəti əməliyyatı maneəsiz aparmaq üçün

 4. Pomidor əziyindəki fermentləri dağıtmaq üçün

 5. Cl batilinium mikroblarını öldürmək üçün 1. Qızdırılmış pomidor kütləsini sürtgəcləmək üçün üçpilləli sürtgəc maşını tətbiq edilir. Hər pillə üçün ələyin sita deşiklərinin düzgün diametrini seçin (mm-lə)

 1. 1,5; 0,7; 0,5-0,6

 2. 1,7; 0,7 0,4-0,5

 3. 1,6; 0,9; 0,2-0,3

 4. 1,8; 0,8; 0,5-0,6

 5. 2,0; 0,9; 0,6-0,7 1. Vakuum buxarlandırıcıda sürtülmüş pomidor kütləsinin buxarlandırılmasında qaynama intensivliyinə hansı amillər təsir edir

 1. Məhsulun xırdalanma dərəcəsi

 2. Məhsulun özlülüyünü artması

 3. Məhsulun bioloji xüsusiyyəti

 4. Məhsulun fiziki xassəsi

 5. Məhsulun dispresliyini azaltmaqla 1. Bəzi ölkələrdə öz güclü istehsal xətlərində sürtgəcdən sonra pomidor məhsulunu daha xırdalamaq üçün əlavə olaraq ......əməliyyatı tətbiq edilir. Aşağıdakılardan hansı nöqtələrin yerində durmalıdır

 1. Homogenləşdirmə

 2. Sentrafuqalama

 3. Finişerləmə

 4. Dezintiqratorla emal

 5. Üyüdülmə 1. Aşağıdakı düsturlardan hansı pomidor kütləsinin buxarlandırılması prosesində ayrılan nəmliyin miqdarını düzgün hesablamağa imkan verir

 1. W=

 2. W=

 3. W=

 4. W=

 5. W= 1. Pomidor pastası hava ilə əlaqəsiz və aşağı temperaturda seyrək hava şəraitində vakuum aparatda bişirilir. Göstərilən rejim məhsula necə təsir edir

 1. Vitaminlərin, rəng maddələrinin və digər qiymətli tərkib komponentlərinin saxlanmasına

 2. Vitaminlərin, rəng maddələrinin və ətirli maddələrin saxlanmasına

 3. Rəng maddələrinin və digər qiymətli tərkib komponentlərinin saxlanmasına

 4. Vitaminlərin, rəng maddələrinin və pektin maddələrinin saxlanmasına

 5. Vitaminlərin, üzvi turşuların və digər qiymətli tərkib komponentlərinin saxlanmasına 1. Pomidor kütləsininvakuum aparatda aşağı temperaturda qaynaması aparata hansı imkanları verir

 1. Qənaət edilməsi

 2. Aşağı təzyiqli buxardan istifadə

 3. İşçilərin təhlükəsizliyinə təminat

 4. Məhsulda yanıqların olmamasına

 5. Avadanlığın uzunömürlü olmasına 1. Pomidor pastasını qablaşdırmadan öncə hansı temperatur həddinə kimi qızdırırlar

 1. 85

 2. 75

 3. 80

 4. 90

 5. 95 1. Pomidor pastasını qablara doldurmazdan qabaq nə məqsədə qızdırırlar

 1. Mikroorqanizmləri öldürmək üçün

 2. Ekshaustlaşdırmanı təmin etmək üçün

 3. Sterilizasiya rejimini yumşaltmaq üçün

 4. Məhsulu oksidləşmədən qorumaq üçün

 5. Oksidləşən vitaminləri qorumaq üçün 1. Hansı halda pomidor pastasını 96 0C 1 temperatura qədər qızdırmaq lazım gəlir

 1. Qaynar doldurma zamanı

 2. Ağac çəlləklərə qablaşdıranda

 3. Vakuum bağlayıcı olmadıqda

 4. Tindalizasiya tətbiq edəndə

 5. Xırda qablara doldurmada 1. Pomidor pastasını tutumu 175 qr olan alüminium tublara dolduranda məhsulun temperaturu neçə 0C olmalıdır

 1. 75-78

 2. 90-93

 3. 80-83

 4. 85-88

 5. 93-96 1. Alüminium tublara yığılmış pomidor pastası hansı temperaturda və hansı müddətdə saxlamaq olar

 1. 0-5 0C-də 6 aya qədər

 2. -1+1 0C-də 10 aya qədər

 3. 1-6 0C-də 5 aya qədər

 4. 2-6 0C-də 8 aya qədər

 5. 5-8 0C-də 3 aya qədər 1. Pomidor pastasını ağac çəlləklərə yığanda hansı konservatdan istifadə olunur

 1. 10% xörək duzundan

 2. 1%-li benzoy turşusundan

 3. 1% natrium benzonatdan

 4. 0,5% natrium sorbatdan

 5. 0,5% sorbin turşusundan 1. Pomidor pastasını aseptik konservləşdirmək üçün hazır məhsul hansı temperaturda və nə qədər müddət ərzində kəskin buxarla emal edilməlidir

 1. 120-130 0C-də 60 san.

 2. 110-120 0C-də 40 san.

 3. 100-110 0C-də 50 san.

 4. 115-120 0C-də 60 san.

 5. 130-140 0C-də 30 san. 1. Aseptik konservləşdirmə üçün pomidor pastası buxarla emaldan sonra 30-35 0C-yə kimi soyudulur. Soyutma necə aparılır

 1. Dərin vakuumda ani olaraq

 2. Soyudulmuş duz məhlulunda kimyəvi

 3. Lövhəli soyuducuda adi olaraq

 4. Vakuum aparatda 2 dəq. ərzində

 5. Borulu istilik dəyişdiricidə ani olaraq 1. Aseptik konservləşdirmədə ən başlıca amillərdən biri avadanlığın, boru kəmərlərinin, sisternlərin sanitar emalıdır.emal üçün nədən istifadə olunur

 1. 70-80 0C temperaturlu 2%-li kaustik soda məhlulu

 2. 70-80 0C temperaturlu 1%-li xlor məhlulu

 3. 30-35 0C temperaturlu 0,03%-li bor urşusu məhlulu

 4. 0,3-0,5%-li formalin məhlulu

 5. 2%-li antiformin məhlulu 1. Aseptik konservləşdirilən pomidor pastası diğər üsullarla konservləşdiriləndən tərkib komponentlərinin yaxşı saxlanmasına nail olunur. Aşağıdakılardan hansı sıralama deyiləni düzgün əks etdirir

 1. Pektin, aşı və azotlu maddələr, karotinoidlər, vitamin C

 2. Pektin, aşı və azotlu maddələr, piqmentlər, vitamin C

 3. Pektin, aşı və azotlu maddələr, polifenollar, B qrup vitaminləri

 4. Aşı və azotlu maddələr, karotinoidlər, lipidlər, A vitamini

 5. Pektin və aşı maddələri, polifenollar və vitaminlər 1. Aşağıdakılardan hansı ardıcıllıq pomidor şirəsinin aseptik saxlanmasını təmin edir

 1. Pomidor şirəsindən oksigen çıxarılır, sterilizasiya olunur və azot doldurulmuş tanklara yığılır

 2. Pomidor şirəsindən oksigen çıxarılır, sterilizasiya olunur və karbon qazı vurulmuş tanklara yığılır

 3. Pomidor şirəsi qızdırılaraq pasterizasiya olunur və azot doldurulmuş tanklara yığılır

 4. Pomidor şirəsi qızdırılaraq pasterizasiya olunur və CO2 doldurulmuş tanklara yığılır

 5. Pomidor şirəsindən oksigen çıxarılır, sterilizasiya olunur və steril tanklara yığılır 1. Hansı üsulu tətbiq etdikdə pomidor pastasında furfurol az miqdarda toplanır

 1. Aseptik konservləşdirmədə

 2. Qaynar qablaşdırmada

 3. İstilik sterilizasiyasında

 4. 10% NaCl-la konservləşdirmədə

 5. Antibiotiklərlə konservləşdirmədə 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında hansı göstəricilər normalaşdırılır

 1. Quru maddələrin miqdarı, ağır metalların və bərk mineral qarışıqların buraxılabilən miqdarı, rəngi

 2. Quru maddələrin miqdarı, ağır metalların və bərk mineral qarışıqların buraxılabilən miqdarı, pH-ı

 3. Quru maddələrin miqdarı, ağır metalların və pektin maddələrinin miqdarı, rəngi

 4. Quru maddələrin miqdarı, ağır metalların və bərk mineral qarışıqların buraxılabilən miqdarı, “C” vitamini

 5. Quru maddələrin miqdarı, ağır metalların və mineral maddələrin miqdarı, pH-ı 1. Pomidor pastasının rəngi əsasən hansı amillərdən asılıdır

 1. Xammalın yetişkənliyindən

 2. Karotinoidlərin miqdarından

 3. Melanoidin reaksiyasından

 4. Uzun müddətli qızdırmadan

 5. Oksimetilfurfurolun miqdarından 1. Emal zamanı isti təsirindən pomidorda olan xlorofil fiofitinə çevrilir. Nəticədə məhsul hansı rəng alır

 1. Qonuru

 2. Bozumtul

 3. Narıncı

 4. Qəhvəyi

 5. Şabalıdı 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında həll olmayan maddələrin miqdarı məhsulun hansı göstəricisinə təsir edir

 1. Konsistensiyasına

 2. Dispersliyinə

 3. Özlülüyünə

 4. Qatılığına

 5. Laylanmasına 1. Pomidor pastasının özlülüyünün çox olması nə ilə əlaqədardır

 1. Kalsium pektatın yüksək olması ilə

 2. Ekstraktiv maddələrin yüksək olması ilə

 3. Pektinin miqdarının azlığı ilə

 4. Zülali maddələrin miqdarının yüksək olması ilə

 5. Protopektinin tamamən olmaması ilə 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında “C” vitamininin parçalanmasına katalitik təsir göstərən misin katalitik təsiri nə vaxt azala bilər

 1. Məhsulda turşu və zülalların olması

 2. Məhsulda turşu və pektinin olması

 3. Məhsulda pH-n qiymətinin aşağı olması

 4. Məhsulda turşu və lipidlərin olması

 5. Məhsulda kompleks birləşmələrin olması 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsullarında askorbin turşusu və likopinin dağılması nə ilə bağlıdır

 1. Mis duzlarının miqdarının çox olması ilə

 2. Dəmir duzlarının miqdarının çox olması ilə

 3. Misin turşu və zülallarla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələr

 4. Dəmirin turşu və zülallarla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmələrlə

 5. Cu2(OH)2CO3 duzunun əmələ gəlməsi ilə 1. Mis nə vaxt qatılaşdırılmış pomidor məhsullarına keçə bilər

 1. Oksidləşərək Cu2(OH)2CO3 duzu əmələ gətirəndə

 2. Mis metallik formasını qoruyub saxlayanda

 3. Turşu və zülallarla kompleks birləşmələr verəndə

 4. Yağlar və zülallarla kompleks birləşmələr əmələ gətirəndə

 5. Mühitdə havanın oksigeni olmayanda 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsulları istehsalında birinci qızdırma nəyə xidmət edir

 1. Protopektinin həll olan pektinə çevrilməsinə

 2. Mikrofloranın məhv edilməsinə

 3. İtkilərin miqdarının azalmasına

 4. Hüceyrələrarası havanın çıxmasına

 5. Oksidləşmə prosesinin qarşısının alınmasına 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsulları istehsalında 2-ci qızdırma nəyə xidmət edir

 1. Buxarlandırma temperaturuna və yanıqların olmamasına nail olma

 2. Pomidor kütləsinin yumşalmasına

 3. İtkilərin miqdarının azalmasına

 4. Sürtgəcdən keçirməni asanlaşdırmağa, tullantını azaltmağa

 5. Əzilmiş kütlədəki havanı kənarlaşdırmağa 1. Qatılaşdırılmış pomidor məhsulları istehsalında 3-cü qızdırma nəyə xidmət edir

 1. Mikroorqanizmləri məhv etməyə

 2. Doldurma temperaturunu əldə etməyə

 3. Hazır məhsulun eksthaustlaşdırılmasına

 4. Sterilizasiya prosesini asanlaşdırmağa

 5. Ferment və zülalları inaktivləşdirməyə 1. Pomidor pastasını aseptik konservləşdirmək üçün sisternlərə (tanklara) doldurmazdan öncə hansı temperatur və müddətə sterilizasiya edilir

 1. 60 san. 120-130 0C

 2. 30 san. 120-125 0C

 3. 40 san. 115-120 0C

 4. 50 san. 100-110 0C

 5. 70 san. 110-115 0C 1. Aseptik konservləşdirmədə pomidor pastası sterilizasiya edildikdən sonra fasiləsiz işləyən aparatda dərin vakuum altında hansı rejimdə soyudulmalıdır

 1. Ani olaraq 30-35 0C

 2. 5 dəq. 40-45 0C

 3. Ani olaraq 20-25 0C

 4. 5 dəq. 20-25 0C

 5. Ani olaraq 40-45 0C 1. Aseptik konservləşdirmədə avadanlıq və boru kəmərlərini nə ilə emal edirlər

 1. 2%-li 70-80 0C-li kaustik soda məhlulu

 2. 10%-li 50-60 0C-li kaustik soda məhlulu

 3. 5%-li 60-70 0C-li kaustik soda məhlulu

 4. 10%-li 60-70 0C-li natrium xlor məhlulu

 5. 2%-li 60-70 0C-li qələvi məhlulu 1. Aseptik konservləşdirmədə havanı sintetik ultrazərif lifli materialdan olan ФП tipli filtrdən keçirirlər. Məqsəd nədir

 1. Havanı vegetativ forma mikroorqanizmlərdən təmizləmək

 2. Havanı xırda hissəciklərdən, tozdan və s. təmizləmək

 3. Havanı maya mikroorqanizmlərindən təmizləmək

 4. Havanın qazlar qarışığını tarazlaşdırmaq

 5. Havanı patogen mikroorqanizmlərdən təmizləmək
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Download 1.41 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Test. Konserv məsullarının istehsal texnologiyası Düzgün cavablar a bədindədir

Download 1.41 Mb.