• ‘zbek.iston
 • Мирсаид
 • Mansurov
 • Texnologiyalari
  Download 29.35 Mb.
  bet1/137
  Sana27.07.2023
  Hajmi29.35 Mb.
  #77440
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
  Bog'liq
  3.axborot texnologiyalari (m.aripov, b.begalov va b.) (1)
  Abdumalikova 2665, 22222, asosiy vositalar mavzu


  O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
  OLIY VA 0 ‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  M. ARIPOV, B. BEGALOV, U. BEGIMQULOY,
  M. MAMARAJABOV
  AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
  0 ‘zbek.iston Respublikasi oliy va o ‘rta maxsus ta ’lim vazirligi o ‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etgan


  32.81
  А 90
  Ushbu o‘quv qo‘llanma gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy magistratura mutaxassislik talabalari uchun mo'ljallangan bo‘lib, bugungi kunning dolzarb «Axborot texnologiyalari» fanining mazmunini ochib berishga qaratilgan. Qo‘llanma darsda va mustaqil o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilimlar bilan to‘ldirilgan. Unda talabalar o ‘zini o‘zi nazorat qilishi uchun
  topshiriq savollari keltirilgan.
  T aqriz ch ila r:
  Nizomiy nomidagi TDPU «Informatika va ТАТ» kafedrasi professori, texnika fanlari doktori, professor U. Yuldashev
  Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti «Informatika» kafedrasi mudiri, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent M. Atamirzayev

  Axborot texnologiyalari/M .Aripov, B. Begalov, Sh. Begimqulov, A 90 M. Mamarajabov.— Т.: Noshir, 2009.— 368-b.


  I. Oripov М. BBK 32.81ya73


  Мирсаид Aripov, Баҳодир Begalov, Узокбой Begimqulov, Мирсалим Mamarajabov
  AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
  О ‘zbekiston Respublikasi oliy va о ‘rta maxsus ta 'lim vazirligi о ‘quv qo ‘llanma sifatida tavsiya etgan


  Muharrir Sh. Mansurov Texnin muharrir N. Sorokina Rassom Sh. Odilov,
  Musahhih P. A \zamova
  Sahifalovchi L. Abkerimova

  Bosishga ruxsat etildi 16.07.09. Bichimi 6 0 x 8 4 '/lh. «Tayms» garniturada ofset bosma usulida bosildi.


  Shartli bos.t. 25.7. Nashr.t. 23,0. Nusxasi 1000. Buyurtma № 17.

  « N OSH IR» MCliJ.


  loshkent sh., Navoyi ko‘chasi, pastki savdo pastaslari.

  © «NOSHIR» nashriyoti, 2009
  T a’lim tizimida axborot texnologiyalarini qo‘llash bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirishda 0 ‘zbekiston Respublikasining «Axbo- rotlashtirish to ‘g‘risida»gi, «Elektron tijorat to ‘g‘risida»gi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to ‘g ‘risida»gi Farm oni, 0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining
  « 0 ‘zbekiston R espublikasining jam oat t a ’lim axborot tarm o g ‘i ZiyoNET ni tashkil etish to ‘g‘risida»gi qarori, 0 ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar M ahkamasining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbir- lari to ‘g‘risida»gi qarori asos qilib olinmoqda.
  Mazkur qonun, qaror va farmonlarda «...maktablar, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy o‘quv yurtlarining ta’lim jarayoniga zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalarini egallashga ham da ularni faol qo‘llanishga asoslangan ilg‘or ta’lim tizimlarini kiritish» vazifalari belgilab qo‘yilgan.
  Shuning uchun ham har bir mutaxassis o‘z sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishi m uhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu o ‘quv q o ‘llanma takomillashtirilgan dastur asosida yaratil- gan bo‘lib, uning m azm unida an ’anaviy mavzular bilan bir qatorda, yangi mavzular ham o ‘z aksini topgan. Jum ladan, jam iyatni axbo- rotlashtirish, axborot tizimlari va ularning turlari, dasturiy ta ’m inot va obyektga m o‘ljallangan texnologiyalar, axborot texnologiyalarining zam onaviy vositalari, operatsion sistem alar, kom pyuter to 'rla ri, kom pyuter grafikasi va dizayn, W eb-sahifalar yaratishga m o‘ljallan- gan texnologiyalar, m a’lumotlar va bilimlar ombori, masofaviy o‘qitish asoslari, axborot xavfsizligi, amaliy paketlar, nashriyot tizim lari, ta r jim o n va k o n v erto r d astu rlari, axb o ro t tex n o lo g iy a larid an foydalanish samaradorligi kabi mavzular bo‘yicha bilimlami va mustaqil
  o ’qish uchun yetarli nazariy m a’lum otlam i o ‘z ichiga olgan.  Download 29.35 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137
  Download 29.35 Mb.