• «A» bankning riskli aktivlari
 • JAMI: x 44420 100 45100
 • 5.4. Bank aktivlari likvidliligi tahlili
 • Tijorat banklari faoliyati tahlili indd
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet38/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  DKAO‘S/JAO‘S. Bu koeffitsiyent aktivlarning qancha 
  bo‘lagi foyda keltirishini ko‘rsatadi.
  Bu yerda:
  DKAO‘S – daromad keltiruvchi aktivlarning o‘rtacha 
  summasi;
  JAO‘S – jami aktivlarning o‘rtacha summasi.
  Ushbu ko‘rsatkichlar bankning kredit siyosatning mohi-
  yatini ko‘rsatib, bank aktivlarining maqsadga muvofiq tu-
  zilishini ko‘rsatadi, ularning risklilik darajasini va bank-
  ning likvidligiga, daromadliligiga, rentabelligiga ta’sirini 
  ko‘rsatadi.
  5.3-jadval
  «A» bankning riskli aktivlari
  (yil boshiga)
  № Ko‘rsatkichlari
  Risk darajasi %
  O‘tgan yil 
  boshiga
  Joriy yil
  boshiga
  Farqi
  O‘zgarishi %
  qoldig‘i 
  mln so‘m
  ulushi %
  qoldig‘i 
  mln so‘m
  ulushi %
  mln so‘m
  %
  1.
  Kassada-
  gi naqd pul-
  lar va boshqa 
  to‘lov hujjat-
  lari (10100)
  1
  0
  1728 3,89
  1560 3,46 -168 -0,43 -9,7
  1
  Qavsda balans hisob raqamlar aks ettirilgan.


  89
  2.
  Bankning 
  O‘zRMB hi-
  sobvaraqlari 
  (10300)
  0
  2037 4,59
  2150 4,77
  113
  0,18
  5,5
  3.
  Bankning
  boshqa bank-
  lar dagi hisob-
  varaqlariga 
  (10500)
  20
  593
  1,33
  593
  1,31
  0
  -0,02
  0
  4.
  Davlat ob-
  ligatsiyalari 
  (10700)
  10
  55
  0,12
  55
  0,12
  0
  -0,01
  0
  5.
  Qimmat-
  li qog‘ozlarga 
  qilingan in-
  vestitsiyalar 
  (10800)
  50
  342
  0,77
  320
  0,71
  -22
  -0,06 -6,2
  6.
  Sotib olin-
  gan debitor -
  lik qarz lari-
  faktoring 
  (11100)
  100
  18
  0,04
  0
  0
  -18
  -0,04
  0
  7.
  Kreditlar 
  (12100; 12500; 
  12600; 12700; 
  13100; 14500; 
  14900; 15000; 
  15100; 15200; 
  15300; 15400; 
  15500.
  100 28895 65,05 28240 62,62 -655 -2,43 -2,3
  8. Lizing (15600) 100 2021 4,55
  2860 6,34
  839
  1,79 41,5
  9.
  Asosiy vosita-
  lar (16500)
  100 5059 11,39 5280 11,71 221
  0,32
  4,4
  10.
  Nomoddiy ak-
  tivlar (16600)
  100 162
  0,36
  162
  0,36
  0
  -0,01
  0
  11.
  Boshqa aktiv-
  lar (19900)
  100 3510 7,901 3880 8,603 370
  0,70 10,5
  JAMI:
  x 44420 100 45100 100
  680
  0
  1,5


  90
  Aktivlarning risklilik darajasini inobatga olgan holda 
  amalga oshirilgan tahlil aktivlar tarkibini boshqarish im-
  koniyatini beradi, bu esa o‘z navbatida, bank likvidliligi va 
  to‘lovga qobiliyatini ta’minlashning asosi hisoblanadi. 
  5.4. Bank aktivlari likvidliligi tahlili
  Bank likvidliligini saqlash g‘oyat muhim hisoblanadi. 
  Bu narsa ikki maqsadga erishish uchun zarur: birinchidan, 
  omonatlar olib qo‘yilganda bankning o‘z majburiyatlarini 
  bajarish qobiliyatini ta’minlash uchun, ikkinchidan, kredit-
  larga bo‘lgan talabni qondirish uchun.
  Likvidlilik deganda – bankning o‘z majburiyatlari yu-
  zasidan o‘z vaqtida javob bera olish qobiliyati tushunila-
  di. Likvidlilik bankning kundalik faoliyatida pul mablag‘lari 
  mavjudligi yoki o‘z aktivlarini likvid mablag‘larga aylantira 
  olish qobiliyati bilan ta’minlanadi.
  Bankni boshqarishning asosiy vazifalaridan biri, bu bank 
  likvidliligi bilan uning daromadliligi o‘rtasidagi mutanosib-
  likni saqlashdir.
  Har bir bank o‘zining majburiyatlarini bajarish, likvid-
  lik talablariga javob berishi uchun bankning barcha aktivla-
  ri qaytarilish muddatiga ko‘ra likvidlik darajasi bo‘yicha gu-
  ruhlarga bo‘lib chiqadi. Bular yuqori likvidli aktivlar; likvid 
  aktivlar; uzoq muddatli likvid aktivlar.
  Yuqori likvidli aktivlarga quyidagilar kiradi: kassadagi 
  naqd pullar va ularga tenglashtirilgan mablag‘lar; Markaziy 
  bankning majburiy rezervlar fondiga o‘tkazilgan mablag‘lar; 
  davlat tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar. Bu mablag‘lar 
  yuqori likvidli bo‘lib zarur bo‘lganda bank bu mablag‘larni 
  zudlik bilan o‘z majburiyatlari to‘loviga ishlatishi mumkin.
  Likvidli aktivlar qatoriga: qaytarish muddati 30 kungacha 
  bo‘lgan barcha kreditlar (bularga 30 kundan oshgan va qay-
  tarish muddati ko‘pi bilan bir marotaba o‘zaytirilgan kre-


  91
  ditlar kirmaydi) kiradi va qaytarish muddati 30 kungacha 
  bo‘lgan barcha debitorlar, majburiy rezervlarga o‘tkazilgan 
  ortiqcha to‘lovlar kiradi.
  Uzoq muddatli likvid aktivlar qatoriga bank tomonidan 
  so‘mdagi yoki chet el valutasida berilgan va qaytarish mud-
  dati bir oydan ko‘p bo‘lgan kreditlar va qaytarish muddati 
  bir yildan oshgan hamda kami bilan 50 % kafolat yoki kafil-
  lik berilgan kreditlar, qaytarish muddati o‘tgan ammo dav-
  lat kafolati berilgan kreditlar, qimmatli qog‘ozlarni va nodir 
  metallarni garovga olib berilgan kreditlar ham kiradi.
  Bank faoliyati jarayonida o‘zining aktivlarini maqsad-
  ga muvofiq joylashtirib, bank likvidlilik talablarini bajarishi 
  hamda o‘zining majburiyatlari summasidan, ko‘rinishidan 
  kelib chiqib lahzalik, joriy va uzoq muddatli likvid lilik me’-
  yorlarini bajarishi kerak.
  Bank doimiy ravishda o‘zining likvidliligini ma’lum bir 
  darajada saqlashi, ya’ni o‘zining to‘lovga qobilligini shubha 
  ostida qoldirmasligi lozim. Likvidlilikka bo‘lgan talab ak-
  tivlardan keladigan daromadni oshirish faoliyatiga ma’lum 
  darajada qarshi turadi. Ya’ni likvidlilik foydasiga bank da-
  romadliligi suiiste’mol qilinmasligi lozim. Bankning port-
  felidagi saqlanadigan aktivlari qanchalik darajada likvid 
  bo‘lsa, ular bilan bog‘liq risk shunchalik kichik bo‘ladi, 
  ammo shunga javoban ularga to‘lanadigan foiz ham shun-
  chalik kam bo‘ladi.
  Belgilangan to‘lovga qobillik doirasidan chiqmagan hol-
  da aktivlarga joylashtirilgan kapitaldan daromadni oshirish 
  bankda boshqarish san’atini belgilaydi.
  Kassadagi naqd pullar – bu bankning kassasida saqla-
  nayotgan va bankning kunlik hisob raqamlar bo‘yicha naqd 
  pul berishga, pulni maydalab berishga, naqd pul shaklida 
  kreditlar berishga, bank xarajati uchun haq to‘lashga, xiz-
  matchilarga ish haqi berishga va boshqa xarajatlarga ishla-
  tish uchun zarur bo‘lgan qog‘oz pullar va tangalardir. Shu-


  92
  ning uchun ham bank mijozning talabini qondirish uchun 
  beriladigan qog‘oz pullarga va tangalarga ega bo‘lishi ke-
  rak. Ushbu kassadagi naqd pullarning qoldig‘iga bir nechta 
  omillar ta’sir qiladi, jumladan: mavsumiylik, bankning hu-
  dudiy joylashishi. Odatda jahon amaliyotida bank aktivla-
  rining naqd pul bo‘limiga kassadagi naqd pullar, majburiy 
  zaxiralar fondiga ajratmalar, vakillik banklarga joylashtiril-
  gan depozitlar hamda inkassatsiya qilinayotgan naqd pullar 
  qo‘shiladi. Chunki bu mablag‘lar birinchi talab qilinganda 
  naqd pulga aylanadi. Shuning uchun ham bu mablag‘larni 
  bankda «bi 
  rinchi mudofaa chizig‘i» deb atashadi, sababi 
  mijoz tasodifan o‘z depozitini yoki kredit so‘rab kelganda 
  aynan shu mablag‘lardan foydalaniladi.
  Bank aktivlari strukturasiga kelganda, bu yerda haqli 
  ravishda ta’kidlash kerakki, birinchi darajali likvidli aktivlar 
  hissasi qancha ko‘p bo‘lsa, bank likvidliligi shuncha yuqo-
  ridir. Lekin shuni esda tutish kerakki, bunday aktivlar daro-
  mad keltirmaydi, shuning uchun bunday strukturali aktiv-
  larni har qanday holatda maqsadga muvofiq, deb hisoblab 
  bo‘lmaydi.
  Ma’lumki bankning daromad keltiruvchi aktivlari qato-
  rida kreditlardan tashqari qimmatli qog‘ozlar, chet el valu-
  tasida jalb qilingan mablag‘lar ham mavjud. Albatta, ush-
  bu aktivlarning ham tarkibini, tuzilishini o‘rganib chiqish 
  muhim hisoblanadi.
  Agar aktivlar tarkibida daromad keltiruvchi aktivlar sal-
  mog‘i qancha ko‘p bo‘lsa, bu bank o‘z aktivlaridan daromad 
  olish maqsadida samarali foydalanayotganini bildi radi.
  Bank qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsion in stitut 
  sifatida qatnashadi. Bu fond bozorida raqobatning kuchay-
  ishiga olib keladi. Bank qimmatli qog‘ozlar bozorida broker 
  va diller sifatida ishtirok etadi. Birinchi funk siyani brokerlik 
  tashkilotlar orqali amalga oshirsa, ikkinchisini fond birjalari 
  orqali amalga oshiradi.


  93
  Bank faoliyatining o‘ziga xos xususiyati shundan ib-
  oratki, ular qimmatli qog‘ozlar bozorining boshqa qat-
  nashchilaridan farqli o‘laroq, shu bozorda ayni vaqt-
  da eng salmoqli investorlar va eng ishonchli emitentlar 
  ham bo‘ladilar. Bozor iqtisodi rivojlangan mamlakatlarida 
  kompaniya aktivlarining 40–80 % bank kapitali hisobidan 
  ta’minlanadi, qimmatli qog‘ozlar bilan o‘tkaziladigan op-
  eratsiyalardan tushadigan daromadlar esa bank foydasini 
  shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Bank o‘z aktivlari ni 
  diversifikatsiyalash, qo‘shimcha daromad olish va balan-
  sining likvidliligini ta’minlash maqsadida DQMOdan keng 
  foydalanadi.
  Bo‘sh turgan resurslarni joylashtirib daromad topish-
  ning eng qulay usuli, bu DQMOdir. Bundan tashqari DQ-
  MO dan olingan daromadga soliq to‘lanmaydi. DQMOlar 
  banklarning aktivlari ichida eng ishonchlisidir, sababi unda 
  davlat kafolati mavjud. DQMOlar ham daromadi fiksirlan-
  gan qimmatli qog‘ozlar qatoriga kiradi. Ushbu tur qimmatli 
  qog‘ozlar dividend to‘laydigan qimmatli qog‘ozlarga nisba-
  tan likvidli hisoblanadi.
  Banklar uchun quyidagi likvidlilik koeffitsiyentlari belgi-
  langan: 

  Download 4.18 Mb.
  1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tijorat banklari faoliyati tahlili indd

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish