• Adabiyotlar
 • AFSONA VA RIVOYATLAR
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet19/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   73
  Savol va topshiriqlar:

  1. Xalq topishmoqlarining boshqa janrlardan farqli xususiyatlari

  haqida so‘zlang.  2. Istiora badiiy tasvir vositasining xalq topishmoqlaridagi

  o‘rnini izohlang.

  48

  3. Yoshi katta keksalardan topishmoqlar yozib oling.

  4. Topishmoqlar aytish va ularni topish bo‘yicha o‘quv guruhlaringizda

  musobaqa o‘tkazing.  Adabiyotlar:

  1. Husainova Z. O‘zbek topishmoqlari. T., ≪Fan≫ 1966.

  2. Imomov K., Mirzaev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O‘zbek

  xalq og‘zaki poetik ijodi. T., ≪O‘qituvchi≫. 1990. 100—108-betlar.

  3. Topishmoqlar. O‘zbek xalq ijodi. Ko‘p jildlik, T., 1983.

  AFSONA VA RIVOYATLAR

  Afsonalar dunyodagi deyarli hamma xalqlar og‘zaki ijodining

  eng qadimgi, aziz va ommaviy janrlaridandir. Ularda

  tarixiy hayotda ro‘y bermagan bo‘lsa-da, ro‘y berishi

  mumkin bo‘lgan voqealar hikoya qilinadi. Badiiy to‘qima

  bu janr asarlarining asosiy xususiyati hisoblanadi. Shuning

  uchun olimlar afsonalarning ayrimlarini ertaklarga teng -

  lashtirganlar. Ayrim afsonalar esa miflarga o‘xshab ketadi.

  Bunday namunalarda biror narsa-predmetning paydo

  bo‘lishi, rasm-rusum yoki odatlarning boshlanishi haqida

  ma’lumot beriladi. Ammo miflar mazmunan afsonalardan

  farq qiladi. Jumladan, avval qayd qilganimizdek, miflarda

  asosan dunyoning, odamning, butun koinot va borliqning

  yaratilishi haqida sodda tarzda hikoya qilinadi. Shuning

  uchun ham afsonalar miflardan keyin, ertaklardan oldin

  paydo bo‘lgan degan taxminni bildirish mumkin.

  Mahmud Koshg‘ariy ≪Devonu lug‘otit turk≫ asarida

  ≪sav≫ so‘ziga bir necha izohlar keltiradi:

  ≪saw — otalar so‘zi,

  saw — qissa. Qadimgi voqealardan xabar berish, aytish.

  saw — hikoya. Biror voqeani aytib berish.

  saw — risola. Xat, kichik kitobcha.

  saw — so‘z, nutq.

  saw — ilgarigi xabarlar, yangiliklarni yetkazuvchi≫.1

  Yuqoridagi izohlardan biri ≪ilgarigi xabarlar≫ mazmunan

  hozirgi paytda biz tushunadigan afsonalarga mos keladi.

  Ammo bu izohlarda ajdodlarimizning bir so‘z bilan juda

  ko‘p ma’noni bildirishganini qayd etish ma’quldir.

  49

  1 Mahmud Koshg‘ariy. Devonu lug‘otit turk. 3-jild. T., ≪Fan≫, 1963.  168-bet.

  Afsona forscha (afsona) so‘zidan olingan bo‘lib yo‘q

  narsani borday qilib ko‘rsatish, ya’ni jodulash, to‘qish,

  uydirma qilish ma’nosini anglatadi. Ba’zan tomoshalarda

  ko‘z boylagichlarni afsungar deb atashadi. Yoki haqiqatga

  to‘g‘ri kelmaydigan gap eshitib qolsak ham afsona bo‘lsa

  kerak deb o‘ylaymiz.

  Afsonalar ijro etilishi jihatidan ertak, doston, qo‘shiq,

  askiya kabi alohida tayyorgarlik ko‘rishni talab qilmaydi.

  Shuning uchun bu namunalarda matnga xos maxsus an’ana

  ko‘zga tashlanmaydi. Ularda sehrli voqea-hodisalar shunaqa

  tasvirlanadiki, odam tinglayotganini o‘zi ham bilmay

  qoladi.

  Ma’lumki, qadim zamonlardan ajdodlarimiz diniy

  e’tiqodlarga berilib kelganlar. Shuning uchun afso -

  nalarning ko‘pchiligi payg‘ambarlar, avliyolar hayotidan

  olingan voqealarni eslatadi: ≪Kunlardan bir kun Muso

  payg‘ambar xudo oldiga ketayotgan ekan, erta bahor

  bo‘lishiga qaramay, don ekayotgan dehqonni ko‘rib

  qolibdi. Muso unga hali don ekishga erta ekanini aytibdi.

  Dehqon tajribasiga ishonib, uning gapini rad qilibdi.

  Xudo bilan suhbatda Muso bu munozara yechimini

  so‘raganida, xudo dehqonning haq ekanini, ammo Muso

  gapini endi inobatga olish kerakligini bildiribdi. Shunday

  qilib, Muso xudo oldidan qaytayotganida, havo sovugan,

  qor shamoli esayotganmish. Dehqon esa hayron bo‘lib,

  osmonga qararmish. Shunda Muso o‘zining haq ekanini

  dehqonga eslatibdi. Dehqon istehzo bilan kulib, ≪don

  ekish vaqti kelishga-ku kelgan, havoning bu buzilishi

  mening sen bilan tortishganim oqibatidir≫ — deb javob

  beribdi. Shu-shu ekish paytida havo buzilsa, dehqonning

  payg‘ambar gapiga ko‘nmaganini eslasharkan≫.

  Yuqoridagi misoldan mazkur afsonani mazmunan

  saqlagan holda boshqacharoq aytish ham mumkinligi bili -

  nib turibdi. Afsonalar mazmunan turlicha bo‘lishi mumkin.

  Ularni shartli ravishda asotiriy tushunchalar, koinot jismlari,

  o‘rin-joy nomlari, urf-odatlarni sharh lovchi afso -

  nalarga ajratish mumkin.

  Asotiriy afsonalarda qadimda yashagan ajdodlarimiz

  o‘zlariga homiy deb hisoblagan shaxslarni ulug‘laganlar.

  Diniy e’tiqod masalalarini yoritganlar. Masalan, xalqimiz

  har bir insonning taqdiri tangri tomonidan belgilangan

  bo‘ladi, ammo inson xatti-harakati, niyati bilan o‘z qismatini

  o‘zgartirishi mumkin, degan tushuncha bor. Shu fikrni

  50

  dalillash uchun shunday afsona keltiriladi: ≪Muso kunlardan  bir kun tangri oldiga ketayotganida, yo‘lda oyoq-qo‘li

  yo‘q majruh bir odamni ko‘ribdi. Odam undan o‘zining

  taqdiriga jannat yoki do‘zax yozilganini bilib berishni

  so‘rabdi. Tangri payg‘ambarga: ≪U odamning oxirgi joyi

  do‘zax bo‘ladi. Chunki umr bo‘yi uni yemak-ichmakka

  muhtoj qilmadim, ammo biron marta ≪Xudoga shukr≫

  demadi≫, — debdi. Muso payg‘ambar qaytishida haligi

  odam undan javob kutibdi. Payg‘ambar bor gapni aytibdi.

  Shunda odam: ≪Bo‘lmasa xudoga ayt, men o‘lganimda

  tanamni shunaqa katta qilib yuborsinki, boshqa hech kimga

  do‘zaxdan joy qolmasin≫, — debdi. Ana shu gapdan keyin

  bechora banda jannati bo‘lgan ekan≫.

  Xalqimiz orasida ≪shirin qiz≫, ≪oyda nima uchun dog‘

  bor≫, quyosh bilan oyning bir oilada yashagani, yulduzlar

  ularning bolalari ekani haqidagi afsonalar ko‘p. ≪Qonqus≫,

  ≪Kuygan yor≫, ≪Oshoba≫, ≪Andijon≫, ≪Tuya cho‘kdi≫ kabi

  yuzlab afsonalar borki, ulardan yozuvchilarimiz ham o‘z

  ijodlari davomida foydalanadilar.

  Shu bilan birga ba’zan xalqimiz yashaydigan ayrim

  hududlardagi odatlarga izoh beruvchi afsonalarga ham duch

  kelamiz. Masalan, O‘zbekistonning turli viloyatlarida

  yashaydigan aholining bevosita hududiy xususiyatlari borligi

  hammaga ma’lum. Xususan, Farg‘ona viloyatida istiqomat

  qiluvchi yurtdoshlrimiz umuman mehmondo‘stliklaridan

  tashqari sertakalluf ekanliklari bilan nom chiqarganlar. Ular

  o‘z mehmonlari ko‘nglini olish uchun ≪oling-oling≫ni juda

  ko‘p va tez-tez takrorlaydilar. Ammo xorazmliklar meh -

  mondo‘stlikda farg‘onaliklardan qolishmasalarda, ortiq cha

  ≪oling-oling≫ bilan mehmonga murojaat ham qilavermaydilar.

  Xorazm viloyatida o‘tkazilgan ekspeditsiyalarda bu

  haqda so‘raganimizda, quyidagi afsonani aytib berishdi:

  ≪Xorazm Hirot podsholigi tarkibida ekanida, Hirot

  shohining o‘g‘li Xorazmga mehmonga kelibdi. Bu yerda uni

  katta tantanalar bilan kutib olishibdi va quyuq ziyofatlar

  uyushtirishibdi. Ammo shahzoda kelgan kunining ertasiga -

  yoq jahl bilan o‘z yurtiga qaytajagini bildiribdi. Xorazmshoh

  juda iztirob chekib, bu qadar tez yo‘lga otlanish sababini

  mehmondan so‘rabdi. Mehmon xafa bo‘lish sababini aytmay

  o‘z yurtiga ketish taraddudini ko‘raveribdi. Karvon

  yo‘lga tushay deganda, Xorazmshoh shahzoda otining

  tizginini ushlab, o‘z xatosini ko‘rsatishni so‘rabdi. Shunda

  shahzoda:

  51

  — Kecha oqshom men dasturxondan bir parcha go‘sht  olib yeya boshlaganimda, siz, ≪shahzodam≫,— dedingiz va

  go‘shtga yopishib qolgan bir qilni olib tashladingiz. Men

  yeyayotgan go‘shtdagi qilni ko‘rgan ko‘zingiz, go‘shtni

  ko‘rmaydimi?≫1 — debdi. Shundan keyin Xorazmshoh

  butun tumanlarga jarchi yuborib, farmon e’lon qilibdi:

  ≪Xorazm viloyatiga kimda-kim mehmon bo‘lib kelsa, uning

  oldiga holi-baqudrat dasturxon yozing. Yemagini, ichma -

  gini ziyoda qilib qo‘ying. Ammo mehmonning taom

  tanovul qilishiga aslo aralashmang≫. Shu voqeadan buyon

  bu yerliklar mehmondo‘stlikni tark etmaganlari holda

  mehmonni ortiqcha ≪oling-oling≫ bilan qiynamaydilar≫.

  Afsonada ma’lum bo‘ladiki, xorazmliklar mehmon -

  do‘stligi o‘ziga xos fazilatga ega ekan. Bu odatning qadimiy

  afsona bilan izohlanishi yana ham ajib taassurot qoldiradi.

  Yuqoridagi afsona mazmuniga e’tibor qilsak, unda ha -

  yotda ro‘y berishi mumkin bo‘lmagan hech qanday lavha

  yo‘q. Undagi voqea ham, savol-javob ham eshitgan odamda

  hech qanday shubha qoldirmaydi. Ammo bu voqeaning

  aniq ro‘y bergani haqida ham hech qanday hujjatli dalillar

  yo‘q.


  Shuning uchun bu afsonaning hayot haqiqatiga qanchalar

  mos kelishi yuzasidan aniq hukm chiqarish mushkul.

  Afsonalarning qiziqligi, ularning inson diqqatini jalb qilish

  sabablari ham, ehtimol, shu xususiyat bilan izohlanadi.

  Bunday asarlarning matnida ertaklarga xos bayon usuli,

  voqea tanlash tamoyillari ko‘zga yaqqol tashlanib turadi.

  Quyidagi afsonada bu fikr yana bir karra o‘z tasdig‘ini topadi:

  ≪Xudo dunyodagi hamma xalqlarga yer yuzidagi yerlarni

  bo‘lib beribdi. O‘zi bilan o‘zi ovora o‘zbek o‘sha taqsimotga

  ham kechikib boribdi. Bu paytda o‘zbek olishi

  mumkin bo‘lgan yerning o‘zi qolmagan ekan. Xudo rahm -

  dil emasmi?! Shuning uchun o‘zbekka: — Mayli, men

  o‘zimga ikki daryo oralig‘idan bir parcha yer olib qo‘ygan

  edim, shu joyga sen egalik qilaqol, — degan ekan. Shu-shu

  o‘zbek hozir O‘zbe kiston deb ataluvchi yurtda istiqomat

  qilarmish... Bu o‘lkaga xudoning nazari tushgani uchun

  kuzda dalada qolib ketgan ketmon bahorda novda chiqarib

  gullarmish≫.

  52

  1 Bu o‘rinda mehmon nimaga qo‘l uzatayotgan bo‘lsa, mezbon  tomonidan kuzatilishi qoralanyapti.

  Ko‘ryapmizki, xalqimiz afsonalarni yaratishda juda

  ijodkor. U o‘z hayotiga tegishli har bir voqea-hodisaga,

  an’anaga, joy nomlariga, hatto o‘zi yashayotgan vatanga

  mehr bilan munosabatda bo‘lgan va xalq og‘zaki ijodining

  boshqa janrlari qatori afsonalar vositasida o‘z munosabatini

  bildirgan. Afsonalar esa ajdodlarimiz tomonidan hayot

  tajribasi xulosasi sifatida yaratilgan.

  Demak, afsonalar xalq og‘zaki ijodining epik turidan

  biri ekan. Ularda tasvirlangan voqealar asosan ijodiy

  to‘qimalar zaminida yaratiladi. Bu janr namunalariga aytib

  beruvchi shaxs asar mazmunini saqlagan holda ma’lum

  o‘zgartirishlar kiritishi mumkin. Afsonalarda mazmun

  jihatidan xilma-xil voqealar hikoya qilinadi. Bu jihatdan

  ular asotiriy voqealarni, kosmogonik jismlarni, o‘rin-joy

  nomlarini, odatlarni izohlovchi turlarga bo‘linadi. Ular

  xalqimiz tarixini o‘rganishda turli urf-odatlar, rasm-rusumlar,

  an’analarni sharhlashda, joy nomlarini izohlashda

  muhim ahamiyatga ega.  Download 434.34 Kb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.