Genetika va genomika asoslari fanidan o‘quv uslubiy majmua
Download 4.83 Mb.
Pdf ko'rish
bet35/101
Sana21.02.2023
Hajmi4.83 Mb.
#43090
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   101
Bog'liq
O.N. Imomov. Genetika va genomika asoslari
asosiy texnologik jarayon va qurilmalar
Terminatsiya 
Bakteriyalarda transkripsiya terminatsiyasining ikkita mexanizmi mavjud : 

ro-bog‘liq mexanizmida Rho (ro) oqsili DNK va mRNK matritsa orasidagi vodorod 
bog‘larni destabillab, RNK molekulasini ajratib chiqaradi.

ro-bog‘liq bo‘lmagan mexanizmda transkripsiya sintezlangan RNK molekulasi poyacha – 
sirtmoq xosil qilgan paytda to‘xtaydi. Ularda bir nechta uratsillar (…UUUU) joylashadi, 
bu esa RNK molekulasini DNK matritsasidan ajralishiga olib keladi. Eukariotlarda 
transkripsiya terminatsiyasi kamroq o‘rganilgan. Bu jarayon RNK ning kesilishi bilan 
borib, undan keyin uning 3' oxiriga ferment bir nechta adeninlarni qo‘shadi (…AAAA). 
Ularning soniga mazkur transkriptning stabilligi bog‘liqdir.

Transkripsion fabrikalar 


45 
Transkripsiya jarayoni transkripsion fabrikalar deb nomlangan, ulkan, ba’zi – bir xisob – 
kitoblarga ko‘ra 10 MDa bo‘lgan, taxminan 8 RNK- polimeraza IIsaqlagan va keyingi 
protsessing bilan splaysing komponenti, undan tashqari yangi sitezlangan transkriptning 
to‘g‘irlanishi xisobiga borishini ta’kidlovchi bir qator eksperimental ma’lumotlar mavjud. 
Hujayra yadrosida RNK – polimerazaning jarayonga kiritilgan va eruvchan puli orasida doimiy 
almashinuv amalga oshadi. Aktiv RNK-polimeraza bunday kompleksga kirititadi, u esa o‘z 
navbatida xromatinning tuzilmaviy tapshkil topishini kompktlashtiruvchi birlik xisoblanadi. 
Oxirgi ma’lumotlar transkripsion fabrikalarning mavjudligi va transkripsiya amalga oshmagan 
paytda ular hujayrada fiksatsiyalanganninidan va mustaqil yadroviy subkompartment 
ekanligidan guvoxlik beradi (ular hujayraning yadro matriksi bilan ta’sirlashishi xaqida xech 
qanday ma’lumot yo‘q). RNK – polimeraza I, II yoki III saqlovchi transkripsion fabrikalar 
kompleksi mass - spektrometriya yordamida taxlil qilindi.
Oqsil sintezi murakkab, ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, DNK, RNK va bevosita oqsil-
sintezlovchi tizimining funksional holatiga bog‘liq. Oqsil sintezida uch xil RNK ishtirok etadi. 
Demak, transkripsiya jarayoni oqsil sintezi faoligini belgilovchi asosiy omildir. Genlarning 
ekspressiyasi transkripsiyani tezlashtiradi, repressiyasi esa mazkur jarayonni sekinlashtiradi. 
Ribosomada oqsillar jarayonini boshqarish mexanizmini tushuntirish uchun 161 yil ikki 
fransuz olimlari F.Jakob va J.Mono genlar induksiyasi va repressiyasi nazariyasini taklif qildilar. 
Olimlar E.coli ning β-galaktozidaza faolligini induksiyasini tadqiqi qilish asosida 
operon gipotezasini ishlab chiqqanlar. 
DNK- molekulasida muayyan chegaralangan sigment-qismlar bo‘lib, ular i-RNK 
molekulasini sintezlashda ishtirok etib, ularni strukturali genlar yoki operon deyiladi. 
Jakob va Mono o‘z tajribalarida o‘rgangan laktozani induksiyalaydigan uchta ferment 
β-galaktozidaza, bu ferment laktozani glyukoza va galaktozaga parchalaydi. Ikkinchi ferment 
galaktozidpemeaza bo‘lib, u laktozani hujayra membranasidan ko‘chiriladi. Uchinchiferment 
galaktozidtransatsetilaza atsetil qoldig‘ini galaktozaga etkazadi. Bu genlarni z,y va α deb atalib, 
ular ichak tayoqchasi xromosomasida yonma-yon joylashgan. 
Operon strukturali genlardan tashqari o‘z tarkibida gen-operator, gen-regulyator bo‘lib, 
oxirgisi oqsil tabiatli repressorni kodlaydi.Gen-operatorga yondosh holda promotor joylashgan. 
Bu qism transkripsiyaninginitsiatsiyasini boshlang‘ich sayti hisoblanadi. Oqsil-repressor gen-
operator bilan bog‘langanida promotor faoliyati qisman to‘xtatiladi. Bu jarayon o‘z faoliyatida 
RNK-polimeraza fermentini promotorga bog‘lanishiga imkoniyat bermaydi, natijada 
transkripsiya to‘xtatiladi 
Hujayrada β-galaktozidazaning hosil bo‘lishi laktozani gidrolizlanishiga sababchi bo‘ladi. 
Natijada energiya manbai bo‘lgan glyukozaning to‘planishiga olib keladi. Transkripsiyaning 
tezligi va β- galaktozidazaning sintezi laktoza repressor (induktorini) miqdorini kamaytirib, Lac-


46 
oeronning faoliyati esa repressiyaga uchraydi. SHunday qilib, genlarning regulyasiyasi teskari 
bog‘lanish orqali amalga oshadi. Mazkur jarayonda markaziy o‘rinni oqsil-repressor egallaydi. U 
4-ta subbrlik va ikkita bog‘lovchi markazdan iborat. Ular laktoza induktori va gen-operator bilan 
bog‘lanadilar. Mazkur markazlar bir vaqtda faoliyat ko‘rsatmay, balki navbat bilan ishlaydi. 
Agar oqsil-repressor induktor yoki gen-operator bilan bog‘langan bo‘lsa, induksiya boshlanadi, 
Lac-operonning faoliyati repressiyaga uchraydi. 
Operon vazifasining boshqarilish usullarini yana bir xili aniqlangan. Bakteriya glyukozali 
muhitda o‘stirilsa, laktozali operon faoliyat ko‘rsatmaydi. Bu jarayonda muayyan 
mahsulotglyukozani parchalovchi katobolit bu jarayonni repressiyalaydi.ma’lum bo‘lishicha, 
RNK-polimeraza mahsus oqsil SAR orqali promotorga bog‘lanadi. Mazkur sAMF bilan 
bog‘langan kompleks katobolit genlarni faollashtiradi. Glyukozaningkatoboliti sAMF ni hosil 
qilishda ishtirok etadigan adenilatsiklaza fermentini ingibirlash natijasida kompleks 
shakllanmaydi, laktozali operon induksiyaga uchramaydi. SHunday qilib, transkripsiyaning 
faoliyati SAR-sAMF kompleksini promotor bilan bog‘lanishiga bog‘liq. 
Laktozali operonda β-galaktozidazaning substrati laktoza bo‘lib, u oqsil-repressorni 
inaktivatsiya holatiga keltirishi natijasida fermentning sintezi boshlanib, operonning faoliyati 
tiklanadi. 
Fermentlar sintezini regulyasiyasi boshqacha usulda ham amalga oshishi mumkin. 
Jumladan, bakteriyada aminokislota triptofanning sintezida qatnashadigan ferment faoliyatida 
kuzatish mumkin. Bu jarayon quyidagicha sodir bo‘ladi. Oqsil-repressor faol bo‘lmagan 
prorepressor holida sintezlaadi. Fermentning oxirgi mahsuloti bo‘lgan triptofan oqsil-repsorni
faollashtiruvchi omil bo‘lib, u gen-operator bilan bog‘langanda transkripsiya to‘xtaydi. 
Regulyasiyaning yana bir mexanizmi bu transkripsiya faoliyatini pasaytiruvchi jarayon 
bo‘lib, bu atgenuatsiya deyiladi. Bakteriya hujayrasining birinchi strukturali gen bilan gen-
operator o‘rtasida 140-150 nukleotid qoldig‘idan tashkil topgan joyda etakchi, lider attenuator 
qatori jooylashgan. Oxirgi mahsulot, jumladan triptofan yig‘ilganda va RNK-polimeraza 
attenuatorga etganda operon o‘z faoliyatini to‘xtadi. Oxirgi mahsulot kamayganda transkripsiya 
yana o‘z faoliyatini boshlaydi. 
Prokariot organizmlarda regulyator jarayoni transkripsiya, translyasiya jarayoniga 
nisbatan asosiy rolni o‘ynaydi. 
Transkripsiya bosqichidagi regulyatorlik mexanizmlari prokariot va eukariot organizmlari 
o‘rtasida umumiy o‘xshashaliklarni kuzatish mumkin. Ular o‘rtasida ayrim farqlar ham bor. 
Jumladan, eukariot hujayralari uchun genlarning amplitfikatsiyasi va ularning joylanishio‘ziga 
xos xususiyatga ega. Ko‘rsatilgan ikkita mexanizm ham sintezlanayotgan oqsillar nushasini 
keskin ko‘payishiga sababchi bo‘lib, metabolizm realizatsiyasini amalga oshiradi. 


47 
Eukariot hujayralarda DNK oqsillari (gistonlar) bilan o‘ralib, nukleosoma shaklida 
bo‘ladilar. Bunday holatda genlarning transkripsiyasi bo‘lmaydi. Genlarning ekspressiyasi uchun 
transkriptonlar oqsil o‘ramidan ozod bo‘lishi, ya’ni deblokirlanishi zarur. Demak, 
nukleosomalarning shakllanishi va buzilishi eukariot genlarning regulyasiyasida asosiy omil 
bo‘lib xizmat qiladi. 
Gormonlarning bevosita ta’siri natijasida yadroviy oqsil-gistonlarfosforlanishi natijasida 
nukleosomalar tarkibiy qismlarga ajraladilar. SHunday holatga matritsaga initsiatsiya omillari 
bog‘lanib, transkripsiya boshlanib, RNK sinteziga sababchi bo‘ladi. Gormonlar ta’siri to‘xtasa, 
nukleosomalar o‘z g‘olatlaprini tiklaydilar. 
Genlar faolligining boshqarilishida gistonlarning atsetillanishi va deatsetillanishi katta 
ahamiyat kasb etadi. Ma’lumki, eukariot organizmlarda transkripsiya uchun mahsus oqsillar 
talab etilib, ular transkripsion omil deyiladi. Mazkur oqsillar kompleksi RNK polimeraza bilan 
bog‘lanib, initsiatsiya majmuasining shakllanishiga samarali xizmat qiladi. Atsetillanishda 
ferment giston-atsetilaza oqsillar kompleksi bo‘lgan transkripsiyali omillar bilan bog‘lanadi. 

Download 4.83 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   101
Download 4.83 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaGenetika va genomika asoslari fanidan o‘quv uslubiy majmua

Download 4.83 Mb.
Pdf ko'rish