Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/13
Sana25.10.2022
Hajmi0.53 Mb.
#28000
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU, 1632119137950
[ 2 8 ] :
I toifaga boshlang‘ich yaroqliligi en g yuqori darajada b o 'lg a n , 
bu tun xizm at m uddatini uni tashkil etu v ch i elem entlarning d a s t- 
labki nam unalari bilan bajaradigan m ash in alar, ya’ni foydalanish 
davrida texnik xizm at ko'rsatishni h a m , d etallarini a lm ash tirish n i 
ham talab qilm aydigan m ashin alar kiradi.
I I toifaga boshlang‘ich yaroqliligi past b o ‘lgan, am m o butun xiz­
m at m uddati davomida biror konstruktiv elem entini alm ashtirm as- 
dan ishlatilgan mashinalar, ya’ni ishlayotgan davrida vaqt-vaqtida 
ta ’mirlab turishni talab qiladigan m ash inalar kiradi. M ashinalam ing 
sozlash va rostlanishlari, shuningdek, konstruktiv elem entlari shakl- 
lari ham da o ‘lchamlari keragicha b arq aro r bo'lm aganidan m ashinalar 
vaqti-vaqtida ta ’mirlab turishni talab qiladi.
I I I toifaga boshlang‘ich yaroqliligi y an a ham past b o ‘lgan va 
bu tun xizm at m uddati davom ida b iro r konstruktiv elem en tin i a l- 
m ashtirm asdan ishlatiladigan m a s h in a la r kiradi. A m m o b u n d a y
m ashinalam ing sozlanishi, rostlanishlari va boshqa konstruktiv e le ­
m entlari y etarlicha barqaror b o ‘lm ag an id an
ular faqat v a q ti- 
vaqtida ta ’mirlab turishnigina emas, tez -te z texnik xizmat ko‘rsatishni 
ham talab qiladi.
I V toifaga boshlang'ich yaroqliligi p a st b o 'lg an va v aq ti-v aq tid a 
ta ’m irlash bilan bir vaqtda k onstruktiv elem en tlarin ing b ir qism i 
alm ashtirilganda (chidam sizligi tu fayli) va davriy texnik x iz m a t 
ko‘rsatib turilganda butun xizm at m u d d a ti davom ida ishlatilad igan
m ashinalar kiradi.
V toifaga boshlang‘ich yaroqliligi y a n a d a past b o ‘lgan m a sh i­
nalar kiradi. Bunday m ashinalam ing b u tu n xizm at m uddatidan foy ­
dalanish uchun ularga muayyan tizim b o 'y ic h a vaqti-vaqtida xizm at 
ko‘rsatib va ta ’m irlab turish h a m d a chidam liligi past b o ‘lgan 
konstruktiv elem entlarining bir q ism in i m ashinani ta ’m irlashga 
mos keluvchi m uddatlarda ham , m os kelm aydigan m uddatlarda h am
vaqti-vaqtida alm ashtirib turish zarur. Z am onaviy m ashina va u sk u - 
nalarning aksariyati ushbu toifaga kiradi.

Download 0.53 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIshonchliligi уа ta’mirlash asoslari

Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish