Ishonchliligi уа ta’mirlash asoslari
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/13
Sana25.10.2022
Hajmi0.53 Mb.
#28000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Bog'liq
BvbQorlXcAm3VCrVQpNwy0DTbMiL9jNRwn4yIrNt (1)
solenoid-va-toroidning-magnit-maydoni, The present simple tense, Фонетика, 1658823099, 10 MAVZU
M ashinaning yaroqliligi (x izm at qilish xossalarining um um lash- 
tirilgan tavsifi) deganda uning o ‘z vazifalarini yoki berilgan jarayonni 
ishlab ch iqarishdagi eng m aq b ul xizm at m uddati m obaynida ruxsat 
etilgan chetlash ish lar (sifat va tejam korlik bo'yicha) doirasida ba- 
jarish xususiyati ham da po ten sial im koniyatlari tushuniladi.
Iste ’m ol sohasida boMgan m ashinaning yaroqliligi Em undan foy- 
dalanish vaqti funksiyasi Em = F{t) bo'lib, alohida elem entlarining 
ahvoliga bog‘liqdir. Ko‘p hollarda absolyut qiymatiga ko‘ra yaroqlilikni 
tegishlicha narx orqali ifodalash m um kin.
M a sh in a n in g yaroqliligi qism larga ajratiladi, ulardan h a r biri 
q a n d a y d ir konstruktiv yoki n o konstruktiv elem entning yaroqlili- 
gini ifodalaydi.
Iste ’m ol sohasida boMgan m ashinadagi har bir konstruktiv 
yoki nokonstruktiv GJx elem en tn in g yaroqliligi elem entning xizmat 
m u ddati doirasidagi vaqt funksiyasidir. M ashinaning har qaysi 
konstruktiv yoki nokonstruktiv elem enti eng yuqöri yaroqlilikka, 
yeyilgan elem enti esa (m ash in ad ag i xizmat m uddati tugagandan 
so‘ng) en g kam yaroqlilikka ega boMadi. Ko'rib chiqilayotgan ele­
m en tlarn in g yaroqliligi uni t a ’m irlash jarayonida toMiq yoki qism an 
tiklanishi m um kin.
Yaroqlilik tushunchasini joriy etish foydalanish va eskirish jarayonida 
m ash in an in g um um iy ahvolini tahlil qilishga, m ashinadan foydala- 
nishning boshidan oxirigacha a n a shu ahvolning o ‘zgarishini kuzatib 
borishga im kon beradi. M ash in an i tashkil qiluvchi alohida elem ent­
larning ahvolini ana shu elem en tlarnin g xizmat m uddatlari doirasida 
ham , b u tu n m ashinaning xizm at m uddatlari doirasida ham shu tarz- 
da tahlil qilish mumkin.


M ashinasozlik uzluksiz tara q q iy e tib b o ra r ek an, y a ro q lilik - 
ning tashkil etuvchilari h am o 'z g a rib b o rad i. Istiqbolni in o b a tg a
olib h am m a m ashinalarni u lar y a ro q lilig in in g tashkil e tu v c h ila ri 
b o ‘yicha tu rlic h a bo'lgan quyidagi o lti toifaga ajratish m u m k in

Download 0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaIshonchliligi уа ta’mirlash asoslari

Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish