/0 y oki n o rm al sh a k lid a x 0
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/99
Sana01.03.2023
Hajmi3.11 Mb.
#43913
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   99
Bog'liq
boshqarish tizimlarini kompyuterli
Elektr mash. fan.
/0
y oki n o rm al sh a k lid a
x 0 =
, U , Z , t ) , x ( t  
0 ) = 0 .
( 2 .1 3 ,b)
(2 .1 2 ) sh a rt m in im allash tirilg an d a boshqarish o ptim al b o 'la d i, y a ’ni tizim
17
/ = det
(
2
.
11
)


« k o o rd in a ta b o 'y ic h a en g q u y i»
x„
h o la tg a o ‘tk a z ila d i.
Agarda tizimni boshlang'ich holati
[A'(t0)]c/a/? 
istalgan holat
[A' (T)]go 
chek- 
langan T - t 0 vaqt oralig'ida o'tkaziivchi boshqarish U{t), t0 < t < T mavjud 
bo 'Isa, it holda bunday tizimga to ‘la boshqariluvchan tizim deyiladi.
U
v e k to rn in g h ar b ir ta sh k il etu v ch ilari b o 'y ic h a b o sh q a rilu v c h i tizim
norm al tiz im h iso b la n a d i.
Agarda t>t0 uchun berilgan kirish yo'li l/(t) va chiqish yo'li Y(t) 
ta ’sirlari X(t0) holatni aniqlashga yetarli bo'lsa, и holda bunday tizim to'la ku- 
zatuvchan tizim deyiladi
B o s h q a r u v c h a n lik v a k u z a tu v c h a n lik h o la t o 'z g a r u v c h i la r n i t o 'g 'r i
ta n la sh g a
b o g 'liq . H a q iq a td a n ham , tizim h o la tin i a n iq la s h d a o rtiq c h a
o 'z g a r u v c h ila r ta n la n s a , tiz im t o 'l a yo k i qism an « o rtiq c h a » k o o rd in a ta o 'q la ri 
y o 'n a iis h id a b o sh q a rilu v c h a n b o 'lm a s lig i m um kin. A g a r o 'z g a ru v c h ila r soni 
k erag id an k am b o 'ls a , tiz im h o latin i t o 'l a aniqlab b o 'lm a y d i. B u n d a y v a z iy a t, 
m a s a la n , y a n g i o 'z g a r u v c h i l a r g a o 'ti s h d a , ag ar o 'z g a rtiris h y a k o b ian i 
1=0 
b o 'ls a (y a ’n i bir y o k i b ir n e c h ta k o o rd in a ta la r q o lg a n la ri b ilan c h iz iq li 
b o g 'la n is h d a b o 'ls a ) so d ir b o 'la d i.
A B T la rn i tad q iq q ilis h d a b o g 'la n is h te n g la m a la rin in g qan d ay sh ak lid an
fo y d alan ish m a q s a d g a m u v o fiq d eg an sav o lg a bir m a ’n o li ja v o b y o 'q . M asala 
sh u n d ak i, o 'z g a r u v c h ila r o ra sid a g i b o g 'la n is h la r g a h a m d a b e rilg a n tiz im d a
ja ra y o n la rd a g i q o n u n iy atlarin i a n iq lash g a asoslangan h o lat te n g la m a la rin i o lis h - 
n in g b e v o s ita
analitik
y o 'l i ju d a m u ra k k a b . C hu n k i bu y o 'l tiz im d a k ech ay o t- 
gan ja r a y o n la r m e x a n iz m la rin i y e ta rlic h a ch u q u r tu s h u n is h n i ta q o z o etad i. 
B u n d an ta s h q a ri, bu y o 'l bizni q iziq tiray o tg an o 'z g a ru v c h ila rg a b e v o sita olib 
borm asligi m u m k in . B u y e rd a shuni eslatib o 'tis h o 'rin lik i, m u rak k ab tiz im ju d a
k o 'p sonli o 'z g a r u v c h ila r b ilan ta s v irla n is h i m um kin, bizni esa undagi bir yoki ik- 
kita o 'zg aru v ch i qiziqtiradi. Bu m ulohazalarga k o 'r a bizni q iziqtiruvchi «kirish 
y o 'li— c h iq ish y o 'li » x a ra k te ristik a la rin i a n iq la sh d a
tajriba
usuli o d d iy ro q va 
aniqroq 
b o 'lis h i 
m u m k in . 
A m m o 
« k irish
y o 'l i

c h iq ish
y o 'li»
x arak teristik alari orqali tav siflan u v ch i tizim larn i o p tim a lla s h n in g m a te m a tik
n a z a riy a si r iv o jla n m a g a n . S h u s a b a b li, o lin g a n « k ir is h y o 'l i — c h iq is h y o 'li»
x a ra k te ristik a la ri q a n d a y d ir a n a litik ifo d alar y o rd a m id a a p p ro k s im a tsiy a la n a d i 
v a h o la t te n g la m a la rig a o 'tila d i. S hu n d ay q ilib, A B T larn i h o la t ten g lam alari 
y o rd a m id a
b e v o s ita ta v s ifla s h
o b y e k tiv , to 'l a v a tizim
x u su siy a tla rin i 
ifodalovchi hisoblansa, «kirish y o 'li — chiqish y o 'li» x a ra k te ristik la ri y o rd a m id a
ta v s ifla s h e s a s u b ’e k tiv , c h a la v a faq at b o sh q a rilu v c h i v a ta sh q i t a ’sirla rin in g
d in am ik x u s u s iy a tla rin i ifo d a la s h g a x izm at qiladi.

Download 3.11 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   99
Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa/0 y oki n o rm al sh a k lid a x 0

Download 3.11 Mb.
Pdf ko'rish