• BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRAIK MATERIALLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA ASOSLANGAN TA’LIM DARAJALARI TAHLILI
 • Tayanch so’zlar.
 • Ключевые слова.
 • Keywords.
 • Oriental Renaissance: Innovative
  Download 430,06 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/7
  Sana03.12.2023
  Hajmi430,06 Kb.
  #110291
    1   2   3   4   5   6   7
  Bog'liq
  137 Yusupova Shahzoda 914-920  Oriental Renaissance: Innovative, 
  educational, natural and social sciences 
   
  VOLUME 1 | ISSUE 9 
  ISSN 2181-1784 
  Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 
  914 
  w
  www.oriens.uz
  October 
  2021
   
  BOSHLANG’ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRAIK 
  MATERIALLARNI O‘QITISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVGA 
  ASOSLANGAN TA’LIM DARAJALARI TAHLILI 
   
  Yusupova Shahzoda 
  Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi. 
  E-mail: 
  shahzodayusupova1996@gmail.com
   
  ANNOTATSIYA 
  Maqolada boshlang’ich sinf matematika darslarida algebraik materiallarni 
  kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitishning hayotga tadbiqi bo’yicha 
  o‘tkazilgan tajriba sinov ishlari haqida so’z boradi. 
  Tayanch so’zlar. Algebraik material, tenglama, kompetensiya, ijodiy 
  yondashuv, Pedagogik tajriba.
  РЕЗЮМЕ 
  В статье рассматривается экспериментальная работа по внедрению 
  учебных алгебраических материалов в математику начальной школы на основе 
  компетентностного подхода. 
  Ключевые слова. Алгебраический материал, уравнения, компетентность, 
  творческий подход, педагогический опыт. 
  ABSTRACT 
  The article deals with experimental work on the implementation of teaching 
  algebraic materials in primary school mathematics based on a competency-based 
  approach. 
  Keywords. Algebraic material, equations, competence, creative approach, 
  Pedagogical experience. 
   
  KIRISH 
  Ilmiy tadqiqot ishining asosiy bosqichidan biri bo‘lgan tajriba-sinov ishlari 
  ishlab chiqilgan nazariy takliflarni amaliyotda isbotini tekshirish va statistik tahlilini 
  o‘tkazishdan iboratdir.
  O‘quv jarayoniga kiritishga rejalashtirilgan barcha o‘zgartirishlar, albatta 
  tajribada sinab ko‘rilgan bo‘lishi kerak. Pedagogik tajriba –sinov ishlari, pedagogik 
  jarayonning eng takomillashagan modeli bo‘lib, unda o‘qitish va tarbiyalashning 
  yuqori samarasiga erishiladi.   Download 430,06 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 430,06 Kb.
  Pdf ko'rish