• ANNOTATSIYA
 • Kalit sozlar
 • Oriental Renaissance: Innovative
  Download 460,88 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/13
  Sana16.11.2023
  Hajmi460,88 Kb.
  #100070
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Bog'liq
  budjet-tashkilotlarida-buxgalteriya-hisobi-va-hisobotini-xalqaro-standartlar-asosida-takomillashtirish  Oriental Renaissance: Innovative, 
  educational, natural and social sciences 
   
  VOLUME 2 | ISSUE 2 
  ISSN 2181-1784 
  Scientific Journal Impact Factor
   
   SJIF 2022: 5.947 
  Advanced Sciences Index Factor 
   ASI Factor = 1.7 
  913 
  w
  www.oriens.uz
  February
  2022
   
  BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA 
  HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA 
  TAKOMILLASHTIRISH 
  Xudayberdiyeva Nilufar Mengqobilovna 
  Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot va turizm fakulteti 
  Magistratura bo’limi “Buxgalteriya hisobi” yo’nalishi 2-kurs magistranti 
  ANNOTATSIYA 
  Davlat sektorida buxgalteriya hisobi xalqaro standartlari asosida buxgalteriya 
  hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirish hisob yuritishni uslubiy jihatlarini 
  xalqaro amaliyotda umumqabul qilingan nomalarga moslashish asosida mamlakat 
  reytingini yanada oshirish; davlat moliyasini boshqarishda hisobotlarni axborot 
  qamrovi 
  va 
  shaffofligini 
  oshirish; 
  moliyaviy 
  va 
  statistik 
  hisobotlarni 
  integratsiyalashuvini ta’minlash; xalqaro munosabatlarni globallashuvi sharoitida 
  chet el investitsiyalari hamda donorlik mablag’lari xajmini ko’paytirishdan iborat. 
  Kalit sozlar: Budjet, budjet tashkiloti, Buxgalteriya hisobining xalqaro 
  standartlari(BHXS), davlat sektori, Moliya yili, passiv schot, aktiv schot, moliyaviy 
  natijalar, shartnoma 
  ABSTRACT 
  Improving the system of accounting and reporting in the public sector on the 
  basis of international accounting standards Further increase the country's rating by 
  adapting the methodological aspects of accounting to the generally accepted names 
  in international practice; increase information coverage and transparency of reports 
  in public finance management; ensuring the integration of financial and statistical 
  reporting; in the context of the globalization of international relations, increasing the 
  volume of foreign investment and donor funds. 
  Keywords: Budget, budget organization, International Accounting Standards 
  (IFRS), public sector, Fiscal year, liability account, asset account, financial results, 
  contract 
  АННОТАЦИЯ 
  Совершенствование системы учета и отчетности в государственном 
  секторе на основе международных стандартов бухгалтерского учета 
  Дальнейшее 
  повышение 
  рейтинга 
  страны 
  за 
  счет 
  адаптации 
  методологических аспектов бухгалтерского учета к общепринятым в 
  международной практике названиям; повысить информативность и 
  прозрачность отчетов в управлении государственными финансами;   Download 460,88 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Download 460,88 Kb.
  Pdf ko'rish