• 2.О‘qitish vositalarining sistemasi.
 • Mustahkamlash uchun savollar
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet50/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
   
  Mustahkamlash uchun savollar: 
  1. Iduktiv metodlar nima? 
  2. Dduktiv metodlar qachon qо‘llaniladi? 
  3. Tahlil va qiyoslash metodlariga ta’rif bering?
  4. Umumlashtirish metodlarini izohlang? 
  5. Bu metodlarning tarbiyaviy yо‘nalishdagi vazifalari? 
   


  92 
  13-§ BIOLOGIYANING О‘QITISH VOSITALARI 
  1.О‘qitish vositalarining ta’lim-tarbiyaviy ahamiyati. 
  Bevosita idrok qilish mumkin bо‘lgan narsalar asosida olib boriladigan ta’lim 
  kо‘rgazmali ta’lim deb ataladi. Ta’lim berish vositalarning roli benihoyat katta. 
  Atoqli rus pedagogi K.D.Ushinskiy bolani esida biror narsaning mahkam о‘rnashib 
  qolishini xohlovchi pedagog bolaning sezgi a’zolarini mumkin qadar kо‘prog‘ini: 
  kо‘zi, qulog‘i, tovush organi, muskul sezgi va xatto iloji bо‘lsa xidlash va ta’m 
  bilishi organlarini esda tutib qolish jarayonida qatnashtirishiga harakat qilishi kerak 
  degan edi. 
  Kо‘rgazma vositalari ta’limini ongli bо‘lishida nihoyatda katta ahamiyatga 
  ega. Biologiya hayot tо‘g‘risidagi fan. Binobarin biologiya о‘qitish jarayonida 
  tabiiy kо‘rgazmali vositalar-о‘simliklar, xayvonlar, zamburug‘lar, prokariot 
  organizmlardan keng foydalanish tabiiy bir hol. Kо‘rsatmali ta’lim faqat tabiiy 
  kо‘rgazma vositalarigina emas, shu bilan tasviriy kо‘zgazmali vositalariga ham 
  asoslanadi. Kо‘rsatmali vosita bо‘lgan taqdirdagina о‘quvchi tabiatdagi narsa va 
  xodisalarni о‘zaro taqqoslashi, ularning о‘zaro о‘xshashliklari, tafovutlarini 
  aniqlay olishi mumkin. Kо‘rgazmali vositalar yordamida о‘quvchi о‘rganilgan 
  о‘quv materialini analiz, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirish konkretlashtirish, 
  sistemalashtirish, xulosa chiqarish kabi aqliy operatsiyalarni amalga oshirishi 
  mumkin.
  2.О‘qitish vositalarining sistemasi. 
  О‘qitish vositalari: tabiiy, tasviriy va og‘zaki yoki verbal vositalarga 
  bо‘linadi. О‘qitish vositalarini uch xilga ajratish bilish nazariyasiga va 
  о‘kuvchilarning tafakkurini rivojlanish stadiyalariga mosdir. Biologiya kursiga 
  kiruvchi о‘quv fanlarini о‘qitish 5- sinfdan boshlanadi. Bu о‘quvchilarning 
  о‘smirlik davriga tо‘g‘ri keladi. О‘smirlik davrida bolalarni bilish faoliyatida 
  kо‘rgazmali harakat ustunlik qiladi. Kechki о‘smirlik davrida tasviriy kо‘rgazmali 
  asosida fikr yuritish ya’ni tabiiy narsalarga emas, ularning tasvirlariga asoslanib 
  idrok, tasavvur hosil qilish rivojlanadi. Yuqori sinf о‘quvchilarining aqliy 
  faoliyatida abstrakt-nazariy tafakkur yetakchi rol о‘ynaydi.Ta’lim vositalarining 


  93 
  barchasi biologiya mazmuni va о‘quv faoliyatining tashkil qilish usullarini ifoda 
  qiladi. Tabiiy kо‘rgazma vositalari-mikropreparatlar, tirik yoki fiksirlangan 
  о‘simlik, hayvonlar ularning ayrim bо‘laklari, kolleksiyalar tuluplar, gerbariylar, 
  biosistemalar (tо‘qay, tog‘ oldi, yaylov chо‘l) bо‘lib, ular bilan о‘quvchilar 
  bevosita darsda yoki ekskursiya mobaynida tanishadilar. Tabiiy kо‘rgazmali 
  vositalar faqat kо‘rish orqali emas, balki eshitish, xid, ta’m bilish organlari 
  yordamida idrok qilinadi. Tabiiy kо‘rgazmali vositalar о‘rniga tasviriy kо‘rgazmali 
  vositalar 
  ba’zan chunonchi hujayra, organizm ekosistemalar tuzilishi, 
  moddalarning davriy aylanishiga oid tablitsalar, sxemalar, moddalar, foto 
  suratlardan foydalaniladi. Kompyuter, multimediylar, tasviriy kо‘rgazmali 
  vositalarning alohida guruhi sanaladi. Og‘zaki yoki verbal vositalar – bular 
  darsliklar, ilmiy-ommabop kitoblar, о‘qituvchining sо‘zi, televideniya yoki 
  kinokadrlardagi diktor matni, kompyuter dasturlari (videokadrlar, modellar,) 
  testlar, didaktik kartochkalardir. Tabiiy yoki tasviriy vositalarni о‘kuvchi 
  tomonidan idrok qilinishi, ular ustida kuzatish, о‘tkazish yoki faoliyat harakati 
  yordamida amalga oshadi.
  Maktablarda о‘tkazilgan maxsus psixolog pedagogik tadqiqotlar о‘qitish 
  samaradoligi oshishi kо‘p jihatdan о‘quvchi sezgi organlarini dars jarayonida jalb 
  etishga bog‘liq ekanligini kо‘rsatmoqda. О‘quv materialini idrok etishda 
  о‘quvchining qanchalik kо‘p sezgi organlari ishtirok etsa, uni о‘zlashtirish 
  shunchalik puxta bо‘ladi. Bu jarayon allaqachon didaktikaning kо‘rsatmali 
  prinsipida о‘z ifodasini topgan. Y.A.Komenskiy о‘qitishda о‘quvchining barcha 
  sezgi organlarini jalb etish didaktikaning “Oltin qoidasi” deb aytgani bejiz emas. 
  О‘rta umumiy ta’lim о‘quv yurtlarida biologiya о‘qitishning barcha bosqichlarida 
  kо‘rgazmalilik ta’lim berish vositasi ekanligini unitmaslik kerak. Lekin 
  “kо‘rgazmalilik” atamasiga tabaqalashgan holda yondoshish kerak, chunki u har 
  xil pedagogik tushunchalarni о‘zida ifoda qiladi. Masalan “kо‘rgazmalilik 
  prinsipi”, “kо‘rgazmalilik о‘qitish vositasi”, “kо‘rgazmali qurol” tushunchalarni 
  farqlash kerak.


  94 
  Kо‘rgazmalilik pirinsipi deyilganda biologiyani о‘qitish jarayonida о‘qituvchi 
  amal qiladigan didaktik prinsip tushuniladi. Kо‘rgazmalilik bir vaqtning о‘zida 
  sezish, mantiq, konkret, abstrak yо‘li bilan bilishni о‘zida birlashtirib abstrak 
  tafakkurni rivojlanishiga yordam beradi va kо‘p hollarda uning tayanchi 
  hisoblanadi. Kо‘rgazmalik о‘qitish vositasi sifatida о‘quvchilardan statistik va 
  dinamik obrazlar hosil qilishga qaratilgan bо‘ladi. Kо‘rgazmali о‘kitish vositasi 
  о‘z mazmuniga kо‘ra kо‘rgazmali qurol tushunchasiga yaqin, lekin xajmiga kо‘ra 
  unga nisbatan keng. Masalan bug‘lanishga oid tajriba yoki telekо‘rsatuv, sinf 
  taxtasida ishlangan rasm kо‘rgazmali vositasi bо‘lib kо‘rgazmalik qurol 
  hisoblanmaydi. Kо‘rgazmali qurol bu darsda о‘qituvchi tomonidan qо‘llanilgan 
  konkret narsadir. U tulup, kolleksiya, gerbariya, tirik о‘simlik, hayvon, tablitsadagi 
  rasm, sxemalar shuningdek mulyajlar diafilmlar, tarqatma material, didaktik 
  kartochkalar shaklida bо‘ladi. О‘rganilayotgan narsa va xodisalarning biologik 
  mazmunini ifoda qiluvchi kо‘rgazma qurollar о‘qitish asosiy vositalar, har xil 
  asboblar chunonchi probirka, kolba, taroz va shu singarilar qо‘shimcha vositalar 
  hisoblanadi. О‘qitish samaradorligini oshirishda amaliy mashg‘ulot va namoyish 
  qilinadigan tajribalarni о‘tkazishga yordam beruvchi xususan mikroskoplar, 
  lupalar, shtativlar, reaktivlar asboblar isituvchi asboblar, pinset, preparoval ninalar, 
  о‘qitishning texnik vositalari – kodoskoplar, televizorlar, kompyuterlar, ovoz 
  yozuvchi va eshittiruvchi - apparatlar, magnitofonlar ham о‘qitish vositalariga 
  kiradi. Texnik vositalari orasida audiovizual va boshqa tabiiy tasviriy vositalar shu 
  bilan ustunlik qiladiki ular о‘rganilayotgan hodisa va jarayonlarning barcha 
  bosqichlarini izchillik bilan kо‘rsata oladi. Telekо‘rsatuvlardan biologiya 
  о‘qitishda foydalanish tirik tabiatdagi voqea, hodisalarni sinfda о‘rganish sifatini 
  bir necha marta oshirish imkonini beradi. О‘qitish jarayonida kompyuterlarni 
  qо‘llash о‘quv materialini mustaqil о‘zlashtirish va nazorat qilish imkonini 
  tug‘diradi.
  Kо‘rgazmali vositalardan biologiya о‘qitishning barcha jarayonlarida, 
  masalan yangi о‘quv materialini tushuntirayotganda uni mustahkamlayotganda, 
  о‘quv kо‘nikma – malakalarni shakllan-tirayotganda, u vazifasini 


  95 
  bajarayotganda, о‘quv materilini nazorat qilayotganida qо‘llaniladi. О‘qitish 
  vositalarini darsda emas, balki sinfdan tashqari darslar ham qо‘llash mumkin.

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish