• VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar
 • Xl-Yangi mavzu bayoni: Yer po‘sti yuza qismidagi tog‘ jinslarining g‘ovak, b o ‘shliq va yoriqlaridagi suvlar yer osti suvlari
 • Rivojlantiruvchi maqsad -
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet13/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  Rivojlantiruvchi maqsad - O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 
  ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 
  ifodalashga o'rgatish, til madaniyatini o'stirish.
  V-Dars turi: 
  Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi dars.
  VI-Darsda foydalaniladigan metodlar: Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy hujum" ,
  VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar: ko'rgazmalar
  VIII-Tashkiliy qism:
  a)salomlashilsh 
  b)navbatchi axboroti
  c)davomatni aniqlash 
  d)uyga vazifani tekshirish
  IX-Darsning rejasi:
  ajo'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  c)mustaxkamlash. 
  d) O'quvchilarni 
  baxolash
  X-O'tilganlarni takrorlash:
  1. Dunyo okeani qaysi okeaniardan tashki! topgan?
  2. Yevrosiyodagi ichki va chekka dengizlar nom ini ayting.
  3. M aterik sayozligi deb okeanlarning qaysi qism lariga aytiladi?
  4. Q o‘ltiq deb nim aga aytiladi. M isollar keltiring.
  Xl-Yangi mavzu bayoni:
  Yer 
  po‘sti yuza qismidagi tog‘ jinslarining g‘ovak, b o ‘shliq va 
  yoriqlaridagi suvlar yer osti suvlari deyiladi. Yer osti suvlari hosil 
  bo‘lishi uchun quruqlikka yetarli miqdorda yog‘in (qor, yomg‘ir) yog‘ib 
  turishi va yuzadagi tog‘ jinslari suvni chuqurga o ‘tkazib yuboradigan 
  darajada g£ovak b o iish i zarur. Suvning yerga tez yoki sekin shimili- 
  shi tog4 jinslarining g‘ovaklik darajasiga b o g iiq . M asalan, shag‘al, 
  qum suvni yaxshi o‘tkazadi. Shuning uchun shag‘al, yirik qum, qum 
  suvni o‘tkazuvchi jinslar deyiladi.
  G ra n it, o h a k to sh , qu m tosh, gil singari jin s la r suvni yaxshi 
  o‘tkazmaydi. Shunga ko‘ra ular suvni o‘tkazmaydigan jinslar deb ata- 
  ladi. Yer po‘stining yuza qismidagi tog‘ jinslari qatlam-qatlam bo‘lib 
  yotganligidan yer osti suvlari ham qatlamlar hosil qiladi. G ‘ovaklik- 
  larida suv bo ‘lgan qatlamlar suvli qatlamlar deyiladi.
  Ikkita suv o ‘tkazmaydigan qatlam orasida joylashgan suvli qat-


  lam suvi qatlamlar orasidagi suv deb ataladi. Bu qatlamga suv maz- 
  kur qatlam yer yuzasiga chiqqan joylardan kiradi. Agar tog‘ jinslari 
  qatlamlari tovoq shaklida bo‘lsa, yer osti suvlari bosimli bo‘ladi. 
  Bunday joylarda burgc qudug‘idan suv favvora hosil qilib, otilib 
  chiqadi. Bunday quduqlar artezian quduqlar deyiladi (40- rasm).
  Yer yuzasidagi g‘ovak jinslar orasidagi suvlar grunt suvi deb ata­
  ladi. G runt suvlari sathi qish va bahorda qor erib, yomg‘ir ko‘p 
  yog‘ib turganligi sababli yuqori bo‘ladi. Yozda, kuz boshida esa 
  pasayib qoladi.
  Grunt suvlari tog‘ jinslaridagi g‘ovaklar orqali past tomonga asta- 
  sekin siljiydi (oqadi). Ular jarlarda, daryo vodiylarida, pastliklarida 
  yer yuzasiga chiqib, buloqlami hosil qiladi (41- rasm).
  Hozirgi vaqtda, qishloqlarda, ayniqsa, choilarda juda ko‘p quduq­
  lar qazilgan. Ulaming suvi aholi, sanoat korxonalari va xo'jaliklar 
  ehtiyojlariga sarflanadi. Yer osti suvlari miqdori chegaralangan. Shu- 
  ning uchun ularni tejab, isrof qilmasdan sarflashimiz zarur.
  Dunyoning ayrim joylarida tarkibida turli tuzlar, gazlar va boshqa 
  mineral moddalar erigan yer osti suvlari mavjud. Ular mineral suv­
  lar deyiladi. Bunday suvlardan esa turli kasalliklarni davolash uchun 
  foydalaniladi. Turli sanatoriyalar va kurortlar aynan shunday bu- 
  loqlar yoniga quriladi. 0 ‘zbekistonda shifobaxsh suvlar hisoblanadi.

  Download 3,7 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish