• 86. ábra
 • Tekintsünk egy, a tengelyével párhuzamos H
  Download 2.1 Mb.
  bet9/11
  Sana24.04.2021
  Hajmi2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  15. Tekintsünk egy, a tengelyével párhuzamos H mágneses térben felfüggesztett hengerkondenzátort. A kondenzátort a fegyverzetekre merőleges nagy ellenállású vezetővel kisütjük. A mágneses tér a kisütő áramra erőt fejt ki, a kondenzátor elfordul. Határozzuk meg a kondenzátor impulzusmomentumát.

  Megoldás:

  A vezetőre ható erősűrűség:

  ,

  j és H esetünkben egymásra merőleges vektorok, a ható erő iránya mindkettőre merőleges. A dr vezetőszakaszra ható erő abszolút értéke:

  .

  Az erőnek a tengelyre vonatkoztatott forgatónyomatéka:  ,

  ahol r1 és r2 a hengerek sugarai. Ez forgatja el a kondenzátort. Az M forgatónyomaték miatt fellépő impulzusmomentum:  .

  16. Áramkörünk két egymással párhuzamos, a, ill. b sugarú végtelen hosszú vezetőből áll. A vezetők nem mágnesezhetők, a középpontoktól mért távolságuk . Az áram ellenkező irányban folyik az egyes vezetőkben. Határozzuk meg az egységnyi hosszra eső önindukciót.

  Megoldás:

  Az áramkör felületén átmenő indukciófluxus:

  .

  Mivel , . A 36. pontban kapott eredmények alapján:  A vezetőkön átfektetett síkon, melyre integrálni kell, a térerősségnek csak normális irányú komponense van, azaz a sík mentén . Helyezzük koordináta-rendszerünk kezdőpontját az a sugarú vezető középpontjába. Ekkor az egységnyi hosszra eső indukciófluxus:  Ebből


  .

  17. Kondenzátor fegyverzetei között ionizált gáz van, amelynek dielektromos együtthatója a frekvenciától függ a következőképpen:

  ,

  ahol , , e az ionizált részecske töltése, m a tömege, N pedig a térfogategységben levő ilyen részek száma. Bizonyítsuk be, hogy a kondenzátor komplex ellenállása formailag megegyezik a 81. ábrán látható két pólus ellenállásával. Határozzuk meg R, L és C értékét.  81. ábra -

  Megoldás:

  Jelöljük az üres kondenzátor kapacitását C0-val. Az ionizált gázzal töltött kondenzátor kapacitása: ; komplex ellenállása pedig:

  .

  Számítsuk most ki a felrajzolt kör komplex ellenállását:  .

  Látható, hogy a  megfeleltetéssel formailag: Z = Z1.  18. Határozzuk meg a 82. ábrán látható végtelen rendszer komplex ellenállását. Számítsuk ki a feszültségeket a csomópontokban. Diszkutáljuk a kapott eredményt abban az esetben, ha Z1 tiszta induktív, Z2 pedig tiszta kapacitív ellenállás.

  82. ábra -  Megoldás:

  Minthogy a lánc végtelen, az első ellenálláspár leválasztása után maradt lánc (83. ábra) ellenállása megegyezik az eredetivel:

  .

  83. ábra -  Ennek megoldása:  .

  Vizsgáljuk most a feszültségeket. Használjuk ki ismét, hogy az n-edik ellenálláspár után álló lánc szintén Z0 ellenállású (84. ábra). A következők a viszonyok:  .

  84. ábra -  Minthogy bármely elágazási ponttól jobbra az ellenállás Z0, fennáll, hogy . Ezt egyenlőségünkbe írva:  ,

  amiből


  .

  Ha a lánc elején betáplált elektromos erő , akkor

  .

  Vizsgáljuk most a tiszta induktivitásokból és kapacitásokból álló láncot (85. ábra):  ,

  ,

  tehát  .

  85. ábra -  Legyen , ekkor:  .

  Abban az esetben, ha , a gyök alatti mennyiség pozitív, a csak induktivitásokból és kapacitásokból álló láncnak ohmos ellenállása van, tehát állandóan elnyel energiát. Hogyan lehetséges ez? Kis frekvenciák esetén a végtelen sok kapacitásból és induktivitásból álló rendszer állandóan töltődik, az újabb feszültséglökésig a lánc egyes elemeinek van idejük átadni az energiát a további tagoknak.

  Ha , a komplex ellenállás tiszta képzetes.

  Vizsgáljuk most a feszültségviszonyokat:  .

  Ha

  ,

  ezért

  ,

  ami azt jelenti, hogy a feszültség abszolút értéke minden csomópontban azonos:  .

  δ negatív, ami a hullámok késleltetését jelenti. Az esetben:

  tiszta valós, és . Tehát

  ,

  ami azt jelenti, hogy minden elágazásban kisebb a feszültség, mint a megelőzőben. A feszültség gyorsan esik a lánc mentén. ω0-nál nagyobb frekvenciákat a rendszer nem enged át. Az új feszültséghullám megjelenésekor az egyes elemek még nem tudták továbbadni tárolt energiájukat.  A frekvencia függvényében az áteresztést jellemző görbéje a 86. ábrán látható.

  86. ábra -

  19. Egy feltöltött C kapacitású kondenzátort R ellenálláson és L önindukción át kisütünk. Feltételezve, hogy a kisülés aperiodikusan történik, számítsuk ki, mikor éri el az áram intenzitása a maximális értékét.

  Megoldás:

  Az RLC kör differenciálegyenlete:

  ;

  kezdeti feltétel: t = 0-kor I = 0. A differenciálegyenlet megoldása:  ,

  ahol


  .

  Mivel a kisülés a feltétel szerint aperiodikus, ezért . I ott lesz maximális, ahol az első differenciálhányadosa zérus, tehát:  .

  Ebből


  ,

  ,

  amiből t-re kapjuk:  .

  20. A C kapacitású kondenzátor sorba van kötve az R ohmos ellenállással, C' sorba van kötve R'-vel. A két ág párhuzamosan rá van kötve egy akkumulátor sarkára, amelynek belső ellenállása elhanyagolható. Az akkumulátort hirtelen bekapcsoljuk, és mérjük a két kondenzátor közötti feszültséget a feltöltődés alatt. Bizonyítsuk be, hogy az hányados megfelelő választása esetén a feszültségkülönbség a feltöltődés egész tartama alatt zérus.

  Megoldás:

  A bekapcsolás a t = 0 időpontban történik. A két kondenzátor töltésének időbeli változását a következő egyenletek írják le:

  .

  Ezekből


  ,

  .

  Ennek alapján a kondenzátorok feszültsége:  ,

  illetve


  .

  A két feszültség akkor egyezik meg minden időpillanatban, ha  .

  21. és n törésmutatójú közegeket síkfelület választ el. E felületre merőlegesen, a z tengely irányában ω körfrekvenciájú síkhullám terjed. Mekkora légrést kell hagynunk a két közeg között, hogy ne legyen visszavert hullám?

  Megoldás:  Felírjuk a térerősség-komponenseket az egyes közegekben, kihasználjuk, hogy a transzverzális komponensek folytonosan mennek át, és megköveteljük, hogy az törésmutatójú közegben a visszavert hullám amplitúdója 0 legyen. Az 52. pontban tanultak szerint az 1-es, 2-es és 3-as közegekben fennáll:

  A jobbra, a balra futó síkhullámot jelöl. A többi térerősség-komponens 0. A továbbiakban a 0x alsó indexet elhagyjuk. Tegyük a z tengely 0 pontját az 1-es és 2-es közegek határára, és jelöljük a légrés kiszámítandó vastagságát s-sel. Ekkor a határfeltételekből adódik a z = 0 helyen:  ;

  ;

  és a z = s helyen:  ;

  .

  E két utóbbi egyenletből:  ;

  ahol


  .

  Ezt az első két egyenletbe téve, kapjuk:  .

  Az eltűnésének feltétele:

  ,

  vagyis


  .

  Az A korábbi kifejezésével összehasonlítva:  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  Tehát negyed hullámhossznak megfelelő légrést kell hagyni, hogy ne legyen visszavert hullám.  22. A Föld közelében 1 cm2 felületen áthaladó, Naptól származó sugárzási energiaáram kb. 0,14 watt/cm2. Legyen a bolygóközi „kozmikus vitorláshajó” vitorlájának cm2-enkénti tömege 10–4 g, és elhanyagolható a többi tartozék tömege. Milyen lehet a Nap sugárzásának sugárnyomása miatti maximális gyorsulás? Tételezzük fel, hogy a „vitorla” minden rá eső sugárzást teljesen visszaver.

  Megoldás:

  A térimpulzus-sűrűség és az energiaáram-sűrűség közötti összefüggés:

  .

  A „vitorlán” való visszaverődés során az impulzus előjelet vált. A „kozmikus vitorlás” által időegységenként átvett impulzus, vagyis az erőhatás 2g:  ,

  ahol μ a felületegység tömege. Ebből adódik:  ,

  .

  23. Elektromágneses hullám terjed homogén plazmán keresztül. Közelítésként feltehető, hogy a plazmát alkotó nehéz pozitív ionok az elektromos tér rezgéseit nem követik, de a könnyű elektronok igen, és ezáltal a hullám terjedését befolyásolják. Mutassuk meg, hogy ha külső mágneses tér nincs jelen, a plazma az  kritikus frekvenciánál nagyobb frekvenciájú elektromágneses hullám számára olyan, mintha  dielektromos együtthatójú szigetelő lenne. ω a hullám körfrekvenciáját, N az elektronok számsűrűségét, e azok töltését, m pedig tömegét jelenti.

  Megoldás:

  Síkhullám esetén vákuumban , ezért az elektronokra ható Lorentz-erő mágneses tértől eredő része a tényező miatt elhanyagolható az elektromos rész mellett. Így az elektron mozgásegyenlete:

  .

  .

  Az elektronok konvektív áramsűrűsége:  .

  Ezt az első Maxwell-egyenletbe írva:  .

  Figyelembe véve, hogy ,  .

  Ebből az egyenletből látható, hogy a plazma az elektromágneses hullám terjedése szempontjából olyan, mintha  dielektromos együtthatójú szigetelő lenne. Igen nagy frekvenciáknál () , ugyanis ekkor az elektronok már nem tudják követni a tér rezgéseit. A plazma sajátfrekvenciájánál .  24. Az előző feladat eredményét felhasználva határozzuk meg merőleges beesés esetén a visszaverődési együtthatót mint a frekvencia függvényét.

  Ismeretes, hogy az ionoszféra a méteres hullámhosszúságú rádióhullámokat visszaveri, a néhány deciméter hullámhosszú radarhullámokat átereszti. Becsüljük meg az ionoszféra maximális elektronsűrűségét.

  Megoldás:

  a) A visszaverődési együttható:

  ,

  ahol


  ,

  és így


  .

  Ha , , a beeső hullám teljes egészében áthatol az ionizált rétegen. Az elektronok képtelenek követni a tér gyors rezgéseit. ω csökkenésekor r monoton nő, és -nál r = 1, a beeső hullám teljes egészében visszaverődik. Ha , a gyökjel alatti mennyiség negatívvá válik, ilyenkor  .

  A visszaverődés teljes. Az függvényt a 87. ábra szemlélteti.  .

  87. ábra -

  b) A még éppen áthaladó hullám hullámhosszára teljesül, hogy

  .

  Vegyük -t. Ekkor  .

  Ezt megadott kifejezésével egyenlővé téve, adódik:  ,

  amiből


  .

  25. A 23. feladat alapján határozzuk meg a plazmában haladó elektromágneses síkhullám fázis- és csoportsebességét.

  Megoldás:

  A hullám fázissebessége:

  .

  Ha , és képzetes. Ebben az esetben a térerősség már nem haladó hullám, hanem a távolsággal exponenciálisan csökkenő, időben periodikusan változó.

  A csoportsebesség:

  .

  Mivel ,  .

  A plazmán áthaladó hullámvonulat csoportsebessége az előbbi képlet alapján:  .

  26. Tegyük fel, hogy a plazma rétegezetten inhomogén, mint pl. a Heaviside-réteg. Az elektronsűrűség felfelé haladva nő, elér egy maximumot, és azután ismét csökken. Mutassuk meg, hogy merőleges beesés esetén a hullám éppen azon a helyen verődik vissza teljesen, ahol a sajátfrekvencia egyenlővé válik a hullám frekvenciájával.

  Megoldás:

  Ha a plazma dielektromos együtthatója nem változik nagyon gyorsan a magassággal, akkor a közeg állandó dielektromos együtthatójú rétegekből összetettnek képzelhető. Az ilyen közegben haladó hullám terjedési iránya a Snellius–Descartes-törvény alapján rétegről rétegre követhető. Ha az elektronsűrűség felfelé haladva nő, akkor csökken, tehát optikailag ritkább közegeken következik be a törés. Egy bizonyos elektronsűrűségnél bekövetkezik a teljes visszaverődés. A töréstörvény az egyes rétegekre:

  .

  Ebből adódik:  .

  A teljes visszaverődésnél , tehát ezen a helyen , mivel . Merőleges beesés esetén , és így . A hullám tehát ott verődik vissza teljesen, ahol , vagyis ahol a sajátfrekvencia megegyezik a hullám frekvenciájával: .  27. Mutassuk meg, hogy a koordinátatengelyek elforgatása és a jobbsodrású koordináta-rendszerről balsodrásúra való áttérés is Lorentz-transzformáció, de egy állandó szögsebességgel forgó rendszerre való áttérés már nem az.

  Megoldás:

  A Lorentz-transzformációnak invariánsul kell hagynia a

  ívelem-négyzetet. A koordináta-rendszer elforgatásakor két szomszédos pont távolságának négyzete:  változatlan marad. Mivel t nem változik, ezért ds2 valóban invariáns; a koordináta-rendszer elforgatása tehát Lorentz-transzformáció.

  A jobbsodrású koordináta-rendszerről balsodrásúra áttérhetünk a térbeli koordináták tükrözésével:

  .

  Ekkor , , , és így ds2 ismét invariáns, tehát ez is Lorentz-transzformáció.

  Most tekintsük azt a transzformációt, amely a z tengely körül állandó ω szögsebességgel forgó koordináta-rendszerre való áttérést írja le:

  ,

  ,

  ,

  .  Ez a transzformáció a ds2 ívelem négyzetalakját megváltoztatja. Ugyanis:

  .

  Ez a transzformáció tehát nem Lorentz-transzformáció.  28. Egyirányú sebességek összetevési képlete a relativitáselmélet szerint:

  .

  Vezessük be a sebesség helyett a gyorsaság fogalmát a következő definícióval: . Milyen összetevési képlet érvényes a gyorsaságokra? Hogyan szól gyorsaságokkal kifejezve az a megállapítás, hogy c-nél kisebb sebességek összege kisebb c-nél?

  Megoldás:

  A sebesség-összetevési képletben c-vel osztva, és a gyorsaságokat behelyettesítve:  ,

  a c sebességnek megfelelő gyorsaság:  ,

  ez pedig véges gyorsaságok összeadásából nem nyerhető.  29. mezon élettartama 10–16 s. Fotoemulzióban átlagosan cm utat tesz meg elbomlásáig. Határozzuk meg a sebességét.

  Megoldás:

  A megtett út és a sajátidő közti összefüggés:

  .

  A számértékeket behelyettesítve:  .

  30. Egy négyzet alakú vezetőben állandó elektromotoros erejű telep hatására állandó sűrűségű konduktív áram folyik. A vezetőnek elektrosztatikus töltése nincsen. Mutassuk meg, hogy az a megfigyelő, akihez képest a vezetőkör v sebességgel mozog, a vezető egyes szakaszain elektromos töltés felléptét észleli, de – a töltés Lorentz-invarianciájának megfelelően – a vezető összes töltése zérus.

  Megoldás:

  Tételezzük fel, hogy a mozgás az x tengely mentén történik. A négyes áramsűrűség komponensei a vezetővel együtt mozgó koordináta-rendszerben: . A vezetőhöz képest mozgó rendszerben:

  .

  Az AB és a CD szakaszon sx = 0 (88. ábra), így ezeken . A BC szakaszon , ezért  .

  88. ábra -  Az AD szakaszon , ezért itt  .

  A vezetőhöz képest mozgó megfigyelő tehát a BC szakaszon pozitív, az AD szakaszon negatív töltés felléptét észleli. Mivel a két töltéssűrűség abszolút értékben megegyezik, csak ellentétes előjelű, az egész áramkör összes töltése a mozgó megfigyelő számára is zérus.  31. Végtelen hosszú hengeres vezető ω vonal menti töltéssűrűséggel egyenletesen töltött. A vezetőben I áram folyik. A vezetőn kívüli térben . Keressünk olyan koordináta-rendszert, amelyben vagy csak elektromos, vagy csak mágneses térerősség van. Határozzuk meg ezeket a térerősségeket.

  Megoldás:

  Az elektromos tér sugárirányú, a mágneses tér erre merőleges.

  .

  .

  A transzformációs egyenletek a következó'k:  ;

  ;

  itt


  .

  Az elektromos tér akkor tűnik el, ha  .

  A sebesség iránya a pozitív x tengely irányával egyezik meg. Kell, hogy teljesüljön. Ezért olyan koordináta-rendszer választása, melyben E = 0, csak akkor lehetséges, ha . Ekkor  .

  Mikor teljesül, olyan koordináta-rendszert választhatunk, melyben . Ehhez az szükséges, hogy  legyen. Most  .

  Ha -hez, a fenti módon választott rendszerek sebessége , a térerősségek pedig 0-hoz tartanak.

  Download 2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 2.1 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tekintsünk egy, a tengelyével párhuzamos H

  Download 2.1 Mb.