• «AnalitikaliQ XIMIYa » pa`ninen 5140300 ximiya ha`m ekologiya qa`niygeligi talabalari ushin LEKTsIYa TEKSTLERI
 • Lektsiya-1 Tema: Sipat analizinin` teoriyaliq tiykarlari. Reje: Analitikaliq ximiya pa`ni haqqinda.
 • Kationlardin` klassifikatsiyasi. Tayanish tusinikleri
 • 2.Analitikaliq ximiyanin` a`hmiyeti.
 • 3.Analitikaliq ximiyanin` rawajlaniwinin` tiykarg`i basqishlari.
 • 4. Analitikaliq ximiyanin` usillari.
 • 5.Kationlardin` klassifikatsiyasi.
 • Kationlardin` sulfidli klassifikatsiyasi
 • O`zbekstan respublikasi xaliq bilimlendiriw ministrligi a`jiniyaZ atindag`i no`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti ta`biyattaniw-geografiya fakul`teti Ximiya-ekologiya kafedrasi
  Download 0.52 Mb.
  bet1/7
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.52 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7

  O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI XALIQ BILIMLENDIRIW MINISTRLIGI

  A`JINIYaZ atindag`i NO`KIS MA`MLEKETLIK

  PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

  Ta`biyattaniw-geografiya fakul`teti

  Ximiya-ekologiya kafedrasi

  Z.
  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.
  Menlimuratova  «AnalitikaliQ XIMIYa»

  pa`ninen 5140300 ximiya ha`m ekologiya

  qa`niygeligi talabalari ushin

  LEKTsIYa TEKSTLERI

  No`kis – 2012

  M A Z M U N I

  Lektsiya-1

  Sipat analizinin` teoriyaliq tiykarlari.

  5

  1.1

  Analitikaliq ximiya pa`ni haqqinda

  5

  1.2

  Analitikaliq ximiyanin` a`hmiyeti.

  6

  1.3

  Rawajlaniwdin` tiykarg`i basqishlari.

  7

  1.4

  Analitikaliq ximiyanin` usillari.

  8

  Lektsiya-2

  Massalar ta`sirlesiw nizami sipat analizinin` teoriyaliq tiykarlari

  11

  2.1

  Massalar ta`siri nizami

  11

  2.2

  Dissotsiatsiyalaniu da`rejesi. Ku`shli ha`m ku`shsiz elektrolitler

  12

  2.3

  Eriushen`lik ko`beymesi

  13

  2.4

  Bufer eritpeler

  15

  Lektsiya-3

  Kompleks payda boliw reaktsiyalari

  16

  3.1

  Kompleks birikpeler haqqinda tu`sinik

  16

  3.2

  Eritpedegi koordinatsion birikpenin` ten` salmaqlig`ina temperaturanin` ta`siri

  18

  3.3

  Eritpede kompleks payda boliu reaktsiyalarinin` tezlikleri

  19

  3.4

  Ishki kompleks birikpeler. Polikislotalar ha`m polisulfidler

  20

  Lektsiya-4

  Analitikaliq ximiyada qollanilatug`in redoks reaktsiyalarinin` teoriyaliq tiykarlari

  23

  4.1

  Okisleniw-qa`lpine keliw reaktsiyalari.

  23

  4.2

  Okisleniw-qa`lpine keliw reaktsiyalarinin` barisi

  25

  4.3

  Okisleniw-qa`lpine keliw potentsiallari.

  26

  4.4

  Okisleniw-qa`lpine keliw potentsiallarin esaplaw.

  27

  Lektsiya-5

  Mug`dar anlizi ha`m onin` usillari

  28

  5.1

  Mug`dar analizinin` waziypalari.

  28

  5.2

  Mug`dar analizinin` zamanago`y usillarinin` klassifakatsiyasi

  29

  5.3

  Optikaliq usillar.

  29

  5.4

  Xromatografiyaliq usil

  30

  5.5

  Ximiyaliq analiz usillari

  31

  Lektsiya-6

  Gravimetriyaliq analiz

  33

  6.1

  Gravimetriyaliq analizdin` a`hmiyeti

  33

  6.2

  Sho`ktiriw formalari

  34

  6.3

  Gravimetriyaliq forma

  35

  6.4

  Gravimetriyaliq analiz na`tiyjelerin esaplaw

  36

  6.5

  A`melde qollaniliwi

  37

  Lektsiya-7

  Titrimetriyaliq analiz

  38

  7.1

  Titrimetriyaliq analizdin` ahmiyeti

  38

  7.2

  Titrant eritpelerdi standartlaw.

  39

  7.3

  Titrlewdin` tiykarg`i qag`iydalari.

  40

  7.4

  Titrimetriyaliq analiz natiyjelerin esaplan`.

  40

  7.5

  Titrlew iymek siziqlari.

  41

  7.6

  Titrimetriyaliq analizdin` tiykarg`i usullari

  41

  Lektsiya-8

  Kislotali-siltili titrlew metodi

  42

  8.1

  Titrlew iymek siziqleri ha`m indikator tan`law

  42

  8.2

  Ekvivalent tochkani fiziko-ximiyaliq usil menen aniqlaw

  43

  8.3

  Kislotali-tiykarli titrlew usilin a`melde qollaniw

  44

  8.4

  Suwdin` kermekligin aniqlaw

  45

  8.5

  Usildi uliwma bahalaw

  46

  Lektsiya-9

  Permanganometriya usillari

  47

  9.1

  Permanganometriya.

  47
  Okisleniw qa`lpine keliw potentsiallari

  48
  Okisleniw qa`lpine keliw potentsiallarin esaplaw.

  49

  Lektsiya-10

  Yodometriya.

  50

  10.1

  Yodometriya metodina uliwma sipatlama.

  50

  10.2

  Kraxmal indikatornin aniqlaw

  52

  11.3

  Yodtin` aniq titrlengen eritpesin tayarlaw.

  54

  Lektsiya-11

  Sho`ktiriw metodlari

  55

  11.1

  Sho`ktiriw metodlarinin` a`hmiyeti.

  55

  11.2

  Argentometriya.

  56

  11.3

  Trilon-B. Indikatorlar.

  57

  Lektsiya-12

  Kompleksonometriyaliq titrlew usillari

  58

  12.1

  Merkurimetriya.

  58

  12.2

  Kompleksonometriya (xelotometriya).

  59

  12.3

  Reagent indikator ha`m adsorbtsion indikatorlar

  61

  12.4

  A`melde qollaniliwi.

  62


  Lektsiya-1

  Tema: Sipat analizinin` teoriyaliq tiykarlari.

  Reje:

  1. Analitikaliq ximiya pa`ni haqqinda.

  2. Analitikaliq ximiyanin` a`hmiyeti.

  3. Rawajlaniwdin` tiykarg`i basqishlari.

  4. Analitikaliq ximiyanin` usillari.

  5. Kationlardin` klassifikatsiyasi.

  Tayanish tusinikleri: Analiz, sintez, u`lgi, mikroelement, komponent, kation, anion, klassifikatsiya, reagent, gravimetriya, titrimetriyaliq analiz, iodometriya.

  1. Analitikaliq ximiya pa`ni haqqinda.

  Analitikaliq ximiya zattin` ximiyaliq qurami, mug`dari ha`m onin` du`zilisin aniqlaw usillari haqqinda pa`n bolip esaplanadi.

  Analitikaliq ximiya a`tirap ortaliqti qorg`aw, taslandiq resurslardin` jag`daylarin u`yreniw, jer asti suwlar quramin ha`m basqalardi u`yreniw menen baylanisli. a`tira`pimizdin` pataslaniw da`rejesin qadag`alaw ha`m oni tekserip turiw ushin arnawli uliwma ma`mleketlik xizmet qiliw ja`miyeti du`zilgen.

  Analitikaliq ximiya pa`ni ekige bo`linip, birinshi sapa analizi, ekinshi mug`dar analizi bolip esaplanadi. Sapa analizinin` maqseti tekserilib atirg`an birikpeden element yamasa ionlardi tabiw bolsa, mugdar analizinin` maqseti quramali zatlardin` birikpelerdin` mug`darin tabiw menen juwmaqlanadi. Analitikaliq ximiyanin` waziypasi analiz usillarin islep shig`iw, olardi a`melde qollaniw ha`m de analitikaliq ximiya usillarinin` teoriyaliq tiykarlarin ken` tu`rde u`yreniwden ibarat. Bug`an elementlerdin` belgili formadan ha`m birikpelerdin` tu`rli agregat jag`dayi, koordinatsion birikpelerdin` turaqlilig`i, olardin` quramin u`yreniw, zattin` optikaliq, elektroximiyaliq reaktsiya tezligin u`yreniw, usildi metrologikaliq xarakterlew ha`m t.b. kiredi.

  Analitikaliq ximiya ta`biyiy ilimler qatarinda geoximiya, geologiya, mineralogiya, fizika, biologiya, meditsina ilimleri menen belgili da`rejede tig`iz baylanisqan.

  Geologiya (geo... va ...logiya) - Yer poʻsti va Yerning tuzilishi, tarkibi, harakatlari va rivojlanish tarixi haqidagi fanlar majmui. G.ning dastlabki davri uzoq oʻtmishdan boshlanib togʻ jinslari, minerallar, rudalar haqidagi maʼlumotlar bilan bogʻliq. G.

  Analitikaliq ximiyanin` fundamental teoriyaliq tiykarlarin medetsina nizamlari, sonday-aq D.Mendeleevtin` da`wirlik nizami, zatlardin` massasi ha`m energiyanin` saqlaniw nizami, zat quraminin` turaqlilig`i, massaliq ta`sirlesiw nizamlari quraydi.

  Analitikaliq ximiya basqa pa`nler menen ha`m de xaliq xojalig`i tarmaqlari menen de baylanisli. Analitikaliq sintez ha`m analiz bir-biri menen bekkem baylanisqan. Analiz tu`sinigi a`dette mayda bo`lekshelerge ajiratiw bolip esaplanadi. Biraq ximiyaliq analiz sintez qiling`an zattin` ren`ine, kem erigishligine, kristallardin` o`zine ta`n formasina iye bolg`an ko`pshilik birikneler sintezine tiykarlang`an boladi. Analiz ha`m sintezdi bir-birinen ayirip bolmaydi, sintez na`tiyjesi ha`r dayim analiz benen tekserilip bariladi.
  2.Analitikaliq ximiyanin` a`hmiyeti.

  Analitikaliq ximiya teoriyaliq ha`m a`meliy a`hmiyetke iye. Derlik barliq ximiya nizamliqlari analitikaliq ximiya usillari ja`rdeminde tabiladi. Tu`rli materiallar, buyimlar, minerallar, ay topirag`i ha`m basqa aspan deneleri ha`m de olardin` qurami analitikaliq ximiya usili menen aniqlanadi. Da`wirlik sistemadag`i birqansha elementler argon, germaniy ha`m de basqalarda aniq analitikaliq usil ja`rdeminde tabilg`an.

  Analitikaliq ximiya awil xojalig`inda da u`lken a`hmiyetke iye. Topiraq, to`gin quramlarin analiz qilmay turip awil xojalig`inda islep shig`ariwdi teren`lestirip bolmaydi. Arnawli uliwma ma`mleketlik xizmet qiliw ja`miyeti atmosfera pataslig`in topiraq, ten`iz, ashshi suwlar quraminin` pataslaniw da`rejesin baqlap baradi. Topiraq, hawa ha`m suwlardin` tazaliq sipatinda jol qoyilg`an kontsentratsiyasi PDK esaplanadi. Fabrika ha`m zavodlarda ximiyaliq laboratoriya bolip, olar shig`arilg`an o`nimlerdin` sapasin tekseredi. Shig`arilg`an o`nimlerdi ma`mleketlik standartlarg`a belgilew tiykarinda da ximiyaliq analiz jatadi. Ximiya, biologiya mug`allimlerin tayarlawda da sapa analizi metodikaliq ha`m pedagogikaliq u`lken a`hmiyetke iye.

  3.Analitikaliq ximiyanin` rawajlaniwinin` tiykarg`i basqishlari.

  Analitikaliq ximiyadag`i ko`pshilik usillar ha`m olardin` metodlari a`yyemgi zamannan ma`lim edi. Bul da`slep a`sbapsazliq sanaatina sa`ykes qurg`aq analiz usillari menen probirkada analiz qiliw yaki 6lgini eritpe tayarlamay alip barilatug`in protsess bolip esaplanadi. Probirkada analiz qiliw joli menen hasil metallardin` tazalig`in qadag`alap olardin` basqa birikpelerdegi mug`darin aniqlap bergen. Bul usillar Misir ha`m Yunonstanda, Kiev Rusinda ken`nen qollanilg`an.

  XVII-a`sir ortalarinda sanaattin` tu`rli tarawinda islep shig`ariwdin` rawajlaniwi jan`a analiz ha`m izertlewlerdi talap qildi. XVIII-a`sir ortalarinda analitikaliq ximiya payda boldi ha`m o`z aldina pa`n sipatinda qa`liplesti.

  I.Ya.Bertselius (1779-1848) ha`m Y.Libix (1803-1873)ler ta`repinen organikaliq birikpeler quramindag`i tiykarg`i lementler S, N, N ha`m basqalarda analizlew usillarin rawajlandirdi. Titremetrik analiz sezilerli da`rejede o`se basladi ha`m bug`an iodometoriya, permanganatometriya usillari qosildi. 1859-1860-jillarda R.V.Bunzen (1811-1899) ha`m G.R.Kirxgof (1824-1887)lar spektral analiz tiykarin saldi.

  Analitikaliq ximiyanin` rawajlaniwinda organikaliq zatlar menen payda qiling`an metall komplekson birikpelerdi u`yreniw a`hmiyetke iye.

  Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.
  Bunday izleniw natiyjesinde L.N.Chugaev (1873-1922) 1905 jili nikel ushin dimetilglioksindi reaktiv sipatinda usinis etti.
  Nikel (nem. Nikel, lot. Niccolum), Ni - Mendeleyev davriy sistemasining VIII guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib rakami 28, atom massasi 58,69. Tabiiy Nikel 5 ta barqaror izotop 58Ni (67,88%), 60Ni (26,23%), 61Ni (1,19%), 62Ni (3,66%) va MNi (1,04%) aralashmasidan iborat.
  Dimetilglioksinm o`zinin` analitikaliq xarakteristikasi boyinsha ha`zirgi zaman analitikaliq ximiyasinda en` a`hmiyetli reaktiv bolip esaplanadi ha`m oni du`nya ju`zi boyinsha Chugaev reaktivi dep ta`n aladi.

  Beketov (1827-1911) ximiyaliq reaktsiyalarda ten` salmaqliq ha`m de K.M.Gulberg (1836-1902), P.Vaage (1833-1900)lerdin` massaliq ta`sirlesiw nizaminin` rawajlaniwi menen baylanisli boldi. 1887-jil S.Arrenyustin` (1859-1927) elektrolitlik dissortsatsyalaniw teoriyasinin` ju`zege keliwi analitikaliq ximiyanin` rawajlaniwina imkaniyat berdi.

  1925- jili Ya.Geyrovskiy (1890-1967) polyarografiyaliq analiz usilin jaratti. Usi miyneti ushin 1959- jilda Nobel siylig`ina miyasar boldi.

  4. Analitikaliq ximiyanin` usillari.

  Analitikaliq ximiya usillari tu`rli nizam qag`iydalarg`a tiykarlanip to`mendegi klasslarg`a bo`liwge boladi.

  Analizde qollanatug`in zatlar massasina baylanisli bolg`an usillar menen klasslarg`a ajiratiw mu`mkin.

  Makro usilda analiz ushin 0,1 g ha`m onnan artiq zat talap qilinadi. Yarim mikro usilda 0,1-0,01 g zat, mikro usilda 0,01-103- g zat, ultramikro usilda 106--109- g zat ha`m submikro usilda 109- g shekem zat kerek boladi. Zat mug`dari 10-3 g ha`m onnan kem bolg`an mug`dari biologiyaliq u`lgilerdi joqari radioaktiv, ku`shli za`ha`rli preparatlardi analiz qiliwda paydalaniladi. Bul usillar arnawli manipulyator ha`m ko`binshe mikroskoplarda alip bariladi.

  Analitikaliq ximiyada ajiratiw ha`m aniqlaw usillari bar. Ajiratiw usilinin` tiykarg`i waziypasi analizde kesent berip atirg`an komponentlerdi ajiratip aliw yaki aniqlaniwshi komponentler mug`dari jag`inan aniqlag`ansha jaramli formag`a o`tkiziwden ibarat. Biraq ko`binshe kerekli komponent ajiratip alinbay tuwridan-tuwri u`lgiden tabiladi. Bazi bir hallarda ajiratiw ha`m aniqlaw usillari o`z-ara bekkem baylanisqani ushin olar bir pu`tin usildi quraydi. Gazli xromatografiya bunday usillarg`a misal boladi. Zattin` mug`darin ta`riyplewshi qa`siyetlerine qarap onin` mug`darin aniqlawdi klasslarg`a bo`lemiz.Eger sho`kpe massasi o`lshense, oni gravimetriyaliq, eger eritpe ren`inin` intensivligi aniqlansa, fotometriyaliq yaki spektrometriyaliq, eger elektr o`tkizgishliginin` ku`sh mug`dari boyinsha bolsa, patentsiometriyaliq usil dep ataladi.

  Ko`binshe aniqlaw usillari ximiyaliq ha`m fiziko-ximiyaliq ha`m geyde fizikaliq analiz usillari bolip bo`linedi. Ximiyaliq yamasa klassikaliq analiz usilina gravimetriyaliq yaki titrimetriyaliq analiz kiredi. Fizikaliq ja`ne fiziko-ximiyaliq analiz usillarinda zattin` emission spektroskopiyasinda spektr siziqlarindag`i intensivlik, polyarografiyada diffuziflang`an mug`dari ko`rsetiledi ha`m o`lshenedi.

  O`lshewdegi na`tiyjenin` haqiyqiy mug`darinin` shekleniwine aniqlaw qa`teligi delinedi.

  O`lshewdegi absolyut qa`teliktin` haqiyqiy qa`telikke qatnasi salistirmali qa`telik delinedi.  5.Kationlardin` klassifikatsiyasi.

  Kationlardin` klassifikatsiyasi u`shke bo`linedi:

  1. Kationlardin` sulfidli klassifikatsiyasi

  2. Kislotali siltili klassifikatsiyasi

  3. Ammiakli fosfatli klassifikatsiyasi

  Kationlardin` sulfidli sistemasi

  Kationlar eriwshengligine qarap bes analitikaliq toparg`a bo`linedi.

  Kationlardin` sulfidli klassifikatsiyasi


  Sul`fidleri suwda eriydi

  Sul`fidleri suwda erimeydi

  Karbonat suwda eriydi

  Karboat suwda erimeydi

  Sul`fid suyiltirilg`an kislotada yaki suwda eriydi

  Sul`fidlari suyiltirilg`an kislotada erimeydi

  1-topar Na , K ,NH4 Mg2

  2-topar Ca2 ,Sr2 , Ba2

  3-topar

  Al3 ,Cr2 , Fe3 ,

  Fe2 ,Mn2 ,

  Co2 Ni 2 , Zn2  4-topar 1-toparsha xloridleri suwda erimeydi

  5-topar sul`fid -leri eriydi Na2S, Mo2 , As(V), Sb(III),

  As(III), Sn(II), Sn(IV)  Topar reagenti

  Topar reagenti

  Topar reagenti

  4-toparsha xloridleri suwda eriydi

  Topar reagenti

  Joq

  (NH4)2CO3

  (NH4)2S

  Topar reagenti HCl ta`sirinde reagent 1-toparsha elementi sho`kpege tu`sedi

  Na2S


  Download 0.52 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7
  Download 0.52 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O`zbekstan respublikasi xaliq bilimlendiriw ministrligi a`jiniyaZ atindag`i no`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti ta`biyattaniw-geografiya fakul`teti Ximiya-ekologiya kafedrasi

  Download 0.52 Mb.