• Stvaranje i nestajanje estica.
 • Povijest fizike
  Download 260.68 Kb.
  bet2/3
  Sana10.04.2017
  Hajmi260.68 Kb.
  1   2   3

  Poteško

  e klasi

  ne fizike. Maxwellovom teorijom klasi

  na je fizika dosegla svoj vrhunac. Povezana su i neka dotad razli

  ita podru

  ja fizike: optika, elektricitet i magnetizam. S druge strane, atomi i molekule smatrani su temeljnim dijelovima tvari. Toplina se o

  ituje u njihovom gibanju. Zvuk je val, a isto tako i svjetlost. Izgledalo je da se sva podru

  ja fizike mogu objasniti mehani

  ki na temelju nekih jedinstvenih na

  ela. Kraj XIX. st. pokazao je da to nije tako.


  Tome su prethodili neki drugi događaji. Tijekom XIX. st. znanstvenici su se

  udili kako voda u kojoj je rastopljena npr. sol vodi elektri

  nu struju. Godine 1884. Svante Arrhenius (1859. 1927.) pretpostavio je da postoje nabijeni atomi koje je nazvao ionima. Oni su po njegovom mišljenju uzrok vodljivosti. Međutim, ako postoji nabijeni atom, onda on može imati nešto više ili nešto manje tvari od neutralnog atoma, a to se protivi pojmu atoma.
  Da se riješio taj problem, pomogli su neki drugi pokusi. Otkri

  e Geisslerovih cijevi postavilo je pitanje što je elektri

  na struja. William Crookes (1832. 1919.) otkrio je da iz katode izlaze neke

  estice negativno nabijene, a te je 1891. g. G. J. Stoney nazvao elektronima. Joseph John Thomson (1856. 1940.) zaklju

  io je da su katodne zrake elektroni, koji su zajedni

  ki svim tvarima. Arrheniusovi zaklju

  ci o ionima upu

  ivali su na to da ti elektroni moraju biti sastavni dio atoma. Da bi atom bio neutralan treba postojati njegov dio koji je pozitivno nabijen. Thomson je najprije mislio da je to pozitivno nabijeni fluid u koji su usađeni elektroni. Oscilacije tih elektrona oko ravnotežnih položaja proizvode elektromagnetske valove. Na taj na

  in je bilo mogu

  e oscilacijom elektrona u atomu objasniti mnoge pojave koje su slijedile iz Maxwellove teorije. S druge strane, postalo je jasno da se elektri

  na struja sastoji od elektrona, a ne od elektri

  nog fluida. Tako je, kona

  no, priroda elektriciteta i struktura tvari bila međ usobno povezana. Pored tog modela, Thomson je dao i model atoma u kojemu se elektroni gibaju. Pretpostavio je da se elektroni gibaju oko pozitivno nabijene jezgre. Za tu pretpostavku on primijenio je Boškovi

  evu teoriju, po kojoj se

  estice mogu gibati samo po nekim krivuljama oko drugih. Planetarni model strukture atoma eksperimentalno je potvrdio Ernest Rutherford (1871. 1937.). Opravdanje uvođenja mogu

  ih staza elektrona dao je Niels Bohr (1885. 1962.) . On je postulirao da sustav jezgra-elektron normalno ne zra

  i energiju. Elektron prelazi s vanjske staze više energije na unutarnju stazu niže energije, pri

  emu se višak energije emitira kao kvant elektromagnetskog zra

  enja .

  12
  POVIJEST FIZIKE

  Stefan-Boltzmannov zakon i Wienov zakon za zra

  enje užarenog tijela pronađeni krajem XIX. st. potvrđivali su Maxwellovu teoriju. Ali, usprkos tome, nije bilo mogu

  e teorijsk izvesti oblik krivulje koja bi prikazivala ovisnost emitirane energije i valnih duljina o svakoj pojedinoj temperaturi. Max Planck (1858. 1947.) uvjerio se da zra

  enje svjetlosti potje

  e od submikroskopskih elektri

  nih oscilatora, a nakon Thomsonovih pokusa bilo je jasno da takve oscilacije proizvode upravo elektroni. Da bi izveo relaciju koja daje raspored emitirane energije po valnim duljinama, Planck je pretpostavio da svaki oscilator može imati samo neku definiranu energiju i da zra

  i samo onda kad on mijenja jednu dopustivu energetsku vrijednost, u drugu manju.


  Time je odstupio od na

  ela klasi

  ne fizike. U po

  etku, Planck nije mogao opravdati svoju teoriju, ali je ve

  1905. g. Albert Einstein pokazao da se kvantna pretpostavka mora primijeniti pri objašnjenju fotoefekta. Novi pokusi potvrđivali su sve više Planckovu pretpostavku, pa je time bio otvoren put kvantnoj fizici.
  Još je Newton pokušao eksperimentalno dokazati postojanje apsolutnog prostora. U XIX. st. znanstvenici su pokušali identificirati apsolutni prostor s eterom i dokazati njegovo postojanje. Albert Abraham Michelson (1852. 1931.) i Edward Williams Morley
  (1838...1923) pokušali su to eksperimentalno dokazati, ali njihov pokus nije dokazao postojanje etera. To je navelo Alberta Einsteina da odbaci pojam etera i da postulira da u svim sustavima koji miruju ili se konstantnom brzinom gibaju vrijede isti fizikalni zakoni, i da je brzina svjetlosti u svim takvim sustavima jednaka.
  To je zahtijevalo reviziju klasi

  ne fizike i uvedena je nova teorija relativnosti.


  Problem zra

  enja užarenih tijela i Michelson-Morleyev pokus prodrmali su klasi

  nu fiziku i ozna

  ili njezinu krizu. Otkri

  e elektrona i jezgre atoma (v. Atomska jezgra, TE 1, str. 479 i Subatomske

  estice), kao i otkri

  e radioaktivnosti potakli su snažan razvoj nuklearne fizike (v. Nuklearna fizika), tako da posljednjih nekoliko desetaka godina u fizici zapravo dominira nuklearna fizika u kojoj su u

  injena najvažnija otkri

  a i kroz koju su se otvorili najvažniji novi pogledi na materijalnu stvarnost. Ali razvoj fizike u tom razdoblju dio je naših današnjih pogleda u fizici.

  0.4 SUVREMENA FIZIKA
  Zna

  ajke suvremene fizike su sve op

  enitiji pogled na prirodu i tuma

  enje niza pojava na osnovi nekoliko vrlo op

  enitih principa, te sve ve

  e udaljavanje od priproste intuitivne predodžbe o svijetu.


  Po

  etkom XX. stolje

  a usporedno se razvijaju teorija relativnosti i kvantna fizika, jedna kao kona

  na razrada Maxwellove elektrodinamike, a druga kao posljedica nastojanja da se klasi

  na mehanika i elektrodinamika prošire na opisivanje atomske građe tvari.

  13

  FIZIKA – ODABRANA POGLAVLJA  Slika 0.3 Shematski prikaz međusobnog utjecaja fizikalnih teorija te njihov utjecaj na glavna podru

  ja primjene


  Transformacijska invarijantnost. U svojoj sintezi, još u renesansi zapo

  ete revolucije u znanosti, I. Newton je naglasio zna

  enje kvantitativnih mjerenja, spoznavanja zašto se stvari događaju kroz opis kako se one događaju, odbacuju

  i aristotelovske moralno-eti

  ke antropomorfne atribute kao irelevantne za tvarni svijet. U novom gledanju, koje je u povijesti ljudskog umnog razvoja isto toliko važno kao i starogr

  ki skok od empiri

  ke geometrije starih Egip

  ana i Babilonaca do logi

  ki sazdane euklidske matemati

  ke zgrade, važni su analiti

  ki geometrijski koordinatni sustavi (R. Descartes, 1637.). Objektivne prirodne pojave ne mogu ovisiti o samovoljno odabranom koordinatnom sustavu za njihovo matemati

  ko opisivanje. U suvremenoj su teorijskoj fizici prou

  avanja ponašanja teorijskih izraza pri promjenama koordinatnih sustava, tzv. transformacijska invarijantnost, neobi

  no važne. Te invarijantnosti mogu se povezati sa sa

  uvanjem fizikalnih veli

  ina (E. Nother, 1918.). Tako, npr., invarijantnosti pri translaciji sustava, tj. sloboda u izboru po

  etka koordinatnih osi, zna

  i u


  etverodimenzionalnom vremenu-prostoru sa

  uvanje energije i impulsa. Ta fizikalna relativnost izbora koordinatnog sustava dala je ime teoriji relativnosti. Još krajem XIX. stolje

  a spoznato je da Maxwellove jednadžbe. mijenjaju svoj oblik pri jednolikom gibanju koordinatnog sustava ako se pri tome vrijeme smatra apsolutnim i nepromjenljivim. Newtonove jednadžbe su s obzirom na takve transformacije nepromjenljive. Međutim, sva nastojanja da se djelovanje promjena u elektrodinami

  kim sustavima zbog jednolikoga gibanja izmjere (najosjetljiviji tadanji pokus bio je ve

  spomenuti Michelson -Morleyev pokus) bila su bezuspješna. Prou

  avaju


  i sustave u gibanju, H. A. Lorentz je 1899. i 1903. godine ustanovio da Maxwellove jednadžbe ostaju nepromijenjene uvede li se transformacija vremena, koja vodi na neko drugo vrijeme koje je Lorentz nazvao lokalnim vrijemenom. Te Lorentzove transformacije,

  ije je potpuno fizikalno zna

  enje spoznao nešto kasnije A. Einstein, važna su sastojina moderne fizike. Maxwellova teorija izvanredno je empiri

  ki opravdana, u njoj je sadržano stoljetno iskustvo o elektromagnetizmu i sastavni je dio naše tehnologije i industrijskih primjena. Isto, naravno, vrijedi i za zakone klasi

  ne mehanike. Bilo je zbog toga vrlo neobi

  no kada se krajem prošlog i po

  etkom ovog stolje

  a

  inilo da su elektromagnetski i svjetlosni fenomeni u suprotnosti s mehani  kim zakonima. Poznati

  14
  POVIJEST FIZIKE

  matemati

  ar H. Poincare posumnjao je u valjanost klasi

  ne mehanike (1904.), nagađaju

  i da

  e se razviti nova vrsta dinamike kod koje  e najve

  a mogu


  a brzina biti brzina svjetlosti. U svom fundamentalnom radu (1905.) A. Einstein je analizirao pojam istodobnosti koji je bitan za mjerenje vremena. Pokazao je da se istodobnost može ustanoviti samo slanjem signala izme đu opaža

  a, te da ovisi o najbržem mogu

  em posredniku, a to je svjetlost. Uzme li se da je brzina svjetlosti u svim koordinatnim sustavima jednaka, dobiju se za prijelaz od sustava na sustav Lorentzove transformacije. Time su protuma

  eni negativni rezultati Michelson-Morleyevog i drugih sli

  nih pokusa. Pojava dužinske kontrakcije (G. F. Fitzgerald, 1892.) i dilatacije vremenskog razmaka (Larmor, 1900.), koje su stariji istraživa

  i pripisivali elektromagnetskim pojavama u tvari, posljedica su na

  ina mjerenja, koje je određeno fizikalnim silama i zakonima. Newtonovske jednadžbe mehanike moraju se modificirati, no odstupanja od klasi

  ne fizike postaju zna

  ajna tek pri vrlo velikim brzinama, bližim brzini svjetlosti. Kako se elektromagnetske pojave odvijaju brzinom svjetlosti, u Maxwellovim jednadžbama mjerenje vremena je i nesvjesno bilo uklju

  eno na relativisti

  ki na

  in i te jednadžbe su relativisti  ke. Modifikacije mehanike nevažne su u svakidašnjem životu, no one postaju važne ve

  pri konstrukciji elektroni

  kih uređaja. Ve

  je 1901. W. Kaufmann primijetio da se gibanje vrlo brzih elektrona može opisati klasi

  nom mehanikom samo ako se dopusti porast mase s brzinom. Specijalna teorija relativnosti, sinteza klasi

  ne mehanike i elektrodinamike, bez poteško

  a opisuje sve takve pojave. Njena valjanost je dokazana i svakodnevno se dokazuje u tvornicama i laboratorijima diljem svijeta. Rad velikih i mo

  nih akceleratora elementarnih

  estica i pojave koje se s njima prou

  avaju u potpunom su skladu s teorijom relativnosti i mogu se samo kroz nju sustavno spoznati. Poznato je npr. da brze nestabilne

  estice postoje (“žive”) duže od jednakih mirnih

  estica, kako to i traži relativisti

  ka dilatacija vremena. (B. Rossi i D. B. Hall, 1941.). Prema jednoj procjeni 1963. je u SAD-u valjanost euklidske geometrije na kojoj se osniva klasi

  na mehanika ispitana pri geodetskim mjerenjima bar 840.000 puta s to

  noš

  u od barema 10-5. Istovremeno je pri radu akceleratora elementarnih  estica ispravnost Lorentzovih transformacija, koje su osnova teorije relativnosti, dokazana barem milijun puta s jednakom ili ve

  om to


  noš

  u. Danas se više i ne govori o specijalnoj teoriji relativnosti kao o posebnoj fizikalnoj teoriji. Zahtjev relativisti

  ke invarijantnosti, tj. nepromjenljivosti teorije prema Lorentzovim transformacijama, ugrađen je u sve fizikalne teorije, pa i u kvantnu mehaniku.
  KVANTNA MEHANIKA . Ta se disciplina razvila u nešto više od jednog desetlje

  a nakon Bohrovog izvoda vrijednosti Rydbergove konstante (J. R. Rydberg, 1890., N. Bohr, 1913.) i tuma

  enja Balmerove serije (J. J. Balmer, 1885.) atomskih spektara. Važne doprinose Bohrovoj teoriji dao je A. J. W. Sommerfeld (1915.), koji je pokazao kako se ona može poop

  iti na slu

  aj elipti

  kih staza elektrona, te protuma

  io hiperfinu strukturu spektralnih linija kao relativisti

  ku pojavu.


  Prou

  avaju


  i srazove elektrona i atoma, J. Frank i G. Hertz su 1914. pokazali da se i pri tom procesu predaja energije zbiva u skokovima. Niz pojava u vezi s atomima, njihovim spektrima i drugim svojstvima, po

  elo se kvalitativno, a ponekad i kvantitativno razumijevati. No tuma

  enje fine strukture spektara alkalijskih metala ili Zeemanovog efekta nije bilo mogu

  e u okvirima jednostavne Bohrove teorije. Zeemanova pojava (P. Zeeman, 1896.), da se pri zra

  enju atoma u snažnom magnetskom polju spektralne linije dijele, bila je važan korak, uz Rutherfordov rad, za shva

  anje da i atomi imaju neku  15

  FIZIKA – ODABRANA POGLAVLJA

  strukturu (H. A. Lorentz, 1897.). Klju

  za tuma

  enje rezultat je opažanja da se rojevi atoma pri prijelazu kroz nehomogeno magnetsko polje dijele u nekoliko komponenata. Moralo se zaklju  iti da elektron nosi svoj vlastiti impulsni moment, tzv. spin (G. F. Uhlenbeck i S. Goudsmit, 1925.), koji bi u naivnoj slici sli

  noj planetarnom sustavu bio analogan okretanju planeta oko vlastite osi. Spin je pomogao W. Pauliju (1924.) pri formulaciji znamenitog principa isklju

  enja, koji kaže da u atomu niti dva elektrona ne mogu biti u istom kvantnom stanju. Na osnovi principa isklju

  enja, elektroni postupno pune atomske staze, tako da u svakoj može biti određen broj, pa se jedino tako mogu shvatiti atomski spektri i periodni sustav elemenata . Pri prou

  avanju nakupina

  estica ili atoma metodama statisti

  ke fizike primije

  eno je da postoje dvije statistike: za

  estice s polovi

  nim spinovima, kao što je elektron, vrijedi princip isklju

  enja (E. Fermi, 1926.), dok za

  estice s cijelim spinovima ne vrijedi (S. N. Bose, 1924., A. Einstein, 1924.). Do sredine dvadesetih godina razvijena stara kvantna teorija bila je još puna formalnih proturje

  nosti i nekonzistentnosti. U njoj su na klasi

  nu elektrodinamiku i mehaniku bili nadodani kvantni postulati, što se opravdalo empiri

  kim uspjehom. No, dok je tu predviđanje rasporeda spektralnih linija po frekvencijama bilo izvrsno, teorija je tek s velikim poteško

  ama mogla nagađati o jakosti ili intenzitetu dane spektralne linije. Valna svojstva svjetlosti, ogib i interferencija nisu se mogli povezati sa svjetlosnim

  esticama, fotonima, koji se gibaju prostorom kao puš

  ana tanad, što je slijedilo iz Einsteinovog opisivanja fotoefekta. Izu

  avaju

  i sudare fotona i elektrona A. H. Compton (1923.) našao je zakone sli  ne sudarima materijalnih objekata. Budu

  i da se radilo o velikim brzinama, pri prora

  unu je upotrijebljena relativisti

  ka formulacija mehanike, a svjetlost je shva

  ena kao roj fotona.
  Valovi materije. Daljnji razvoj kvantne teorije u

  inio je taj dualizam val-

  estica manje zabrinjavaju

  im. Potaknuti L. de Broglievim spekulacijama (1923.) o valovima materije , više je fizi

  ara pokazalo (W. Elsasser 1925.; C. J. Davisson i C. H. Kunsman 1925.; C. J. Davisson i L. H. Germer 1927.; G. P. Thomson 1927.) da se elektron pri raspršenju na vrlo finoj kristalnoj rešetki giba baš kao i svjetlost. W. Heisenberg je 1925. u nastojanju da opiše atomske spektre, upotrebljavaju

  i samo fizikalno mjerljive amplitude povezane s jakoš

  u spektralnih linija, postavio algebarski sustav jednadžbi. Ta teorija, razrađena kasnije (M. Born, W. Heisenberg i P. Jordan 1926.; P. A. Dirac 1925.) u kvantnu mehaniku (temeljenu na formalizmu nekomutativnih operatora) mogla je na matemati

  ki konzistentan i fizikalno potpun na

  in opisati kvantne fenomene. Ubrzo poslije toga, F. Schrodinger je (1935.), nadovezuju

  i se na de Broglieve ideje i na sli

  nost između klasi

  ne mehanike i geometrijske optike (W. R. Hamilton, 1934.), konstruirao svoju valnu mehaniku u analogiji s valnom teorijom svjetlosti. Schrodinger je uskoro pokazao matemati

  ku ekvivalentnost između svoje valne mehanike i Heisenbergove kvantne mehanike. Danas se govori o kvantnoj mehanici prema Schrodingerovom ili prema Heisenbergovom prikazu, te je svaki od njih pogodan za određene primjene. Nerelativisti

  ka verzija kvantne mehanike bila je bitna pri otkrivanju poluvodi

  a i izuma lasera, te polako ve

  ulazi u tehni

  ke primjene. Dopunjena spoznajom o elektronskom spinu dovoljna je za potpuno shva

  anje periodnog sustava elemenata i za opisivanje molekula i kemijskih reakcija. Njenim primjenama na sustave s više

  estica razvile su se discipline: atomska fizika, fizika

  vrstog stanja, molekularna fizika, kvantna kemija, nuklearna fizika i sl.
  16
  POVIJEST FIZIKE


  Statisti

  ka interpretacija kvantne mehanike. Prou

  avanje strukture kvantne mehanike i njene fizikalne interpretacije veoma je izmijenilo je predodžbe o na

  inu na koji se spoznaje materijalni svijet. Pokazalo se (M. Born, 1926.) da teorija daje samo statisti

  ke informacije o vjerojatnosti zbivanja nekog događaja. Pri raspršenju elektrona na kristalnoj rešetki, teorija ne može predvidjeti ponašanje pojedinog elektrona, nego samo kaže kolika je vjerojatnost da se elektron negdje nađ e. Ponovi li se eksperiment za mnogo elektrona, statisti

  ka distribucija odgovara ogibnoj valnoj slici, pa je tako problem dualizma val-

  estica razriješen. Statisti

  ka interpretacija kvantne mehanike bitno je razli

  ita od klasič ne statistike, gdje je statisti

  ko ponašanje posljedica toga što nema to

  nih informacija o svakoj

  estici u mnoštvu, iako se te informacije, u na

  elu, mogu saznati. U kvantnoj se mehanici ne mogu u na

  elu dobiti potpune informacije o danoj

  estici, što je formulirano kroz znamenito na

  elo neodređenosti (W. Heisenberg, 1927.). Impuls i položaj elektrona npr. ne mogu se istodobno po volji to

  no izmjeriti. Ako je položaj apsolutno poznat, impuls je neodređen i obrnuto. Promatranje nekoga fizikalnog sustava zna

  i međudjelovanje sustava s nekim mjernim instrumentom. Po predodžbama klasi

  ne fizike, takvo se međudjelovanje zbiva kontinuirano. Može se, dakle, po volji smanjiti, toliko da postane nevažno. No, kod kvantne mehanike samo postojanje kvantnih skokova ograni

  ava mogu

  nost da se takvo me đudjelovanje potpuno reducira. Na

  elo neodređenosti je mnogo puta eksperimentalno verificirano. Osobito je uvjerljivo mjerenje kod nuklearnih raspada, gdje se pokazuje da sve to

  nije određenje poluživota dovodi do sve ve

  e neto

  nosti u određivanju energije emitiranog zra  enja. Napuštanje jednostavnog deterministi

  kog shva


  anja fizike protivi se, naravno, našem svakidašnjem iskustvu, zasnovanom na vizualnim i

  ulnim opažanjima pojava pri kojima su kvantni fenomeni nevažni. Kod atomskih i subatomskih pojava radi se obi

  no o obilju događaja, pa se ta to

  nost statisti

  kog predviđanja, kao npr. ogibne slike, može testirati izvanredno precizno,

  esto mnogo to

  nije od mjerenja karakteristi

  nih za klasi

  nu fiziku iz prošlog stolje

  a. Mnogobrojna nastojanja da se ipak razvije deterministi

  ka slika kvantnih pojava bila su do sada potpuno bezuspješna. To je 1959. potaklo D. Bohma i Y. Aharonova da na

  ine pokus koji je pokazao da i elektromagnetski potencijal (dakle nefizikalna veli

  ina u klasi

  noj fizici koja poznaje samo polja) i u situaciji u kojoj je polje isklju

  eno utje

  e na ogib elektrona. To je sasvim u skladu s kvantnomehani

  kim jednadžbama.
  Stvaranje i nestajanje

  estica. Iako vrlo uspješna i u sebi potpuno konzistentna teorija, kvantna mehanika, određena Heisenbergovim hamiltonijama i Schrodingerovom jednadžbom, ne opisuje sve prirodne fenomene. Ta formulacija nema relativisti

  ku invarijantnost. U kvantnoj mehanici uzima se da je broj

  estica konstantan pa nema mogu

  nosti da se opiše

  in spontane emisije svjetlosti, koji zna

  i stvaranje nove

  estice, fotona. Sli

  nost s klasi

  nom teorijom elektromagnetizma omogu

  avala je da se emisija fotona prora

  una, no to nije zadovoljavalo potrebu za jasno

  om i skladnoš

  u fizikalne teorije. Žele

  i ukloniti tu nedore

  enost i nepotpunost P. A. M. Dirac je, upotrebljavaju

  i analogiju s harmoni

  kim oscilatorom, kvantizirao elektromagnetske valove. Njegov je rad jedno od važnih znanstvenih dostignu

  a u prošlom stolje

  u, budu

  i da se u njemu prvi put poslije tisu  a godina postojanja atomisti

  kih teorija pojavljuje mogu

  nost da je broj elementarnih djeli

  a materije promjenljiv. Diracov rad nadovezuje se na dugi razvoj. Zapo

  eo ga je J. W. Rayleigh 1900. kada je pri izvodu klasi

  ne teorije užarenog tijela promatrao svjetlosne titraje u prostoru kao statisti

  ki sustav harmoni

  kih oscilatora. Ve

  1906. je P. Ehrenfest predlagao da se Planckova kvantizacija oscilatora u tijelima koja zra

  e proširi i na zamišljene oscilatore elektromagnetskog polja. To je omogu

  ilo P.

  17

  FIZIKA – ODABRANA POGLAVLJA

  Debyeu da 1910. izvede Planckov zakon zra

  enja. No prava veza s Einsteinovim

  esticama svjetlosti dugo nije bila shva

  ena. Tek 1926. su M. Born, W. Heisenberg i P. Jordan uo

  ili matemati

  ku ekvivalentnost Debyevog pristupa s Einstein-Boseovom kvantnom statisti

  kom teorijom plinova. Jer ako kvantizacija Rayleighovih oscilatora daje isti rezultat kao teorija koja opisuje mnoštvo

  estica nekog plina, onda su ti kvantizirani valovi zapravo svjetlosne

  estice. Diracova uspješna formulacija tih ideja još uvijek nije vodila na skladnu i simetri

  nu teoriju međudjelovanja elektrona i fotona. Heisenbergova i Schrodingerova kvantna teorija odgovarala je zapravo nekvantiziranim Maxwellovim jednadžbama. Osim toga teorija fotona bila je, automatski, i relativisti

  ki invarijantna.


  Materija i antimaterija. Još je Schrodinger pokušao povezati

  estice i valove na relativisti

  ki na

  in. Primjenjuju  i takvu teoriju na vodikov atom, primijetio je da se ne slaže s pokusima. Međutim, nerelativisti

  ka aproksimacija, tj. znamenita Schrodingerova jednadžba, koju je posljednju objavio, bila je to

  nija. Kasnije je i primije

  eno da se relativisti

  ka verzija teorije ne može interpretirati u smislu Bornovih vjerojatnosti. Razrješenje obaju problema poteklo je 1928. od P. A. M. Diraca, koji je u teoriju uveo spinore. Pokazalo se da postoji više relativisti

  kih verzija Schrodingerove teorije te da prvotna Schrodingerova relativisti

  ka jednadžba (poznata u fizici po kasnijim istraživa

  ima kao Klein-Gordonova jednadžba) opisuje

  estice bez spina. Elektroni,

  estice spina ½, opisani su Diracovom jednadžbom, čija su rješenja u potpunom skladu s finom strukturom atomskih spektara. No uz ta rješenja Diracove jednadžbe pojavila su se rješenja koja bi formalno odgovarala

  esticama negativnih energija, što je o

  ito bilo besmisleno. Dirac je ta “suvišna” rješenja pokušao pripisati nekim novim

  esticama razli

  itim od elektrona. Znanstvenici su ubrzo spoznali da bi ta dodatna rješenja mogla odgovarati

  estici pozitivne energije koja ima istu masu kao elektron, no suprotni elektri

  ni naboj. Prou

  avaju

  i u Wilsonovoj komori (C. T. R. Wilson, 1897.) putanje  estica stvorenih kozmi

  kim zra


  enjem, C. D. Anderson otkriva 1932. pozitron ili pozitivni elektron, koji ima svojstva baš kao što ih je teorija i predvidjela. Andersonov pokus, pri kojem je visokoenergetski proton pogodio atomsku jezgru stvorivši par elektron-pozitron, rezultirao je i bitno novom spoznajom. Nisu samo fotoni

  estice koje u prirodi mogu nastajati i nestajati, nego to vrijedi za kvante ostalih polja, tj. za elementarne

  estice. U suvremenu teoriju polja pozitron je ugrađen potpuno simetri

  no s elektronom (P. Jordan i E. Wigner, 1928.; W. Heisenberg i W. Pauli, 1929., E. Fermi, 1930.), on je njegova anti

  estica. U teoriji polja i materija (

  estica) i antimaterija (anti

  estica) promatraju se na potpuno simetri

  an na


  in. O izboru je ovisno što

  e se nazvati materijom, a što antimaterijom. U kvantnoj teoriji polja elektroni, fotoni i druge elementarne

  estice opisuju se na ravnopravan na

  in te u njoj više nema proturje

  ja val-

  estica. Tako je Diracovo otkri  e

  estica i anti

  estica potpuno izmijenilo pogled na fiziku. Do toga su doba elementarne

  estice zamišljane u duhu anti

  ke Demokritove filozofije kao najmanji djeli

  i tvari koji se nikada ne promijene i nikada se ne mogu pretvoriti u nešto drugo. Starodrevni anti

  ki problem dijeljenja materije osvijetljen je sada na nov na

  in. Prirodi ne odgovara ni jedna od dviju naivnih logi

  kih mogu

  nosti: da se materija ili može beskona

  no dijeliti u sve manje i manje djeli

  e ili da se mora jednom do

  i do najmanjih mogu

  ih


  estica. Relativisti

  ka povezanost mase i energije (A. Einestein, 1906.) zna

  i u teoriji polja mogu

  nost stvaranja

  estica iz energije. Foton dovoljno visoke energije može se u nedogled dijeliti u sve nove i nove parove

  estica-anti

  estica. Pljuskovi

  estica zapaženi  Download 260.68 Kb.
  1   2   3
  Download 260.68 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Povijest fizike

  Download 260.68 Kb.