• O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
 • "Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
  Download 2.43 Mb.
  bet1/30
  Sana10.04.2017
  Hajmi2.43 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

  “Tasdiqlayman”

  Toshkent Moliya instituti

  o’quv ishlari bo’yicha

  prorektor i.f.d., prof

  Karimov A. A._____________________
  “__” “________” 2012-yil
  Toshkent Moliya Instituti

  “O’zbekiston tarixi” kafedrasi

  “Ma’naviyat asoslari” fanidan

  Tayyorladi: do`ts. A. Mingnorov, k.o’q. F.Adilov
  «KELISHILDI »

  Moliya-iqtisod fakulteti

  dekani dots. Sh. Axmadjonov
  “O’zbekiston tarixi”

  Kafedrasi mudiri dots. F.Ziyayev

  Toshkent – 2012

  “O’ZBEKISTON TARIXI”  FANIDAN O’QUV USLUBIY MAJMUA TARKIBI
  TARKIBIY MAZMUNI

  1

  O’QUV DASTURI

  3

  2

  Ishchi o’quv dasturi

  4-23

  3

  Ta’lim texnologiyasi

  24-123

  4

  Masalalar va mashqlar to’plami

  Ko’zda tutilmagan

  5

  Testlar

  124-138

  6

  Nazorat uchun savollar

  139-144

  7

  Umumiy savollar

  145-148

  8

  Tarqatma materiallar

  149-171

  9

  Glossariy

  172-173

  10

  Referat mavzulari

  174

  11

  Adabiyotlar ro’xati

  175-177

  12

  Tayanch konspekt
  13

  Ma’ruza matni

  178-312

  14

  Xorijiy adabiyotlar
  15

  Kurs ishlari mavzulari

  Ko’zda tutilmagan

  16

  Annatatsiya

  Ko’zda tutilmagan

  17

  Mualliflar haqida ma’lumot

  313

  18

  Foydali maslahatlar

  313

  19

  Normativ xujjatlar

  313-314

  20

  Baholash mezonlari

  315

  “MA`NAVIYAT ASOSLARI” FANI BO’YICHA O’QUV-USLUBIY KOMPLEKS


  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

  MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


  TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
  O’quv-uslubiy boshqarma tomonidan

  ro’yxatga olindi

  № ___________________________

  2011 yil «____»_________________  Toshkent moliya instituti rektorining 2011 yil «8» avgustdagi 205 sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan


  «MA’NAVIYAT ASOSLARI»

  fani bo’yicha

  ISHCHI O’QUV DASTURI


  Oliy ta’limning  Bilim sohasi:

  100 000 - «Ta’lim»
  300000-“Ijtimoiy fanlar, biznes va huquq”  Ta’lim sohasi:

  340 000 - “Iqtisod va biznes”  Ta’lim yo’nalishlari:

  TMI da tayyorlanadigan barcha bakalavriat yo’nalishlari uchun

  Toshkent-2011

  “Ma’naviyat asoslari” fanning ushbu ishchi o’quv dasturi Toshkent Moliya institutining barcha bakalavriat yo’nalishlari uchun o’quv rejasi va dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

  Tuzuvchilar: t.f.n, dots. F.Ziyayev

  t.f.n, dots. B.Karimov
  Taqrizchilar: kat.o`q. Z.Bozorov

  kat.o`q. S.To`laganova


  Kafedra yig’ilishining 2011 yil 27-maylagi 18-sonli bayonnomasi bilan muhokamadan o’tgan va fakul`tet Ilmiy-uslubiy kengashi muhokamasiga tavsiya etilgan.
  Kafedra mudiri: F.Ziyayev

  “Ma’naviyat asoslari” fanidan ishchi o’quv dasturi Moliya-iqtisod fakulteti Ilmiy-uslubiy Kengashining 2011 yil 9-iyundagi 10-sonli majlisida muhokama etildi va ma’qullandi.


  Fakultet dekani Sh.Axmadjonov

  Ma’naviyat asoslari” fanidan ishchi o’quv dasturi Toshkent Moliya instituti Ilmiy-uslubiy Kengashining 2011 yil 24-uyundagi 5- sonli majlisida muhokoma etildi va ma’qullandi.


  Kengash raisi A. Karimov

  KIRISH
  Respublikamiz Oliy ta’lim muassasalarida “Ma’naviyat asoslari” fanining o’qitila boshlanishi mustaqillikning ma’naviyat sohasidagi muhim qadami bo’ldi. Zero, yurtimizning mustaqil taraqqiyot yo’liga o’tishi, mamlakat iqtisodiyotini yangi tamoyillar asosida boshqarishga o’tilishi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida demokratik, huquqiy davlat ba adolatli fuqarolik jamiyatining barpo etishga yo’l tutganligi mantiqiy tarzda madaniyat, ma’naviyat muammolariga yangicha yondashish zaruratini kun tartibiga qo’ydi. Bu, shubxasiz, obyektiv jarayon. Modomiki, milliy, tarixiy tajribalar asosida yangi jamiyat barpo etar ekanmiz, bu jarayon jamiyatning barcha jabhalarini(iqtisodiy, siyosiy-huquqiy, ijtimoiy,ma’naviy) makon va zamonda bir butun tizim tarzida yangilanishini talab etadi. Bu, avvalo, ma’naviyatga yangicha munosabat, ajdodlar merosini e’zozlash, uni asrab-avaylash, o’rganish va boyitish asnosida komil inson shaxsini shakllantirib borish demakdir.

  Fanni o’qitishning maqsadi va vazifalari - bakalavriyat yo’nalishi talabalarini jahon, birinchi navbatda, Sharq ma’naviyati, xususan, Markaziy Osiyo xalqlarining boy ma’naviy merosi, betakror urf-odatlari, qadriyatlari, buyuk mutafakkirlar asarlarida jamlangan ma’naviy merosni, barhayot udumlar, an’analari, turmush va fikr tarzi ifodalovchi ilmiy ma’lumotlar bilan tanishishga qaratilgan. Ikkinchidan, esa tarixiy haqiqatni qaror toptirish, o’tmishdosh ajdodlar ma’naviy merosini bakalavriyat bosqichi talabalariga o’rgatish asnosida ularni otashin vatanparvarlik va fidoyilik ruhida tarbiyalash, ularda o’zlikni anglash, vatan tuyg’usi, ona yurt g’ururi, sharqona qadriyatlar asosida milliy mafkurani shakllantirishdir. “Ma’naviyat asoslari” fanini o’qitishning yana bir maqsadi yoshlarni ilmiy-amaliy faollikka, komillikka davat etish bo’lib, u jamiyatda ma’naviyat va ma’rifatga astoydil e’tibor berishni talab qiladi. Jamiyatimizda ta’lim-tarbiya tizimini sog’lom insonparvarlik yo’nalishida qayta tashkil etish,uni zamon talablari darajasiga ko’tarish, barkamol, ma’naviy dunyosi boy, axloqiy pok, komil insonlarni tarbiyalash kechiktirib bo’lmaydigan, davlat ahamiyatiga, millat kelajagiga molik vazifa bo’lib turibdi.

  “Ma’naviyat asoslari” fani mavzulari va ular bo’yicha mashg’ulot turlariga ajratilgan yuklama hajmining taqsimoti


  Ma’ruza mavzulari

  Soat  “Ma’naviyat asoslari” fanining predmeti, tamoyillari va vazifalari hamda jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni

  2
  I.A.Karimovning milliy-ma’naviy tiklanish konsepsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati.

  2  Milliy ma`naviayat nazariyasini shakillantirilishining umummetodologik asoslari

  2  Qadimgi va O’rta asrlar davrida Osiyo xalqlari ma`naviyatining shakllanish jarayonlari

  2  Islom dinida ma`naviyat va shaxs ma`naviy qiyofasining talqini

  2  Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida ma`naviy yuksalish

  2  Jadidchilarning ma`rifatparvarlik harakatlari va ularni xalq ma`naviyatining ko`tarishda tutgan o`rni.

  2  Ma`naviyatda milliylik va umuminsoniylik.

  2  Ma`naviyat, iqtisod va ularning o`zaro bog`liqligi

  2  Milliy o`zlikni anglash, uni mustahkamlash va millatlararo totuvligini ta`minlashda shaxs ma`naviyatining ahamiyati

  2
  Jami

  20


  Seminar mavzulari

  Soat  Ma’naviy barkamol inson tushunchasi va uning sharqona ta’rifi. Islom Karimov asarlarida barkamol insonni tarbiyalash g’oyalari.

  2  Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatiga sadoqat-shaxs ma’naviyatining muhim mezonlari sifatida.

  2  Ma’naviy meros – jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

  2  Iymon, diyonat, adolat, mehr –shafqat, e`tiqod, poklik, halollik va vafodorlik –shaxs ma`naviy fazilatlari.

  2  Shaxs ma`naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari.

  2
  Jami

  10


  Mustaqil ish mavzulari


  Barkamol avlod -O’zbekiston taraqqiyotining poydevori

  3  Islom Karmovning “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asari.

  4
  Manaviy qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi”. (I.Karimovning ”O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asari) bo`yicha


  3  Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari)

  4  Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar) asosida

  3  O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. (I.Karimovning “Turkiston” gazetasi muxbirining savollariga javoblari) asosida

  3  O`zbekiston XXI asrga intilmoqda (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV-sessiyasidagi ma`ruzasi).

  3  Ma`naviyat-insonning ulug`lash va kuch-qudrat manbaidir. (I.Karimovning “Yuksak ma`naviyat-engilmas kuch”asari) bo`yicha

  3

  Jami

  26

  ASOSIY QISM


  1.MA’RUZA MASHG’ULOTLARINING MAVZULARI
  1-Mavzu. “Ma’naviyat asoslari” fanining predmeti, tamoyillari va vazifalari hamda jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni
  Reja:

  1. “Ma’naviyat asoslari” fanining predmeti, uning tariflari hamda maqsad, vazifalari.

  2. “Ma’naviyat asoslari” fanining asosiy tamoyillari, uni o’rganish uslublari va boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi.

  3. “Ma’naviyat asoslari” fanining komil inson shaxsini shakllantirishdagi alohida o’rni.

  Adabiyotlar:


  1. Karimov I.A. O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. T.: “O`zbekiston”, 1992.

  2. Karimov I.A. O’zbekiston bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li. T.: “O`zbekiston, 1996. 274-360-betlar.

  3. Karimov I.A O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari, taraqqiyot kafolatlari. T.: “O`zbekiston”, 1997.

  4. M.Sharifxo`jayev, Z.Davronov. “Ma`naviyat asoslari” Darslik. T.: “Iqtisod

  moliya”, 2005.

  5. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.


  2-Mavzu. I.A.Karimovning Milliy-ma’naviy tiklanish konsetsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati


  Reja:


  1. Milliy –ma`naviy tiklanish konsepsiyasining ishlab chiqilishi va uning nazariy

  hamda amaliy ahamiyati

  1. Islom Karimovning ma`naviyat tushunchasiga ta`rifi, unig nazariy va metodologik ahamiyati

  2. Milliy ma`naviyatning tiklanishi va rivojlanishida Islom Karimovning xizmatlari

  Adabiyotlar:
  1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat. 2008.

  2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar 7-tom O’zbekiston, 1999

  3. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998..

  4. I.Karimov. Barkamol avlod –O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida so`zlangan nutq. 1997 yil 29-avgust. Asarlar 6-jild. T., ”O`zbekiston” 1998.

  5. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999.

  6. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  7. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

  3-Mavzu. Milliy ma`naviayat nazariyasini shakillantirilishining

  umummetodologik asoslari
  Reja:


  1. Milliy g`oya, mafkura va ma`naviy uyg`unlik.

  2. Milliy taraqqiyotning ma`naviy –axloqiy negizlari.

  3. Ijtimoiy fanlar metodologiyasi va milliy ma`naviy meros.

  Adabiyotlar:  1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar, 7-tom O’zbekiston, 1999.

  2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat. 2008.

  3. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar 7-tom O’zbekiston, 1999.

  4. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998.

  5. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999.

  6. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  7. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

  4-Mavzu. Qadimgi va O’rta asrlar davrida Osiyo xalqlari ma`naviyatining

  shakllanish jarayonlari
  Reja:


  1. Ma`naviyat va ma`rifatning qadimiyligiMa’naviyat va ma’rifatning qadimiyligi

  2. Ma`naviyatning shakllanish jarayonlari va bosqichlari

  3. O`rta Osiyo – Sharqning yuksak ma`naviyat va tafakkur markazi

  Adabiyotlar:
  1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar, 7-tom O’zbekiston, 1999.

  2. Karimov I.A.Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. Ma’naviyat, 2008. 91-110 betlar.

  3. Sharifxo’jaev M.,Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  4. Manaviyat yulduzlari. T.: Meros, 2001. 5-37 betlar.

  5. Yuksak ma’naviyat yo’lida. T.: Ma’naviyat 2008.

  6. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

  5-Mavzu. Islom dinida ma`naviyat va shaxs ma`naviy qiyofasining talqini


  Reja:


  1. Islom dinida inson ma`naviyati va ma`rifati masalalari

  2. Tasavvuf va uning ma`naviy jihatlari

  3. Islom dini va islomiy qadriyatlarning tiklanishi

  Adabiyotlar:
  1. Karimov I.A. Istiqlol va ma’naviyat. T.: “O’zbekiston” 1994.

  2. Milliy istiqlol g’oyasi: Asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: Yangi asr avlodi, 2001

  3. Aliev A. Ma’naviyat,qadriyat,badiyat. T.: Akademiya, 2000. 2-bob.

  4. Ma’naviyat yulduzlari. T.: Meros, 2000 . 372-384, 388-399 betlar.

  5. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005. 133-152 betlar

  6. A.Bobomurodov. Islom Odobi va madaniyati. T. : “Chulpon” 1995

  7. Sh. Zunnun.Donishmandlar odob-axloq to`g`risida. T.: “O`qituvchi”, 1996

  6-Mavzu. Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida ma`naviy yuksalish


  Reja:
  1. Amir Temur va Temur buyuk davlat arbobi, yuksak ma`naviyat sohibi.

  2. Temuriylar sulolasi davrida ma`naviyat va ma`rifat ruvoji

  3. Amir Temur va Temuriylar davrida yaratilgan ma`naviy merosini ma`naviy

  tiklanishida tutgan o`rni

  Adabiyotlar:


  1. Karimov I.A. Amir Temur-faxrimiz, g’ururimiz. Asarlar, 5-tom. T.: ”O’zbekiston”. 1997.

  2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch T. “Ma’naviyat”, 2008.

  3. Amir Temur dunyo tarixida. T, Sharq, 1996.

  4. Mo’minov I. Amir Temurning O’rta Osiyo tarixida tutgan o’rni va roli. T.: 1978

  5. Temur va Ulug’bek davri tarixi. T.: 1996.

  6. Mo’minov I. Amir Temurning O’rta Osiyo tarixida tutgan o’rni va roli. T.: “Fan” 1978

  7. Temur va Ulug’bek davri tarixi. T.: “Qomuslar taxririyati” 1996.

  8. Qayumov A. Alisher Navoiy. T.: Fan. 1994.

  7-Mavzu. Jadidchilarning ma`rifatparvarlik harakatlari va ularning xalq ma`naviyatini ko`tarishda tutgan o`rni.


  Reja:

  1. Jadidchilik harakatining mazmuni va unig umumxalq ma`naviyatini ko`tarishdagi ro`li

  2. Jadidchilarning amaliy harakatlari va tarixiy taqdiri

  Adabiyotlar:
  1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch T. “Ma’naviyat”, 2008.

  2. Karimov I.A. Istiqlol va ma’naviyat. T.: O’zbekiston 1994.

  3. Milliy istiqlol g’oyasi: Asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: Yangi asr avlodi, 2001

  4. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  5. Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

  6. Aliev A. Ma’naviyat,qadriyat,badiyat. T.: Akademiya, 2000. 2-bob.

  7. Ma’naviyat yulduzlari. T.: Meros, 2001.

  8. A.Abdulayev. Ma`naviyat va iqtisodiy tafakkur: T: “Ma`naviyat”, 1999

  9. “Ma`naviyat yulduzlari” T.: “Meros”, 2002.

  8-Mavzu. Ma`naviyatda milliylik va umuminsoniylik.


  Reja:
  1. Milliy ma`naviyat va uning xuxusiyatlari

  2. Umuminsoniy ma`navioy va uning zaminlari

  3. Bozor iqtisodiyoti sharoitida millatlararo madaniy-ma`naviy munosabatlarning kengayishi va chuqurlashuvi


  Katalog: umk

  Download 2.43 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  Download 2.43 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  "Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

  Download 2.43 Mb.