q atlam n in g biologik hosildoriigi d o n ek v iv a le n tid a yiliga 4 9 8 3 0 m ln.t h is o b la n g a n
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish
bet82/365
Sana15.10.2022
Hajmi4.28 Mb.
#27258
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   365
Bog'liq
Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

q atlam n in g biologik hosildoriigi d o n ek v iv a le n tid a yiliga 4 9 8 3 0 m ln.t h is o b la n g a n . 
A m a ld a e s a is h lo v b erila d ig a n m a y d o n n in g katta q is m ig a texnik, to n iziro v k a  
q ilad igan , y e m u c h u n v a b o s h q a o z iq -o v q a t b  lm a g a n ekinlar ek ilad i.
H ozirgi z a m o n s h a r o itid a b a r c h a e ’tibor r iv o jla n a y o tg a n m a m la k a tla rd a  
hosildorlikni o sh irish lozim ligiga qaratilayapti, chunki u y e rd a agronom ik v a b o s h q a  
ilm iy-texnik s o h a s id a erish ilgan yutuqlarga s u y a n is h m um kin. A m m o b u m e x a n ik  
0
’zIa sh tir ish te z is la r n in g u m u m a n o lg a n d a h aq iqatligini in o b a tg a o lg a n h old a,


sa m a ra d o rlig i shubhalidir. 0 ’z g a , tropiklarning kam o ’rganilgan tabiiy koni, ularning 
tabiiy g e o siste m a la r in i a n tr o p o g e n ta'sirlarga s e z u v c h a n lik rea k tsiy a si, uchin chi 
d u n y o qish loq larid a qul kuchlarining kpligi, ilgr a g r o tex n o lo g iy a la m in g yuqori 
e n e r g i y a x a r a j a tla r i - b u la r n in g h a m m a s i a  a n a v i y q i s h l o q x  ja lig in i 
in ten sifik atsiya ku ch alaridan yurish im koniyatlarini c h e g a r a la b q  y a d i.
Krinib turibdiki, y a x sh i istiqbollar p astk i kengliklar m a m la k a tla rid a yilig a 
ikkinchi va h atto u ch in ch i ek ish larn i a m a lg a osh irish n i ta q o z o etad i, bu ning u ch u n  
birinchi n a v b a td a te zp is h a r navlar va quruq m a v s u m d a s u g ’orish n i y  lg a q  y ish  
lozim . B u e s a s e le k t s iy a v a g e n e tik a n in g k e lg u si m u v a ffa q iy a tla rig a a s o s la n g a n  
um id lar bilan bogliq, a m m o ularni oldind an aytib b lm aydi: 60-yillar  rtalarida 

Download 4.28 Mb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   365
Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaq atlam n in g biologik hosildoriigi d o n ek v iv a le n tid a yiliga 4 9 8 3 0 m ln.t h is o b la n g a n

Download 4.28 Mb.
Pdf ko'rish