• Foydalanilgan va mustaqil oʻzlashtirishga oid adabiyotlar roʻyxati
 • Kompyuterning qoʻllanilish
  Download 239.37 Kb.
  bet9/9
  Sana02.03.2023
  Hajmi239.37 Kb.
  #43980
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Bog'liq
  matematika


  y


  xi
  f (x, y(x))dx
  xi1


  xi
  f (x, y(x))dx
  xi1


  xi
  f (x, y(x)) dx
  xi1
  M
  xi
  3dx M3
  xi1

  • xi   M3h


  y

  y
  munosabatlar zanjiridan va eksponentaning monoton oʻsuvchi funksiya ekanligidan kelib chiqadi:
  Shunday qilib, (40) va (49) baholashlarni ketma-ket qoʻllash bilan Eyler oshkor usulining yaqinlashuvchanligini oʻrnatish mumkin.
  1-teorema. Quyidagi tengsizlik oʻrinli:

  i C(M1, M 2 , M3 )  h,
  i  0,1,..., N,
  (50)

  bu yerda C – oʻzgarmas boʻlib, (29)-(31) shartlardagi M1, M2, M3
  oʻzgarmaslar va L – integrallash kesmasining uzunligi orqali topiladi.
  Isbot. x0 tugundagi toʻr yechimning xatoligi uchun quydagi tenglik oʻrinli:
  0  0 .
  x1 tugunda jamlangan xatolik boʻlmaydi, shuning uchun (40) ga koʻra quyidagini yoza olamiz:


  1

  1
  (2)
  Mh2 .

  x2 tugundagi xatolik uchun (40) va (49) larni e’tiborga olib quyidagiga ega boʻlamiz:

  (1) (2)
  (1)
  (2)
   exp(M
  h)  

  • Mh2

  2 2 2 2 2 3 1

  3 3
  exp(M h)  Mh2Mh2  (exp(M h) 1)  Mh2 .
  Xuddi shunday, x3 tugun uchun quyidagi tengsizlikka ega boʻlamiz:

  (1) (2)
  (1)
  (2)
   exp(M
  h)  

  • Mh2

  3 3 3 3 3 3 2
  exp(M3h)  (exp(M3h)  1)  Mh2Mh2  (exp(2  M3h)  exp(M3h) 1)  Mh2 .
  Endi oydinki, munosabatlani xuddi shunday davom ettirib, quyidagi tengsizlikka kelamiz:


  3 3 3 3

  i
    exp((i 1)M h)  exp((i  2)M h)  ...  exp(2  M h)  exp(M h) 1 Mh2
  Hosil qilingan bu tengsizlikning oʻng tarafidagi qavs ichida chekli ge-
  ometrik progressiyaning hadlari yigʻindisi yozilgan boʻlib, uning maxraji q
  = exp(M3h) ga teng. Bu yigʻindi uchun quyidagi ifodadan foydalanamiz:

  1  qi
  1  exp(i M h) exp(i M h)  1

  3 3 .

  1  q
  1  exp(M 3h) exp(M 3h) 1

  Bu yerdan esa quydagi tengsizlikni hosil qilamiz:
  exp(i M 3h)  1 Mh2 .

  i exp(M h)  1
  3
  (51)

  Shuni taʼkidlaymizki, progressiya hadlarining yigʻindisi formulasida surat va maxrajning musbatligini taʼminlash uchun qoʻshiluvchilarning oʻrnini ham suratda va ham maxrajda almashtirdik.
  (51) shartni kuchaytiramiz, buning uchun undagi kasrning suratini un- dan katta boʻlgan songa, maxrajini esa undan kichik boʻlgan songa al- mashtiramiz. Buning uchun suratdagi i indeksni uning maksimal qiymati N bilan almashtiramiz hamda (3) dan kelib chiquvchi Nh = L tenglikdan foy- dalanib, surat uchun exp(M3h) – 1 dan kattaroq boʻlgan songa ega boʻlamiz. Maxrajdagi exp(M3h) miqdorni esa eksponenta uchun qatorga yoyib, ulardagi 1 birlikni qisqartirib, natijada quyidagi munosabatga ke- lamiz:


  M
  1
  1! 3
  h 1 (M 2!
  h)2
  1 (M
  3!
  h)3,


  3

  3
  bu yerda ikkinchi qoʻshiluvchidan boshlan barcha keyingilari qoʻshiluvchilar M3h dan kichik.
  Natijada quyidagi tengsizlikka kelamiz:
  exp(M 3 L) 1 Mh2 M exp(M 3 L) 1 h.

  h

  M

  M
  i
  3 3
  Bu olingan baholash (50) baholashning aynan oʻzi, bunda (41) ga koʻra C oʻzgarmas quyidagiga teng:


  3
  C 1 M 2 M 3 M1  exp(M
  L) 1. (52)

  2 M 3
  3-natija. Maʼlumki, (50) baholashning oʻng tarafiga koʻra (52) oʻzgarmas i dan bogʻliq emas, shuning uchun quyidagi baholash oʻrinli:


  i
  max 
  i0,1,..,N
  Ch . (53)

  Bu baholashdan toʻr qadamining nolga intilishi bilan toʻr yechimi xatolig- ining ham nolga intilishi (bunda u toʻr tugunlari boʻylab nolga tekis yaqin- lashadi) haqidagi (28) munosabat kelib chiqadi.
  9-izoh. Agar M1, M2, M3 oʻzgarmaslar maʼlum boʻlsa, u holda toʻr

  yechimni talab qilingan *

  yoki xuddi shu kabi


  aniqlik bilan olish uchun ushbu
  Ch *

  CL/N *
  tengsizlikni yechish talab qilinadi; bu tengsizlikni qanoatlantiruvchi kesmalarni boʻlishlar soni N da toʻrning ixtiyoriy tugunida toʻr yechim

  xatoligining absolyut miqdori *
  aniqlikdan oshib ketmaydi, bu (53)

  Foydalanilgan va mustaqil oʻzlashtirishga oid adabiyotlar roʻyxati


  1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Mathlab, Maple (Самоучитель). – М.: НТ Пресс, 2006. – 496 с.

  2. Арушанян О.Б., Залёткин С.Ф. Численное решение обыкновен- ных дифференциальных уравнений на Фортране. – М.: Изд-во МГУ, 1990.– 336 с.

  3. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные мето- ды. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 640 с.

  4. Бахвалов Н. С., Лапин А. В., Чижонков Е. В. Численные методы в задачах и упражнениях. – М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 240 с.

  5. Вержбицкий В. М. Основы численных методов. – М.: Высшая школа, 2009. – 848 с.

  6. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математи- ки. М.: Наука, 1966. – 566 б.

  7. Заусаев А.Ф. Разностные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений: Учеб. пособ. - Самара: Самарский гос. техн. ун-т, 2010. - 100 с.

  8. Исраилов М.И. Ҳисоблаш методлари. 1- қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 2003. – 440 б.

  9. Исраилов М.И. Ҳисоблаш методлари. 2-қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 2008. – 340 б.

  10. Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Численные методы: в 2 кн. Кн. 2. Методы математической физики. - М.: Издательский центр «Ака- демия», 2013. - 304 с.

  11. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Изд-во Лань, 2010. – 608 с.

  12. Мэтьюз Джон Г., Финк Куртис Д. Численные методы. Использо- вание Matlab. 3-издание: Пер. с англ. – М.: Изд-во дом «Виль- ямс», 2001. - 720 с.

  13. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Изд-во Лань, 2009. - 288 с.

  14. Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных диффе- ренциальных уравнений. Нежесткие задачи. – М.: Мир, 1990. –

  15. www.edu.ru; www.edu.uz; www.exponenta.ru; www.intuit.ru; www.ziyonet.uz; www.techlibrary.ru

  REJA:
  1. Kirish

  2. Boshlangʻich tushunchalar

  3. Masalaning qoʻyilishi

  4. Eylerning oshkor usuli

  5. Eyler oshkor usulining yaqinlashishi

  6. Foydalanilgan adabiyotlar  Download 239.37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 239.37 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompyuterning qoʻllanilish

  Download 239.37 Kb.