Horizontalna I vertikalna konzistentnost strateškog planiranja odgovornost quadruple helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u republici hrvatskoj
Download 8.47 Mb.
bet1/42
Sana31.03.2020
Hajmi8.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku

Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Tihana KraljićHORIZONTALNA I VERTIKALNA KONZISTENTNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA - ODGOVORNOST QUADRUPLE HELIX DIONIKA U DJELOTVORNOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

DOKTORSKA DISERTACIJA

Osijek, 2016

Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u OsijekuMeđunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOST

Tihana KraljićHORIZONTALNA I VERTIKALNA KONZISTENTNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA - ODGOVORNOST QUADRUPLE HELIX DIONIKA U DJELOTVORNOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentor: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

Osijek, 2016

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

International inter-university postgraduate interdisciplinary doctoral program ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVENESS

Tihana Kraljić

HORIZONTAL AND VERTICAL CONSISTENCY OF STRATEGIC PLANING – RENSPONSIBILITY OFQUADRUPLE HELIX STAKEHOLDERS IN EFFECTIVELY MANAGING DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CROATIA

DOCTORAL THESIS

Mentor: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

Osijek, 2016IZJAVA
O AKADEMSKOJ ČESTITOSTI,

PRAVU PRIJENOSA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA,

SUGLASNOSTI ZA OBJAVU U INSTITUCIJSKIM REPOZITORIJIMA

I ISTOVJETNOSTI DIGITALNE I TISKANE VERZIJE RADA


  1. Kojom izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem da je doktorski rad isključivo rezultat osobnoga rada koji se temelji na mojim istraživanjima i oslanja se na objavljenu literaturu. Potvrđujem poštivanje nepovredivosti autorstva te točno citiranje radova drugih autora i referiranje na njih.

  2. Kojom izjavljujem da je Ekonomski fakultet u Osijeku i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, bez naknade u vremenski i teritorijalno neograničenom opsegu, nositelj svih prava intelektualnoga vlasništva u odnosu na navedeni rad pod licencom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno – Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Hrvatska.

  3. Kojom izjavljujem da sam suglasna da se trajno pohrani i objavi moj rad u institucijskom digitalnom repozitoriju Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, repozitoriju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te javno dostupnom repozitoriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

  4. Kojom zjavljujem da sam autorica predanog rada i da je sadržaj predane elektroničke datoteke u potpunosti istovjetan sa dovršenom tiskanom verzijom rada predanom u svrhu obrane istog.


Ime i prezime studentice: Tihana Kraljić

JMBAG: 131

OIB: 16606492532

E-mail za kontakt: tihana.kraljic@kc.t-com.hr

Naziv studija: Međunarodni međusveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski

studij PODUZETNIŠTVO I INOVATIVNOSTNaslov rada: HORIZONTALNA I VERTIKALNA KONZISTENTNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA - ODGOVORNOST QUADRUPLE HELIX DIONIKA U DJELOTVORNOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

Mentor/mentorica rada: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

U Osijeku, 17.12.2016. godine

Potpis __________________________

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Doktorska disertacija

Ekonomski fakultet u Osijeku

Znanstveno područje:

Znanstveno polje:

HORIZONTALNA I VERTIKALNA KONZISTENTNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA – ODGOVORNOST QUADRUPLE HELIX DIONIKA U DJELOTVORNOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Tihana KraljićDisertacija je izrađena u:

Mentor/i: prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus

Kratki sažetak doktorske disertacije:

Osnovno istraživačko pitanje u disertaciji je kako prevladati deficit kapaciteta za upravljanje razvojem u Hrvatskoj i kakvu bi ulogu u tom procesu trebali imati javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica.

Za razumijevanje problematike upravljanja razvojem prikazuje se teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem u tvrtkama i javnoj upravi. Dok je upravljanje u tvrtkama priznata znanstvena disciplina upravljanje u javnoj upravi još uvijek se „bori“ za taj status. Sličnosti između upravljanja u tvrtkama i upravljanja u javnoj upravi su očekivanja o efikasnosti procesa zadovoljavanja krajnjeg korisnika. U javnom sektoru, krajnji korisnik je građanin, koji u demokratskim društvima ima pravo na jednaku kvalitetu javne usluge. Zbog još uvijek nedovoljne povezanosti i razumijevanja definira se regionalni, ruralni, urbani, lokalni i održivi razvoj, strateško planiranje i javne politike, kao i inovativni pristupi u dizajniranju i provedbi javnih politika kao što su Triple Helix i Quadruple Helix model.

Usporedba modela strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Sloveniji, Poljskoj i Hrvatskoj pokazala je da je Poljska u potpunosti uspostavila integrirani sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, Sloveniji je to uspjelo djelomično, a Hrvatska je još uvijek bez sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Potvrda da Hrvatska ima ozbiljnih problema u upravljanju razvojem mogu se naći se u indikatorima upravljanja, kao što su Svjetski indikatori upravljanja (World Governance Indicators - WGI) i Indikatori održivog upravljanja (Sustainable Governance Indicators - SGI).

Da bi se detaljnije istražio odnos i suradnja između Quadruple Helix dionika-javnog, gospodarskog i civilnog sektora i akademske zajednice u Hrvatskoj provedeno je empirijsko istraživanje strateškog planiranja na podnacionalnim razinama u Hrvatskoj. Usporedba idealnog modela suradnje Quadruple Helix dionika (Letzkowitz, Leydesdorff, 2000) i suradnje koja je ostvarena u Hrvatskoj pokazala je da je Hrvatska dosta daleko od idealnog modela.

Glavne preporuke za prevladavanje deficita kapaciteta upravljanja odnose se na nužnost pozicioniranja strateškog planiranja kao alata upravljanja razvojem i povećanje razine odgovornosti javnog sektora. Nacionalna razina treba dati zakonodavni i institucionalni okvir strateškog planiranja i upravljanja razvojem, a podnacionalna razina treba preuzeti inicijativu u primjeni inovativnih Quadruple Helix modela upravljanja kroz stvaranje platforme za aktiviranje, okupljanje i međusobnu suradnju s predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora i akademske zajednice i njihovog aktivnog sudjelovanja u pripremi i provedbi strateških dokumenata ili u širem smislu u procesu upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. Nužno je čim prije pokrenuti izradu dugoročnog nacionalnog strateškog dokumenta koji će pokazati glavne pravce razvoja Hrvatske do 2050. godine. Svi Quadruple Helix dionici: javni, gospodarski i civilni sektor i akademska zajednica odgovorni su za upravljanje razvojem u Hrvatskoj. Posebnu zadaću ima akademska zajednica, jer glas znanja treba „utišati“ onaj dio „političke elite“ kojoj često nedostaje razvojne vizije, želje za doprinosom za opće dobro i sposobnosti za upravljanje razvojem na svim razinama u Hrvatskoj.

Uz uvodno i zaključno, disertacija ima pet poglavlja: Teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem, Upravljanje razvojem u EU, Indikatori upravljanja, Upravljanje i strateško planiranje u Hrvatskoj i Quadruple Helix model strateškog planiranja kao pretpostavka djelotvornog upravljanja razvojem u Hrvatskoj.

Broj stranica: 247

Broj slika: 33

Broj tablica: 33

Broj literaturnih navoda: 374

Jezik izvornika: hrvatski jezik

Ključne riječi: horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja, upravljanje razvojem, Quadruple Helix dionici, Qudruple Helix model.

Datum obrane: 16.12.2016.

Stručno povjerenstvo za obranu:

1. prof.dr.sc. Nataša Šarlija predsjednik

2. prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus, član

3. prof.dr.sc. Srećko Goić, član

4. prof.dr.sc. Vladimir Cini, zamjenik člana

Disertacija je pohranjena u: Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb, Ul. Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb; Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek, Europska avenija 24, Osijek; Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg sv. Trojstva 3, Osijek; Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Trg Lj. Gaja 7, Osijek

BASIC DOCUMENTATION CARD

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek PhD thesis Faculty of Economics in Osijek

Scientific Area:

Scientific Field:

HORIZONTAL AND VERTICAL CONSISTENCY OF STRATEGIC PLANING – RENSPONSIBILITY OFQUADRUPLE HELIX STAKEHOLDERS IN EFFECTIVELY MANAGING DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Tihana KraljićThesis performed at:

Supervisor/s:

Short abstract:

The main research question in this dissertation is how to overcome deficit of capacity for governance development in Croatia and what role should public, economic and civil sector so as academic community have.

For understanding problematic of governance development a theoretical framework and conceptual definition of governance development in companies and public administration is shown. While governance in companies is recognized as scientific discipline, governance in public administration is still „fighting“ for this status. Similarity between governance in companies and governance in public administration are expectations about efficiency of the process of satisfying the end user. In public administration, the end user is citizen who in democratic society has the right on equal quality of public service. Because of still insufficient connection and understanding regional, rural, urban, local and sustainable development, strategic planning and public policy, so as innovative approaches in design and implementation of public policy Triple Helix and Quadruple Helix model is defined.

Comparison model of strategic planning and governance development in Slovenia, Poland and Croatia showed that Poland completely established integrated system of strategic planning and governance development. Slovenia did it partially, but Croatia is still without system of strategic planning and governance development. Confirmation that Croatia have serious problem with governance development could be found in governance indicators in World governance indicators (WGI) and Sustainable governance indicators (SGI).

To further explore relation and cooperation between Quadruple Helix participants – public, economic and civil sector so as academic community in Croatia, empirical research of strategical planning on the nationally levels in Croatia was conducted. Comparison between ideal model cooperation Quadruple Helix participants (Letzkowitz, Leydesdorff, 2000) and cooperation which is accomplished in Croatia showed that Croatia is far away from ideal model.

The main recommendations for overcoming deficit of governance capacity are related on necessary positioning strategical planning as tool for governance development and increasing level of responsibility public sector. National level should give legislative and institutional framework of strategical planning and governance development. Subnational level should take initiative in application innovative Quadruple Helix governance models trough creating platform for activating, gathering, and mutual cooperation between representatives economic and civil sector, academic community so as their active participation in preparation and implementation of strategic documents or broadly in the process of governance on regional and local development. It's necessary to start making long term national strategical document which will show the main development directions of Croatia by 2050. All Quadruple Helix participants: public, economic and civil sector and academic community are responsible for governance development in Croatia. Special task has academic community because the voice of knowledge should „calm“ that part of „political elite“ which often lack development visions, the desire to contribute to the common good and ability for governance development on all levels in Croatia.

Besides introductory and concluding, the dissertation has five chapters: Theoretical framework and conceptual definition of governance development, Governance development in Croatia, Governance indicators, Governance and strategical planning in Croatia so as Quadruple Helix model of strategical planning as a precondition for effective governance development in Croatia.

Number of pages: 247

Number of figures: 33

Number of tables: 33

Number of references: 374

Original in:

Key words: horizontal and vertical consistency of strategical planning, governance development, Quadruple Helix participants, Quadruple Helix model

Date of the thesis defense:

Reviewers:

1. prof.dr.sc. Nataša Šarlija, president

2. prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus, member

3. prof.dr.sc. Srećko Goić, member

4. prof.dr.sc. Vladimir Cini, deputy member

Thesis deposited in: National and University Library in Zagreb, Ul. Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb; City and University Library of Osijek, Europska avenija 24, Osijek; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Trg sv. Trojstva 3, Osijek; Faculty of Economics in Osijek, Trg Lj. Gaja 7, Osijek

HORIZONTALNA I VERTIKALNA KONZISTENTNOST STRATEŠKOG PLANIRANJA – ODGOVORNOST QUADRUPLE HELIX DIONIKA U DJELOTVORNOM UPRAVLJANJU RAZVOJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ“

SAŽETAK

Osnovno istraživačko pitanje u disertaciji je kako prevladati deficit kapaciteta za upravljanje razvojem u Hrvatskoj i kakvu bi ulogu u tom procesu trebali imati javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica.

Za razumijevanje problematike upravljanja razvojem prikazuje se teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem u tvrtkama i javnoj upravi. Dok je upravljanje u tvrtkama priznata znanstvena disciplina upravljanje u javnoj upravi još uvijek se „bori“ za taj status. Sličnosti između upravljanja u tvrtkama i upravljanja u javnoj upravi su očekivanja o efikasnosti procesa zadovoljavanja krajnjeg korisnika. U javnom sektoru, krajnji korisnik je građanin, koji u demokratskim društvima ima pravo na jednaku kvalitetu javne usluge. Zbog još uvijek nedovoljne povezanosti i razumijevanja definira se regionalni, ruralni, urbani, lokalni i održivi razvoj, strateško planiranje i javne politike, kao i inovativni pristupi u dizajniranju i provedbi javnih politika kao što su Triple Helix i Quadruple Helix model.

Usporedba modela strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Sloveniji, Poljskoj i Hrvatskoj pokazala je da je Poljska u potpunosti uspostavila integrirani sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem, Sloveniji je to uspjelo djelomično, a Hrvatska je još uvijek bez sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Potvrda da Hrvatska ima ozbiljnih problema u upravljanju razvojem mogu se naći se u indikatorima upravljanja, kao što su Svjetski indikatori upravljanja (World Governance Indicators - WGI) i Indikatori održivog upravljanja (Sustainable Governance Indicators - SGI).

Da bi se detaljnije istražio odnos i suradnja između Quadruple Helix dionika-javnog, gospodarskog i civilnog sektora i akademske zajednice u Hrvatskoj provedeno je empirijsko istraživanje strateškog planiranja na podnacionalnim razinama u Hrvatskoj. Usporedba idealnog modela suradnje Quadruple Helix dionika (Letzkowitz, Leydesdorff, 2000) i suradnje koja je ostvarena u Hrvatskoj pokazala je da je Hrvatska dosta daleko od idealnog modela.

Glavne preporuke za prevladavanje deficita kapaciteta upravljanja odnose se na nužnost pozicioniranja strateškog planiranja kao alata upravljanja razvojem i povećanje razine odgovornosti javnog sektora. Nacionalna razina treba dati zakonodavni i institucionalni okvir strateškog planiranja i upravljanja razvojem, a podnacionalna razina treba preuzeti inicijativu u primjeni inovativnih Quadruple Helix modela upravljanja kroz stvaranje platforme za aktiviranje, okupljanje i međusobnu suradnju s predstavnicima gospodarskog i civilnog sektora i akademske zajednice i njihovog aktivnog sudjelovanja u pripremi i provedbi strateških dokumenata ili u širem smislu u procesu upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. Nužno je čim prije pokrenuti izradu dugoročnog nacionalnog strateškog dokumenta koji će pokazati glavne pravce razvoja Hrvatske do 2050. godine. Svi Quadruple Helix dionici: javni, gospodarski i civilni sektor i akademska zajednica odgovorni su za upravljanje razvojem u Hrvatskoj. Posebnu zadaću ima akademska zajednica, jer glas znanja treba „utišati“ onaj dio „političke elite“ kojoj često nedostaje razvojne vizije, želje za doprinosom za opće dobro i sposobnosti za upravljanje razvojem na svim razinama u Hrvatskoj.

Uz uvodno i zaključno, disertacija ima pet poglavlja: Teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem, Upravljanje razvojem u EU, Indikatori upravljanja, Upravljanje i strateško planiranje u Hrvatskoj i Quadruple Helix model strateškog planiranja kao pretpostavka djelotvornog upravljanja razvojem u Hrvatskoj.

Ključne riječi: horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja, upravljanje razvojem, Quadruple Helix dionici, Qudruple Helix model.

ABSTRACT

The main research question in this dissertation is how to overcome deficit of capacity for governance development in Croatia and what role should public, economic and civil sector so as academic community have.

For understanding problematic of governance development a theoretical framework and conceptual definition of governance development in companies and public administration is shown. While governance in companies is recognized as scientific discipline, governance in public administration is still „fighting“ for this status. Similarity between governance in companies and governance in public administration are expectations about efficiency of the process of satisfying the end user. In public administration, the end user is citizen who in democratic society has the right on equal quality of public service. Because of still insufficient connection and understanding regional, rural, urban, local and sustainable development, strategic planning and public policy, so as innovative approaches in design and implementation of public policy Triple Helix and Quadruple Helix model is defined.

Comparison model of strategic planning and governance development in Slovenia, Poland and Croatia showed that Poland completely established integrated system of strategic planning and governance development. Slovenia did it partially, but Croatia is still without system of strategic planning and governance development. Confirmation that Croatia have serious problem with governance development could be found in governance indicators in World governance indicators (WGI) and Sustainable governance indicators (SGI).

To further explore relation and cooperation between Quadruple Helix participants – public, economic and civil sector so as academic community in Croatia, empirical research of strategical planning on the nationally levels in Croatia was conducted. Comparison between ideal model cooperation Quadruple Helix participants (Letzkowitz, Leydesdorff, 2000) and cooperation which is accomplished in Croatia showed that Croatia is far away from ideal model.

The main recommendations for overcoming deficit of governance capacity are related on necessary positioning strategical planning as tool for governance development and increasing level of responsibility public sector. National level should give legislative and institutional framework of strategical planning and governance development. Subnational level should take initiative in application innovative Quadruple Helix governance models trough creating platform for activating, gathering, and mutual cooperation between representatives economic and civil sector, academic community so as their active participation in preparation and implementation of strategic documents or broadly in the process of governance on regional and local development. It's necessary to start making long term national strategical document which will show the main development directions of Croatia by 2050. All Quadruple Helix participants: public, economic and civil sector and academic community are responsible for governance development in Croatia. Special task has academic community because the voice of knowledge should „calm“ that part of „political elite“ which often lack development visions, the desire to contribute to the common good and ability for governance development on all levels in Croatia.

Besides introductory and concluding, the dissertation has five chapters: Theoretical framework and conceptual definition of governance development, Governance development in Croatia, Governance indicators, Governance and strategical planning in Croatia so as Quadruple Helix model of strategical planning as a precondition for effective governance development in Croatia.

Key words: horizontal and vertical consistency of strategical planning, governance development, Quadruple Helix participants, Quadruple Helix model

PREDGOVOR

Osnovni motiv za odabir teme ove doktorske disertacije je dvadesetogodišnje operativno iskustvo i sudjelovanje u upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj na svim razinama, od lokalne, preko podnacionalne sve do nacionalne. Doktorski studij Poduzetništvo i inovativnost bio je za mene jedan novi početak. Kao „vječni operativac“ teško sam se uklopila u „akademska i teorijska“ razmišljanja, ali sada, na kraju studija mogu sa zadovoljstvom ustvrditi da sam kroz studij puno naučila.

Prije svega, drugačije razmišljati i sagledavati razvojne procese.

ZAHVALA

Zahvaljujem Dragom Bogu

Koji mi je darovao život.

Koji mi je darovao brižne, vrijedne i poštene roditelje Barbaru i Stjepana.

Koji mi je darovao supruga Velimira, sina Karla i kćeri Helenu i Eleonoru.

Koji mi je darovao sestru Maju i brojnu širu obitelj uz koju sam i danas čvrsto vezana.

Koji mi je tijekom školovanja darovao dobre učitelje koji su mi prenosili svoje znanje.

Koji mi je darovao susrete s tolikim ljudima, od kojih su mnogi postali i ostali moji dragi prijatelji.

Koji me je izbavio iz svih kušnji i nevolja i doveo me do današnjeg dana.

U Carevdaru, 16. prosinca 2016.

za Eleonoru, Helenu i Karla


SADRŽAJ

1. Uvod 1

1.1. Istraživačko pitanje, razlozi i ciljevi istraživanja 1

1.2. Metodologija istraživanja 3

1.3. Dispozicija rada 6

2. Teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem 9

2. Teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem 9

2.1. Upravljanje u tvrtkama 11

2.1.1. Klasična ili tradicionalna teorija upravljanja 13

2.1.2. Bihevioristička teorija upravljanja 16

2.1.3. Kvantitativna teorija upravljanja 19

2.1.4. Teorija sustava 19

2.1.5. Kontingencijska teorija 20

2.1.6. Teorija kvalitete 21

2.1.7. Teorija kaosa 242.2. Upravljanje u javnoj upravi 25

2.2.1. Paradigma I Razdvajanje politike i javne uprave 28

2.2.2. Paradigma II Načela uprave 29

2.2.3. Paradigma III Javna uprava kao politička znanost 32

2.2.4. Paradigma IV Javna uprava kao znanost upravljanja (menadžment) 33

2.2.5. Paradigma V Javna uprava kao „javna uprava“ 342.2.5.1. Nova javna uprava 34

2.2.5.2. Novo javno upravljanje 36

2.2.5.3. Novi javni servis / Nove javne usluge 37

2.2.6. Paradigme u nastajanju 382.2.6.1. Od vladanja prema upravljanju („From government to governance“) 38

2.2.6.2. Upravljanje javnim vrijednostima („Public Value managment“) 41

2.2.6.3. Digitalno upravljanje (Digital government) 42

2.2.6.4. Od e-vlade prema m-vladi (From e-government to m-government) 42

2.3. Upravljanje razvojem 43

2.3.1. Regionalni razvoj 46

2.3.2. Ruralni razvoj 51

2.3.3. Urbani razvoj 52

2.3.4. Lokalni ekonomski razvoj 52

2.3.5. Održivi razvoj 532.4. Strateško planiranje i javna politika 54

2.4.1. Škole strateškog planiranja 55

2.4.2. Strateško planiranje u javnom sektoru 56

2.4.3. Koordinacija javnih politika 592.5. Inovativni pristup u dizajniranju i provedbi javnih politika 62

2.5.1. Model Triple Helix 622.5.1.1. (Neo) institucionalna perspektiva 64

2.5.1.2. (Neo) evolucijska perspektiva 65

2.5.2. Model Quadruple Helix 693. Upravljanje razvojem i strateško planiranje razvoja u EU 80

3. Upravljanje razvojem i strateško planiranje u EU 80

3.1. Principi upravljanja i strateškog planiranja razvojem u EU 80

3.1.1.Bijela knjiga upravljanja 80

3.1.2.Strateško planiranje razvoja u Europskoj uniji 83

3.2.Strateško planiranje u Sloveniji 86

3.2.1.Strateško planiranje u Sloveniji od stjecanja samostalnosti do ulaska u EU i kraja važećeg planskog i financijskog razdoblja EU 2001.-2006. 88

3.2.2.Strateško planiranje za plansko i financijsko razdoblje 2007.-2013. 92

3.2.3.Strateško planiranje za plansko i financijsko razdoblje 2014.-2020. 943.3.Strateško planiranje u Poljskoj 98

3.3.1.Razdoblje prelaska iz socijalističke u tržišnu ekonomiju i proces ulaska u EU od 1989.-2004. 98

3.3.2.Razdoblje od ulaska u EU do kraja važećeg planskog i financijskog razdoblja EU 2004.-2006. 101

3.3.3.Plansko i financijsko razdoblja u EU 2007.-2013. 105

3.3.4.Plansko i financijsko razdoblje EU 2014.-2020. 108

4.Indikatori upravljanja 114

4. Indikatori upravljanja 114

4.1.Svjetski indikatori upravljanja (WGI) 114

4.2.Indikatori održivog upravljanja (SGI) 118

5.Upravljanje razvojem i strateško planiranje u Republici Hrvatskoj 128

5.1. Razdoblja upravljanja razvojem i strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj 128

5.1.1.I Razdoblje od osamostaljenja Hrvatske do početka pregovora za ulazak u EU (listopad 1991. - listopad 2001.) 129

5.1.2.II Razdoblje - Pretpristupno razdoblje (listopad 2001.- srpanj 2013.) 130

5.1.3.III Razdoblje - nakon 1.7.2013. godine 1415.2.Razine upravljanja razvojem i strateškog planiranja u Hrvatskoj 149

5.2.1.Lokalna - LAU 2 razina 150

5.2.2.Županijska - NUTS III razina 152

5.2.3.Regionalna - NUTS II razina 157

5.2.4.Nacionalna - NUTS I razina 162

5.2.5.EU razina 1635.3. Provedba strateških dokumenata u Republici Hrvatskoj 166

5.4. Studija slučaja Koprivničko-križevačka županija 169

5.4.1.Osobna iskaznica Koprivničko-križevačke županije 169

5.4.2.Analiza razvoja Koprivničko-križevačke županije 177

5.4.3.Strateško planiranje i upravljanje razvojem u Koprivničko-križevačkoj županiji 1825.4.3.1.Izrada sektorskih studija koje izrađuju instituti i projektantske tvrtke 182

5.4.3.2. Izrada cjelovitih županijskih dokumenata i početak razvoja vlastitih kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje razvojem 183

5.4.3.3. Izrada županijskih razvojnih strategija uz zakonodavni i institucionalni okvir koji je utvrdila nacionalna razina 187

6.Quadruple Helix model strateškog planiranja kao pretpostavka djelotvornog upravljanja razvojem u Hrvatskoj na podnacionalnoj razini 193

6. Quadruple Helix model strateškog planiranja kao pretpostavka djelotvornog upravljanja razvojem u Hrvatskoj na podnacionalnoj razini 194

6.1. Quadruple Helix dionici strateškog planiranja razvojem u Hrvatskoj 195

6.1.1.Javna uprava 195

6.1.2.Gospodarski sektor 198

6.1.3.Civilni sektor 199

6.1.4.Akademska zajednica 199

6.1.5.Građani pojedinci - korisnici 2006.2. Mjerenje kapaciteta strateškog planiranja, provedbe strateških dokumenata i suradnje Quadruple Helix dionika 200

6.2.1.Metodologija i instrumenti mjerenja efekata suradnje među Quadruple Helix dionicima 201

6.2.2.Kapacitet strateškog planiranja i provedbe strateških dokumenata među Quadruple Helix dionicima 203

6.2.2.1. Stavovi javnog sektora 203

6.2.2.1.1.Stavovi regionalnih koordinatora 203

6.2.2.1.2. Stavovi ostalih predstavnika javnog sektora 215

6.2.2.2. Stavovi gospodarskog sektora 218

6.2.2.3. Stavovi akademske zajednice 221

6.2.2.4. Stavovi civilnog sektora 223

6.2.3.Kapacitet suradnje Quadruple Helix dionika u procesima upravljanja razvojem 2266.3. Od postojeće razine suradnje do idealnog modela suradnje Quadruple Helix dionika u procesima upravljanja razvojem u Hrvatskoj 229

7.Zaključna razmatranja i pravci daljnjeg istraživanja 239

7.1. Potvrđivanje ili odbijanje postavljenih hipoteza 239

7.2. Implikacije za daljnja istraživanja i preporuke 243

Prilozi 248

Prilozi 250

Prilozi 286

Prilozi 292

Literatura: 299

5.Appleby, P.H.(1947), Big Democracy, New York 299

https://archive.org/details/bigdemocracy029139mbp (pristupljeno 01. kolovoza 2013.) 299

17.Belussi, F., Caldari, K. (2009) At the origin of the industrial district: Alfred Marshall and the Cambridge school . Cambridge Journal Economics, 33 (2):335-355. https://www.researchgate.net/publication/31340888_At_the_Origin_of_the_IndustrialDistrict_Alfred_Marshall_and_the_Cambridge_School (pristupljeno 12. kolovoza 2015.) 301

18.Bergkamp, L. (2003) European Community Law for the New Economy, Intersentia http://www.worldcat.org/title/european-community-law-for-the-new-economy/oclc/783158543/viewport (pristupljeno 24. kolovoza 2014.) 301

19.Bertalanffy, L. von, (1950) "An Outline for General Systems Theory" , British Journal for the Philosophy of Science, Vol 1, No. 2. 301

20.Bertalanffy, L. von, (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller. 301

https://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0807604534/bigdogsbowlofbis/ (pristupljeno 30. kolovoza 2013.) 301

26.Boutin, B.L. (1964). Harry S. Truman: 1949 : containing the public messages, speeches, and statements of the president, January 1 to December 31, 1949. Washington: United states government printing office. 302

https://www.trumanlibrary.org/publicpapers/ (pristupljeno 22. rujna 2013.) 302

32.Brillantes, A., Fernandez, M. (2008) Is there a Philippine Public Administration? Or better still, for whom is Philippine Public Administration? 302

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/eropa/unpan032064.pdf(pristupljeno 12. rujna 2015.) 303

34.Burrough, J. Mellish, v.R. (1824) 2 Bing. 252.http://www.uniset.ca/other/css/pdf/130ER294.pdf (pristupljeno 16. rujna 2014.) 303

52.Crosby, P.B. (1984) Quality without tears, McGraw – Hill, New York 305

55.Daft, R.L., Maricic, D. (2011), Understanding Menagement 305

https://books.google.hr/books?id=xWxmFNMKXhEC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Managing+the+TechnologyDriven+Workplace%E2%80%9C)&source=bl&ots=tM_PEohvDc&sig=M5__xmJid_7YQgIdBXJ4REQzyMo&hl=hr&sa=X&ved=0ahUKEwi03KWRlu_OAhXJAJoKHVkoBNMQ6AEINjAD#v=onepage&q=Managing%20the%20Technology-Driven%20Workplace%E2%80%9C)&f=false (pristupljeno 25. listopada 2013.) 305

57.Daly (2012) ‘Social Inclusion and the Lisbon Strategy’. In: Copeland, P. and Papadimitriou, D. (eds.) The EU’s Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure. London: Palgrave Macmillan: 76-97. 305

65.Dimock, M.E., (1937) Modern Politics and Administration: A Study of the Creative State, American book company. Place of publication: New York; Chicago 306

75.Dumas, M., Marcello La R., Mendling, J., Reijers, H.A. (2013), Fundamentals of Business Process Management 307

76.Dyson, K. (2010) Norman’s lament: The Greek and euro area crisis in historical perspective.New Political Economy 15(4): 597–608. 307

92.European Council (2000) PRESIDENCY CONCLUSIONS LISBON EUROPEAN COUNCIL 23 AND 24 MARCH 2000 308

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/conclusions/1993-2003/ (pristupljeno 11. studenog 2013.) 308

93.Eurostat, (2010) Urban-rural Typology, 308

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology (pristupljeno 18. studenog 2013.) 309

94.Fahey, L., & Narayanan, V. K. (1986). Macroenvironmental Analysis for Strategic Management (The West Series in Strategic Management). St. Paul, Minnesota: West Publishing Company. 309

99.Foucault, M. (1991), ‘Governmentality’ in G. Burchell et al. (eds) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, London: Harvester Wheatsheaf 309

102.Gaus, J.M. "Trends in the Theory of Public Administration," Public Administration Review, Vol. 10 (Summer 1950), p. 168. 309

113.Hai, J.C., Ibrahim, Nawi,N.F.. (2007).Principles of Public Administration: An Introduction. Kuala Lumpur: Karisma Publications. 310

126.Höpker, L. (2013), The Chances of Success of the Europe 2020 Strategy – An Analysis against the Background of the Lisbon Strategy Europa-Kolleg Hamburg Institute for European Integration 311

129.Hudson, S.C. (1955) Organization and management: theory and practice, Washington, American University Press 312

130.Humphrey, A.S. (2005). SWOT Analysis for Management Consulting Silicon Valley:SRI Alumni Association Newsletter 312

https://www.sri.com/sites/default/files/brochures/dec-05.pdf (pristupljeno 10. prosinca 2014.) 312

135.Johansson, B., Karlsson, C., Stough, R. (2006). The Emerging Digital Economy: Entrepreneurship, Clusters, and Policy. Berlin; Springer-Verlag 312

https://books.google.hr/books?id=rc1EAAAAQBAJ&pg=PP8&lpg=PP8&dq=The+Emerging+Digital+Economy:+Entrepreneurship,+Clusters,+and+Policy+B%C3%B6rje+Johansson,Charlie+Karlsson,Roger&source=bl&ots=O1I7JgwGpe&sig=3Qm5Xg9HqbXvSXFgZ4_OEZunTn4&hl=hr&sa=X&ved=0ahUKEwjZmN-jy97PAhXKvBQKHSFEAP8Q6AEIOzAD#v=onepage&q=The%20Emerging%20Digital%20Economy%3A%20Entrepreneurship%2C%20Clusters%2C%20and%20Policy%20B%C3%B6rje%20Johansson%2CCharlie%20Karlsson%2CRoger&f=false (pristupljeno 17. prosinca 2015.) 312

141.Kernaghan, K., Siegel, D. (1987) Public Administration in Canada: A Text. Toronto: Nelson (three editions followed, the last in 1999). 313

157.Kulachet M. (2011). The Critical Review of New Public Management Model and its Criticisms. Research Journal of Business Management, 5: 35-43. 315

158.Kumar, S.V., Rao, D.V. (2000). Development with Human Touch. New Delhy: Nice Printing Press 315

173.Lorenz, E., (1963.) "Deterministic Nonperiodioc Flow", Journal of Atmospheric Sciences. Vol.20 : 130—141  316

180.Marini F., (1971) Toward a New Public Administration: The Minnowbrook perspective Chandler Publishing, Scranton, PA, pp. 83–89,  317

182.Marx, F.M., (1946) The Elements of Public Administration New York: Prentice-Hall Incorporated 317

190.McNamara, C. (2000). Field Guide to Nonprofit Strategic Planning and Facilitation, Authenticity Consulting LLC, Minneapolis Minnesota 318

191.McNamara, C. (2000) Strategic Planning (in nonprofit or for‐profit organizations, Authenticity Consulting LLC 318

http://www.globalwebconnexions.com/strategicplanning.pdf (pristupljeno 08. prosinca 2013.) 318

206.Möser, J. (1768) Osnabrückische Geschichte 320

207.Mrak, M., (1998) Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo na področju monetarne politike in prostega pretoka kapitala, Teorija in praksa 320

215.Nared, J. (2007), Prostorski vplivi slovenske regionalne politike, Geografija Slovenije 16 321

216.Neumann, J. von, Morgenstern O. (1944) Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press  321

227.Onyekakeyah, L. (2013) The Crawling Giant. Bloomington: Autor House LLC 322

228.Osborne, D., Gaebler T. (1992) Reinventing Government, Addison-Wesley Publ. Co. 322

235.Paunović, L., Simić, K., Dadić, J., Jovanić, B., Barać, D., (2012.) The impact of applying the concept of the semantic web inE-Government“ Innovative Issues and Approaches in Social Sciences (IIASS) 322

238.Peters, T., Waterman, R.H. (1982) In Search of Excellence, 322

239.Perry, J.L., Kraemer, K.L. (1986) Research Methodology in Public Administration: Issues and Patterns, Public Administration Review, Vol. 46, No. 3. (May - Jun., 1986), pp. 215-226 322

246.Piry, I. (2003) Strategija regionalnega razvoja v Sloveniji, Dela 19 • 2003 • 25-37 323

256.Quaglia, L. (2011) The old the new politics of financial service regulation in the European Union. Paper presented at the CPE-RN Conference ‘The Euro-Zone in Crisis’. Frankfurt/M. Germany, February. 324

258.Rainey, H.G., Bozeman, B.,(2000) Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori, Georgia Tech 324

261.Report from the High Level Group (2004) Facing the challenge The Lisbon strategy for growth and employment, 324

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp6-evidence-base/evaluation_studies_and_reports/evaluation_studies_and_reports_2004/the_lisbon_strategy_for_growth_and_employment__report_from_the_high_level_group.pdf (pristupljeno 05. listopada 2015.) 324

265.Sabato, J.A., Mackenize, M. (1982).  La producción de tecnología: autónoma o transnacional. Texas: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales 325

267.Santoro, R., Conte, R. (2009) ‘Living Labs in Open Innovation Functional Regions’, 15th International Conference on Concurrent Engineering (ICE 2009), Leiden, The Netherlands, 22–24 June 2009 325

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/77_Living-Labs-White-Paper-Santoro-short.pdf (pristupljeno 18. srpnja 2015.) 325

268.Shafritz, J.M., Russell E. W.,Borick C. (2016)Introducing Public Administration, Routledge 325

274. Senge, P.; (1990) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization  326

275.Simon, H.A., (1946) The Proverbs of Administration, Public Administration Review, Vol. 6, No. 1. pp. 53-67. 326

276.Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior: a Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization (1st ed.). New York: Macmillan 326

278.Siracusa, J.M. (2012) Encyclopedia of the Kennedys: The People and Events That Shaped AmericaSanta Barbara, CA: ABC-CLIO 326

279.Sirotković, J. (2009). Polazišta za strategiju ekonomskog razvoja Hrvatske početkom 21. stoljeća EKONOMIJA / ECONOMICS, 1 / IX 326

http://www.rifin.com/ekonomijaeconomics/1024-godina-9-broj-1 (pristupljeno 18. srpnja 2013.) 326

280.Smouts, M.-C. 1998. The Proper Use of Governance in International RelationsInternational Social Science Journal 50, (155): 81-89. 326

287.Stein, L. von (1865), Die Verwaltungslehre,Stuttgart 327

288.Stein, L. von (1870), Handbuch der Verwaltungslehre,Stuttgart 327

300.Tilford, S., Whyte, P. (2010) The Lisbon scorecard X The road to 2020, CENTRE FOR EUROPEAN REFORM 328

301.Torkkeli, M., Kotonen, T., (2007) Regional open innovation system as a platform for SMEs: a survey. International Journal of Foresight and Innovation Policy · January 2007 328

320.Urad za makroekonomske analize in razvoj - UMAR, (2001) Slovenija v Evropski Uniji Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 330

http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/01_sgrs-besedilo.pdf (pristupljeno 03. srpnja 2013.) 330

335.Vlada Republike Slovenije, (2003) ,Enotni programski dokument 2004-2006http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/mgrt.gov.si/pageuploads/svlr/KOHEZIJA/EPD/enotni_programski_dokument_rs_2004-2006.pdf (pristupljeno 28. lipnja 2015.) 332

338.White, Leonard Dupee (1926) 1955. Introduction to the Study of Public Administration 4th ed. New York: Macmillan. 332

339.White Paper on European Governance, (COM 2001,428 final). 332

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52001DC0428 (pristupljeno 11. srpnja 2013.) 332

341.Wilson, Woodrow (1887). "The Study of Administration". Political science quarterly. 2 (2): 197–222. Retrieved 9 December 2012. 332

346.Young, R.D. (2001) Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector;4 333

364.Weber, M. (1925) Wirtschaft und Gesellschaft, Henderson, A.M., Parsons, T. The Theory Of Social And Economic Organization 335

366.White, L.D. (1926)  Introduction to the Study of Public Administration 335

367.Wiener, N., (1948), Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press) 335

369.Wilson, W. (1886). "The Study of Administration"An Essay, http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/ (pristupljeno 29. listopada 2014.) 335

Popis slika: 334

Popis tablica 3361. Uvod

1.1. Istraživačko pitanje, razlozi i ciljevi istraživanja

1.2. Metodologija istraživanja

1.3. Dispozicija rada
Download 8.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Download 8.47 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaHorizontalna I vertikalna konzistentnost strateškog planiranja odgovornost quadruple helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u republici hrvatskoj

Download 8.47 Mb.