• Yığım sxemi v ə çertyoju.
 • 3. Suyun, buxarın, elektroenergiyanın xərclənməsinin hesablanması və sut- kalıq qrafikin tərtibi.
 • M Ü h a z I r ə №1 heyvandarliq fermer təSƏRRÜfatinin istehsalat prosesləRİ p L a n
  Download 10.82 Mb.
  bet25/25
  Sana27.12.2019
  Hajmi10.82 Mb.
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

  Avadanlığın quraşdırılmasına tələbat və istehsalat sahələrinin hesablan-ması. İstehsalat xətti avadanlığının quraşdırılması aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır. Əvvəlcə yığım sxemi və çertyoju tərtib olunur, sonra xəttin avadanlığının quraş-dırılması üçün lazım olan istehsalat sahələrinin müəyyən olunmasına başlanılır.

  Yığım sxemi və çertyoju. Layihənin yığım hissəsinə məsləhət görülən əsas tələblər ondan ibarətdir ki, o kifayət dərəcədə hərtərəfli işlənilmiş olsun, xəttə (ob-yektdə) texnoloji avadanlığının montajını az əmək və material sərf etməklə yüksək keyfiyyətlə iş görülmüş olsun. Layihənin bu hissəsinin tərkibinə boru çəkiliş sxemi, istilik vermək və ventilyasiya, işıqlandırma və güc şəbəkəsi, həmçinin fundamentin çertyoju, xəttin əsas və yardımçı avadanlığının yerləşdirilməsi sxemi daxildir. Yığım və çertyoj sxeminin bağlanılma həcmi, boru çəkilişinin möhkəmliyini, divarların düzgünlülüyünü və s. göstərir.

  Texnoloji avadanlıq üçün nominal bağlanma həcmində icazə verilən dəyiş-kənlik = 25 mm, boru altı anker boltları üçün 10 mm qəbul olunmuşdur.  Xəttin istehsalat sahələrinin yerləşməsi. Xətti əhatə edən ümumi sahə - sahələrdən, maşınların tutduğu yerlərdən, dayaqlarin, bunkerin nəzarət aparatlarının və idarənin, həmçi­nin giriş, gediş meşə çəpəri, avadanlıqların təhlükəsizliyinin saxlanılmasından və s. ibarətdir (şəkil 2.3).

  Təxmini və nəzərdə tutulmuş hesabat layihə tapşırığının işlənilməsi zamanı aparılır. Sahədə maşınların yerləşdirilməsi üçün xəttin istehsalat sahəsi Se düsturu ilə hesablanır.
  Şəkil 2.3. İribuynuzlu malqara yem sexləri üçün texno­loji

  avadanlığın sutkalıq iş qrafiki  Se=, m2 (2.27)

  Burada R=0,3…0,4 istehsalat sahələrinin doldurulma əmsalı; S xətdə maşın və avadanlıqların tutduğu sahənin cəmi.

  Yardımçı tikintilər üçün anbar, məişət tikintiləri, labo­rotoriyalar, və s. Sahələr uyğun normalar üzrə təyin olunur. İstehsalat və köməkçi sahələrin sahəsini qəti olaraq təyinində modelləşdirilmiş üsuldan, 1:100 yaxud 1:200 istifadə etməklə, kartonu kəsməklə maşının konturu (üstdən görünüşü) təyin olunur. Beləliklə maşının yastı modeli yaradılır. Bundan sonra millimetrov kağızın üzərində maşının modeli yerləşdiri­lir. Xəttin konstruktiv texnoloji sxeminin işlənilməsinə uyğun olaraq işlərin ardıcıllıqla aparılmasına cavab verən maşınların daha məqsədyönlü yerləşməsini tapmaqdan, həmçinin texniki təhlükəsizliyini və orqanların yanğından qorunması tələblərini ödəməkdən ibarətdir. Bu, xətdə texniki avadanlıqların yerləş­dirilməsi tələb olunan istehsalat sahələrini düzgün tapmağa imkan verir. Həcmi modelləş-dirmə üsuluda məlumdur. Bu əsasən çox etajlı istehsalat tikintilərində istifadə olu-nur.

  3. Suyun, buxarın, elektroenergiyanın xərclənməsinin hesablanması və sut-

  kalıq qrafikin tərtibi.

  Suyun həcmini təyin edəndə, sutka ərzində normaya uyğun olaraq layihələşdi-rilən fermaya, istehsalat məntəqələ­rinə, xəttə, yaxud yaşayış bölməsinə verilən su-yun miqdarı hesablanılır.

  Tələbatı ödəmək üçün su məsarifi texniki tələbatı və yanğını söndürmək üçün təsərrüfatda tələb olunan su ilə təmi­nat, yaxud layihələşdirilən məntəqədə yerli şərait nəzərə alınmaqla hesablanılır.

  Məsarif olunan suyun orta sutqalıq həcmi Qort.sut. aşağı­dakı düsturla hesablanır


  Qort. sut=q1m1+q2m2+…+qnmn , l/sutka (3.1)
  Burada q1, q2 , … orta sutqalıq su məsarifi; m1, m2, … bu növbedicilərin sayıdır.

  Su çəkilən istifadəlik yükü Qsaat aşağıdakı düsturla hesablanır


  Q saat = , l/saat (3.2)

  Burada =2…4 suyun sutkalıq qeyribərabərlik seçilmə əmsalıdır.

  Suyun məsafiri və ehtiyatı "Kənd təsərrüfatı müəssisə­lərində və yaşayış yer-lərində layihə tikintisində yanğına qarşı norma" təlimatı - BSN-01-58 aparılır. Layi-hələndirilmədə daxili suvermədə şəbəkə kondinsator xətti ilə süd və vakuum - kəmər, elektrokabel və s. əlaqələndirilməlidir.

  Təsərrüfatda qış dövründə buxar məsarifi yaya nisbətən bir qədər yüksəkdir, nəinki yayda.

  Texniki ehtiyacda buxar məsarifi qışda istilik üçün əlavə olunur. Ona görə istixanalarda buxar yükü məsarifində işin qış şəraiti nəzərə alınmalıdır. Sutkalıq bu-xara tələbat Rsut istiliyə sərf olunan və texnoloji ehtiyaca sərf olunan R cəmləşdirilir.
  Rsut = R ot + R , kq (3.3)
  Binanın isidilməsi və texnoloji proseslərdə buxara tələ­bat aşağıdakı disturla hesablanır (cədvəl 7.3)

  Pot= Ri Qi , kq (3.4)

  Burada Ri buxarın məsarifi, kq/kq; Qi işlənilməkdə olacaq məhsulun çəkisi və binanın həcmi; kq yaxud m3

  Südün qızdırılması və pasterizə olunması da xüsusi düsturda hesablanır.
  Cədvəl 3.1. Bir sıra işlərdə buxarın məsarifi


  İ ş i n n ö v ü

  Buxarın sərfi; kq

  Yem və süd sexində 1 m3 tikintinin qız-dırıl­ması

  0,5 - 0,7

  Bir süd flyaqasının buxar verilməsi

  0,2 - 0,25

  Süd boru sisteminin sterifləşdiril-məsi

  25 – 50

  1 kq kökümeyvəlilərin pörtlədilməsi

  0,16 - 0,18

  1 kq küləşin pörtlədilməsi

  0,30 - 0,35

  1 litr suyun isidilməsi 280-dən 3000 K

  0,20 - 0,25

  İstilik hesabatı və texnoloji ehtiyac üçün məlumat əsasında buxarın sutkalıq qrafiki çəkilir. Bu qrafikə daxil edilir - maksimum saatlıq yük n maks, qazanda buxarın isitmə sahəsi S1  S1 = (3.5)

  Burada nkotl qazançanın buxar məhsuldarlığının xüsusi çəkisi (məişətdə qazanxanada təzyiq) 0,07Mn/H2 nkotl=20…24 kq/m2 saat müəyyən sahənin isinməsi və işçi təzyiqinə əsaslanaraq və zavodun katoloqundan istifadə edəcək buxar QAZ axananın tip və markası seçilir.  Fermaların istehsalat xəttindəki bütün maşınlar elek­tromühərriklər tərəfindən hərəkətə gətirilir. Energiya sərfi üzrə onlar tələb olan gücə, bərabərlik dərəcəsi və elektrik enerjisinin sutkalıq məsarifinin həcminə görə xarakterizə olu­nur. Sutkanın saatları üzrə elektrik yükünün düzgün bölüş­dürmək və məntəqənin daxili iş qayda-sına əlaqələndir­mək üçün, texnoloji avadanlıq və elektroenerjiyə tələbatı üzrə sutka-lıq qrafik tərtib olunur.

  3.1. saylı şəkildə 800-1000 başlıq qaramal üçün yem­hazırlayan sexin iş qrafiki nümayiş etdirilir.

  Download 10.82 Mb.
  1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
  Download 10.82 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  M Ü h a z I r ə №1 heyvandarliq fermer təSƏRRÜfatinin istehsalat prosesləRİ p L a n

  Download 10.82 Mb.