• R egion va m am lakatlar
 • sharoitlari n o q u la y b  lg a n i v a q a zib o lin g a n k m irning katta q ism id a oltin gu gu rt
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet13/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  sharoitlari n o q u la y b  lg a n i v a q a zib o lin g a n k m irning katta q ism id a oltin gu gu rt 
  m avjud ligi k m ir s a n o a tin i in q ir o zg a olib keldi. D av la tla r c h e td a n o lib k m ir 
  k e l t ir i s h g a m a jb u r b o ’ld ila r. A v s t r a liy a , K a n a d a , J A R , K o lu m b iy a yirik  
  e k sp o rty o r la rg a a y la n a d ila r.
  P a s t navli to sh k  m ir n in g t o s h g a n za xiralar katta q ism i s a n o a ti rivojlan gan  
  m am la k a tla rd a to ’p la n g a n . A Q S H , G erm a n iy a n in g , v a A v stra liy a za x ira la r i m iqdori 
  bilan ajralib turadi. Kmirni q a z ib o lish a rzon ligi (fa q a t o c h iq u su l bilan), u n in g 
  i s s iq b e r is h q o b iliy a ti p a s t lig ig a q a r a m a y a r z o n e le k tr e n e r g iy a s in i is h ia b  
  c h i q a r i s h i n i e n e r g i y a r e s u r s l a r i g a q a r a m b  l ib q o l g a n l a r . U n c h a li k  
  riv o jla n m a g a n m a m la k a tla rd a a s o s iy q ism i  tin v a b io m a s s a n in g b o s h q a turlari 
  h iso b id a n q o p la n a d i ( b a g a s a , g  n g , n o h o l).
  E n e r g iy a r e s u r s la r in in g k a m c h ilig i v a q a z ib c h iq a r is h u s tid a n n a z o r a t  
  m o n o p o liy a s i p a y d o b  lis h i n a t ij a s id a e n e r g e t ik h o la t e n e r g iy a r e s u r s la r i 
  d e fitsitig a (a y n iq s a n eftni), k e sk in narxlar o s h is h ig a v a 70-y illa rd a g i ja h o n e n e r - 
  g e tio k a krizisiga o lib keldi. X om a s h o g a v a birlam chi e n e rg iy a ta rq a tu v c h ila r g a  
  e h tiy o t  s is h i t o p ilg a n z a x ir a la rd a n a n c h a o s h ib , r e s u r s la r b ila n t a ’m in la s h  
  p a s a y ib bordi.


  R egion va m am lakatlar

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  sharoitlari n o q u la y b  lg a n i v a q a zib o lin g a n k m irning katta q ism id a oltin gu gu rt

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish