• 2 5 0 - 3 0 0 mlrd. t), tab iiy g a z - 1 4 6 trln. m 3 (2000)d ir. O P E K ta sh k ilo tn in g iq tisod iy
 • “O ptim istlar” b a s h o r a tig a q a r a g a n d a , ja h o n d a g i n eft zaxiralari ikki-uch y u z
 • Y oq ilg’i q a zilm a la rin in g b o s h q a turlari b  y ic h a h am fikrlar beriladi. J a h o n
 • c h iq a rish id a ) - a h v o l b o s h q a c h a : km ir 3 0 foiz, n eft v a g a z e s a 6 7 fo iz g a to ’g ’ri
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet11/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  c h iq a rish id a ) - a h v o l b o s h q a c h a : km ir 3 0 foiz, n eft v a g a z e s a 6 7 fo iz g a to ’g ’ri 
  k elad i. N eftn in g ish o n c h li zaxiralari d u n y o d a 1 4 1 0 mlrd t ( u m u m iy to p ilg a n -  
  2 5 0 - 3 0 0 mlrd. t), tab iiy g a z - 1 4 6 trln. m 3 (2000)d ir. O P E K ta sh k ilo tn in g iq tisod iy 
  g u r u h ig a kirgan m a m la k a tla rn in g u lish i ja h o n n e ft z a x ira la rin in g 7 7 fo izid a n  
  ortiq v a tabiiy g a z n in g 41 foizini tash kil qiladi.
  “O ptim istlar” b a s h o r a tig a q a r a g a n d a , ja h o n d a g i n eft zaxiralari ikki-uch y u z  
  yillikka y e tis h i m um k in ; “p e s s im is t la r ” e s a h ozirgi n e ft zaxiralari s iv iliz a ts iy a  
  ehtiyojini fa q a t bir n e c h a o ’n yilliklarga ta ’m ila sh i m um k in d e b h iso b la y d ila r.
  1 9 6 0 yild a j a h o n d a n e ft v a g a z k o n d e n s a tin i q a z ib ch iq a r ish 1 m lrd .g a  
  yaq in n i tabiiy g a z - 5 trln. т З д а yaq in n i tash kil e ta r e d i. 2 0 0 0 yild a te g is h lic h a
  3 ,5 mlrd. t. v a 2 3 trln. т З g a ortdi.


  H o zirg i k u n d a n e ft q a z ib c h iq a r is h h a q iq iy z a x ir a la ri b u tu n d u n y o n i 4 0 yil 
  d a v o m id a t a ’m in la y o la d i. O P E K d a v la tla r i b  y ic h a bu k  r s a t k ic h o ’rta 
  h i s o b d a 7 7 yiln i t a s h k il e t a d i . S h u b ila n b ir g a yirik is h l a b c h iq a r u v c h i 
  m a m la k a t la r n in g z a x ir a la r i b ila n t a ’m in la n is h i o ’rta h i s o b d a n b a la n d r o q : 
  S a u d i y a A r a b i s t o n i d a - t a x m i n a n 8 0 y il, Q u v a y t v a B i r l a s h g a n A r a b  
  A m irlik larid a - 1 0 0 y ild a n ortiq.
  Y oq ilg’i q a zilm a la rin in g b o s h q a turlari b  y ic h a h am fikrlar beriladi. J a h o n  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  c h iq a rish id a ) - a h v o l b o s h q a c h a : km ir 3 0 foiz, n eft v a g a z e s a 6 7 fo iz g a to ’g ’ri

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish