• Afslutning
 • Litteraturoversigt (anvendt litteratur)
 • Registerbaserede undersøgelser af mobilitet og uddannelse
  Download 0.89 Mb.
  bet6/7
  Sana04.04.2017
  Hajmi0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Registerbaserede undersøgelser af mobilitet og uddannelse

  En af de relativt få registerbaserede undersøgelser der er udarbejdet for danske forhold med hensyn til social mobilitet på arbejdsmarkedet, jobchancer og uddannelse, er ‘Institutions and Occupational Class Mobility: Scaling the Skill Barrier’ (Esping-Andersen/Rohwer/Leth Sørensen 1994). Opadstigende mobilitet på arbejdsmarkedet blev undersøgt. Hovedspørgsmålet var om velfærdsstaten frembringer muligheder for opadstigende mobilitet, som (betragtes) relativt uafhængigt af uddannelses og færdighedsbarrierer. Der argumenteres for, at Danmark er ét interessant testcase, fordi det deler, med Tyskland, et erhvervsud­dannelsessystem, som ofte beskyldes for at forhindre mobilitet, og for at generere rigiditet på arbejdsmarkedet. De empiriske undersøgelser viser, at der i det danske tilfælde er bemærkelsesværdig størrelse af opadstigende mobilitet, som ikke kan forklares med uddannelse eller erhvervs­træning. Esping-Andersen m.fl. bemærker dog i deres konklusion, at undersøgelsen bør retestes. Analyserne viser sammenfattende, at der mellem Danmark og andre nationer ikke er store forskelle med hensyn til opadstigende social mobilitet. Generelt er denne mobilitet forbundet med ‘educational attainment’. Hvad der er interessant i Danmark, er, at der er en større sandsynlighed for opadstigende mobilitet for ufaglærte fra servicesketoren. De skriver:


  While education as such is an important pre-condition for scaling the skill-barrier, it is nevertheless clear that for all persons, including the uneducated, in unskilled service, there is a markedly higher chance of making upward class-move. Hence, it is obviously not the case that education matters less in Denmark than elsewhere (Esping-Andersen/Rohwer/Leth Sørensen 1994: 130).
  Der summeres flere påstande/resultater i denne undersøgelse som nærmere undersøges (IDA-basen er af Leth Sørensen nærmere beskrevet i en artikel i Dansk Sociologi).
  En anden registerbaseret undersøgelse om forholdet mellem uddannelse og arbejdsmarked er foretaget af Groes m.fl. (1996). De har set på flere aspekter. De har regnet på jobsandsynligheder for forskellige typer af uddannelse for 1996-2010, samt faktiske job/uddannelsesrelationer for perioden 1948-1995 for blandt andet lang videregående uddannelser (LVU). Undersøgelsen skelner mellem LVU, MVU, KVU, faglærte og ufaglærte.83 Deres fremskrivninger af udviklingen på arbejdsmarkedet baseres på separate fremskrivninger af udbudet af arbejdskraft fordelt på uddannelser og efterspørgslen fordelt på erhverv. En del tyder på, at det er det uddannelser gennemført i det ordinære uddannelsessystem, der giver de bedste chancer i forhold til jobdestinationer. Der er dog noget der peger i retning af (jf. fremskrivninger foretaget af AKF, Groes 1996 m.fl.), at der langt fra er lige gode udsigter for de forskellige erhvervsuddannelser og for de enkelte uddannelser i det videregående uddannelsessystem. Eksempelvis er sandsynligheden for at få job i 2010 bedst for sundshedsuddannelserne og mindre god for de tekniske uddannelser. Det er dog ikke alene interessant at undersøge hvilke uddannelser, der har størst chance for at kunne besætte jobs i samfundet, men også at undersøge differentiering mellem de forskellige uddannelser, dels i forhold til at frekventeringen af bestemte uddannelserne, dels i forhold til gennemførelse af kulturelt og socialt forskellige uddannelser. Det bemærkes i undersøgelsen at andelen af unge som gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse, ser ud til at være stagneret omkring (men ser ikke ud til at holde, jf. statistik fra Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet). De konkluderer på baggrund af fremskrivninger, at der vil blive tale om mangel på arbejdskraft i forhold til mange uddannelsesgrupper (negative procenter for arbejdsløshed, jf. tabel 6.2 i: Groes m.fl. 1996: 94). Det gælder især uddannelser indenfor sundhed og personlig omsorg. Denne undersøgelse er interessant at studere nærmere, da den viser overordnede tendenser for forholdet mellem arbejdsmarked og uddannelsesgrupper, herunder tid og alder. Imidlertid er der ingen sammenkædning med geografi, social oprindelse, mobilitet, ulighedsproblemer - i det hele taget sociale differentieringsprocesser - udover påpegningen af, at der stadigvæk vil være en del faglærte og især ufaglærte uden arbejde i år 2000 og i år 2010. Man kan på den baggrund forestille sig en fortsat marginalisering af bestemte grupper, selvom Esping-Andersen/Rohwer/Leth Sørensens undersøgelse viste, at der i forhold til ufaglærte m.fl. er en større ‘fleksibilitet’ på det danske arbejdsmarked - også set i forhold til opadstigende social mobilitet. På den baggrund er det relevant yderligere at sætte fokus på agenternes rekonversionsstrategier i forhold til uddannelse og dermed arbejdsmarked.

  Afslutning

  I det følgende opstilles en række teser, især udarbejdet på baggrund af kapitel 10 og 11:  Tese 1: Valg og gennemførelse af uddannelse afhænger stadigvæk i vid udstrækning af social oprindelse og køn. Det er dog vist, at når først en person er optaget på en uddannelse, så er gennemførelsessandsynligheden den samme taget højde for oprindelsesklasse og forudsat at gennemsnitskarakteren er den samme. Valg og ’fravalg’ af uddannelse betinges tydeligvis stadigvæk af social oprindelse.

  Tese 2: Uddannelsesmuligheder er i et vist omfang uafhængigt af social oprindelse; det er i nogen grad op til de enkelte individer at arbejde intensivt for gennemførelse af uddanelse

  Tese 3: Uddannelse giver alt andet lige større livschancer, chancer for job på arbejdsmarkedet og mobilitet; nuancering: nogle typer af uddannelse medfører større livschancer. I Danmark er effekten af højere uddannelse på social klasse afhængig af den institution, der giver uddannelsesgraden.

  Tese 4: Trods at uddannelse spiller en meget vigtig faktor i langt de fleste vestlige lande, eksisterer der også muligheder for personer med relativt lidt uddannelseskapital. På arbejdsmarkedet rekrutteres ikke udelukkende gennem livsbaner og individer med bestemte uddannnelser men også via andre forhold.

  Tese 5: Effekten af uddannelsescredentials på social klasseposition er større end i f.eks. England og Frankrig, men måske på linje med Sverige og Japan. Der er dog forskelle mellem uddannelses­credentialer i hhv. Danmark, Sverige og Japan.

  Tese 6: Påvirkningen af uddannelsesgrader er større end effekten af social oprindelse i forhold til social position i det danske samfund. Præstationer kan spille mere ind på klasse placering end social oprindelse gør det (set over tid).

  Tese 7: I Danmark er effekten af højere uddannelse på social klasse afhængig af den institution, og mere specifikt uddannelse, der giver uddannelsesgraden. Effekten af den uddannelsesgrad har i rimelig grad betydning for muligheder for arbejdsmarkedet. Uddannelsens betydning afhænger af ‘den symbolske værdi’. Gennem personers og gruppers strategier forsvares og udbygges deres positioner, blandt andet på grund af en stigende inflation i uddannelsesgraderne og –titlerne (tænk eksempelvis ph.d-graden).

  Tese 8: Uddannelsesgraden spiller en langvarig rolle i forhold til muligheder i samfundet, både i forhold til det første job på arbejdsmarkedet og senere jobs i livsløbet. Dog delvis medieret af sociale kontakter og arbejdsmarkedskapital (i nogen grad til forskel fra det franske, engelske og japanske samfund).

  Tese 9: Effekten af uddannelsescredentialer er langvarig, dog med en vis variation henover felter (virksomheds- og arbejdmarkedsfelter), sådan er der en vis forskel mellem sektorer og segmenter. En vis effekt over tid kan forventes af flere gennemførte videregående uddannelser

  Litteraturoversigt (anvendt litteratur)
  Med hensyn til artikler er det forsøgt at angive både volume nummer og nummer samt sidetal i det omfang det har været muligt. [ ] angiver det oprindelige udgivelsesår og eventuelt sted.

  ( ) angiver supplerende oplysninger om referencen.


  Abrams, Philip. ’Notes on the Difficulty of Studying the State’, i: Journal of Historical Sociology, vol. 1, nr. 1 1988: 58-89 [1977].

  Ahrne, Göran. ’Class and Society: A Critique of John Goldthorpe’s Model of Social Classes’, i: John H. Goldthorpe. Consensus and Controversy, ed Clark/Modgil/Mod­gil, London: The Falmer Press 1990: 65-76 (diskussion med Marshall 1990).

  Andersen, Bjarne Hjorth. ’Tilløb til livsformsanalyse på grundlag af kvantitative data’, i:

  Dansk Sociologi, nr.2, 1991: 21-35.

  Andersen, Bjarne Hjorth. Kan man spørge mennesker om deres livsform ? - i surveys vel at mærke!, København: Socialforsknings­instituttet, rapport 93:4, 1993.

  Andersen, Erling B. ’Comment’ (Goodman), i: Journal of the American Statistical Asso­-  ciation (JA­SA), vol. 86, nr. 416, dec 1991: 1111-1112.

  Andersen, John. 1998. ’Stratifikation, integration og eksklusion’, i: Sociologien om velfærd - gensyn med Emile Durkheim, København: Roskilde Universitetsforlag, pp. 186-211.

  Asplund, Johan. Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg: Bokförlaget Korpen

  1991.


  Becker, Gary S. Human Capital, New York: Columbia University Press 1964.

  Bendix, Reinhard/Lipset, Seymour M. (éd.). Class, status and power. Social stratification in comparative perspective, London: The Free Press of Glen­coe/­Rout­ledge & Kegan Paul [1953] 2. udg. 1966 (udvalgte dele).

  Benzécri, Jean-Paul. ’Statistical Analysis as a Tool to Make Patterns merge from data’ i:

  Methodologies of Pattern Recognition, ed S. Watanabe, New York: Academic Press 1969: 35-74.

  Benzécri, Jean-Paul. ’Comment’ (til L.A Goodman 1991), i: Journal of the American  Statistical Asso­ciation (JA­SA), vol. 86, nr. 416, dec 1991: 1112-1115.

  Benzécri, Jean-Paul. Correspondence Analysis Handbook New York: Marcel Dekker 1992.

  Berner, Boel. Om kunskap som upptäckt och konstruktion. En diskussion av Bachelard-

  traditionen inom epistemologi och vetenskapshistoria, Lund 1972 (1981). Stencil.

  Bertaux, Daniel. ’Sur l'analyse des tables de mobilité sociale, i: revue française de sociologie, vol. X, 1969: 448-490.


  Bertaux, Daniel. ’Social Genealogies Commented On and Compared: An Instrument for

  Observing Social Mobility Processes in the "Longue Durée"’, i: Current Sociology, vol. 43, nr. 2/3, Winther 1995: 69-88.

  Bertaux, Daniel/Thompson, Paul. ed. 1997. Pathways to Social Class, A Qualitative

  Approach to Social Mobility, Oxford: Clarendon Press.

  Bishop, Yvonne/Fienberg, Stephen/Holland, Paul. Discrete Multivariate Analysis: Theory and Practice, Cambridge/Massachusetts: The MIT Press 1975.

  Blackburn, Robert M./Prandy, Kenneth. ’The Reproduction of Social Inequality’, i:

  Sociology vol. 31, nr.3, pp. 491-509, 1997.

  Blau, Peter M./Duncan, Otis Dudley. The American Occupational Structure, New York: John Wiley & Sons, 1967 (med Andrea Tyree).

  Blau, Peter M. ’Structures of Social Positions and Structures of Social Relations’, i: Theory Buildning in Sociology, ed.: Jonathan Turner, London: Sage Publications 1989: 43-59.

  Bloor, David. Kno­wledge and Social Ima­gery, London: Rout­ledge/Kegan Paul 1976.

  Blossfeld Hans-Peter/Hamerle, A./Mayer, Karl-Ulrich. Event History Analysis: Statistical and Application in the Social Sciences, Hillsdale: NJ: Lawrence 1989 (udvalgte dele).

  Boje, Thomas. ’Segmentation and mobility: an analysis of labour market flows on the

  danish labour market’, i: Acta Sociologica, vol. 29, nr.2, pp. 171-178, 1986.

  Boli, John/Ramirez, Francisco O. ‘World Culture and the Institutio­nal Develop­ment of Mass Education’, i: Handbook of theory and Research for the Sociology of Educa­tion, London: Greenwood Press, 1986: 65-90

  Boltanski, Luc/Thévenot, Laurent.’Finding one’s way in social space’, i: Social Sci­ence Infor­ma­tion, vol. 22, nr. 4/5, 1983: 631-680.

  Boltanski, Luc. ’La dénonciation’ i: Actes de la recherche en sciences sociales, 51, mars

  1984: 3-40 (sammen med Yann Darré/Marie-Ange Schiltz)

  Boltanski, Luc. ’How a social group objectified itself: "Cadres" in France’, 1936-45, i: Social Science Information, vol. 23, nr. 3, 1984: 464-492.

  Boltanski, Luc. The making of Class "Cadres" in French Society, Cambridge: Cambridge

  University Press [1982] 1987.

  Bottomore, Thomas B. Elites and Society, Middelsex: Penguin Books Ltd, 1964 (gop. 1982).

  Boudon, Raymond. Mathematical Structures of Social Mobility, Amsterdam: Elsevier

  Scientific Publishing Company 1973

  Boudon, Raymond.

  Amsterdam Amsterdam - Niderlandiya poy-taxti. Amstel daryosining quyilish yeri-da joylashgan. A. mamlakatning muhim iqtisodiy markazi, aholisi soniga ko‘ra eng katta shahri, yirik dengiz porti (yuk oboroti 20 mln.t. dan ortiq)

  Education, Opportunity, and Social Inequality, New York: Wiley 1974.

  Boudon, Raymond. ’A Model or the Analysis of Mobility Tables’, i: ed. H.M. Blalock

  el al, Quantitative Sociology, New York: Academic Press, pp. 511-527, 1975.

  Bourdieu, Pierre. ’La Transmission de L’Héritage Culturel’, i: darras, le partage des  bénéfices, Paris: Les Éditions de Minuit 1966: 383-420.

  Bourdieu, Pierre. ’Cultural Reproduction and Social Reproduction’ i: Knowledge, Education and Cultural Change, ed. Richard Brown, London: Tavistock Pub. [1970] 1973: 71-112 (oversat til: Kulturell reproduktion och Social reproduk­tion, i: Jämlik­hetsmyt och klassherraväl­de, ed Svante Lundberg et al, Lund: Bo Cave­fors Bokför­lag, 1977).

  Bourdieu, Pierre. ’Avenir de classe et causalité du probable’, i: revue française de sociologie, vol. XV, nr.1 jan-mar 1974: 3-42.

  Bourdieu, Pierre. La distinction, critique social du jugement, Les Editions de Mi­nuit, 1979, 2.ed. 1982/oversat til: Di­stinc­tion: A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge and Kegan Paul [19­84] 1986.

  Bourdieu, Pierre. ’The Social Space and the genesis of Groups’, i: Theory and Society, vol. 14. nr 6. New York/Collège de France 1985a: 723-744.

  Bourdieu, Pierre. ’The Forms of Capital’ i: Handbook for the Sociology of Educa­tion, ed.

  J.G. Richardson, New York: Greenwood Press, 1986: 241-258.

  Bourdieu, Pierre. ’What Makes a Social Class?’, Berkeley Journal of Sociology, vol. 32,

  1987a: 1-18.

  Bourdieu, Pierre. ’Den biografiske illusion’ [oversat fra Actes de la recherche en sciences  sociales, nr. 62/63, juin 1986: 69-72] i: kontext, politisk revy, nr. 52, 1988a: 39-45 (gengivet i: Social Kritik, nr. 36, april 1995: 32-38).

  Bourdieu, Pierre. La Noblesse d'État, Grandes Ecoles et esprit de Corps, Paris: Les Editions de Minuit 1989 (oversat til: State Nobility, Cambridge: Polity Press 1996).

  Bourdieu, Pierre. In Other Words [oversat fra Choses dites Paris: Les Editions de Minuit

  1987] Cambridge: Polity Press 1990.

  Bourdieu, Pierre/Boltanski, Luc/de Saint Martin, Monique. ’Les Stratégies de reconversion: Les classes sociales et le système d’enseignement’, i: Information sur les sciences sociales, vol. XII, nr. 5, oct., 1973: 61-113.

  Bourdieu, Pierre/Passeron, Jean-Claude. Reproduction in Education, Society and Culture, [La

  reproduction Paris 1970], London: Sage Publications 1977 (2.udg. 1990).

  Bourdieu, Pierre/Boltanski, Luc. ’Changes in social structure and changes in the demand for education’, i: Comtemporary Europe. Social Structures and Cultural Patterns, ed.

  S. Giner/M. Scot­ford Archer, London: Routledge & Kegan Paul 1978: 197-227 (delvist oversættelse af Bourdieu/Boltanski/de Saint Martin 1973).

  Bourdieu, Pierre/Boltanski, Luc. ’Titel och Ställning. om förhållandet mellan produktions­sy-

  ­ste­met och re­pro­duk­tions­sy­stem­t’ [o­versat fra titre et le poste: rapports entre le système de procution et le système de reproduction, i: Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 2, mars 1975: 95-107], i: Kultur och ut­bil­ding, ed Donald Broady et al, Stoc­k­holm: U­HÄ/­foU, 1985: 105-119 (findes også på engelsk: The Educational system and The Economy: Titles and Jobs [1977], i: French Sociology, ed Charles Lemert, New York: Columbia University Press 1981: 141-151).

  Bourdieu, Pierre/Chamboredon, Jean-Claude/Passeron, Jean Claude. The Craft of Sociology, [opr. Le métier de sociologie Paris: Moudas: 1968 og 2.udg 1973], Ber­lin 1991

  Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc. An Invitation to Reflexive Sociology. Cambridge: Polity Press 1992 (fransk parallel udgave 1992, dansk: Refleksiv Sociologi, København:

  ­Hans Reit­zels For­lag 1996).

  Bourdieu, Pierre et al. Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori, ed Callewaert/

  ­Munk/Nør­holm­/­Pe­ter­sen, København:Akademisk Forlag 1994 (4. oplag 1­998).

  Boyd, David. Elites and their education, Windsor: NFER Pub, 1973.

  Bjerg, Jens et al. Uddannelser i Danmark og deres pædagogiske teori, RUC, 2.ud­g­ave, au­gust 1993 (32-A4-sider, delvist i Nordisk Pedagogik, nr.2 1994)

  Breiger, Ronald. ’Introduction: on the structural analysis of social mobility', i: Social mobility and social structure, ed Ronald L. Breiger, Cambridge: Cambridge University Press 1990: 1-23.

  Breiger, Ronald. ’Intermediate classes and social structure’, i: Social mobility and social  struc­ture, ed Ro­nald L. Brei­ger, Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­versi­ty Press 1990: 225-244.

  Broady, Donald/de Saint Martin, Monique/Palme, Mikael ed. 1995. Les Élites - formation, reconversion, inter­nationalisa­tion (Collo­que de Stock­holm 24-26 sep­tembre 1993), Centre de socio­logie de l'édu­cation et de la cul­ture, École des Hautes Études en Scien­ces Socia­les, Paris/­Forsk­nings­gru­ppen för ut­bild­nings- och kultur­socio­logi, Lärar­hög­sko­lan, Stock­holm.

  Broom, Leonard/Jones, Frank Lancaster. ’Father-to-son Mobility: Australia in Comparative Perspective’, i: The American Journal of Sociology, vol. 74, nr.4 jan 1969: 333-342.

  Callewaert, Staf. 1996. ’Pierre Bourdieu’, i: Klassisk og moderne samfundsteori, København: Akademisk Forlag, pp. 330-348 (findes på engelsk i: Callewaert, Education, Society and Curriculum 1998).

  Callewaert, Staf. 1997. Bourdieu-studier, Forskningsnoter, Københavns Universitet: Institut for Filosofi, Pædagogik & Retorik, København.

  Capecchi, Vittorio. ’Problèmes méthodologies dans la mesure de la mobilité sociale’, i:

  Archives Européennes de sociologie, vol. VIII, nr. 2, 1967: 285-313.

  Carlsson, Gösta. Social Mobility and Class Structure Lund: CWK Gleerup 1958.

  Carlsson, Gösta. ’Sorokin’s Theory of Social Mobility’, i: Pitirim A. Sorokin in Review, ed. Philip Allen, Durham: Duke University Press 1963: 122-139.

  Coleman, James. ’Social Capital in the Creation of Human Capital’, i: American Journal of Sociology, vol. 94 (supplement), 1988: S95-S120

  Crompton, Rosemary. ’Goldthorpe and Marxist Theories of Historical Development’, i: John H. Goldthorpe. Consensus and Controversy, ed. Clark/Modgil/Modgil, London: The Falmer Press 1990: 95-113 (med diskussion).

  Crompton, Rosemary. ’Three varieties of class analysis: comment on R.E. Pahl’, i: Inter­-  national Jour­nal of Urban and Regional Research, vol. 15, nr. 1, 1991: 108-113.

  Crompton, Rosemary. Class and Stratication. an introduction to current debates, Cambridge: Polity Press 1993.

  Cuin, Charles-Henry. Analyse systémique et sociologie de la mobilité socia­le, L'An­née socio­ logi­que, 3e série, t. XXX­III, 1983: 249-269.

  Cuin, Charles-Henry. Sorokin et le Social mobility de 1927. Naissance et mise en æuvre d’une

  problématique, L'An­née socio­logi­que, 3e série, t. X­XXV­III, 1988: 275-308.

  Cuin, Charles-Henry. ’La sociologie et la mobilité sociale: les énigmes du cas français’, i: revue française de sociologie, vol. XXVI, nr. 1 1995: 33-60.

  Davis, Kingsley/Moore, Wilbert E. ’Some principles of stratification’, i: American Soci­ologi­cal Revi­ew, vol. X, nr. 1-6, 1945: 242-249.

  DiMaggio, Paul/Mohr, John. ’Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital

  Selection’, i: American Journal of Sociology, vol. 90, nr. 6, 1985: 1231-1261.

  Djurfeldt, Göran. Nya begrepp i socialstatistikken?, Livsformer och socialgrupper i danska ’fritidsundersøgelsen’, arbejdspapir nr. 2, København: Københavns Univversitet, Sociologisk Institut 1989.

  Donzelot, Jacques. ’Promoveringen af det sociale’, i: Dansk Sociologi, 6.årg, nr.3, 1995: 92-124.

  Duncan, Otis Dudley. ’Methodological Issues in the Analysis of Social Mobility’ i: Social  Structure and Mobility in Economic Development, ed Neil J. Smelser/Seymour Martin Lipset, Chicago: ALDINE Publishing Company 1966: 51-97.

  Duncan, Otis Dudley. ’How Destination Depends on Origin in the Occupational Mobility

  Table’, i: American Journal of Sociology, vol. 84, nr. 4, 1979: 793-803.

  Dunton, Nancy E./Featherman, David L. ’Social Mobility Through Marriage and Carreer’, i: Achievement and Achievement Motives, ed Janet T. Spence, San Francisco: W.H.Freeman and Company, 1983: 285-320.

  Duriez, Bruno/Ion, Jacques/Pincon, Michel/Pincon-Charlot, Monique. Des representations des structurels sociales: les nomenclatures socioprofessionelles au royaume uni et en espagne, Paris: CNRS, Centre de Sociologie Urbaine mai 1988.

  Duriez, Bruno/Ion, Jacques/Pincon, Michel/Pincon-Charlot, Monique. ’Institutions statistiques et nomenclatures socio-professionelles’, i: revue française de sociologie, vol. XXXII, nr.1 jan 1991: 29-59.

  Durkheim, Émile/Mauss, Marcel. Primitive Classification [oversat fra: De quelques formes primitives de classification, Année Sociologique 1903], Chicago: The University of Chicago Press 1963.

  Durkheim, Émile. Selvmordet, Oslo: Gyldendal [Paris 1897 (1960)] 1991.

  Durkheim, Émile. The Evolution of Educational Thoug­ht, London: Routledge & Kegan Paul [Paris 1938] 1977.

  Durkheim, Émile. The Rules of Sociological Method, And se­lec­ted texts on sociology and its method:

  - Marxism and Sociology: The Materialist Conception of History [1897]

  - Sociology and the Social Sciences [1903]

  - Debate on the Relationship between Ethnology and Sociology [1907]

  - Debate on Explanation in History and Sociology [1908]

  - Debate on Political Economy and Sociology [1908]

  - The Contribution of Sociology to Psychology and Philosophy [1909],

  London: The Macmillan Press Ltd. [1895] 1982.

  Ebaugh, Helen Rose Fuchs. Out of the Cloister. Austin: University of Texas Press 1977.

  Ebaugh, Helen Rose Fuchs. Becoming An Ex. The Process of Role Exit, Chicago: The

  University of Chicago Press 1988.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John/Portocarero, Lucienne. ’Intergenerational class mobility in three We­stern Euro­pean societies: England, France and Sweden’, i: British Journal of Sociology, vol. 30, nr. 4, dec 1979: 415-441.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John/Portocarero, Lucienne. ’Social fluidity in industrial nations: England, France and Sweden’, i: British Journal of Sociology, vol. 33, nr. 1, mar 1982: 1-34.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John/Portocarero, Lucienne. ’Intergenera­tional class mobility and the convergence thesis: England, France and Sweden’, i: British Journal of Sociology, vol. XXXIV, nr. 3, dec 1983: 303-343.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John. ’Commondality and variation in social fluidity in industrial nations. Part I: A model for evaluating the "FJH hypothesis’, i: European Sociological Review, vol. 3, nr. 1, maj 1987a: 54-77.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John. ’Commondality and variation in social fluidity in industrial nations. Part II: A model of core social fluidity applied’, i: European Sociological Review, vol. 3, nr. 2, september 1987b: 145-166.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John. The Constant Flux, Oxford: Clarendon Press 1­992a (pb 1993).

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John. ’The CASMIN project and the American dream’, i:

  European Sociological Review, vol. 8, nr. 3, dec 1992b: 283-305.

  Erikson, Robert/Goldthorpe, John. 1994 ’Trends in Class Mobility: The Post-War European

  Experience’, i: Social stratification in sociological perspective, ed. David Grusky Boulder: Westview Press, pp. 289-316.

  Erikson, Robert/Jonsson, Jan O. Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studi­er, Stoc­k­holm­:­Sta­tens offentliga utredningar 1993:85, Utbildningsdepartemen­tet.

  Erikson, Robert/Jonsson, Jan O. Can Education be Equalised?, Boulder: Westview­Press, 1996.

  Esping-Andersen, Gøsta. Politics Against Markets, Princeton:Princeton University Press

  1985.


  Esping-Andersen, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Cambridge Uni­versi­ty Press 1990.

  Esping-Andersen, Gøsta (ed). Changing Classes, stratification and mobility in post-industrial societies, ISA. London: Sage Publications 1993.

  Esping-Andersen, Gøsta. ’Post-industrial Class Structurres: An Analytical Framework’, i:

  Changing Classes, stratification and mobility in post-industrial societies, ISA. Lon­don: Sage Publications 1993: 7-31.

  Esping-Andersen, Gøsta. ’Mobility Regimes and Class Formation’, i: Changing Classes, stra­tification and mobility in post-industrial societies, ISA. Lon­don: Sage Publications 1993: 225-241.

  Esping-Andersen, Gøsta/Rohwer, Götz/Leth-Sørensen, Søren. ’Institutions and Occupational Class Mobility: Scaling the Skill Barrier in the Danish Labour Market’, i: European Sociological Review, vol. 10, nr. 2, sept. 1994: 119-134.

  Featherman, David L./Jones, Frank Lancaster/Hauser, Robert M. 'Assumptions of Social Mobility Research in the U.S.: The Case of Occupational Status', i: Social Science Research, vol. 4, 1975: 329-360.

  Featherman, David L./Hauser, Robert M. Opportunity and Change, New York: Academic Press 1978.

  Fienberg, Stephen. The Analysis of Cross-Classified Categorical Data, Cambridge: MIT Press 1977 (2.udg. 1980).

  Fridberg, Torben/Nørregaard, Carl. Uddannelsernes formidling af den sociale arv, Kø­ben­-havn: Soci­al­forsk­ning­s­insti­tuttet, studie 35, 1978.

  Fridberg, Torben. Kultur- og fritidsanvendelse 1993 København: Social­forskningsinsti­tuttet Rapport 1994:6, 1994.

  Fridberg, Torben. Fra eliteforburg til masseforbrug 1964-1993 København: Social­forskningsinsti­tuttet, rapport 1997: 16, 1997.

  Gaertner, Karen. 'The structure of organizational careers', i: Social mobility and social struc­ture, ed Ro­nald L. Brei­ger, Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­versi­ty Press 1990: 133-154.

  Gershuny, Jonathan. ’Post-indsutrial Career Structures in Britain’, i: Changing Classes, stra­tification and mobility in post-industrial societies, ISA. Lon­don: Sage Publications 1993: 136-170.

  Geiger, Theodor. KONKURRENCE - en sociologisk analyse, Acta Jutlandica, Aarsskrift for Aarhus Universitet, XIII, 2, Aarhus: Universitetsforlaget/København: Ejnar Munksgaard 1941: 5-60.

  Geiger, Theodor. ’An Historical Study of the Origins and Structure of the Danish Intel­le­-gensi­a’, i: British Journal of Sociology, vol. 1, nr. 3, 1950: 209-220.

  George, Linda K.. ’Sociological Perspectives on Life Transitions’, i: Annual Review of Sociology, vol. 19, 1993: 353-373.

  Gesser, Bengt. Utbildning, Jämlikhet och Arbetsdelning, Lund: Arkiv förlag 1985.

  Gesser, Bengt. ’From Robinsonade to Marionette - Sociology of Education in Sweden’, i: The Multi­para­digma­tic Trend in Sociology. A Swedish Perspective, ed. Ulf Himmelstrand, Göteborg, pp. 173-197, 1987.

  Giddens, Anthony. Central Problems in Social Theory, London: MacMillan 1979.

  Glass, David (éd). Social mobility in Britain, London: Routledge 1954 (udvalgte dele).­Goldthorpe, John H./Hope, Keith. Occupational grading and Occupational prestige, i: Walter Müller, Karl Ulrich Mayer (ed.). Social Stratification and Career mobi­lity, Paris: Mou­ton og École Prati­que des Hau­tes Études [1972] 1973: 17-72.

  Goldhamer, Herbert. ’Social Mobility’, i: Internatio­nal En­cycl­ope­dia of the Social Sciences ed. David L. Sills, The Macmillian Co & The Free Press, vol. 14, 1968: 429-438.

  Goldthorpe, John H./Hope, Keith. Occupational grading and Occupational prestige, i: Walter Müller, Karl Ulrich Mayer (ed.). Social Stratification and Career mobi­lity, Paris: Mou­ton og École Prati­que des Hau­tes Études [1972] 1973: 17-72.

  Goldthorpe, John H./Hope, Keith. The Social Grading of Occupations. A New Ap­pro­ach and Scale, Oxford: Claren­don Press 1974.

  Goldthorpe, John H. et al. Social Mobility and Class Structure in Modern Britain,

  Oxford:Clarendon Press [1980] 2. udg. 1987.

  Goldthorpe, John H. Consensus and Controversy, ed Clark/Modgil/Modgil, London: The

  Falmer Press 1990.

  Goldthorpe, John H./Marshall, Gordon. ’The promising Future of Class Analysis: A

  Response to Recent Critiques’, i: Sociology, vol. 26, nr. 3, 1992: 381-400.

  Goldthorpe, John H. ’Class analysis and reorientation of class theory: the case of persisting differentials in education’, i: The British Journal of Sociology, vol.47, nr. 3, pp. 481-505, 1996a.

  Goldthorpe, John H. ’Problems of Meritocracy’, i: Erikson, Robert/Jonsson, Jan O. Can Education be Equalised?, Boulder: Westview­Press, 1996b.

  Goodman, Leo A./Kruskal, William K. ’Measures of Association for Cross tabulations’ i: Journal of the American Statistical Asso­cia­tion (JA­SA), vol. 49, nr. 268. dec 1954: 733-769.

  Goodman, Leo A./Kruskal, William K. ’Measures of Association for Cross tabulations. II: Further Discussion and References’, i: Journal of the American Statistical Asso­cia­tion (JA­SA), vol. 54, nr. 285. mar 1959: 123-163.

  Goodman, Leo A./Kruskal, William K. ’Measures of Association for Cross tabulations' III: Approximate Sampling Theory’, i: Journal of the American Statistical Asso­cia­tion (JA­SA), vol. 58, nr. 302. jun 1963: 310-364.

  Goodman, Leo A./Kruskal, William K. ’Measures of Association for Cross tabulations. IV: Simplification of Asymptotic Variances’, i: Journal of the American Statistical Asso­cia­tion (JA­SA), vol. 67, nr. 338. jun 1972: 415-421.

  Goodman, Leo A. ’On the Statistical Analysis of Mobility Tables’, i: Am­eri­can Journal of

  Sociology, vol. 70, nr. 5. mar 1965: 564-585.

  Goodman, Leo A. ’The Analysis of Cross-Classified Data: Independence, Quasi-Independen­ce, and Interactions In Contingency Tables With or Without Missing Entries’, i: Journal of the American Statistical Asso­cia­tion (JA­SA), vol. 63, nr. 324. dec 1968: 1091-1131 (R.A Fisher Memorial Lecture).


  Download 0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
  Download 0.89 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Registerbaserede undersøgelser af mobilitet og uddannelse

  Download 0.89 Mb.