• Obvezna literatura: (u trenutku prijave kolegija)
 • Dodatne informacije o kolegiju
 • Broj nastavne jedinice
 • Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije)
 • Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja
 • Terenska nastava Ostalo Studentske obveze
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom)
 • Detaljan prikaz ocjenjivanja
 • Umjetnost prve polovice 20. stoljeća
 • Studentske obveze pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu napisati seminarski rad i izložiti ga
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom) Pohađanje nastave
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet14/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

  Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Student/ica može prihvatiti ocjenu izvedenu na osnovi urednoga pohađanja nastave, aktivnosti u nastavi, zadaća i položenih kolokvija (koji obuhvaćaju cjelokupni programski sadržaj kolegija). Pri tome je važno da ocjene obaju kolokvija budu pozitivne. Ukoliko student/ica ne prihvati izvedenu ocjenu iz navedenih aktivnosti ili ne položi jedan kolokvij, pristupa ispitu prema planiranim ispitnim rokovima.


  Kolokvij se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 24% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način (nosi 80 % od ukupne ocjene)


  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene


  od 51% do 60% = do 16% ocjene

  od 61% do 70% = do 32% ocjene

  od 71% do 80% = do 48% ocjene

  od 81% do 90% = do 64% ocjene

  od 91% do 100% = do 80% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlodobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)  Obvezna literatura:

  (u trenutku prijave kolegija)

  E. Barić i dr., Hrvatska gramatika. Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja),

  Stjepan Babić - Božidar Finka - Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1996. i kasnija izdanja, Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), poglavlje „Riječi“, str. 75-114.  Dopunska literatura:

  Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., Silić-Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2007., Sanda Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2007., J. Melvinger, Leksikologija, Osijek, 1989.

  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave je obvezno. Dopušta se 20% izostanaka i njih nije potrebno pravdati..

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Povijesni razvoj hrvatskoga jezika

  Kratki opis: Početci pismenosti. Prvi pisani spomenici. Hrvatska pisma. Hrvatska narječja. Standardni jezik i norma.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 9-37.,S. Težak, S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992., 12-28.

  II.

  Naslov: Hrvatski pravopis

  Kratki opis: Fonološko-morfonološko pravopisno načelo. Suvremeni pravopisni priručnici. Veliko slovo. Pravopisni znaci. Pisanje riječi iz stranih jezika. knjigesani spomenici, hrvatska pisma, hrvatska narječjarature

  Literatura: Stjepan Babić-Božidar Finka-Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 1996. i kasnija izdanja

  III.

  Naslov: Glasovni i fonemski sustav hrvatskoga jezika

  Kratki opis: Fonetika i fonologija. Glas-fonem-slovo. Razdioba fonema. Glasovne promjene.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika. Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 39-59, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb (i kasnija izdanja), 1992., 41-49, 54-68, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

  IV.

  Naslov: Morfologija – pojam, jedinice; vrste riječi i gramatičke kategorije

  Kratki opis: Predmet morfologije. Morfem-morf-alomorf. Morfemska raščlamba. Promjenjive i nepromjenjive riječi.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 96-100, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 75-84.

  V.

  Naslov: Imenice

  Kratki opis: Leksičko i gramatičko značenje imenica. Sklonidba imenica.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 100-116, 140-156, 167-168, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 84-97, Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., 6-13, 43-49, 61-63.

  VI.

  Naslov: Glagoli

  Kratki opis: Značenje glagola. Gramatičke kategorije glagola. Glagolske vrste. Glagolski oblici..

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 222-235, 236-258, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 117-134, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., 157-164.

  VII.

  Naslov: Kolokvij

  Kratki opis: Provjera pravopisa, poznavanja glasovnih promjena, morfemske raščlambe riječi, određivanje padeža imenica i glagolskih oblika u zadanome tekstu.

  Literatura: Iz navedenoga popisa

  VIII.

  Naslov: Pridjevi, zamjenice i brojevi

  Kratki opis: Značenje pridjeva. Vid pridjeva. Komparacija. Naglasak kao razlikovno obilježje vida. Značenje, vrste i sklonidba zamjenica i brojeva. Brojevni prilozi i pridjevi.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 173-183, 203-221, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 98-116, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., 67-73, 88-96,104-109.

  IX.

  Naslov: Nepromjenjive vrste riječi

  Kratki opis: Vrste nepromjenjivih riječi, podjela

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 273-284, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 133-140, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., 266-267, 277-220.

  X.

  Naslov: Sintaktička funkcija

  Kratki opis: Subjekt. Predikat. Objekt. Atribut. Priložne oznake

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 421-444, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 197-212, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997.

  XI.

  Naslov: Nezavisni i zavisni odnos

  Kratki opis: Vrste nezavisnih i zavisnih rečenica

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 455-472, 480-515, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 222-238, Dragutin Raguž, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 1997., 386-438. a naklada, Zagreb, 1997., 266-267, 277-220.

  XI.

  Naslov: Torba riječi

  Kratki opis: Tvorbene sastavnice. Tvorbena raščlamba. Tvorbeni načini.

  Literatura: E. Barić i dr., Hrvatska gramatika. Zagreb, 1995. (i kasnija izdanja), 285-304, S. Težak-S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb, 1992. (i kasnija izdanja), 141-151.

  XII.

  Naslov: Leksikologija

  Kratki opis: Određenje pojma. Jezični sustav i jezični znak. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Sinonimija i antonimija.

  Literatura: Melvinger, J., Leksikologija, Osijek, 1989., 13-21, 45-53, Samardžija, M., Leksikologija hrvatskoga jezika i povijest hrvatskoga jezika u 20. st. (udžbenik za 4. razred gimnazije), Zagreb, 1995., 7-25.

  XIII.

  Naslov: Raslojenost leksika

  Kratki opis: Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksika.

  Literatura: Samardžija, M., Leksikologija hrvatskoga jezika i povijest hrvatskoga jezika u 20. st. (udžbenik za 4. razred gimnazije), Zagreb, 1995., 30-44, Silić-Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2007., 375-390.

  XIV.

  Naslov: Leksikografija

  Kratki opis: Hrvatski rječnici. Vrste rječnika. Najznačajnija hrvatska leksikografska djela. Natuknica.

  Melvinger, J., Leksikologija, Osijek, 1989., 118-130, Samardžija, M., Leksikologija hrvatskoga jezika i povijest hrvatskoga jezika u 20. st. (udžbenik za 4. razred gimnazije), Zagreb, 1995., 91-104.

  XV.

  Naslov: Kolokvij

  Kratki opis: Provjera obrađenih sadržaja o pridjevima, zamjenicama, brojevima; funkcijama riječi u rečenici, prepoznavanju vrsta zavisnih i nezavisnih rečenica u tekstu; samostalno određivanje sinonimijskoga i antonimijskoga odnosa, razlikovanje leksema s obzirom na vrstu raslojenosti; poznavanje najvažnijih leksikografskih djela.

  Literatura:-----  Naziv kolegija


  Umjetnost 19. stoljeća

  Kod kolegija

  FFPUB515


  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  ECTS vrijednost boda:

  4


  Semestar

  5.


  Broj sati po semestru (p v s)

  30 0 15


  Status kolegija:

  Obvezni A  Preduvjeti:

  Upisana treća godina studija

  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Antun Karaman, red. prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  antun.karaman@unidu.hr

  Asistent

  Tomislav Ćavar, v. asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  tcavar.ffmo@gmail.com, povijestumjetnosti@gmail.com

  Ciljevi kolegija:

  Stjecanje temeljnih znanja iz povijesti umjetnosti 19. stoljeća u europskim okvirima kroz predavanja, pisanje i održavanje seminarskih radova. Razvijanje kritičkog mišljenja na terenskoj nastavi i izložbama. Primjena teorijskog znanja u analizi artefakata, koristeći stečene vještine na nastavi i seminarima.
  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):

  Prepoznavanje stilskih značajki određenog razdoblja, interpretacija odabranih djela i pojava. Sposobnost samostalne analize i sinteze te komparacija umjetničkih pojava unutar 19. stoljeća i njihovog utjecaja na nadolazeća razdoblja.
  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  Kolegij obuhvaća pregled povijesti umjetnosti građanskog devetnaestog stoljeća koje se ujedno naziva i modernim. Umjetničke pojave se tumače zavisno od stilskih, društveno-političkih, gospodarskih i tehnoloških promjena nastalih u društvu toga doba. Umjetničkim pravcima 19. stoljeća pristupa se komparativno stavljajući naglasak na stvaralaštvo pojedinih autora bitnih za inovacije unutar pokreta.
  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati seminarski rad i izložiti ga

  • pisati test

  • usmeni ispit

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje i aktivnosti na nastavi

  45

  1,5

  10%


  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  30

  1

  20%


  Pismeni ispit

  30

  1

  20%


  Završni ispit (usmeni)

  15

  0,5

  50%

  Dodatna pojašnjenja:
  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Pismeni ispit se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 30% ocjene

  od 81% do 90% = do 40% ocjene

  od 91% do 100% = do 50% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)


  Obvezna literatura:


  Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal);

  Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press , Oxford 1997.

  Dopunska literatura:

  Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. I-IV, Zgb 1965.;

  H.W. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek d.o.o., Varaždin 2003.;

  A. Boime, Art in an Age of Revolution, The Chicago University Press, 1990. (poglavlja IV. i V.);

  A. Boime, Art in an Age of Bonapartism, The Chicago University Press, 1993. (poglavlja 1-5, 8-10);

  A. Boime, Art in an Age of of Counterrevolution 1815.-1848., The Chicago University Press, 2004 (poglavlja II. – VIII.);

  S. F. Eisermann, T. Crow etc., Nineteenth Century Art, A Critical History, Thames &Hudson, London 2002.;

  J.C. Taylor, Nineteenth-Century Theories of Art, University of California Press, Berkeley, 1989.;

  Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  Pisati kolokvije. Svi položeni kolokviji oslobađaju studenta od pisanja završnog pismenog ispita.

  Položeni pismeni dio ispita uvjet je za izlazak na usmeni dio završnog ispita.

  Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.  RILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: SLIKARSTVO KLASICIZMA U FRANCUSKOJ

  Kratki opis: Jacques-Louis David, Antoine-Jean Gros,Francois-Pascal Gerard, Pierre-Paul Prud'hon, Jean-Dominique Ingres

  Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  II.

  Naslov: SLIKARSTVO KLASICIZMA U ZEMLJAMA NJEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA I UMJETNOST BIDERMAJERA

  Kratki opis: Asmus Jacob Carstens, Christian Gottlieb Schick, Joseph Anton Koch, Wilhelm von Kobel

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  III.

  Naslov: SLIKARSTVO ROMANTIZMA U FRANCUSKOJ

  Kratki opis: Theodore Gericault, Eugene Delacroix, Theodore Chasseriau

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  IV.

  Naslov: SLIKARSTVO ROMANTIZMA U ENGLESKOJ

  Kratki opis: Predromantizam: Heinrich Füssli, William Blake. Romantizam i pejzažno slikarstvo: John Constable, Richard Parkes Bonington, William Turner.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  V.

  Naslov: SLIKARSTVO ROMANTIZMA U ZEMLJAMA NJEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA

  Kratki opis: Njemačka: Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Johann Friedrich Overbeck i «Nazarenci». Srednja Europa: Divergentne tendencije mjetnosti bidermajera.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  VI.

  Naslov: KIPARSTVO KLASICIZMA I ROMANTIZMA

  Kratki opis: Berthel Thorvaldsen, Antonio Canova, Jean-Antoine Houdon, Francois Rude, Antoine-Louis Barye, Emanuele Fremiet.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  VII.

  Naslov: : STVARALAŠTVO FRANCISCA GOYE

  Kratki opis: Cjelokupan Goyin opsi i njegova likovna specifičnost

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  VIII.

  Naslov: SLIKARSTVO DO IMPRESIONIZMA

  Kratki opis: Realizam i plenerizam: Francois Millet, Gustave Courbet, Honore Daumier, Gustave Dore, Henri Fantin- Latour, Johan Barthold Jongkind, Eugene Boudin. Camille Corot, Barbizonska škola (Charles Daubigny, Theodore Rousseau). Talijanski "Machiaioli". Realisti münchenskog kruga. Edouard Manet.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  IX.

  Naslov: AKADEMSKI REALIZAM I SALONSKA UMJETNOST

  Kratki opis: Cabanel, Bougaereau, Gerome, Makart, Meissonier, Čermak, Münchenki krug akademskog realizma, akademski realizam i salonsko slikarstvo na području Austro-Ugarske, ruski akademski realizam.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  X.

  Naslov: IMPRESIONIZAM

  Kratki opis: Teorijske osnove, tehnološke inovacije i posljedice pojave impresionizma. Claude Manet, Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Edgar Degas itd.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  XI.

  Naslov: POSTIMPRESIONIZAM

  Kratki opis: Paul Cezanne, Georges Seurat, Paul Signac, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse- Lautrec.

  Literatura:

  XII.

  Naslov: OD SIMBOLIZMA DO STILA 1900.

  Kratki opis: Kratki opis: Prerafaeliti: Millais, Rossetti, Hunt. Simbolisti: Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavanes, Odilon Redon, Arnold Böcklin. Nabisti: Vuillard, Bonnard, Denis, James Ensor, Edward Munch

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  XIII.

  Naslov: UMJETNOST SECESIJE

  Kratki opis: Ch. R. Mackintosh, J. M. Olbrich, J. Hoffman, Otto Wagner, K. Moster, A. Loos, Gustav Klimt, antonio Gaudi

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  XIV.

  Naslov: KIPARSTVO DRUGE POLOVICE 19. STOLJEĆA

  Kratki opis: Honore Daumier, Jean Baptiste Carpeaux, Edgar Degas, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Georg Minne, Max Klinger

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/

  XV.

  Naslov: USUSRET AVANGARDI

  Kratki opis: Osvrt na umjetnost 19. stoljeća i kronološki pregled najbitnijih likovnih fenomena koji nagovještavaju umjetničke avangarde.

  Literatura: Literatura: J. Schultze, Devetnaesto stoljeće, O.Keršovani, Rijeka 1970. (slikovni materijal); Rosenblum and Janson, Art of Nineteenth Century, Painting and Sculpture, Thames & Hudson, London 2001. (slikovni materijal); Matthew Craske, Art in Europe 1700-1830, Oxford University Press, Oxford 1997. Monografije pojedinih umjetnika, Internetski izvori: http://www.wga.hu/  Naziv kolegija


  Umjetnost prve polovice 20. stoljeća

  Kod kolegija

  FFPUB516

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Preddiplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  III.


  ECTS vrijednost boda:

  5


  Semestar

  5.


  Broj sati po semestru (p v s)

  30 0 30


  Status kolegija:

  Obvezni A  Preduvjeti:

  Upisana treća godina preddiplomskog studija

  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Antun Karaman, red. prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  antun.karaman@unidu.hr

  Asistent

  Tomislav Ćavar, v. asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  tcavar.ffmo@gmail.com, povijestumjetnosti@gmail.com

  Ciljevi kolegija:


  Stjecanje glavnih spoznaja o razvoju umjetnosti prve polovice 20. stoljeća. Razvijanje sposobnosti analize likovne umjetnosti prve polovice 20. st. Razumijevanje društveno-političkog i povijesnog konteksta u kojem se rađa likovna umjetnost ovog razdoblja.  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Prepoznavanje stilskih značajki određenog razdoblja, interpretacija odabranih djela i pojava. Sposobnost samostalne analize i sinteze te komparacija umjetničkih pojava unutar prve polovice 20. stoljeća i njihovog utjecaja na nadolazeće likovne pravce druge polovice 20. stoljeća. Sposobnost iščitavanja slike i društva toga doba, te njegovog utjecaja na formiranje suvremenih likovnih trendova. Korištenje stručnom terminologijom vezanom za formalne likovne umjetnosti 20. stoljeća.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

  Pregled vizualnih umjetnosti u prvoj polovici 20. stoljeća od moderne, preko avangardnih pokreta, do suvremene umjetnosti u svijetu. Tumačenje uzroka nastanka likovnih pravaca kroz društveno-politička i povijesna događanja. Propitivanje reakcije umjetnika na društvo tog vremena i nastanak angažirane umjetnosti. Odlazak europskih umjetnika u Ameriku, nastanak američke likovne scene koja preuzima dominaciju tijekom drugog svjetskog rata.
  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati seminarski rad i izložiti ga

  • pisati test

  • usmeni ispit
  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Samostalni zadaci i dolazak na nastavu

  60

  2

  Max 10%

  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  30

  1

  Max 20%

  Pismeni ispit

  30

  1

  Max 20%

  Završni usmeni ispit

  30

  1

  Min 50%

  Dodatna pojašnjenja:


  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Pismeni ispit se ocjenjuje na sljedeći način:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 30% ocjene

  od 81% do 90% = do 40% ocjene

  od 91% do 100% = do 50% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)


  Obvezna literatura:


  H.H. Arnason, Povijest moderne umjetnosti, Prentice Hall, Stanek, Varaždin, 2009.; Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef, Umjetnost 20. stoljeća, Taschen, VBZ, Zagreb, 2005.;


  Dopunska literatura:

  Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.

  E. Lucie Smith, Art Today, Phaidon Press, London-New York, 2007.;

  E. Lucie Smith, Umjetnost danas, Mladost, Zagreb, 1976.;

  M. de Micheli, Umjetničke avangarde XX. stoljeća, Nakladni zavod MH, Zagreb, 1990.  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  Pisati kolokvije. Svi položeni kolokviji oslobađaju studenta od pisanja završnog pismenog ispita.

  Položeni završni pismeni ispit uvjet je za izlazak na usmeni dio ispita.

  Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.

  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: PREMA AVANGARDI

  Kratki opis: Realizam, pojava fotografije, impresionizam, postimpresionizam, simbolizam, nabisti, secesija

  Literatura: Arnason, H. Harvard. Povijest moderne umjetnosti : slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, fotografija. Varaždin, Mostar: Stanek, 2009.

  II.

  Naslov: PRETEČE EKSPRESIONIZMA I FOVIZAM

  Kratki opis: Eduard Munk, Jamnes Ensor, Henri Matisse, Andre Derain, Maurice de Vlamnick, Raoul Dufy, Georges Rouault

  Literatura:

  III.

  Naslov: EKSPRESIONIZAM U NJEMAČKOJ I AUSTRIJI

  Kratki opis: Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Müller, Max Pechstein, Karl Schmidt Rottluff, Lovis Corinth, Emil Nolde, Kähte Kollwitz, Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinski, Franc Marc, August Macke, Aleksej von Javlenski, Paul Klee, Austrija: Egon Schiele, Oskar Kokoschka

  Literatura:

  IV.

  Naslov: ZAČECI MODERNE SKULPTURE I PLASTIKA POČETKA 20. STOLJEĆA

  Kratki opis: Honore Daumier, Edgar Degas, Paul Gaugin, August Rodin, Camille Claudel, Astride Maillol, Antoine Bourdelle, Medrado Rosso; Andre Derain, Henri Matisse, Wilhelm Lehmbruck, Georg Kolbe, Ernst Barlach, Constantin Brancusi, Edward Weston

  Literatura:

  V.

  Naslov: KUBIZAM, ORFIZAM, PURIZAM

  Kratki opis: Pablo Picasso, Georges Braque, analitički kubizam, sintetički kubizam, kubistička skulptura, Aleksandar Arhipenko, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Lipchitz, Henri Laurens, kubističko slikarstvo u Parizu Juan Gris, Albert Gleizes, Jean Metzinger, orfizam Robert Delauney, Sonia Delaunay, František Kupka

  Literatura:

  VI.

  Naslov: FUTURIZAM

  Kratki opis: Giacomo Balla, Antonio Giulio Bragaglia, Gino Severini, Carlo Carra, Umberto Boccioni

  Literatura:

  VII.

  Naslov: APSTRAKCIJA U RUSIJI I DE STIJL

  Kratki opis: rejonizam Mihail Larionov Natalija Sergejvna Gončareva, kubofuturizam Ljubov Popova, suprematizam Kazimir Maljevič, El (Elezar) Lissitzky, konstruktivizam Vladimir Tataljin, Aleksandar Rodočenko, Varvara Fjordova Stepanova, Olga Rozanova, Anton Pevsner, Naum Gabo, De Stijl Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerlo

  Literatura:

  VIII.

  Naslov: METAFIZIČKA ŠKOLA I DADIZAM

  Kratki opis: Giorgio de Chirico, Carlo Carra; Kabaret Voltaire, Hugo Ball, Marcel Janko, Jean (Hans) Arp, Sophie Taeuber, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray, Raoul Hausmann, Hannah Höch, John Heartfield, Kurt Schwitters, Max Ernst

  Literatura:

  IX.

  Naslov: UMJETNOST U NJEMAČKOJ 20. tih i 30. tih godina

  Kratki opis: Nova objektivnost, konstruktivizam i apstrakcija

  Literatura:

  X.

  Naslov: PARIŠKA ŠKOLA NAKON I. SVJETSKOG RATA

  Kratki opis: Amadeo Modigliani, Chaim Soutine, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, Henri Mattise kasna faza, Raoul Dufy, Pablo Picasso, Geprges Braque, Fernand Leger, Le Corbusier, Amedee Ozenfant

  Literatura:

  XI.

  Naslov: NADREALIZAM i MAGIČNI REALIZAM

  Kratki opis: Andre Breton, Jean Arp, Max Ernst, Joan Miro, Andre Masson, Yves Tanguy, Frederick Kiesler, Antonio Matta, Wilfredo Lam, Salvador Dali, Rene Magritte, Paul Delvaux, Hans Bellmer, Balthus, Meret Oppenhheim, Picasso i nadrealizam, Julio Gonzalez, Alberto Giacometi, fotografija nadrealizma

  Literatura:

  XII.

  Naslov: INTERNACIONALNA APSTRAKTNA UMJETNOST IZMEĐU DVA RATA

  Kratki opis: Laszlo Moholy Nagy, Paul Citroën, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Josef Albers, Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Paul Klee, Vasilij Kandinski, apstrakcija Parizu Auguste Herbin, Piet Mondrian, apstrakcija u Britaniji Percy Wyndham, Stanley Spencer, Ben Nicholson, kiparstvo Henry Moore, Barbara Hepworth

  Literatura:

  XIII.

  Naslov: AMERIČKA UMJETNOST PRIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA

  Kratki opis: Skupina Osmorica, Galerija 291 i krug oko Stieglitza, sinkromizam i precizionizam, regionalisti i socijalni realisti, meksički muralisti

  Literatura:

  XIV.

  Naslov: ZAČECI APSTRAKTNOG EKSPRESIONIZMA I SKULPTURA U AMERICI IZMEĐU DVA RATA

  Kratki opis: Stuart Davis, Gerald Murphy, Brgoyne Diller, Irene Rice Pereira, Milton Avery, Augustus Vincent Tack, skulptura Gaston Lachaise, Elie Nadelman, John Storrs, Theodore Roszak

  Literatura:

  XV.

  Naslov: ZAVRŠNO PREDAVANJE

  Kratki opis: Rezime

  Literatura:


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.