• Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Hrvatskoj
 • Ishodi učenja (opće i specifične kompetencije)
 • Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)
 • Način izvođenja nastave (označiti masnim tiskom) predavanja
 • Mentorski rad Terenska nastava
 • Praćenje i ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom) Pohađanje nastave
 • Detaljan prikaz ocjenjivanja
 • Dopunska literatura: Dodatne informacije o kolegiju
 • Dodatne informacije o kolegiju Informiranje o kolegiju
 • Kontaktiranje s nastavnikom
 • TEME, KRATAK OPIS I LITERATURA I.
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet19/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37
  Naziv kolegija


  Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Hrvatskoj

  Kod kolegija

  FFPUM104


  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  I.


  ECTS vrijednost boda:

  3


  Semestar

  1.


  Broj sati po semestru (p v s)

  15 0 15


  Status kolegija:

  B1

  Preduvjeti:

  -

  Usporedni uvjeti:

  -

  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  Infozone1@zg.t-com-hr

  Asistent

  Valerija Soldo, asistentica

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  valerija.soldo1@gmail.com , 063/007 660

  Ciljevi kolegija:


  Cilj ovog preglednog kolegija je usvajanje osnovnih znanja o likovnim pojavama u razdoblju samostalne srednjovjekovne države, na prostorima današnje BiH, te upoznavanje najznačajnijih spomenika arhitekture, skulpture, slikarstva i umjetničkih zanata nastalih u tom razdoblju.


  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Na temelju analize uvjeta i okolnosti pojave likovnih fenomena i kroz analize odabranih ostvarenja – tipičnih primjera, student se osposobljava za prepoznavanje i tumačenje najznačajnijih umjetničkih pojava iz prošlosti bosanskohercegovačkog prostora (osnovna atribucija i datacija djela), uz korištenje temeljne metodologije i terminologije povijesno-umjetničke struke.


  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  U ovome kolegiju student se upoznaje s najznačajnijim obilježjima likovnih pojava i ostvarenja:

  1. arhitekture i skulpture iz razdoblja srednjovjekovne samostalne bosanske države u kojima se odražavaju zapadnoevropski umjetnički stilovi razvojenog srednejg vijeka

  2. nadgrobnim spomenicima – stećcima

  3. ostvarenjima minijaturnog slikarstva
  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati seminarski rad i izložiti ga

  • pisati završni pismeni ispit

  • položiti usmeni ispit

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  Pohađanje i sudjelovanje u nastavi

  30

  1

  10%


  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  15

  0,5


  20%

  Završni pismeni ispit

  30

  1

  40%

  Usmeni ispit

  15

  0,5

  30%

  Dodatna pojašnjenja:


  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.
  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način:

  Pismeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 24% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Usmeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:


  Petricioli, Od Donata do Radovana, Split, 1990. (str. 1-115)

  Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010. (str. 67-183

  Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnost, Jakšić, N. (ur), Zagreb, 2006.

  M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012., str. 92-187)

  I. Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb, 1987.

  R. Ivančević / E. Cevc / A. Horvat, Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj, Zagreb, 1984. (str. 56-72);

  Skupina autora, Tisuću godina hrvatskog kiparstva, Zagreb, 1997. (str. 41-151)

  Bešlagić, Š, Stećci i njihova umjetnost, Sarajevo 1971., (odabrana poglavlja);

  Wenzel, M., Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo 1965.

  Anđelić, P, Doba srednjovjekovne bosanske države u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (ur. Ćehić, J.), Sarjevo 1966., 405-495.  Minijatura u Jugoslaviji, Munk Z. (ur.), Zagreb 1964.

  Wenzel, M., A Bosnian Kingdom Metalworking Tradition, Peristil 27-28, Zagreb, 1984-85

  Petricioli, I., 1000 godina umjetnosti u Zadru, Zagreb 1988

  Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar (katalog)


  Dopunska literatura:  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.


  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Uvodno predavanje: Srednji vijek na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine

  Kratki opis:Kratki pregled povijesnih prilika koje su se odrazila na umjetničkom stvaranju na prostorima današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske

  Literatura:

  II.

  Naslov: Kršćanstvo i Crkva bosanska

  Kratki opis:Organizacija crkve na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske; pojam Crkve Bosanske, njezina struktura i organizacija i položaj u odnosu na Rim

  Literatura: Anđelić, P, Doba srednjovjekovne bosanske države u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (ur. Ćehić, J.), Sarjevo 1966.

  III.

  Naslov: Arhitektura ranijih srednjovjekovnih razdoblja na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine

  Kratki opis:Prikaz ostvarenja arhitekture (sakralne i fortifikacijske) do 14. stoljeća na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske; klasifikacija sačuvanih građevina u postojeće povijensoumjetničke odrednice stila i utvrđivanje posebnosti i zajedničkih svojstava pojedinih ostvarenja

  Literatura: Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.; M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.,(odabrane stranice); Anđelić, P, Doba srednjovjekovne bosanske države u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (ur. Ćehić, J.), Sarjevo 1966., (odabrane srtanice)

  IV.

  Naslov: Arhitektura visokoga srednjeg vijeka u Hrvatskoj – pojave romanike i gotike

  Kratki opis: Pregled najvažnijih arhitektonskih spomenika romaničke arhitekture: monumetalne sakralne građevine (kompleks katedrale u Krku, kompleks katedrale u Rabu, katedrala u Zadru, crkva Sv. Krševana u Zadru, katedrala u Trogiru), stambena arhitektura i fortifikacije; Pregled najvažnijih arhitektonskih spomenika gotičke arhitekture u Hrvatskoj: sakralna arhitektura (katedrala u Zagrebu, franjevačka crkva u Puli, katedrala u Šibeniku), stambena arhitektura i fortifikacije


  Literatura: Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.; M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.,(odabrane stranice)

  V.

  Naslov: Arhitektura visokoga srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini – pojave romanike i gotike

  Kratki opis:Primjeri građevina u kojima se mogu prepoznati pojedini elementi romanike i gotike: toranj sv. Luke u Jajcu, crkva sv. Marije u Jajcu, Bobovac, Jajce... Utvrđivanje opsega prisutnosti jasnih stilskih elemenata u srednjovjekovnoj bosanskohercegovačkoj arhitekturi

  Literatura: Anđelić, P, Doba srednjovjekovne bosanske države u: Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (ur. Ćehić, J.), Sarjevo 1966.

  VI.

  Naslov: Stećci – tipologija i morfologija

  Kratki opis: Pojam stećka; Arhitektura grobnice sa stećkom, Pregled oblika i tipova stećaka; Komparativna analiza rasprostranjenosti pojedinih oblika na užim teritorijalnim područjima

  Literatura: Bešlagić, Š, Stećci i njihova umjetnost , Sarajevo 1971., (odabrana poglavlja

  VII.

  Naslov: Stećci – likovni prikazi i ornamenti

  Kratki opis:Pregled ornamenata, simbola, figura i figualnih kompozicija koji se pojavljuju kao reljefni ukrasi na stećcima prema klasifikaciji M. Wenzell; Komparativna analiza rasprostranjenosti pojedinih likovnih predstava na užim teritorijalnim područjima

  Literatura Bešlagić, Š, Stećci i njihova umjetnost , Sarajevo 1971., (odabrana poglavlja); Wenzel, M., Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo 1965.

  VIII.

  Naslov: Stećci – nekropole u Bosni i Hercegovini

  Kratki opis:Pregled najvažnijih i najvećih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini

  Literatura: Bešlagić, Š, Stećci i njihova umjetnost , Sarajevo 1971., (odabrana poglavlja);

  IX.

  Naslov: Stećci – nekropole u Hrvatskoj i drugim kontaktnim prostorima

  Kratki opis:Pojava stećaka u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji – komparativna analiza sličnosti i razlika između stećaka s tih prostora i onih na matičnim prostorima

  Literatura: Bešlagić, Š, Stećci i njihova umjetnost , Sarajevo 1971., (odabrana poglavlja);

  X.

  Naslov: Kiparstvo zrelog srednjeg vijeka u Hrvatskoj

  Kratki opis: Romaničko kiparstvo u kamenu i drvu; pregled najznačajnijih primjerai (katedrala u Zadru, katedrala u Splitu, istarska raspela) i opusa istaknutih umjetnika (Buvina, Radovan);

  Gotičko kiparstvo u kamenu i drvu; pregled najznačajnihih primjera i opusi istaknutih umjetnika (Pavao iz Sulmone, Bonino iz Milana, Matej Moronzon, Petar de Riboldis, Juraj Dalmatinac, Juraj Petrović)  Literatura: Skupina autora, Tisuću godina hrvatskog kiparstva, Zagreb, 1997.

  XI.

  Naslov: Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj

  Kratki opis:Pregled razvoja slikarstva u razdoblju romanike; Zidno slikarstvo, slikarstvo na dasci

  Literatura: Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.; M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012., I. Fisković, Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Zagreb, 1987 (odabrane stranice)

  XI.

  Naslov: Gotičko slikarstvo u Hrvatskoj

  Kratki opis: Pregled razvoja slikarstva (zidnoga i štafelajnoga) u razdoblju gotike – 14. -15. stoljeće

  Literatura: Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.; M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.,(odabrane stranice)

  XII.

  Naslov: Gotičko slikarstvo u Hrvatskoj

  Kratki opis: opusi istaknutih umjetnika (opus Paola Veneziana u Hrvatskoj, Menegelo Ivanov de Canali, Blaž Jurjev, Ivan Petrov iz Milana, Dujam Vučković, Lovro Dobričević, Vincent iz Kastva)

  Literatura: Hrvatska umjetnost - Povijest i spomenici, Zagreb, 2010.; M. Pelc, Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Zagreb, 2012.,(odabrane stranice)

  XIII.

  Naslov: Srednjovjekovno knjižno slikarstvo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

  Kratki opis:Pregled najvažnijih ostvarenja srednjovjekovnog minijaturnog slikarstva koje se veže s prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske u kojima se otkriva razvoj likovne forme i ikonografije, te njezino oslosbađanje od bizantskih utjecaja i priklanjanje zapadnoevropskim umjetničkim tradicijama i u formalnome, i u ikonografskom pogledu

  Literatura:Minijatura u Jugoslaviji, Munk Z. (ur.), Zagreb 1964.

  XIV.

  Naslov: Umjetnička obrada metala u hrvatskoj umjetnosti

  Kratki opis:Pregled najvažnijih ostvarenja zlatarske umjetnosti u Hrvatskoj

  Literatura: Petricioli, I., 1000 godina umjetnosti u Zadru, Zagreb 1988, Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnost, Jakšić, N. (ur), Zagreb, 2006.; Stalna izložba crkvene umjetnosti Zadar, (odabrana poglavlja)

  XV.

  Naslov: Umjetnička obrada metala u bosanskohercegovačkoj umjetnosti

  Kratki opis: Pregled najvažnijih ostvarenja zlatarske umjetnosti u Hrvatskoj i pokušaj determiniranja specifičnog srednjovjekovnog „bosanskog“ izričaja prema M. Wenzel

  Literatura: Wenzel, M., A Bosnian Kingdom Metalworking Tradition, Peristil 27-28, Zagreb, 1984-85  Naziv kolegija

  Paleografija

  Kod kolegija

  FFPVM103

  Studijski program

  Ciklus

  Studij povijesti

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija


  I.

  ECTS vrijednost boda

  3

  Semestar

  1.

  Broj sati po semestru (p v s)

  30 0 0

  Status kolegija

  izborni B1

  Preduvjeti

  nema ih

  Usporedni uvjeti

  nema ih

  Pristup kolegiju

  Studenti povijesti

  Vrijeme održavanja nastave

  prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik

  dr. sc. Božo Goluža, red. prof.

  Kontakt sati/konzultacije

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  bozo.goluza@sve-mo.ba; 036/355-420

  Asistent
  Kontakt sati/konzultacije
  E-mail adresa i broj telefona
  Ciljevi kolegija


  Upoznati studente s osnovama paleografije s ciljem da postignu razinu znanja koje će im omogućiti prepoznati i pročitati stara pisma.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije)

  - Nakon položenog ispita studenti će znati prepoznati razna stara pisma, te ih moći pročitati.

  - Osposobljavanje studenata za samostalan rad u predmetu paleografije.  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko)


  Uvod u paleografiju. Materija i forma rukopisa. Početak i razvoj latinskoga pisma. Pismo u središtima rimske kulture (1.-8. stoljeće). Skraćenice. Pismo u vremenu velikih opatija (7.-12. stoljeće). Pismo u vrijeme velikih sveučilišta (13.-14. stoljeće). Pismo u vrijeme humanizma (15. stoljeće).

  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  Predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci

  Konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  - Redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi.

  - Spremanje građe za ispit i polaganje završnoga ispita.  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova.

  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

  30

  1

  Max 30%

  Završni ispit

  60

  2

  Max 70%

  Dodatna pojašnjenja:

  - Pohađanje nastave je obvezno. Da bi studenti mogli pristupiti završnom ispitu trebaju tijekom nastave nazočiti najmanje 50% predavanjima. Studenti koji iz bilo kojeg razloga izostanu više ne mogu dobiti potpis nositelja kolegija, niti pristupiti završnom ispitu.

  - Samostalni zadatci i aktivnost u nastavi odnosi se na pripremljeno sudjelovanje u nastavi.

  - Završni ispit (usmeni) je obvezan i bez njega student ne može biti ocijenjen.

  - U konačnu ocjenu ulazi ispunjavanje svih navedenih obveza.
  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  Nazočnost nastavi manje od 50% = 0% ocjene

  Nazočnost nastavi od 51% do 70% = do 5% ocjene

  Nazočnost nastavi od 51% do 70% aktivno sudjelovanje u diskusiji= do 10% ocjene

  Nazočnost nastavi od 71% do 90% = do 15% ocjene

  Nazočnost nastavi od 71% do 90% aktivno sudjelovanje u diskusiji= do 20% ocjene

  Nazočnost nastavi od 91% do 100% = do 25% ocjene

  Nazočnost nastavi od 91% do 100% aktivno sudjelovanje u diskusiji= do 30% ocjene


  Završni se ispit ocjenjuje na sljedeći način:

  - manje od 50% točnih odgovora = 0 % ocjene

  - od 51% do 60% = do 14% ocjene

  - od 61% do 70% = do 28% ocjene

  - od 71% do 80% = do 42% ocjene

  - od 81% do 90% = do 56% ocjene

  - od 91% do 100% = do 70% ocjene
  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)  Obvezna literatura:

  Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986.

  Dopunska literatura:

  Vicko Kapitanović, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split, 2012., str. 111-176.

  Dodatne informacije o kolegiju

  Informiranje o kolegiju:

  Sve informacije za upoznavanje s pravima i obvezama studenata prema kolegiju studenti će dobiti na prvom predavanju a također te informacije dostupne su i na internetskoj stranici Fakulteta.


  Kontaktiranje s nastavnikom:

  - Kontaktiranje s nastavnikom izvan nastave odvija se u vrijeme konzultacija, a kontaktiranje je omogućeno i elektroničkom poštom i izvan termina konzultacija, prema potrebi (adresa dostupna na internet stranici Filozofskog fakulteta).

  - Termin za konzultacije određuje se početkom akademske godine.


  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  cjeline

  TEME, KRATAK OPIS I LITERATURA


  I.

  Naslov: Uvodno predavanje.

  Kratak opis: Izlaganje načina rada, uvođenje u sadržaj kolegija i koncepcija predavanja. Opća bibliografija.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 3-24.

  II.

  Naslov: Materija i forma rukopisâ.

  Kratak opis: Materija za pisanje. Navoštene pločice. Papirus. Pergamena. Papir. Svitak. Rukopis. Instrumenti za pisanje.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 25-44.

  III.

  Naslov: Početak i razvoj latinskoga pisma.

  Kratak opis: Opća podjela i razdoblja razvoja. Latinsko pismo i njegove forme do kraja 1. stoljeća poslije Krista.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 45-54.

  IV.

  Naslov: Pismo u središtima rimske kulture (1.-8. stoljeće), I.

  Kratak opis: Knjižarska velika slova. Alfabet. Velika kosa slova. Karakteristike. Alfabet.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 55-71.

  V.

  Naslov: Pismo u središtima rimske kulture (1.-8. stoljeće), II.

  Kratak opis: Uncijalna slova. Poluuncijalna slova. Karakteristike.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 72-87.

  VI.

  Naslov: Pismo u središtima rimske kulture (1.-8. stoljeće), III.

  Kratak opis: Kosa minuskula. Ukrasi i minijature.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 88-100.

  VII.

  Naslov: Skraćenice.

  Kratak opis: Načela i sustavi skraćenica. Znakovi skraćenica.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 101-114.

  VIII.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih opatija, I.

  Kratak opis: Pismo sjeverne i središnje Italije. Talijanska predkarolinška minuskula. Središta i karakteristike. Minijatura.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 115-122.

  IX.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih opatija, II.

  Kratak opis: Pismo južne Italije. Beneventana. Rukopisi na hrvatskom prostoru. Minijatura. Liturgijski spisi.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 123-143.

  X.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih opatija, III.

  Kratak opis: Pismo na prostoru Španjolske. Vizigotsko pismo. Minijatura.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 144-154.

  XI.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih opatija, IV.

  Kratak opis: Pismo na prostoru Francuske i Njemačke u 7. i 8. stoljeću. Merovinško pismo. Minijatura.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 155-169.

  XII.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih opatija, V.

  Kratak opis: Pismo na prostoru Velike Britanije i Irske. Korijeni pisma. Vrste pisma. Kriteriji datacije. Minijatura.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 170-185.

  XIII.

  Naslov: Karolinška reforma.

  Kratak opis: Karolinško pismo. Minijatura. Scuola Palatina u Aachenu i ostale škole. Interpunkcijski znakovi i glazbene nogte. Rimski i arapski brojevi.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 186-219.

  XIV.

  Naslov: Pismo u vrijeme velikih sveučilišta (13.-14. stoljeće).

  Kratak opis: Gotica. Knjižarska gotica. Kosa slova. Minijatura. Gotica u raznim zemljama i pokrajinama.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 220-244.

  XV.

  Naslov: Pismo u vrijeme humanizma (15. stoljeće).

  Kratak opis: Vrste i karakteristike. Minijatura. Razne škole.

  Literatura: Giulio Battelli, Lezioni di paleografia, Roma, 31986., str. 245-254.


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.