• K elajakd a d e n g iz qirg’o g ’idagi so c h m a la r ko’p m in erallam in g ja h o n d a q a zib
 • J a h o n d a g i r es u r sla r holatini b o s h q a y o ’llar bilan y a x s h ila s h m um k in , sh u
 • M uhim laridan biri M a ia y z iy a , M y a n m a , In d o n e z iy a , T ailan d q irg’o g ’id a q a la y
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet17/365
  Sana15.10.2022
  Hajmi4.28 Mb.
  #27258
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   365
  Bog'liq
  Jahon-ijtimoiy-iqtisodiy-geografiyasi-

  M uhim laridan biri M a ia y z iy a , M y a n m a , In d o n e z iy a , T ailan d q irg’o g ’id a q a la y  
  so ch m a la ri; A Q S H (A ly a sk a ) Tinch o k e a n i qirg’o g id a - oltin so c h m a la r i, A vstraliya, 
  H in d iston , B raziliya, Q irg’iz isto n d a - n o y o b m etallar.
  K elajakd a d e n g iz qirg’o g ’idagi so c h m a la r ko’p m in erallam in g ja h o n d a q a zib  
  ch iq a rish d a a s o s iy m an b alarid an b o ’lib qolad i. J a h o n o k e a n n in g s h e lf c h e k k a s id a  
  foydali qazilm alarn i q a z ib ch iq arish ishlari hali olib borilm aydi. Biroq o k e a n n in g  
  chuq ur joylarida m ineral resu rslar saloh iyati deyarli katta b o ’lib, h iso b la rg a ko’ra 
  ba rch a k on tin en tlard agi yoki u n d a n h am se z ila r d arajad a k o ’proq.
  J a h o n d a g i r es u r sla r holatini b o s h q a y o ’llar bilan y a x s h ila s h m um k in , sh u  
  ju m la d a n m e t a lld a n ik k in ch i m a r ta f o y d a la n is h m a s a l a n , o ’r n ig a b o s h q a  
  m ateriallard an fo y d a la n is h ( p la s t m a s s a , k eram ik a v a h. k.). A Q S H v a  a r b iy  
  Y ev ro p a d a ikkinchi m arta ish la tila d ig a n x o m a s h y o n i u m u m iy narxi birinchi m arta 
  fo y d a la n a d ig a n resu r sla r narxidan 1 5 -2 0 f o iz g a c h a b a h o la n a d i.


  P la n e t a n in g m in e ra l x o m a s h y o r e s u r s la r id a n k o m p le k s v a r a ts io n a l 
  fo y d a la n is h - hozirgi v a q td a texn ik s iy o s a tin in g m uhim y  n a lish la rid a n biridir.
  Yer resurslari
  Yer resu rsla ri v a tuproq q atlam i - butun tirik tab iatn in g p o y d ev o r i v a in so n  
  u c h u n o z iq - o v q a t v a q ish lo q x jalik x o m a s h y o s in i is h la b c h iq a r is h g a b a z a  

  Download 4.28 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   365
  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  M uhim laridan biri M a ia y z iy a , M y a n m a , In d o n e z iy a , T ailan d q irg’o g ’id a q a la y

  Download 4.28 Mb.
  Pdf ko'rish